1. Βίβλος Θέματα εἰσαγωγῆς Α΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολή (σύντομος εἰσαγωγή)

 

Α΄ πρὸς Θεσσαλονικεῖς

ἐπιστολὴ Παύλου

 

(σύντομος εἰσαγωγή)

 

῾Ο Παῦλος εἶναι ὁ ἀπόστολος ποὺ θεοπνεύστως κινούμενος ἄρχισε τὴν σύνταξι τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅπως αἰῶνες παλαιότερα ὁ Μωυσῆς ὑπῆρξε ὁ προφήτης ποὺ ἔγραψε τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καὶ τὰ πρῶτα συγγράμματα τοῦ Παύλου εἶναι ἀκριβῶς οἱ δύο ἐπιστο­λές του πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖες γράφτηκαν σὲ κοντινὸ χρονικὸ διάστημα, μὲ διαφορὰ λίγων μηνῶν ἢ καὶ ἑβδομά­δων μόνον. ᾿Ακολούθησαν ἄλλες τέσσερις ἐπιστολές του (οἱ δύο πρὸς Κορινθίους, ἡ πρὸς ῾Ρωμαίους καὶ ἡ πρὸς Γαλάτας), καὶ μετὰ ἔγραψαν κείμενα καὶ ἄλλοι ἀπόστολοι. Στὴν παροῦσα δημοσίευσι τῆς Καινῆς Δι­αθήκης ἐπιχειροῦμε νὰ κατατάξουμε τὰ συγγράμματα στὴν χρονολογική τους σειρά, γι᾿ αὐτὸ πρῶτα τοποθετοῦμε τὶς προαναφερθεῖσες ἐπιστο­λὲς τοῦ Παύλου καὶ ὕστερα τὰ ὑπόλοιπα κείμενα μὲ τελευταῖο χρονι­κῶς τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγέλιον.

Μετὰ τὴν ῥωμαϊκὴ κατάκτησι ἡ ῾Ελλὰς διαιρέθηκε σὲ δύο τμήματα ἢ ἐπαρχίες· στὴν Βόρειο ῾Ελλάδα, ποὺ ἐκαλεῖτο μὲ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ὄνομα Μακεδονία καὶ εἶχε πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη, καὶ στὴν Νό­τιο ῾Ελλάδα, ποὺ ἐκαλεῖτο μὲ τὸ πανάρχαιο ὄνομα ᾿Αχαΐα καὶ εἶχε πρω­τεύουσα τὴν Κόρινθο. ῾Η Θεσσαλονίκη ἦταν καὶ τότε ἡ πλουσιώτερη καὶ πολυανθρωπότερη πόλι τῆς Μακεδονίας.

῾Ο Παῦλος ἵδρυσε τὴν ἐκκλησία στὴν Θεσσαλονίκη γύρω στὸ 48/49 μ.Χ. (Πρξ 17:1-10) μαζὶ μὲ τὸν Τιμόθεο· ἀναγκάστηκαν ὅμως νὰ φύγουν νωρὶς λόγῳ τῶν ἀντιδράσεων τῶν ἐκεῖ ᾿Ιουδαίων, οἱ ὁποῖοι ὑποκίνησαν τοπικὸ διωγμὸ ἐναντίον τοῦ Παύλου καὶ τῆς νεοσύστατης χριστιανικῆς ἐκκλησίας. ῞Οταν ἀργότερα ὁ Παῦλος βρισκόταν στὴν Κόρινθο, ἔλαβε εὐχάριστες καὶ ἔγκυρες πληροφορίες ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἔγραψε τὴν παροῦσα θεόπνευστη ἐπιστολὴ γύρω στὸ ἔτος 49/50.

Στὶς σημερινὲς ἔντυπες ἐκδόσεις ἡ ἐπιστολὴ διαιρεῖται σὲ 5 κεφά­λαια· σύμφωνα ὅμως μὲ ἄλλη διαίρεσι οἱ ὑποενότητες (ἢ παράγραφοι) τῆς ἐπιστολῆς εἶναι 8.

 

Διάγραμμα καὶ περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς

§1, κεφ. 1, προσφώνησις· ἔπαινος τῶν Θεσσαλονικέων·

§2, κεφ. 2:1-16, τὸ ἔργο τοῦ Παύλου καὶ τῶν συνεργατῶν του στὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ κηρύγματος ἀπὸ τοὺς Θεσσαλονικεῖς·

§3, κεφ. 2:17-20, ἡ ἐπιθυμία τοῦ Παύλου νὰ ἐπισκεφθῇ ξανὰ τὴν Θεσσαλονίκη.

§4, κεφ. 3, ἡ ἀποστολὴ τοῦ Τιμοθέου στὴν Θεσσαλονίκη καὶ οἱ εὐχά­ριστες εἰδήσεις ποὺ ἔφερε γιὰ τὴν ἐκεῖ ἐκκλησία·

§5, κεφ. 4:1-12, παραινέσεις καὶ ἐντολὲς πρὸς τοὺς πιστούς·

§6, κεφ. 4:13-18, περὶ τῶν κοιμηθέντων ἀδελφῶν καὶ περὶ ἀναστά­σεως·

§7, κεφ. 5:1-22, περὶ τῆς αἰφνιδίου παρουσίας τοῦ Κυρίου καὶ περὶ χριστιανικῶν ὑποχρεώσεων·

§8, κεφ. 5:23-28, εὐλογίες καὶ χαιρετισμοί.