1. Βίβλος ῾Ερμηνεία καὶ σχολιασμός ῞Οροι χρήσεως

PostHeaderIcon ῞Οροι χρήσεως

 

Εἰσαγωγικά

 

    1. ῾Η ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ἀποτελεῖ κατ᾿ ἀρχὰς συν­έ­χεια τῆς ἐκ­δό­σεως «ΣΥΜΒΟΛΗ εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λα­τρεί­ας (ἐπι­θε­ώρησις τοῦ ἐκ­κλη­σιαστικοῦ τυπικοῦ)» καὶ προέκτασι αὐτῆς στὸν χῶρο τοῦ διαδι­κτύ­ου, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ μία ἐπέκτασι σὲ πολλὰ ἄλλα θέματα πέρα ἀ­πὸ τὰ ὅ­ρια στὰ ὁποῖα ἐξ ἀνάγκης περιορίζεται μία περιοδικὴ ἔκδοσις.  ἐφεξῆς μὲ τὸν ὅρο «Συμβολὴ» νο­οῦν­ται τόσο ἔν­τυ­πη ἔκδοσι ὅσο καὶ διαδι­κτυ­ακὸς τόπος τῆς «Συμβολῆς». 

    2. Στὴν «Συμβολὴ» δημοσιεύονται καὶ παρουσιάζονται κείμενα, πλη­ρο­φο­ρίες, εἰδήσεις, ἔρευνες, μελέτες, εἰκόνες, ἠχογραφήσεις, ὀπτικογραφή­σεις, καὶ ἄλλο ὑλικό, σχετικὸ μὲ τὴν ποικίλη θεματο­λο­γία ποὺ ὁρίζεται καὶ ἀναπτύσσεται ἀπὸ τοὺς διαχειριστές, τοὺς συνεργάτες καὶ τὰ μέλη τῆς «Συμ­βολῆς».  τὸ ὑλικὸ παρουσιάζεται κατὰ τὸν πλέον πρόσφορο τρόπο, κατα­νε­μημένο σὲ κατηγορίες καὶ ἑνότητες, ἐνῷ παράλληλα λειτουργεῖ καὶ δια­δι­κτυακὸ βῆμα διαλόγου καὶ ἐνη­με­ρώσεως («φόρουμ»), στὸ ὁποῖο συμμε­τέ­χουν ἐγγεγραμμένα μέλη.

    3. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἱστοσελίδος διατηροῦν τὸ δικαίωμα νὰ πραγματο­ποιοῦν ἀλλαγὲς καὶ βελτιώσεις ἢ/καὶ νὰ τροποποιοῦν ἢ περιορίζουν προσω­ρινὰ ἢ μόνιμα τὶς ὑπηρεσίες καὶ τὸ ὑλικὸ ποὺ προσφέρονται ἢ μέρος αὐτῶν, μὲ ἢ χωρὶς προη­γούμενη προειδοποίησι πρὸς τοὺς ἀναγνῶ­στες, ἐπι­σκέ­πτες, χρῆστες, συνδρομητὲς καὶ μέλη.  ἡ ἐκ μέρους τρίτων ὅμως τρο­πο­ποίησι ἢ ἀλλοίωσι τοῦ ὑλικοῦ τοῦ διαδι­κτυ­ακοῦ χώρου τῆς «Συμβολῆς» ἢ ἡ χρῆσί του γιὰ ἄλλους σκοπούς, διαφο­ρε­τι­κοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὁρίζονται στοὺς παρόντες ὅρους χρήσεως καὶ ἀνὰ περίπτωσι, διώκεται ποι­νι­κῶς.

    4. Γιὰ τὰ κείμενα καὶ τὸ λοιπὸ ὑλικὸ ποὺ προβάλλονται στὸν πα­ρόν­τα ἱ­στο­χῶρο ἰσχύουν οἱ ἴδιες βασικὲς ἀρχὲς ποὺ διέπουν καὶ τὴν ἔκδοσι τῆς «Συμ­βολῆς» (Οροι συνεργασίας – δημοσιεύσεις).  στόχος μας εἶναι σὲ κάθε περίπτωσι τὸ περιεχόμενο τῆς ἱ­­στο­σελίδος νὰ εἶναι σοβαρὸ καὶ ὠφέλιμο καὶ ὅπου εἶναι δυνατὸν νὰ τη­ροῦν­­ται ἐπιστημονικὲς ἀρχές (ἀλήθεια, ἀκρίβεια, σαφήνεια, πληρότης, ἔ­ρευ­να, ἐπαλήθευσι, ἐνημέρωσι, γνῶσι, πρωτοτυπία, παραπομπὴ σὲ πηγές, κ.λπ.).  γιὰ τὰ ἐνυπόγραφα κείμενα τὴν ὅποια εὐθύνη φέρουν οἱ συγγραφεῖς των, ἐνῷ ἡ δημοσίευσι ἢ παρουσίασι ἑνὸς κειμένου δὲν ὑποδηλώνει καὶ ἀποδοχὴ τῶν γνωμῶν τοῦ συγγραφέως ἐκ μέρους τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς ἢ τῶν ἰδιοκτητῶν διαχειριστῶν καὶ συνεργατῶν τῆς «Συμβολῆς».  ὅπου ἐπισημανθοῦν σφάλματα ὀφειλόμενα σὲ δική μας ὑπαιτιότητα, θὰ καταβληθῇ κάθε δυνατὴ προσ­πάθεια γιὰ τὴν διόρθωσί τους.  ὡστόσο τὰ στοιχεῖα καὶ τὸ ὑλικὸ ποὺ ἐμπεριέχονται στὸν παρόντα ἱστότοπο παρέχονται χωρὶς καμμία ἀπο­λύτως ἐγγύησι γιὰ τὴν ὀρθότητα καὶ τὴν ἀκρίβειά τους, καὶ ὁ ἐπισκέπτης τὰ χρη­σι­μοποιεῖ ἀποκλειστικῶς μὲ δική του εὐθύνη.

    5. Στὴν «Συμβολὴ» δημοσιεύονται κείμενα γραμμένα σὲ ἑλληνικὴ γλῶσ­σα καὶ σὲ πολυτονικὸ σύστημα, κατὰ προτίμησιν μὲ βαρεῖες.  γίνονται δε­κτὰ κείμενα πρὸς δη­μοσίευσιν, ἐφόσον εἶναι γραμμένα σὲ ἠλεκτρονικὸ ὑπο­λο­γι­στὴ καὶ πα­ρα­δο­θοῦν σὲ ψηφιακὴ μορφή (δ.η.α. = διεύθυνσις ἠλεκτρονικῆς ἀλλη­λο­γραφίας· This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).  στὴν ἱστοσελίδα μπορεῖ νὰ δημοσιευθοῦν κείμενα μονοτονικά, κατ᾿ ἐ­ξαί­ρεσιν ἢ κατ᾿ ἀνάγ­κην, μὲ τὴν προϋπόθεσι ὅτι, ὅπου εἶναι δυνατόν, θὰ ἐπιδιώκεται ὁ πολυ­το­νι­σμός τους.  γιὰ κεί­μενα σὲ ἄλλες γλῶσσες πλὴν τῆς ἑλληνικῆς θὰ δη­μι­ουρ­­γη­θοῦν ἐν καιρῷ σχετικὲς ἑνότητες, ἐὰν καὶ ἐφόσον αὐτὸ θεωρηθῇ ἀν­αγ­καῖο.

    6. Σὲ περίπτωσι ἀποστολῆς κειμένου, στοιχείων, ψηφιακῶν ἀρχείων ἢ ἄλλου ὑλικοῦ γιὰ δη­μοσίευσι στὴν «Συμβολὴ» ἢ στοὺς διαλόγους αὐτῆς θὰ πρέπει τὰ στοιχεῖα καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ἔργου νὰ μὴν προσβάλλουν τοὺς δη­μιουργοὺς ἢ ἄλλους χρῆστες τοῦ παρόντος διαδικτυακοῦ τόπου καὶ τοῦ διαδικτύου γενικώτερα ἢ καὶ κάθε φυσικὸ ἢ νομικὸ πρόσωπο, καθὼς ἐπίσης νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς νόμους τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τοὺς κανόνες χρή­σεως τοῦ διαδικτύου.  τὰ στοιχεῖα ἐπίσης δὲν θὰ εἶναι ἀλλοιωμένα ἀπὸ τὸν ἀποστολέα τους ἢ ἐν γνώσει του ἀπὸ ἄλλους, δὲν θὰ περιέχουν δια­φη­μι­στικὴ παρὰ μόνο ἐνημερωτικὴ-πλη­ροφοριακὴ χροιά, θὰ σέβωνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καὶ δὲν θὰ προκαλοῦν βλάβη σὲ ἀνηλίκους μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο.  τὰ πα­ρεχόμενα στοιχεῖα μποροῦν να χρησιμο­ποι­η­θοῦν ἀπὸ τὴν «Συμβολὴ» χωρὶς καμμία νομικὴ ἢ ἄλλη ἀπαίτησι ἀπὸ τὸν χρήστη ποὺ τὰ παρέχει.

 


Γενικοὶ ὅροι καὶ ἄδεια χρήσεως

 

   7. ῾Η παρουσία λειτουργία καὶ χρῆσις τῆς «Συμβολῆς» ὑπόκειται στοὺς ἑλληνι­κούς, κοινοτικοὺς καὶ διεθνεῖς νόμους, στοὺς ἐθιμικοὺς κανόνες καὶ στὰ χρηστὰ ἤθη.  ἂν κάποιο κείμενο ἢ ἄλλο ὑλικὸ ποὺ παρουσιάζεται στὴν πα­ροῦ­σα ἱ­στο­­σελίδα παραβιάζει ὁποιαδήποτε πνευματικά, συγγραφικὰ ἢ ἐμπορικὰ δικαιώ­μα­τα, εἰδοποιῆστέ μας (δ.ἠ.ἀ. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), ὥστε νὰ ἐπιληφθοῦμε τοῦ θέ­μα­τος τὸ συντομώτερο δυνατό, καὶ ἐν ἀνάγκῃ νὰ ἀποσυρθῇ ἡ ἐπίμαχη δη­μο­σίευσι.  γιὰ τὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα τὴν ὅποια εὐθύνη φέρουν οἱ συντάκτες των.  ἡ δημοσίευσι ἑνὸς κειμένου ἢ ἔργου δὲν ὑποδηλώνει καὶ ἀποδοχὴ ἐκ μέρους τῆς «Συμβολῆς» τῶν γνωμῶν τοῦ συγγραφέως ἢ δημιουργοῦ.

    8. Τὰ κείμενα, τὰ γραφικά, οἱ εἰκόνες, οἱ φωτογραφίες, τὰ ἄρθρα, τὰ ψηφιακὰ ἀρχεῖα καὶ ὅλο γενικῶς τὸ ὑπόλοιπο ὑλικό, ποὺ περιέχονται στὴν «Συμβολή», προστατεύονται ἀπὸ πνευματικὰ καὶ συγγραφικὰ δικαι­ώ­ματα (copyright) σύμφωνα μὲ τὶς σχετικὲς διατά­ξεις τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ τοῦ εὐ­ρω­παϊκοῦ δικαίου καὶ τῶν διεθνῶν συμ­βάσεων καὶ συν­θη­κῶν.  συνεπῶς αὐτὰ τὰ στοιχεῖα δὲν μποροῦν κατ᾿ ἀρχὰς νὰ ἀποτε­λέ­σουν ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ἀντικείμενα πωλήσεως, ἀντιγραφῆς, τρο­πο­ποιήσεως, ἀναδημοσι­εύ­σεως, ἀναμεταδόσεως, ἢ διανο­μῆς σὲ τρίτους, καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνα­πα­ρα­χθοῦν μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο χωρὶς τὴν ἔγγραφη συναίνεσι τοῦ ἀντίστοιχου ὑπευθύνου, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχῃ δια­φο­ρε­τικὴ δήλωσι γιὰ συγ­κε­κρι­μένο ὑλικό.  εἰδικώτερα, ἐκτὸς τῶν κει­μένων καὶ τοῦ λοιποῦ ὑλικοῦ γιὰ τὰ ὁποῖα ῥητῶς δηλώνεται ὅτι εἶναι ἀνα­δη­μοσιεύσεις ἢ ὅτι ὑπόκεινται καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπο σὲ πνευματικὰ δικαι­ώματα τρίτων, συνερ­γατῶν καὶ φορέων, ὅλο τὸ ὑπό­λοιπο περιεχόμενο τῆς παρούσης ἱστο­σε­λίδος ἀποτελεῖ πνευματικὴ ἰδιοκτησία τῆς «Συμβολῆς».  κατόπιν τῶν ἀνω­τέρω ἕκαστος ἐπισκέπτης καὶ χρήστης κατανοεῖ καὶ ἀπο­δέχεται ὅτι δὲν τοῦ παρέχεται τὸ δικαίωμα νὰ ἀναπαράγῃ, ἀντι­γράφῃ, πωλῇ ἢ/καὶ ἐκμεταλλεύεται ἐμπορι­κὰ μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο τὸ σύνολο ἢ μέρος τοῦ περιεχομένου τῆς «Συμ­βο­λῆς».

    9. ῾Η χρῆσις τῶν πληροφοριῶν, τῶν κειμένων, τῶν ἀρχείων καὶ τοῦ λοι­ποῦ ὑλικοῦ τοῦ παρόντος διαδικτυακοῦ τόπου εἶναι ἀπολύτως δωρεὰν γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες καὶ τὰ μέλη του, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ χρησι­μο­ποιήσουν τὸ προσφερόμενο ὑλικὸ μόνον γιὰ αὐστηρὰ ἰδιωτικὴ προσωπικὴ καὶ δωρεὰν χρῆσι καὶ μόνον γιὰ πληρο­φο­ριακοὺς –καὶ σὲ καμμία πε­ρί­πτω­σι γιὰ ἐμπορικοὺς– σκοπούς.  πρὸς τοῦτο ἐπιτρέπεται κατ᾿ ἐξαί­ρεσιν καὶ ἡ μεμονωμένη ἀποθήκευσις ἑνὸς καὶ μόνου ἀντιγράφου τμήματος τοῦ περιε­χο­μένου σὲ ἕναν ἁπλὸ προσωπικὸ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, γιὰ προσωπικὴ καὶ ὄχι δημόσια ἢ ἐμπορικὴ χρῆσι καὶ χωρὶς ἀπαλοιφὴ τῆς ἐνδείξεως προελεύσεώς του ἀπὸ τὴν «Συμ­βολή», χωρὶς νὰ θίγωνται μὲ κανέναν τρόπο τὰ σχετικὰ δικαιώματα πνευματικῆς ἰδιοκτησίας.

    10. ᾿Απαγορεύεται σὲ ὁποιονδήποτε τρίτο α) ἡ οἰκειοποίησι ἢ τροποποίησι τοῦ προσφε­ρο­μένου ὑλικοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐκμετάλλευσίς του γιὰ ἐμπορικοὺς ἢ ἄλλους κερ­δο­σκο­πικοὺς σκοπούς (ἐκδόσεις ἐντύπων, διαφημίσεις, δημόσιες ἀνα­με­τα­δόσεις κ.λπ.)·  β) ἡ ἀν­τιγραφή, ἐξαγωγὴ καὶ ἐπα­να­χρη­σιμοποίησι τοῦ περιεχομένου τοῦ συν­ό­λου ἢ μέρους τῆς «Συμ­βο­λῆς» καὶ τοῦ προσφερομένου ὑλικοῦ της σὲ ἄλ­λες ἱ­στοσελίδες ἢ μὲ ἄλ­λες μορφὲς μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία, ἀνάπτυξι ἢ προβολὴ ἄλλου δια­δι­κτυακοῦ τόπου ἢ ἐν γένει ἠλεκτρο­νικῶν ἢ ἐν­τύ­πων μέσων ταυ­τό­ση­μης ἢ συναφοῦς λειτουργίας·  γ) ἡ ἀ­νάρ­τησι τῶν συν­δέ­σμων λήψεως ἀρχείων καὶ ἄλλου ὑλικοῦ τοῦ πα­ρόν­τος ἱστο­χώρου σὲ ἄλλες ἱστοσελίδες· δ) ἡ διανομὴ τοῦ ὑλικοῦ τῆς «Συμ­­βολῆς» μέσῳ torrent καὶ ἡ ἀνάρτησι αὐτοῦ σὲ ὑπηρεσίες τύπου Mediafire καὶ Rapidshare. ἐπιτρέπονται βεβαίως ἡ ἁπλὴ ἀναφορὰ καὶ οἱ σύν­­δεσμοι πρὸς τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα καὶ τὶς δημοσιεύσεις της.

    11. ῾Η ἐδῶ δημοσίευσις ὑλικοῦ κατὰ παραχώρησιν ἐκ μέρους τοῦ δη­μι­ουργοῦ του ἢ τοῦ νομίμου κατόχου του δὲν τοῦ στερεῖ οὔτε στὸ ἐλά­χι­στον τὰ ὅποια δικαιώματά του γιὰ τὴν ἐλεύθερη χρῆσι καὶ διάθεσι τοῦ ὑ­λι­κοῦ ἢ γιὰ τὴν ἐμπορικὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη νόμιμη ἀξιοποίησί του ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς ἱστοσελίδος.  σὲ καμμία περίπτωσι ὅμως δὲν ἐπι­τρέ­πεται ἡ ἐμπορικὴ ἢ ἄλλη κερδοσκοπικὴ ἀξιοποίησί τους ἐντὸς τῆς ἱστο­σε­λίδος καὶ τῶν τμημάτων της.

    12. ῾Η ἀναπαραγωγὴ ἢ ἀναδημοσίευσις κειμένων, ἀρχείων, πληροφοριῶν ἢ ἄλλου ὑλικοῦ τοῦ παρόντος ἱστοχώρου γιὰ προσωπικὴ χρῆσι ἢ γιὰ περαιτέρω μὴ ἐμπορικὴ διάδοσι σὲ τελικοὺς χρῆστες (γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς σκοπούς, ἐπι­στη­μονικὴ ἔρευνα, ἰδιωτικὴ μελέτη, διοικητικὴ ἢ δικαστικὴ χρῆσι) ἐπιτρέ­πεται ὑπὸ τὴν προϋπόθεσι ὅτι θὰ γίνεται ἡ δέουσα ἀναφορὰ τῶν δικαι­ω­μάτων πνευ­­μα­τικῆς ἰδιοκτησίας τῆς «Συμβολῆς» ἢ/καὶ –ἐνδεχομέ­νως– τῆς πρωτογενοῦς πηγῆς, καὶ τῶν παραγωγῶν ἢ συντελεστῶν ἢ νομίμων κα­τόχων τοῦ ἔργου κατὰ περίπτωσι.

    13. ῾Η ἀναπαραγωγὴ ἢ ἀναδημοσίευσις κειμένων ἢ ἄλλου ὑλικοῦ ποὺ δημοσιεύεται ἐδῶ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτραπῇ σὲ τρίτους (ἄλλες ἱστο­σελίδες, δημόσιες ἀναμεταδόσεις, κ.λπ.) ὑπὸ τὶς ἑξῆς προϋποθέσεις.  συγ­κε­κρι­μένως πρέπει οἱ ἐνδιαφερόμενοι

α) νὰ λάβουν πρὸς τοῦτο ἄδεια ἀπὸ τὸν δημιουργὸ ἢ ἰδιοκτήτη ἢ νόμιμο κάτοχο τοῦ ἔργου ἢ τῶν ἔργων·

β) γιὰ ὅποιο ὑλικὸ σημειώνεται ὅτι εἶναι ἀποκλειστικότης τῆς «Συμβολῆς» ἢ γενικῶς ἂν δὲν ἀναφέρεται ἄλλος δημιουργὸς ἢ νόμιμος κάτοχος, πρέπει νὰ λάβουν τὴν ἄδεια ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῆς «Συμβολῆς»·

γ) νὰ ἀναφέρουν σαφῶς καὶ εὐκρινῶς ὅτι ἡ πηγὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ἔλα­βαν τὸ ἐν λόγῳ ὑλικὸ ἢ τὰ ὅποια στοιχεῖα εἶναι ἡ ἱστοσελὶς ἢ ἡ ἀν­τί­στοι­­χος ἔκδοσις τῆς «Συμβολῆς» καὶ νὰ δώσουν συγκεκριμένη πα­ρα­­πομ­πή·

δ) ἂν τὸ ὑλικὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἐνδιαφέρονται προέρχεται ἀπὸ ἄλλες ἱστο­σε­λί­δες ἢ ἄλλες πηγές (ἔντυπες, ἠλεκτρονικὲς κ.λπ.), θὰ πρέπει νὰ ἀπευ­θύ­νων­ται στοὺς ὑπευθύνους ἐκείνων τῶν ἱστοσελίδων ἢ πηγῶν·

ε) νὰ ἐνημερώνουν ἀπὸ πρὶν τοὺς ὑπευθύνους τῆς «Συμβολῆς» γιὰ τὸ ὑλικὸ ποὺ θέλουν νὰ ἀναδημοσιεύσουν, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ συνεννόησις γιὰ τὸ πῶς θὰ γίνεται·

f) νὰ ἀναφέρουν στὴν ἀναδημοσίευσι τὸν συγγραφέα τοῦ κειμένου ἢ τὸν δημιουργὸ τοῦ ἔργου·

ζ) νὰ μὴν πα­ραβιάζουν τυχὸν ἄλλα πνευματικὰ δικαιώ­ματα τῆς «Συμ­βο­λῆς» ἢ τοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἔργου·

η) νὰ φροντίζουν ὥστε ἡ ἀντιγραφὴ τοῦ ὑλικοῦ νὰ μὴ γίνεται κατὰ τρόπο ποὺ νὰ ζημιώνῃ τὴν λειτουργία τῆς «Συμβολῆς»·

θ) ἐπίσης, καὶ ἐφόσον πληροῦνται οἱ ἀνωτέρω προϋποθέσεις, ἡ ἐκ μέρους τρίτων ἀναπαραγωγὴ ἢ ἀναδημοσίευσις κειμένων ἢ ἄλλου ὑλικοῦ ποὺ δη­μο­σιεύεται ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ γίνεται ὄχι γιὰ κερδοσκοπικὸ σκοπό, ἀλλὰ γιὰ τὴν δωρεὰν διάθεσι τοῦ ἐν λόγῳ ὑλικοῦ στὸ κοινό.

    14. Σὲ ὁποιαδήποτε νόμιμη χρῆσι τῶν κειμένων θὰ πρέπει νὰ ἀνα­φέ­ρε­ται ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου, ὁ συγγραφεύς του (ἂν δηλώνεται στὸ ἄρθρο) καὶ ἐπιπλέον·

α) ἂν πρόκειται γιὰ κείμενο ἀπὸ τὴν ἔντυπη «Συμβολή», πρέπει νὰ ση­μει­ώ­νεται ἡ ἔνδειξι· «ΣΥΜΒΟΛΗ ἐπιθεώρησις τυπικοῦ», τεῦχος ..., καὶ τὸ ἔτος ἐκδόσεως τοῦ τεύχους·

β) ἂν πρόκειται γιὰ κείμενο ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς», πρέπει νὰ σημειώνεται ἡ ἔνδειξι «ἱστοσελίδα “ΣΥΜΒΟΛΗ ἐπιθεώρησις τυπι­κοῦ”» ἢ ἡ διαδικτυακὴ διεύθυνσι www.symbole.gr, καὶ ὁ σύνδεσμος (διαδικτυακὴ διαδρομὴ) στὴν συγκεκριμένη δημοσίευσι.

    15. Σὲ περίπτωσι παραβιάσεως τῆς παραπάνω ἀδείας χρήσεως ἢ οἰ­κειοποιήσεως τῶν δημοσιευομένων κειμένων καὶ λοιπῶν στοιχείων ἀπὸ τρί­τους χωρὶς τὴν ἀνα­φορὰ προε­λεύ­σεώς των ἢ ἔγ­γραφη ἄδεια ἀπὸ τὸν συντάκτη τους (κατὰ περίπτωσι), θὰ ἰσχύουν ὅσα προβλέπει ἡ σχετικὴ νομοθεσία περὶ πνευ­μα­τικῆς ἰδιοκτησίας.

 

 

Πνευματικὰ καὶ ἐμπορικὰ δικαιώματα

 

    16. Τὰ πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ ὅποιου δημοσιευμένου ὑλικοῦ πα­ρα­μέ­νουν πάντοτε στὸν δημιουργὸ τοῦ ἔργου ἢ στοὺς νομίμους κλη­ρο­νό­μους του, ἀκόμη καὶ ὅταν τὸ ἔργο δημοσιεύεται ἐδῶ ὄχι ἀπὸ τὸν δη­μι­ουρ­γό του ἢ τοὺς κληρονόμους του ἀλλὰ ἀπὸ κάποιον τρίτο.

    17. Γίνεται δεκτὸ ὅτι ἡ ἐκ μέρους τρίτου δημοσίευσις ἑνὸς ἔργου ἐξ ὁρισμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχῃ σκοπὸ τὴν οἰκειοποίησι τοῦ ξένου ἔργου ἀπὸ αὐτὸν τὸν τρίτο ἢ ἄλλα (φυσικὰ ἢ νομικὰ) πρόσωπα.  διὰ τοῦτο ὅσοι ἀ­πο­στέλλουν πρὸς δημοσίευσι ἐργασίες ποὺ δὲν εἶναι δικές των, ἢ εἶναι δικές των ἀλλὰ περιλαμβάνουν ἀποσπάσματα ἢ τὸ σύνολον ξένου ἔργου, πρέπει νὰ ἀναφέρουν τὸν δημιουργὸ τοῦ ἔργου καὶ τὶς πηγές των, ἐφόσον αὐτὸ εἶναι δυνατόν, ἢ ἀκόμη νὰ λαμβάνουν καὶ τὴν ἄδεια ἐκ μέρους τοῦ δη­μι­ουρ­γοῦ, ἂν αὐτὸ ἀπαιτῆται.

    18. ῾Η ἐδῶ δημοσίευσις ὑλικοῦ, κειμένων, ἄρθρων καὶ ἐργασιῶν μὲ πρω­τότυπο περιεχόμενο μπορεῖ κατ᾿ ἀρχὴν νὰ εἶναι χρήσιμη γιὰ τὴν κα­το­χύρωσι τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων (copyright) τοῦ δημιουργοῦ, ἐφόσον ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως καὶ ἐφόσον δὲν ὑ­πάρ­χουν ἄλλου εἴδους ἀμφισβητήσεις ἢ προβλήματα περὶ τὴν πατρότητα τοῦ ἔργου.  ἡ δημοσίευσις ὅμως αὐτὴ μόνη της κρίνεται ὡς μὴ ἐπαρκής, καθὼς εἶναι δυνατὸν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐπέλθουν τροποποιήσεις καὶ ἀλ­λαγὲς στὸ κείμενο καὶ τὴν μορφὴ τῆς ἀρχικῆς δημοσιεύσεως, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι δυνατὸν οὔτε νὰ ἐλεγχθοῦν οὔτε νὰ πιστοποιηθοῦν.  γενικῶς ἡ παροῦσα ἱστοσελὶς δὲν ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη ἢ τὸ ἔργο ἢ ὁποιαδήποτε ἐργα­σία σχετικῶς μὲ τὴν κατοχύρωσι πνευματικῶν δικαιωμάτων.

    19. ῞Οπως ἤδη ἔχει σημειωθῆ, ἡ παροῦσα ἠλεκτρονικὴ ἱστοσελὶς τῆς «Συμβολῆς» εἶναι προέκτασι, συνέχισι ἀλλὰ καὶ ἐπέκτασι τῆς ἐκδόσεως τῆς «Συμβολῆς» στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου.  γι᾿ αὐτὸ ἡ δημοσίευσις μέρους ἢ καὶ πλήρους ὑλικοῦ ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα στὴν ἔντυπη «Συμ­βολὴ» (καὶ σὲ συνοδευτικὲς ἢ συγγενικὲς ἐκδόσεις της) ἢ καὶ τἀνάπαλιν εἶναι ἐλεύθερη, γίνεται μὲ τοὺς ἴδιους ὅρους καὶ σὲ καμ­μία περίπτωσι δὲν παραβλάπτονται τὰ ὅποια πνευματικὰ δικαιώματα τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ. ἐπιπλέον μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξυπηρετηθῇ καλλίτερα ἡ διαφύλαξις τοῦ ὑλικοῦ ἀπὸ ὅποια φθορὰ ἢ βλά­βη τοῦ διαδικτύου καὶ ἡ διαιώνισις τῶν ἐργασιῶν καὶ τῶν γνωμῶν καὶ συμ­περασμάτων τῶν συγγραφέων ἢ λοιπῶν δημιουργῶν, καθὼς τὸ ἔντυπο εἶναι τὸ μακροβιώτερο, ἀνθεκτικώτερο καὶ ἀσφαλέστερο μέσο γιὰ τὴν δια­φύλαξι καὶ μετάδοσι κειμένων καὶ πληροφοριῶν στὶς μελλοντικὲς γενεές.

    20. ῾Η δημοσίευσις, παρουσίασις, διάθεσις καὶ διάδοσις κειμένων, ἐργασιῶν, ἄρθρων, μελετῶν, φωτογραφιῶν, ὀπτικοακουστικοῦ ἢ ἄλλου ἠλεκτρονικοῦ ἢ ψηφιακοῦ καὶ λοιποῦ ὑλικοῦ γίνονται στὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» ἐντελῶς δωρεὰν πρὸς «κοινὸν ὄφελος», καὶ χωρὶς κανέναν ἀπολύτως κερδοσκοπικὸ σκοπό.  οἱ δημιουργοὶ καὶ νόμιμοι κάτοχοι τῶν ἔργων ποὺ δημοσιεύονται ἐδῶ (εἴτε ἀπὸ τοὺς ἴδιους εἴτε μέσῳ τρίτων) δὲν μποροῦν ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ ἐγείρουν ὁ­ποιεσ­δήποτε ἀπαιτήσεις γιὰ οἰκονομικὴ ἢ ἄλλου εἴδους πληρωμὴ ἢ ἀπο­ζη­μίωσι γιὰ τὶς δημοσιεύσεις των καὶ τὶς προσφορές των.

    21. Τυχὸν ἄλλα ἐμπορικὰ δικαιώματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ πνευ­ματικὰ δικαιώματα τοῦ ἐδῶ δημοσιευομένου ὑλικοῦ παραμένουν ἀ­πα­ραμείωτα σύμφωνα μὲ ὅσα ὁρίζει ὁ νόμος.

 

 

Περιορισμὸς εὐθύνης 

 

    22. Στὴν ἱστοσελίδα γίνονται κατὰ καιροὺς τεχνικὲς ἐργασίες βελ­τι­ώ­σεως καὶ ἀναβαθμίσεως, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁποίων εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαιτηθῇ ἡ μόνιμη ἢ προσωρινὴ ἀφαίρεσις ἢ ἐπανατοποθέτησις τοῦ συνό­λου ἢ μέρους τοῦ ὑλικοῦ.  ἡ «Συμβολὴ» δὲν ἐγγυᾶται σὲ καμμία περίπτωσι ὅτι τὰ κείμενα, τὰ ψηφιακὰ ἀρχεῖα, οἱ ἑνότητες, οἱ ἐπιλογὲς καὶ τὸ ἐν γένει διαδικτυακό της ὑλικὸ ἢ τὰ ἀποτε­λέσματά τους θὰ διατίθενται χωρὶς διακοπή, χωρὶς σφάλματα καὶ μὲ πληρότητα ἢ ὅτι τὰ λάθη θὰ διορ­θώ­νωνται, παρ᾿ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι βα­σι­κές της ἐπιδιώξεις.  ἐπίσης δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθῇ ὅτι ἡ ἴδια ἢ ἐνδεχο­μένως ὁποιαδήποτε ἄλλη συγγενικὴ ἱστοσελὶς ἢ οἱ διακομισταί, μέσῳ τῶν ὁποίων τίθενται στὴν διάθεσι τῶν ἐπισκεπτῶν καὶ μελῶν τὰ ἀνωτέρω, δὲν περιέχουν «ἰοὺς» ἢ ἄλλα ἐπιζήμια συστατικά. 

    23. Δεδομένης τῆς φύσεως καὶ τοῦ ὄγκου τοῦ διαδικτύου, ὑπὸ ὁποιεσ­δή­ποτε συνθῆκες, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς περιπτώσεως ἀ­με­λείας, οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ἱστοσελίδος καὶ οἱ συγγραφεῖς, πνευ­ματικοὶ δημι­ουρ­γοὶ ἢ παραγωγοὶ ποὺ παρουσιάζουν ἢ προσφέρουν ἐδῶ τὰ ἔργα τους οὐδεμία εὐθύνη, ἄμεση ἢ ἔμ­μεση, φέρουν γιὰ τυχὸν ἀπώλεια ἢ ἄλλη βλάβη δημοσιευμένου ἢ ἀδη­μο­σιεύτου ὑλικοῦ ἢ γιὰ ὁ­ποιαδήποτε ζημία (θετικὴ ἢ ἀποθετικὴ) μπορεῖ νὰ προκληθῇ ἢ προκλήθηκε σὲ ὁ­ποιον­δήποτε ἢ στὸ λογισμικὸ ἢ σὲ ἄλλες συ­σκευὲς σχετικῆς τεχνολογίας ἀπὸ τὴν χρῆσι αὐτοῦ τοῦ διαδι­κτυακοῦ τό­που, τοῦ ὑλικοῦ του, τῶν ὑπηρεσιῶν του ἢ τῶν προγραμ­μά­των ποὺ μπο­ρεῖ κάποιος ἐπισκέπτης νὰ ἀντιγράψῃ ἀπὸ τὸν παρόντα ἱ­στό­τοπο ἢ/καὶ ἄλλων στοιχείων ποὺ περιέχονται σ' αὐτόν, στὴν χρῆσι τῶν ὁποίων ἄλ­λωσ­τε προ­βαί­νει μὲ δική του πρωτοβουλίαοἱ ἐπι­σκέ­­πτες/χρῆστες καὶ τὰ μέλη τοῦ πα­ρόντος ἱστοχώρου κατα­νο­οῦν καὶ ἀποδέχονται ὅτι πρέπει οἱ ἴδιοι νὰ ἀ­ξι­ολογοῦν ὁποιο­δή­πο­τε ὑλικὸ παρου­σιά­ζεται ἐδῶ, ὅτι χρησιμοποιῶντας τὰ κείμενα τὸ ὑλικὸ καὶ τὶς ὑπηρεσίες τῆς «Συμβολῆς» ἀναλαμβάνουν μὲ δική τους πρωτοβουλία καὶ τὴν σχε­τι­κὴ εὐθύνη γιὰ διασταύρωσι τῶν παν­τὸς εἴ­δους παρεχομένων πληρο­φο­ριῶν, ὅτι οἱ ἴδιοι εἶναι ἀποκλει­στι­κῶς ὑπεύ­θυνοι γιὰ κά­θε κίνδυνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐνέχῃ ἡ χρῆσις αὐτοῦ τοῦ ὑλι­κοῦ, καὶ ὅτι τὸ κόστος τῶν ἐνδε­χόμενων διορθώσεων ἢ ἐξυπηρετήσεων τὸ ἀνα­λαμ­βάνουν ἐξ ὁλοκλήρου οἱ ἴδιοι καὶ σὲ καμμία περίπτωσι ἡ «Συμ­βο­λή».

    24. Τὰ κείμενα, τὰ περιεχόμενα, τὰ ἀρχεῖα, οἱ πληροφορίες καὶ τὸ ἐν γένει ὑλικὸ ποὺ περιλαμβάνονται στὸν παρόντα ἱστότοπο τῆς «Συμ­βο­λῆς» εἶναι ἀποτέλεσμα ἀφιλοκερδοῦς διαθέσεως γιὰ ἐπωφελῆ προσφορὰ πρὸς τὸν ἐπισκέπτη/χρήστη του, πρὸς τὰ μέλη τῶν διαλόγων καὶ γενικῶς πρὸς τὴν διαδικτυακὴ κοινότητα, ἀλλὰ σὲ καμμία περίπτωσι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκληφθοῦν ἐξ ὁρισμοῦ ὡς ἔγ­κυ­ρες πληρο­φορίες ἢ/καὶ συμ­βουλὲς οὔτε ὑποκρύπτουν ὁποιαδήποτε προτροπὴ γιὰ τὴν τέλεσι ἢ μὴ συγκε­κρι­μένων πράξεων.  ἡ «Συμ­βολὴ» ἀναλαμβάνει τὴν συλλογή, ἐπεξεργασία καὶ δια­νομὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ ὑλικοῦ της, χωρὶς ὅμως σὲ καμμία περίπτωσι νὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀρτιότητα, τὴν πληρότητα, τὴν ἐπάρκεια καὶ γενικῶς τὴν καταλληλότητα αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπουσία ἐνδεχομένων λαθῶν, πολλῷ δὲ μᾶλλον λόγῳ τοῦ ἰδιαιτέρως μεγάλου ὄγκου του, καθὼς καὶ τῆς συμ­με­το­χῆς καὶ τρίτων φορέων (φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων) κατὰ τὴν πρω­το­γενῆ παραγωγὴ καὶ συλλογή του.  διὰ τοῦτο τὰ κείμενα, τὰ ἀρχεῖα, καὶ τὸ ἐν γένει ὑλικὸ παρέχονται «ὅπως ἀκριβῶς εἶναι», χωρὶς καμμίαν ἐγγύησι ἐκ­πεφρασμένη ἢ καὶ συνεπαγομένη καθ᾿ οἱον­δήποτε τρόπο.  στὸν μέγιστο βαθμὸ καὶ σύμφωνα μὲ τὸν νόμο, ἡ «Συμβολὴ» ἀρνεῖται ὅλες τὶς ἐγγυήσεις ἐκπεφρασμένες ἢ καὶ συνεπα­γό­μενες, συμπεριλαμ­βα­νο­μένων –ὄ­χι ὅμως περιοριζομένων– καὶ αὐτῶν ποὺ συνεπάγονται τὴν ἐμπορευσι­μό­τητα καὶ τὴν καταλλη­λότητα γιὰ ἕναν συγκεκριμένο σκοπό.

    25. ῾Η ἱστοσελὶς τῆς «Συμβολῆς» δὲν εὐθύνεται γιὰ τυχὸν ζημία ποὺ μπορεῖ νὰ προκληθῇ ἀπὸ τὴν χρῆσι συνδέσμων (links) πρὸς ἄλλους δια­δι­κτυ­ακοὺς τόπους, καθὼς καὶ γιὰ τὶς πληροφορίες ποὺ μπορεῖ νὰ περιλαμ­βά­νωνται στὶς διαδικτυακὲς σελίδες τῶν συνδέσμων της.  ἐπί­σης ἡ διαχείρι­σις τῆς «Συμβολῆς» δὲν φέρει καμμία ἀπολύτως εὐθύ­νη γιὰ τὸ πε­ρι­ε­χόμενο ἄλλων ἱστοχώρων, στοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ μεταβῇ ὁ ἐδῶ ἐπισκέ­πτης μὲ συνδέσμους ἢ ἄλλο τρόπο, οὔτε εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὸ πρόγραμ­μα ἀσφαλείας ἄλλων ἱστοσελίδων, καθὼς καὶ γιὰ τὸν τρόπο δια­χειρίσεως τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπισκεπτῶν τους.

    26. ῾Η «Συμβολὴ» δὲν ἐλέγχει τὴν διαθεσιμότητα, τὸ περιεχόμενο, τὸ πρόγραμμα προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων, τὴν ποιότητα καὶ τὴν πληρότητα τῶν ὑπηρεσιῶν ἄλλων διαδικτυακῶν χώρων καὶ ἱστο­σε­λίδων, στὰ ὁποῖα εἶναι δυνατὸν νὰ πα­ραπέμπωνται οἱ ἐπισκέ­πτες της μέσῳ «συν­δέ­σμων», «δεσμῶν» ἢ διαφημιστικῶν ἀναφορῶν.  συνεπῶς γιὰ ὁποιο­δή­πο­τε πρόβλημα παρουσιασθῇ κατὰ τὴν ἐπίσκεψί τους καὶ συμμετοχή τους ἐκεῖ ὁ χρήστης ὀφείλει νὰ ἀπευθυνθῇ ἀπευθείας στοὺς ὑπευθύνους τῶν ἀντιστοίχων διαδικτυακῶν χώρων καὶ ἱστο­σε­λίδων, οἱ ὁποῖοι καὶ φέρουν ἀ­κε­ραίως τὴν σχετικὴ εὐθύνη γιὰ τὴν παροχὴ τῶν ὑπη­ρε­σιῶν τους.

    27. ῾Η «Συμβολὴ» σὲ καμμία περίπτωσι δὲν πρέπει νὰ θεω­ρηθῇ ὅτι ἐνστερνίζεται ἢ ἀποδέχεται τὸ περιεχόμενο ἢ τὶς ὑπηρεσίες τῶν ἱστοτό­πων στοὺς ὁποίους παραπέμπει ἢ ὅτι συνδέεται μὲ αὐτοὺς καθ᾿ οἱον­δήποτε ἄλ­λον τρόπο.  κατὰ ταῦτα ἡ «Συμβολὴ» δὲν ἔχει καμμία εὐθύνη γιὰ τὴν ἐπι­κοι­νωνία τῶν χρηστῶν καὶ μελῶν μὲ τρίτους παροχεῖς ὑπη­ρε­σιῶν ποὺ προ­βάλλονται ἢ διαφημίζονται ἐμμέσως ἢ ἀμέσως στὴν «Συμ­βολὴ» καὶ γιὰ τὴν ὁποιαδήποτε τυχὸν ἐμπορικὴ συναλλαγὴ ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψῃ ἀπὸ τὴν μεταξύ των σχέσι.  

 

 

᾿Ακροτελεύτιοι ὅροι

 

    28. ᾿Ι­διο­κτή­της, ὑπεύθυνος καὶ διαχειριστὴς τῆς ἱστο­σε­λίδος, ὅπως καὶ τῆς ἔντυπης «Συμ­βο­λῆς», εἶ­ναι ὁ Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Α­να­τολικιώτης, ἐνῷ τόσο ἡ ἔντυπη ὅσο καὶ ἡ δια­δι­κτυ­α­κὴ «Συμβολὴ» ὑπο­στηρίζονται ἀπὸ συνερ­γάτες, ποὺ ἀπο­στέλ­λουν καὶ παραχωροῦν ποικίλο ὑλι­κὸ γιὰ τὴν παρουσίασι καὶ ἀξιοποίησί του κα­τὰ τὸν καλ­λίτερο δυνατὸ τρόπο.

    29. Οἱ ἀνωτέρω ὅροι ἰσχύουν γιὰ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Συμβολῆς» καὶ ὅλες τὶς ἑνότητες ἢ λοιπὰ τμήματα αὐτῆς, ὅπως εἶναι τὰ τμήματα «Τυπικόν», «᾿Εκδόσεις Κάλαμος», «Δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου», καὶ λοιπά, καὶ ὁ χῶρος συζητήσεων «Διάλογοι Συμβολῆς» (forum), ὅπου διε­ξά­γονται συζητήσεις μεταξὺ ἐγγεγραμμένων μελῶν.  εἶναι δυνατὸν σὲ κά­ποιες ἑνότητες ἢ τμήματα τῆς ἱστοσελίδος νὰ ἰσχύουν καὶ πρόσθετοι ὅροι, οἱ ὁποῖοι θὰ σημειώνωνται ἐκεῖ.  εἰδικῶς γιὰ τὸν κανονισμὸ  λει­τουργίας τῶν «Διαλόγων», τοὺς ὅρους συμμετοχῆς τῶν μελῶν καὶ τὶς ἐκεῖ δημο­σιεύσεις ὑλικοῦ ἰσχύουν ἐπιπλέον καὶ ὅσα σημειώνονται στοὺς ῞Ορους καὶ προϋποθέσεις λειτουργίας καὶ συμμετοχῆς.

    30. Στὴν ἱστοσελίδα πέρα ἀπὸ τὶς καθ᾿ αὑτὸ ἑνότητες τῆς «Συμ­βολῆς» εἶναι δυνατὸν νὰ φιλοξενοῦνται καὶ ἄλλες ἱστοσελίδες ἢ δια­δικτυακὲς ἑ­νό­τη­τες, οἱ ὁποῖες θὰ διατηροῦν τὴν αὐτονομία τους ἔναντι τῆς «Συμβολῆς», καὶ ἐνδεχομένως θὰ διαχειρίζωνται ἀπὸ ἄλλα ἄτομα, τὰ ὁποῖα θὰ φέρουν καὶ τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν δια­­δι­κτυακῶν τόπων ποὺ τοὺς ἀνήκουν.  οἱ ὅροι χρήσεως τῶν φιλο­ξε­νου­μένων ἱστοσελίδων κα­θο­ρίζονται σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι ἀπὸ τοὺς διαχειριστές των καὶ δὲν κα­λύπτονται ἀπὸ τοὺς παρόντες ὅρους χρήσεως, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχῃ ῥητὴ δή­λωσι περὶ τοῦ ἀντιθέτου.

    31. Λόγῳ τῆς παγκοσμίου φύσεως τοῦ διαδικτύου, ἡ πρόσβασις στὴν πα­ροῦσα ἱστοσελίδα μπορεῖ νὰ ὑπόκειται σὲ νομικοὺς περιορισμοὺς καὶ ἀ­παγορεύσεις γιὰ κάποια πρόσωπα ἢ χῶρες.  χρῆστες ἐκτὸς τῆς Εὐρω­παϊ­κῆς ῾Ενώσεως ἐπισκέπτονται τὴν ἱστοσελίδα μὲ ἀποκλειστικὰ δική τους εὐ­θύ­νη καὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν συμμόρφωσί των πρὸς τὴν νομοθεσία τῆς χώρας τους. 

    32. ῾Η πρόσβασις καὶ ἡ συνεχὴς ἢ στιγμιαία ἢ κατὰ διαστήματα χρῆσις τῆς ἱστοσελίδος τῆς «Συμβολῆς» καὶ τῶν διαλόγων αὐτῆς («http://www.symbole.gr/» καὶ «http://www.symbole.gr/forum») συνεπά­γε­ται ὅτι οἱ ἐπισκέπτες ἀποδέχονται ὅλους τοὺς ἀνωτέρω ὅρους, καθὼς καὶ τὶς ὅποιες μεταβολές, ἀνανεώσεις, συμπληρώσεις καὶ τροποποιήσεις αὐτῶν.  ἡ μὴ ἀποδοχὴ τοῦ συνόλου ἢ μέρους τῶν ἀνωτέρω ὅρων ἀπὸ τὸν ἐν ἐνεργείᾳ ἢ ὑποψήφιο χρήστη δικαιολογεῖ ἐκ μέρους του μόνο τὴν μὴ χρῆσι ἢ τὴν παῦσι τῆς χρήσεως τῶν κειμένων, πληροφοριῶν καὶ λοιπῶν ὑλικῶν τοῦ ἱστοχώρου.

 

καὶ