1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου Α΄ Κορινθίους, κεφ. 13 (κείμενον)

PostHeaderIcon Α΄ Κορινθίους, κεφ. 13 (κείμενον)

 

Α΄ πρὸς Κορινθίους

ἐπιστολὴ Παύλου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

 

[Λόγος 15ος]

 

᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προ­φητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 ῾Η ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ πα­ροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομέ­νει. 8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 9 ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. (1)

11 ῞Οτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· 11β ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· 12β ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

 

Παραπομπαί

13. 1) 8:1· 12:8,16,29,30· 13:2,3· 14:6,7,8. 2Κορ 12:4. 2Πετ 2:18. Μτ 25:45. Ρμ 14:15. Γαλ 1:8· 5:6,22. 1Τιμ 1:5. 1Πετ 4:8.  

2) 4:1· 7:19· 8:4· 12:8-10,28· 13:1,3· 14:1,6-9· 16:22. 2Κορ 12:11. Ρμ 11:25· 12:7· 16:25. Γαλ 5:6,16,22· Γαλ 6:3. Εφ 3:4· 6:19. Κλσ 1:26. 1Τιμ 3:16. Μτ 7:22,23· 13:11· 17:20,29· 21:19,21. Μρ 11:22,23. Λκ 17:5,6. 1Ιω 4:8,20,21. Αρ 24:15-24.  

3) Δν 3:16-28. Ησ 57:12. Ιερ 7:8. Μτ 6:1-4· 7:22,23· 16:26· 23:5. Λκ 18:22,28· 19:8· 21:3,4. Ιω 6:63· 12:43· 13:37· 15:13. Πρξ 21:13. Γαλ 1:8· 5:26. Φιλ 1:15-18,20,21· 2:3. Ρμ 8:38-39. 1Τιμ 4:8. Εβρ 13:9. Ιακ 2:14-17. 1Ιω 4:8. 

4) 1Κορ 3:3· 4:6,18,19· 5:2· 8:1. 2Κορ 6:6· 12:20. Γαλ 5:21,22,26. Εφ 4:2,32. Κλσ 1:11· 2:18· 3:12. Φιλ 1:15· 2:1-5. Ρμ 1:29· 13:13. 1Τιμ 6:4. 2Τιμ 2:25· 3:10· 4:2. Ττ 3:3. Μτ 27:18. Λκ 6:35,36. Πρξ 4:8. Ιακ 3:14-16,17· 4:5. 1Πετ 2:1· 3:8· 4:8. 2Πετ 1:7. 1Ιω 3:16-18· 4:11. Γεν 30:1· 37:11. 1Βασ 25:21,22,33,34. Ψ 9:26. Πρμ 10:12· 13:10· 14:29· 16:52· 17:14· 19:22· 25:8-10· 31:20,26. Εκ 7:8,9· 10:4. Ησ 57:15. 3Βασ 20:10,11. Δν 3:19-22. Νε 9:17.  

5) 7:36· 10:24,33· 11:13-16,18,21,22· 12:25· 14:33-40. 2Κορ 5:19. 2Θεσ 3:7. Φιλ 2:3-5,21· 4:8. Ρμ 14:12-15· 15:1,2. Γαλ 5:13· 6:1,2. 2Τιμ 2:10. Μτ 5:22· 9:4. Μρ 3:5. Λκ 7:39. Ιακ 1:19. 1Πετ 4:8. 1Ιω 3:16,17. Αρ 12:3· 16:15· 20:10-12. 2Βασ 10:3. Ψ 104:32,33. Ιωβ 21:27. Πρμ 11:25· 14:17. Ησ 3:5. Ιερ 11:19· 18:18-20· 47(40):13-16. Ζχ 8:17. 

6) Εξ 18:9. ΙσΝ 22:22-33. 1Βασ 23:19-21. 2Βασ 4:10-12. Ψ 9:3,24· 14:4· 48:18· 118:136. Πρμ 14:9. Ιερ 9:1· 13:17· 20:10. Ωσ 4:8· 7:3. Μιχ 7:8. 2Κορ 7:9-16. 1Θεσ 3:6-10. Ρμ 1:32· 12:9. Φιλ 1:4,18· 2:17,18· 3:18. Λκ 19:41,42· 22:5. 2Ιω 4. 3Ιω 3. 

7) 9:12,18-22· 13:4. 2Κορ 11:8-12. 2Θεσ 1:4. 2Τιμ 2:3-10,24· 3:11· 4:5. Ρμ 8:24· 15:1. Γαλ 6:2. Εβρ 13:13. Μτ 10:22. Λκ 7:37-39,44-46· 19:4-10. Ιακ 1:12. 1Πετ 2:24· 4:8. Γεν 29:20. Δευτ 1:9. Αρ 11:12-14. Ψ 118:66. Ιωβ 13:15. Πρμ 10:12. Ασμ 8:6,7. 

8) 12:10,28-30· 13:1,2,9,10,13. Γαλ 5:6,22· 14:39. Ρμ 13:10. Εβρ 8:13. Πρξ 2:4. Λκ 19:6· 22:32. Ιερ 49:7.

9-11) Εφ 4:13-14. 

9) 2:9· 8:2· 13:12. Ρμ 11:34. Εφ 3:8,18,19. Κλσ 2:2,3. Μτ 11:27. 1Πετ 1:10-12. 1Ιω 3:2. Ιωβ 11:7,8· 26:14. Ψ 39:5· 138:6. Πρμ 30:4.  

10) 13:12. 2Κορ 5:7,8. Απ 21:22,23· 22:4,5. Ησ 24:23· 60:19,20. 

11) 3:1,2· 14:20. Γαλ 4:1. Εκ 11:10. 

12) Γεν 32:30. Εξ 33:11. Αρ 12:6-8. Κρ 14:12-19. Ιεζ 17:2. 1Κορ 8:3· 13:9,10. 2Κορ 3:18· 5:7. Φιλ 3:2,12. Γαλ 4:9. Ρμ 8:18. Μτ 5:8· 18:10. Ιακ 1:23. Ιω 10:15. 1Ιω 3:2. Απ 22:4. 

13) 3:14· 8:1,3· 13:1-8· 14:1· 16:14. 2Κορ 5:10,15. Γαλ 5:6,13-22. Κλσ 1:5,27· 3:14. 1Θεσ 1:3· 5:8. Φιλ 1:9. 1Τιμ 1:5. 2Τιμ 1:7. Ρμ 5:4,5· 8:24,25· 15:13. Εβρ 6:11,19· 10:35,39· 11:1-7. Μρ 12:29-31. Λκ 8:13-15· 10:27· 22:32. 1Πετ 1:21. 1Ιω 2:10· 2:14,24· 3:3,9· 4:7-18· 5:1-5. 2Ιω 1:4-6. Ψ 41:11· 42:5· 145:5. Θρ 3:21-26.

 

Σημειώσεις 13ου κεφαλαίου

(1) Β.Α. δὲν ἔχει παραγραφοποίησιν εἰς τὸ παρὸν σημεῖον.

῞Ετεραι παραπομπαί. 3) Β΄ Μακκαβαίων ζ΄ 37.

 

 

᾿Εξηγήσεις συμβόλων καὶ στοιχείων

 

 

 

Α΄ πρὸς Κορινθίους

ἐπιστολὴ Παύλου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

 

[Λόγος 15ος]

 

1 ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. 2 καὶ ἐὰν ἔχω προ­φητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. 3 καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 ῾Η ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ πα­ροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομέ­νει. 8 ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 9 ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· 10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. (1)

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· 11β ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 12 βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· 12β ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

 

Παραπομπαί

(ἡ παραπομπὴ Χ:0 σημαίνει ὅλον τὸ Χ κεφάλαιον)

13. 1) 8:1· 12:8,16,29,30· 13:2,3· 14:6,7,8. 2Κορ 12:4. 2Πετ 2:18. Μτ 25:45. Ρμ 14:15. Γαλ 1:8· 5:6,22. 1Τιμ 1:5. 1Πετ 4:8.

2) 4:1· 7:19· 8:4· 12:8-10,28· 13:1,3· 14:1,6-9· 16:22. 2Κορ 12:11. Ρμ 11:25· 12:7· 16:25. Γαλ 5:6,16,22· Γαλ 6:3. Εφ 3:4· 6:19. Κλσ 1:26. 1Τιμ 3:16. Μτ 7:22,23· 13:11· 17:20,29· 21:19,21. Μρ 11:22,23. Λκ 17:5,6. 1Ιω 4:8,20,21. Αρ 24:15-24.

3) Δν 3:16-28. Ησ 57:12. Ιερ 7:8. Μτ 6:1-4· 7:22,23· 16:26· 23:5. Λκ 18:22,28· 19:8· 21:3,4. Ιω 6:63· 12:43· 13:37· 15:13. Πρξ 21:13. Γαλ 1:8· 5:26. Φιλ 1:15-18,20,21· 2:3. Ρμ 8:38-39. 1Τιμ 4:8. Εβρ 13:9. Ιακ 2:14-17. 1Ιω 4:8.

4) 1Κορ 3:3· 4:6,18,19· 5:2· 8:1. 2Κορ 6:6· 12:20. Γαλ 5:21,22,26. Εφ 4:2,32. Κλσ 1:11· 2:18· 3:12. Φιλ 1:15· 2:1-5. Ρμ 1:29· 13:13. 1Τιμ 6:4. 2Τιμ 2:25· 3:10· 4:2. Ττ 3:3. Μτ 27:18. Λκ 6:35,36. Πρξ 4:8. Ιακ 3:14-16,17· 4:5. 1Πετ 2:1· 3:8· 4:8. 2Πετ 1:7. 1Ιω 3:16-18· 4:11. Γεν 30:1· 37:11. 1Βασ 25:21,22,33,34. Ψ 9:26. Πρμ 10:12· 13:10· 14:29· 16:52· 17:14· 19:22· 25:8-10· 31:20,26. Εκ 7:8,9· 10:4. Ησ 57:15. 3Βασ 20:10,11. Δν 3:19-22. Νε 9:17.

5) 7:36· 10:24,33· 11:13-16,18,21,22· 12:25· 14:33-40. 2Κορ 5:19. 2Θεσ 3:7. Φιλ 2:3-5,21· 4:8. Ρμ 14:12-15· 15:1,2. Γαλ 5:13· 6:1,2. 2Τιμ 2:10. Μτ 5:22· 9:4. Μρ 3:5. Λκ 7:39. Ιακ 1:19. 1Πετ 4:8. 1Ιω 3:16,17. Αρ 12:3· 16:15· 20:10-12. 2Βασ 10:3. Ψ 104:32,33. Ιωβ 21:27. Πρμ 11:25· 14:17. Ησ 3:5. Ιερ 11:19· 18:18-20· 47(40):13-16. Ζχ 8:17.

6) Εξ 18:9. ΙσΝ 22:22-33. 1Βασ 23:19-21. 2Βασ 4:10-12. Ψ 9:3,24· 14:4· 48:18· 118:136. Πρμ 14:9. Ιερ 9:1· 13:17· 20:10. Ωσ 4:8· 7:3. Μιχ 7:8. 2Κορ 7:9-16. 1Θεσ 3:6-10. Ρμ 1:32· 12:9. Φιλ 1:4,18· 2:17,18· 3:18. Λκ 19:41,42· 22:5. 2Ιω 4. 3Ιω 3.

7) 9:12,18-22· 13:4. 2Κορ 11:8-12. 2Θεσ 1:4. 2Τιμ 2:3-10,24· 3:11· 4:5. Ρμ 8:24· 15:1. Γαλ 6:2. Εβρ 13:13. Μτ 10:22. Λκ 7:37-39,44-46· 19:4-10. Ιακ 1:12. 1Πετ 2:24· 4:8. Γεν 29:20. Δευτ 1:9. Αρ 11:12-14. Ψ 118:66. Ιωβ 13:15. Πρμ 10:12. Ασμ 8:6,7.

8) 12:10,28-30· 13:1,2,9,10,13. Γαλ 5:6,22· 14:39. Ρμ 13:10. Εβρ 8:13. Πρξ 2:4. Λκ 19:6· 22:32. Ιερ 49:7.

9-11) Εφ 4:13-14.

9) 2:9· 8:2· 13:12. Ρμ 11:34. Εφ 3:8,18,19. Κλσ 2:2,3. Μτ 11:27. 1Πετ 1:10-12. 1Ιω 3:2. Ιωβ 11:7,8· 26:14. Ψ 39:5· 138:6. Πρμ 30:4.

10) 13:12. 2Κορ 5:7,8. Απ 21:22,23· 22:4,5. Ησ 24:23· 60:19,20.

11) 3:1,2· 14:20. Γαλ 4:1. Εκ 11:10.

12) Γεν 32:30. Εξ 33:11. Αρ 12:6-8. Κρ 14:12-19. Ιεζ 17:2. 1Κορ 8:3· 13:9,10. 2Κορ 3:18· 5:7. Φιλ 3:2,12. Γαλ 4:9. Ρμ 8:18. Μτ 5:8· 18:10. Ιακ 1:23. Ιω 10:15. 1Ιω 3:2. Απ 22:4.

13) 3:14· 8:1,3· 13:1-8· 14:1· 16:14. 2Κορ 5:10,15. Γαλ 5:6,13-22. Κλσ 1:5,27· 3:14. 1Θεσ 1:3· 5:8. Φιλ 1:9. 1Τιμ 1:5. 2Τιμ 1:7. Ρμ 5:4,5· 8:24,25· 15:13. Εβρ 6:11,19· 10:35,39· 11:1-7. Μρ 12:29-31. Λκ 8:13-15· 10:27· 22:32. 1Πετ 1:21. 1Ιω 2:10· 2:14,24· 3:3,9· 4:7-18· 5:1-5. 2Ιω 1:4-6. Ψ 41:11· 42:5· 145:5. Θρ 3:21-26.

 

Σημειώσεις 13ου κεφαλαίου

(1) Β.Α. δὲν ἔχει παραγραφοποίησιν εἰς τὸ παρὸν σημεῖον.

῞Ετεραι παραπομπαί. 3) Β΄ Μακκαβαίων ζ΄ 37.