1. Βίβλος Μεταφράσεις τῆς Βίβλου Γένεσις, κεφ. 1 (μετάφραση, μονοτονικό)

PostHeaderIcon Γένεσις, κεφ. 1 (μετάφραση, μονοτονικό)

 

ΓΕΝΕΣΙΣ (1)

 

(Μετάφραση από την επίσημη Παλαιά Διαθήκη της ορθοδόξου εκκλησίας, ήτοι από το ελληνικό κείμενο των Εβδομήκοντα)

 

α΄ κεφάλαιο πρώτο

 

1 Στην αρχή εδημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και την γή. 2 Αλλά η γή ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη(2) και υπήρχε σκοτάδι πάνω από την άβυσσο, και πνεύμα Θεού κινιόταν πάνω από το νερό. 3 Και είπε ο Θεός· «Nά γίνη φώς»· και έγινε φώς. 4 Και είδε ο Θεός το φώς ότι είναι καλό· και έκαμε χώρισμα(3) ο Θεός ανάμεσα στο φώς και ανάμεσα στο σκοτάδι. 5 Και ονόμασε ο Θεός το φώς «ημέρα» και το σκοτάδι το ονόμασε «νύχτα». Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί(4), ημέρα μία (5).

6 Και είπε ο Θεός· «Nά γίνη στερέωμα(6) στο μέσον του νερού και να βρίσκεται σαν χώρισμα ανάμεσα στο νερό και στο νερό». Και έγινε έτσι. 7 Και έφτιαξε ο Θεός το στερέωμα και διεχώρισε ο Θεός [το νερό] ανάμεσα στο νερό που ήταν κάτω από το στερέωμα και στο νερό το πάνω από το στερέωμα. 8 Και ονόμασε ο Θεός το στερέωμα «ουρανό»· και είδε ο Θεός ότι είναι καλό. Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη.

9 Και είπε ο Θεός· «Nά μαζευτή σε έναν τόπο το νερό που είναι κάτω από τον ουρανό και να φανή η ξηρά. Και έγινε έτσι. Και εμαζεύτηκαν τα νερά(7) τα κάτω από τον ουρανό στις συγκεντρώσεις τους και εφάνηκε η ξηρά. 10 Και ονόμασε ο Θεός την ξηρά «γή» και τις συγκεντρώσεις των υδάτων τις ονόμασε «θάλασσες». Και είδε ο Θεός ότι είναι καλό.

11 Και είπε ο Θεός· «Να βλαστήση η γή χλωρό χορτάρι, που να παράγη σπόρο ανάλογα με το είδος και την ποικιλία του, 11β και δέντρα καρποφόρα, που να κάνουν καρπό που να υπάρχη σ' αυτόν ο σπόρος τους ανάλογα με το είδος και την ποικιλία τους πάνω στην γή». Και έγινε έτσι. 12 Και έβγαλε η γή χλωρό χορτάρι, το οποίο παράγει σπόρο ανάλογα με το είδος και την ποικιλία του, 12 και δέντρα καρποφόρα, τα οποία κάνουν καρπό που μέσα του περιέχει τον σπόρο τους ανάλογα με το είδος τους πάνω στην γή. Και είδε ο Θεός ότι είναι καλό. 13 Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα τρίτη.

14 Και είπε ο Θεός· «Να εμφανιστούν(8) φωτεινά σώματα στο στερέωμα του ουρανού να φωτίζουν πάνω στην γή, για να διαχωρίζουν την ημέρα από την νύχτα· 14β και να χρησιμεύουν ως σημάδια για τις εποχές, για τις ημέρες και για τα έτη, 15 και να βρίσκωνται ως φώτα στο στερέωμα του ουρανού, ώστε να φέγγουν πάνω στην γή». Και έγινε έτσι. 16 Και έφτιαξε ο Θεός τα δύο μεγάλα φωτεινά σώματα, τον μεγάλο φωστήρα να κυριαρχή την ημέρα 16β και τον μικρότερο φωστήρα να κυριαρχή την νύχτα, και τα αστέρια. 17 Και τα έβαλε αυτά ο Θεός στο στερέωμα του ουρανού, ώστε να φωτίζουν την επιφάνεια της γής 18 και να κυριαρχούν την ημέρα και την νύχτα και να διαχωρίζουν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Και είδε ο Θεός ότι είναι καλό. 19 Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα τέταρτη.

20 Και είπε ο Θεός· «Να βγάλουν τα νερά θαλάσσιους ζωντανούς οργανισμούς και πουλιά που να πετούν πάνω από την γή στο ουράνιο στερέωμα». Και έγινε έτσι. 21 Και εδημιούργησε ο Θεός τα μεγάλα κήτη και όλους τους θαλάσσιους ζωντανούς οργανισμούς, όσα έβγαλαν τα νερά κατά το είδος τους, 21β και κάθε φτερωτό πουλί κατά είδος. Και είδε ο Θεός ότι είναι καλά. 22 Και τα ευλόγησε αυτά ο Θεός λέγοντας· «Να αυξάνεστε και να πληθαίνεστε 22β και να γεμίσετε τα νερά στις θάλασσες, και τα πετούμενα να πολλαπλασιάζωνται πάνω στην γη». 23 Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα πέμπτη.

24 Και είπε ο Θεός· «Να βγάλη η γή ζωντανούς οργανισμούς κατά είδος, τα τετράποδα και τα ερπετά και τα άγρια θηρία της γής κατά είδος». Και έγινε έτσι. 25 Και έφτιαξε ο Θεός τα άγρια θηρία της γής κατά είδος και τα κτήνη κατά το είδος τους 25β και όλα τα ερπετά της γής κατά το είδος τους. Και είδε ο Θεός ότι είναι καλά.

26 Και είπε ο Θεός· «Ας κάμωμε τον άνθρωπο κατά την δική μας εικόνα και ομοίωσι, 26β και να εξουσιάζουν τα ψάρια της θάλασσας και τα πετούμενα του ουρανού και τα κτήνη 26γ και όλην την γή και όλα τα ζώα που σέρνονται πάνω στην γή». 27 Και έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού τον έφτιαξε, άντρα και γυναίκα τους έφτιαξε. 28 Και τους ευλόγησε ο Θεός λέγοντας· «Να αυξάνεστε και να πληθαίνεστε και να γεμίσετε την γή και να την κυριέψετε τελείως 28β και να εξουσιάζετε τα ψάρια της θάλασσας και τα πετούμενα του ουρανού και όλα τα κτήνη 28γ και όλη την γή και όλα τα ζώα που σέρνονται πάνω στην γή». 29 Και είπε ο Θεός· «Ιδού, σας έχω δώσει κάθε χόρτο που παράγει σπόρο, το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια όλης της γής, 29β και κάθε δέντρο, το οποίο έχει πάνω του καρπό που περιέχει σπόρο για πολλαπλα­σιασμό· όλα είναι δικά σας για να τρώτε. 30 και σε όλα τα άγρια θηρία της γής και σε όλα τα πετούμενα του ουρανού και σε κάθε ζώο που σέρνεται πάνω στην γή, οτιδήποτε έχει μέσα του πνοή με ζωή, έδωσα χλωρό χορτάρι για τροφή». Και έγινε έτσι. 31 Και είδε ο Θεός τα πάντα όσα εδημιούργησε, και να, όλα ήσαν πολύ καλά. 31β Και έγινε βράδυ και έγινε πρωί, ημέρα έκτη.

 

Σημειώσεις - σχόλια 1ου κεφαλαίου

(1) Δημιουργία, ιστορία

(2) «ακατασκεύαστη» = χωρίς την «κατασκευή» της, χωρίς την «επίπλωσή» της, χωρίς τον εξοπλισμό της, χωρίς τα εξαρτήματά της, χωρίς τα λειτουργικά της συστήματα.

(3) εξεχώρισε

(4) και εβράδιασε και εξημέρωσε

(5) {Η αρχή του χρόνου εκείνου ήτο και [αρχή] της πρώτης εκείνης και μ ι ά ς ημέρας, ήτις ήτο Κυριακή·... μία δε ωνομάσθη η Κυριακή, διά τι κοντά εις τούτα οπού λέγει ο θείος Βασίλειος, και μέσα εις την μίαν εκείνην όλαι αι καθ' εξής έξ ημέραι εμπεριείχοντο, καθ' ότι τα εν αυταίς γενηθέντα ποιήματα εκ της προϋπαρχούσης ύλης των στοιχείων της εν τη μ ι ά εκείνη ημέρα εκ του μη όντος εις το είναι παραχθείσης εγένοντο, και όχι εκ του μη όντος εις το είναι...} (σχόλια του αγίου Νικοδήμου του Αθωνιτου στην ερμηνεία του 91ου κανόνος του μεγάλου Βασιλείου, βλέπε «Πηδάλιον» εκδόσεων Παπαδημητρίου, σελίς 645, υποσημείωση 4, και σελίς 647, υποσημείωση 1).

(6) διάφραγμα, φράχτης

(7) [Νερά· εδώ ο ενικός ύδωρ στο αρχαίο κείμενο έχει περιληπτική σημασία, όπως φαίνεται σαφώς από την εν συνεχεία φράση εις τας συναγωγάς αυτών. Το φαινόμενο είναι πολύ συχνό στην Παλαιά Διαθήκη (εβραϊσμός), αλλά πολλές φορές οι μεταφραστές δεν το προσέχουν και δεν το αποδίδουν. Ειδικά τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως είναι κατάφορτα από ενικούς με σημασία πληθυντικού όπως οι λέξεις χόρτος σπόρος και καρπός λίγο παρακάτω.]

(8) δημιουργηθούν

 

 

Επιμέλεια μεταφράσεως Δ.Α. 1994

 

Η παρούσα μετάφραση δημοσιεύεται και σε μονοτονικό σύστημα (με κάποιες ακόμη ελαφρές προσαρμογές σύμφωνα με την σχολική ορθογραφία), προς διευκόλυνση των μαθητών και γενικώς των νεωτέρων στην ηλικία, οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι εξοικειωμένοι στο να διαβάζουν πολυτονικά κείμενα. Συνιστάται όμως σε όλους να προτιμούν την ανάγνωση της πολυτονικής μεταφράσεως που υπάρχει εδώ.