1. Βίβλος Μεταφράσεις τῆς Βίβλου Πρός Φιλήμονα ἐπιστολή (μετάφρασις)

 

ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ

 

1 Παῦλος, φυλακισμένος τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, στὸν Φιλήμονα τὸν ἀγαπητ καὶ συνεργάτη μας 2 καὶ στὴν ᾿Απφία τὴν ἀγαπητή μας καὶ στὸν Ἄρχιππο τὸν συστρα­τιώτη μας καὶ στὴν ἐκκλησία (ποὺ συναθροίζεται) στὴν κατοικία σου· 3 χάρι καὶ εἰρήνη σὲ σᾶς ἀπὸ τὸν Θεὸ πατέρα μας καὶ ἀπὸ τὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ Χριστό.

4 Εὐχαριστῶ τὸν Θεό μου πάντοτε κάθε φορὰ ποὺ σὲ θυμοῦμαι στὶς προσευχές μου, 5 ἐπειδὴ πληροφοροῦμαι γιὰ τὴν ἀγάπη σου καὶ τὴν πίστι ποὺ ἔχεις πρὸς τὸν Κύριο ᾿Ιησοῦ καὶ δείχνεις σὲ ὅλους τοὺς ἁγίους· 6 καὶ προσεύχομαι συμμετοχή σου στὴν πίστι νὰ εὐδοκιμήσῃ πλουσίως μὲ τὴν ἐπίγνωσι κάθε ἀγαθοῦ ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς κοντὰ στὸν Χριστὸ ᾿Ιησοῦ. 7 αἰσθανόμαστε δὲ πολλὴ εὐγνωμοσύνη καὶ ἐνίσχυσι ἀπὸ τὴν ἀγάπη σου, διότι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων νιώθουν ἀνάπαυσι χάρι σὲ σένα, ἀδελφέ.

8 Γι᾿ αὐτό, ἂν καὶ ἔχω πολλὴ παρρησία μὲ τὴν χάρι τοῦ Χριστοῦ νὰ σὲ προστάζω αὐτὸ ποὺ εἶναι καθῆκόν σου, (ὅμως) ἀπὸ ἀγάπη προτιμῶ νὰ σὲ παρακαλῶ· 9 ἔτσι ὅπως εἶμαι, ὡς Παῦλος ἡλικιωμένος, τώρα δὲ καὶ φυλακισμένος τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 10 σὲ παρακαλῶ γιὰ τὸ δικό μου τέκνο, αὐτὸν ποὺ γέννησα στὴν φυλακή μου, τὸν ᾿Ονήσιμο, 11 τὸν κάποτε γιὰ σένα ἄχρηστο, ἀλλὰ τώρα πλέον εὔχρηστο καὶ γιὰ σένα καὶ γιὰ μένα, τὸν ὁποῖο καὶ σοῦ ἔστειλα πίσω. 12 καὶ σὺ αὐτόν, τουτέστι τὰ δικά μου σπλάγχνα, δέξου τον εὐνοϊκά. 13 αὐτὸν ἐγὼ ἤθελα νὰ τὸν ἔχω κοντά μου, γιὰ νὰ μὲ διακονῇ ἀντὶ γιὰ σένα, ὅσο εἶμαι στὴν φυλακὴ χάριν τοῦ εὐαγγελίου· 14 ἀλλὰ χωρὶς τὴν δική σου γνώμη τίποτε δὲν θέλησα νὰ κάμω, γιὰ νὰ μὴ γίνῃ ἡ ἀγαθοεργία σου καταναγκαστικά, ἀλλὰ μὲ τὴν θέλησί σου. 15 καὶ ἴσως γι᾿ αὐτὸ σὲ ἀποχωρίστηκε προσωρινά, γιὰ νὰ τὸν λάβῃς πίσω δικό σου αἰωνίως, 16 ὄχι πλέον σὰν δοῦλο, ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ δοῦλο, ἀδελφὸ ἀγαπητό, ἰδιαι­τέρως (ἀγαπητὸ) σ᾿ ἐμένα, καὶ πόσο περισσότερο σὲ σένα καὶ ἀνθρωπίνως καὶ κατὰ Κύριον (χριστιανικῶς)! 17 ἂν λοιπὸν μὲ θεωρῇς συνεταῖρο (στὴν πίστι), δέξου τον εὐνοϊκὰ σὰν νὰ εἶμαι ἐγώ. 18 κι ἂν σὲ ζημίωσε ἢ σοῦ ὀφείλῃ κάτι, αὐτὸ χρέωσέ το σ᾿ ἐμένα. 19 ἐγὼ ὁ Παῦλος ὑπογράφω μὲ τὸ ἴδιο μου τὸ χέρι, ἐγὼ θὰ τὸ ἐξοφλήσω· γιὰ νὰ μὴ σοῦ πῶ ὅτι μοῦ χρωστᾷς κι ἀπὸ πάνω ἀκόμη καὶ τὸν ἑαυτό σου. 20 ναί, ἀδελφέ, ἐγὼ νὰ σὲ χαρῶ στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου! ἀνάπαυσέ μου τὰ σπλάγχνα στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου.

21 Σοῦ γράφω πεπεισμένος γιὰ τὴν ὑπακοή σου, διότι εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ πράξῃς καὶ παρα­πάνω ἀπὸ ὅ,τι λέω. 22 συνάμα δὲ ἑτοίμαζέ μου καὶ φιλοξενία· διότι ἐλπίζω ὅτι μὲ τὶς προσευχές σας θὰ ἐλευθερωθῶ ὡς χάρισμα σὲ σᾶς. 23 σὲ χαιρετᾷ ὁ ᾿Επαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου γιὰ τὸν Χριστὸ ᾿Ιησοῦ, 24 ὁ Μᾶρκος, ὁ ᾿Αρίσταρχος, ὁ Δημᾶς, ὁ Λουκᾶς, οἱ συνεργάτες μου. 25 ἡ χάρι τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸ πνεῦμά σας· ἀμήν.

 

 

᾿Επιμέλεια μεταφράσεως 2010 Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

 

 ῾Η παροῦσα μετάφρασι προσφέρεται καὶ σὲ μονοτονικὸ σύστημα ἐδῶ (μὲ κάποιες ἀκόμη ἐλαφρὲς προσαρμογὲς σύμφωνα μὲ τὴν σχολικὴ ὀρθογραφία) πρὸς διευκόλυνσι τῶν μαθητῶν καὶ γενικῶς τῶν νεωτέρων στὴν ἡλικία, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲν εἶναι ἐξοικειωμένοι στὸ νὰ διαβάζουν πολυτονικὰ κείμενα. Συνιστᾶται ὅμως ἐντόνως σὲ ὅλους νὰ προτιμοῦν τὴν ἀνάγνωσι τῆς πολυτονικῆς μεταφράσεως ποὺ ὑπάρχει ἐδῶ.