1. Βίβλος Μεταφράσεις τῆς Βίβλου ᾿Επιστολή Ἰούδα (μετάφρασις)

PostHeaderIcon ᾿Επιστολή Ἰούδα (μετάφρασις)

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ

 

1 ᾿Ιούδας, τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, καὶ ἀδερφὸς τοῦ ᾿Ιακώβου, πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τοὺς ἁγιαστικῶς ἀφιερωμένους στὸν Θεὸ πατέρα καὶ διατηρημέ­νους κοντὰ στὸν ᾿Ιησοῦ Χριστό· 2 ἔλεος καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη νὰ πλεονάσουν σὲ σᾶς.

3 ᾿Αγαπητοί, φροντίζοντας μὲ κάθε τρόπο νὰ σᾶς γράψω κι ἐγὼ κάτι γιὰ τὴν κοινή μας σωτηρία, αἰσθάνθηκα ἀπολύτως ἀναγκαῖο νὰ σᾶς προτρέψω μὲ τὸ γράμμα μου νὰ συνεχίζετε τὸν ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς πίστεως, ἡ ὁποία παραδό­θηκε ἅπαξ διὰ παντὸς στοὺς ἁγίους. 4 διότι παρεισέφρησαν κάποιοι ἄνθρω­ποι, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀπὸ παλιὰ ἔχουν προαναγγείλει οἱ Γραφὲς ὅτι θὰ εἶναι κριματισμένοι, οἱ ἀσεβεῖς, ποὺ μεταβάλλουν τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ μας σὲ ἀκολα­σία καὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὸν μόνο ἀφέντη καὶ Κύριό μας ᾿Ιησοῦ Χριστό. 5 ἐπι­θυμῶ λοιπὸν νὰ ὑπενθυμίσω σὲ σᾶς, οἱ ὁποῖοι τὸ γνωρίζετε πολὺ καλὰ αὐτό, ὅτι ὁ Κύριος ἀφοῦ ἔσωσε τὸν λαό του ἀπὸ τὴν χώρα τῆς Αἰγύπτου, ἔπειτα ὅσους δὲν παρέμειναν πιστοὶ τοὺς κατέστρεψε· 6 καὶ τοὺς ἀγγέλους ποὺ δὲν διετήρησαν τὴν ἐξουσία τους, ἀλλὰ ἐγκατέλειψαν τὴν ἰδιαίτερη κατάστασί τους, τοὺς ἔχει φυλακίσει μὲ δεσμὰ αἰώνια κάτω ἀπὸ σκοτάδι, γιὰ νὰ δικα­στοῦν κατὰ τὴν μεγάλη ἡμέρα. 7 ἔτσι καὶ τὰ Σόδομα καὶ ἡ Γόμορρα καὶ οἱ γειτονικές τους πόλεις, ποὺ ἐκτράπηκαν σὲ πορνεία κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀσεβεῖς καὶ ὥρμησαν πάνω σ᾿ ἀλλιώτικη σάρκα, εἶναι ἐνώπιόν μας παράδειγμα τιμωρίας, καθὼς ὑφίστανται τὴν καταδίκη τοῦ αἰωνίου πυρ­ός. 8 τὰ ἴδια λοιπὸν κι αὐτοί· μὲ τοὺς ἐνυπνιασμούς τους τὸ μὲν σῶμα τὸ μολύνουν, τὸν δὲ Κύριο τὸν ἀρνοῦνται, καὶ τοὺς ἐνδόξους ἀγγέλους τοὺς ἐξυ­βρίζουν. 9 ὁ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος ὅμως, ὅταν λογομαχοῦσε μὲ τὸν διάβολο ἀντιδικῶντας γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Μωυσέως, δὲν τόλμησε νὰ τοῦ ἀπευθύνῃ λόγο ἐξυβριστικό, ἀλλὰ μόνον εἶπε· «῾Ο Κύριος νὰ σὲ συντρίψῃ». 10 αὐτοὶ ὅμως ὅσα δὲν γνωρίζουν τὰ ἐξυβρίζουν, ἐνῷ ὅσα ἐκ φύσεως τὰ γνωρίζουν καλὰ σὰν τὰ ἄλογα ζῷα, μέσα σ᾿ αὐτὰ μολύνονται. 11 ἀλίμονο σ᾿ αὐτούς, διότι περπάτησαν στὸν δρόμο τοῦ Κάιν καὶ χάριν κέρδους δόθηκαν χωρὶς μέτρο στὴν πλανερὴ διδασκαλία τοῦ Βαλαὰμ καὶ μιμούμενοι τὴν ἀνταρσία τοῦ Κορὲ καταστράφηκαν.

12 Αὐτοὶ στὶς ἀγάπες σας εἶναι κηλῖδες, τρῶνε μαζί σας ἄφοβα, τρέφουν καλὰ τὸν ἑαυτούλη τους, σὰν σύννεφα χωρὶς νερὸ παρασύρονται ἀπὸ τοὺς ἀ­νέμους, εἶναι σὰν δέντρα φθινοπωρινά, ἄκαρπα, δυὸ φορὲς πεθαμένα, ξερρι­ζωμένα, 13 σὰν ἄγρια θαλασσινὰ κύματα ποὺ ἀντὶ γιὰ ἀφρὸ ἐπιδεικνύουν τὰ ἴδια τους τὰ αἴσχη, ἐκτροχιασμένα ἀστέρια· γι᾿ αὐτοὺς τὸ μαῦρο σκοτάδι δια­τηρεῖται αἰωνίως. 14 προφήτεψε μάλιστα καὶ γι᾿ αὐτοὺς ἕβδομος ἀπ᾿ τὸν Ἀδὰμ ὁ ᾿Ενὼχ λέγοντας· «Προσέξτε! Θὰ ἔρθῃ ὁ Κύριος μὲ τὶς ἀναρίθ­μητες ἅγιες στρατιές του, 15 γιὰ νὰ δικάσῃ τοὺς πάντες καὶ νὰ τιμωρήσῃ ὅλους τοὺς ἀσεβεῖς γιὰ ὅλα τὰ ἔργα τῆς ἀσέβειάς τους, τὰ ὁποῖα ἀσεβῶς διέπραξαν, καὶ γιὰ ὅλα τὰ αὐθάδη λόγια ποὺ ξεστόμισαν ἐναντίον του οἱ ἁμαρτω­λοὶ ἀσεβεῖς». 16 αὐτοὶ εἶναι στασιαστές, ἀχάριστοι, πορεύονται στὴν ζωή τους σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους ἐπιθυμίες, τὸ στόμα τους λαλεῖ ὑπερφίαλα λόγια, καὶ κολακεύουν πρόσωπα χάριν αἰσχροκερδείας.

17 ᾿Αλλὰ ἐσεῖς, ἀγαπητοί, θυμηθῆτε τὰ λόγια ποὺ προεῖπαν οἱ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ· 18 (θυμηθῆτε) ὅτι σᾶς ἔλεγαν ὅτι κατὰ τὸν ἔσχατο καιρό θὰ ἐμφανιστοῦν ἄνθρωποι χλευαστές, ποὺ θὰ πορεύωνται στὴν ζωή τους σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους ἀσεβεῖς ἐπιθυμίες. 19 τέτοιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάνουν καὶ διακρίσεις· σαρκικοί (μόνον), χωρὶς νὰ ἔχουν Πνεῦμα. 20 ἐσεῖς ὅμως, ἀγαπητοί, νὰ οἰκοδομῆτε τοὺς ἑαυτούς σας πάνω στὴν ἁγιώτατη διδα­σκαλία τῆς πίστεώς σας, νὰ προσεύχεστε μὲ τὴν χάρι τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγί­ου, 21 νὰ διαφυλάξετε τοὺς ἑαυτούς σας μέσα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ προσδοκᾶτε τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ πετύχετε τὴν αἰ­ώνια ζωή. 22 καὶ ἄλλους μὲν νὰ τοὺς ἐλέγχετε μὲ αὐστηρὸ λόγο, 23 ἄλλους δὲ μὲ φόβο (νὰ ἐπιχειρῆτε) νὰ τοὺς σῴζετε σὰν νὰ τοὺς ἁρπάζετε μέσα ἀπ᾿ τὴν φωτιά, κι ἐπιπλέον νὰ μισῆτε τὸν χιτῶνα τὸν λερωμένο ἀπὸ τὶς σαρκικὲς ὀρέ­ξεις.

24 Σ᾿ αὐτὸν ποὺ ἔχει τὴν δύναμι νὰ σᾶς φυλάξῃ χωρὶς πτώσεις καὶ νὰ σᾶς βάλῃ νὰ σταθῆτε ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ἔνδοξο πρόσωπό του ἄμωμους σὲ κατά­στασι εὐφροσύνης, 25 στὸν μόνο σοφὸ Θεὸ καὶ σωτῆρά μας, ἀνήκει ἡ δόξα καὶ ἡ μεγαλωσύνη, ἡ δύναμι καὶ ἡ ἐξουσία καὶ τώρα καὶ στὴν αἰωνιότητα· ἀμήν.

 

᾿Επιμέλεια μεταφράσεως 2008-2010 Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

 

῾Η παροῦσα μετάφρασι πρωτοδημοσιεύτηκε ἐντύπως τὸ 2008, καὶ λίγο ἀργότερα διαδικτυακῶς σὲ βελτιωμένη μορφή. Δημοσιεύεται καὶ σὲ μονοτονικὸ σύστημα ἐδῶ (μὲ κάποιες ἀκόμη ἐλαφρὲς προσαρμογὲς σύμφωνα μὲ τὴν σχολικὴ ὀρθογραφία) πρὸς διευκόλυνσι τῶν μαθητῶν καὶ γενικῶς τῶν νεωτέρων στὴν ἡλικία, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲν εἶναι ἐξοικειωμένοι στὸ νὰ διαβάζουν πολυτονικὰ κείμενα. Συνιστᾶται ὅμως ἐντόνως σὲ ὅλους νὰ προτιμοῦν τὴν ἀνάγνωσι τῆς παρούσης πολυτονικῆς μεταφράσεως.