1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου Γένεσις, κεφ. 5 (κείμενον Ο΄)

PostHeaderIcon Γένεσις, κεφ. 5 (κείμενον Ο΄)

 

Γένεσις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

 

[Λόγος 5ος]

 

1 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ᾿Αδάμ, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν· 2 ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐ­τοὺς καὶ εὐλόγησεν αὐτούς· καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Αδάμ, ᾗ ἡ­μέρᾳ ἐποίησεν αὐτούς· 3 ἔζησε δὲ ᾿Αδὰμ [τριάκοντα καὶ διακόσια] ἔτη, καὶ ἐγέννησε κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σήθ.

4 ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ ᾿Αδάμ, ἃς ἔζησε μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Σήθ, ἔτη [ἑπτακόσια], καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

5 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Αδάμ, ἃς ἔζησε, [τριάκοντα καὶ ἐννακόσια] ἔτη, καὶ ἀπέθανεν.

6 ῎Εζησε δὲ Σὴθ [πέντε καὶ διακόσια] ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Ενώς.

7 καὶ ἔζησε Σὴθ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Ενὼς [ἑπτὰ] ἔτη [καὶ ἑπτακόσια] καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

8 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Σὴθ [δώδεκα καὶ ἐννακόσια] ἔτη, καὶ ἀπέθανε.

9 Καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼς ἔτη [ἑκατὸν ἐνενήκοντα] καὶ ἐγέννησε τὸν Καϊνᾶν.

10 καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼς μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Καϊνᾶν [πεντεκαίδεκα] ἔτη [καὶ ἑπτακόσια] καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

11 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Ενὼς [πέντε] ἔτη [καὶ ἐννακόσια], καὶ ἀπέθα­νε.

12 Καὶ ἔζησε Καϊνᾶν [ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν] ἔτη, καὶ ἐγέννησε τὸν Μα­λελεήλ.

13 καὶ ἔζησε Καϊνᾶν μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαλελεὴλ [τεσσαράκοντα καὶ ἑπτακόσια] ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

14 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Καϊνᾶν [δέκα] ἔτη [καὶ ἐννακόσια], καὶ ἀπέ­θανε.

15 Καὶ ἔζησε Μαλελεὴλ [πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν] ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιάρεδ.

16 καὶ ἔζησε Μαλελεὴλ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Ιάρεδ ἔτη [τριάκοντα καὶ ἑπτακόσια] καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

17 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαλελεήλ, ἔτη [πέντε καὶ ἐνενήκοντα καὶ ὀκτα­κόσια], καὶ ἀπέθανε.

18 Καὶ ἔζησεν ᾿Ιάρεδ [δύο καὶ ἑξήκοντα] ἔτη [καὶ ἑκατὸν] καὶ ἐγέννησε τὸν ᾿Ενώχ.

19 καὶ ἔζησεν ᾿Ιάρεδ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν ᾿Ενὼχ [ὀκτακόσια] ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

20 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Ιάρεδ [δύο καὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννακόσια] ἔτη, καὶ ἀπέθανε.

21 Καὶ ἔζησεν ᾿Ενὼχ [πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν] ἔτη καὶ ἐγέννησε τὸν Μαθουσάλα.

22 εὐηρέστησε δὲ ᾿Ενὼχ τῷ Θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσάλα [διακόσια] ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

23 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι ᾿Ενὼχ [πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακόσια] ἔτη. 24 καὶ εὐηρέστησεν ᾿Ενὼχ τῷ Θεῷ καὶ οὐχ εὑρίσκετο, ὅτι μετέθηκεν αὐτὸν ὁ Θεός.

25 Καὶ ἔζησε Μαθουσάλα [ἑπτὰ ἔτη καὶ ἑξήκοντα καὶ ἑκατὸν] καὶ ἐγέννησε τὸν Λάμεχ.

26 καὶ ἔζησε Μαθουσάλα μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Λάμεχ [δύο καὶ ὀκτακό­σια] ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

27 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Μαθουσάλα, ἃς ἔζησεν, [ἐννέα καὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννακόσια] ἔτη, καὶ ἀπέθανε.

28 Καὶ ἔζησε Λάμεχ [ὀκτὼ καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν] ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱ­όν. 29 καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νῶε λέγων· οὗτος διαναπαύσει ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἔργων ἡμῶν 29β καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς κατηράσατο Κύριος ὁ Θεός.

30 καὶ ἔζησε Λάμεχ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νῶε [πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα καὶ πέντε] ἔτη καὶ ἐγέννησεν υἱοὺς καὶ θυγατέρας.

31 καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λάμεχ [ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία] ἔτη, καὶ ἀπέθανε.

32 Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν [πεντακοσίων] καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς, τὸν Σήμ, τὸν Χάμ, καὶ τὸν ᾿Ιάφεθ.

 

Παραπομπαί

5. 1) 1:26-27. 1Παρ 1:1-4. Μτ 1:1-17. Λκ 3:36-38. Εφ 4:24. Κλσ 3:10.

2) 1:27-28. Μτ 19:4. Μρ 10:6.

3) 1:27· 4:25.

4) 1:28. 1Παρ 1:1.

5) 3:19. Εβρ 9:27.

6) 4:25-26.

12) Νε 11:4

18) Ιδ 14-15.

22) 6:9· 17:1· 24:40. 4Βασ 20:3. Ψ 15:8· 115:9· 127:1. Μιχ 6:8. Μλχ 2:6.

24) 4Βασ 2:11. Μλχ 4:5. Εβρ 11:5. Ιδ 14-15.

29) 3:15, 17-19· 4:11.

32) 6:10· 7:13· 9:18· 10:1, 21.