1. Βίβλος Κείμενον τῆς Βίβλου Β΄ ᾿Ιωάννου (κείμενον)

PostHeaderIcon Β΄ ᾿Ιωάννου (κείμενον)

 

Β΄ ᾿Ιωάννου

ἐπιστολὴ καθολική

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ

 

 

1 ῾Ο πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγα­πῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾿ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· 3 ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

4 ᾿Εχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀλη­θείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. 9 πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.

10 Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, 10β μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων [αὐτῷ] χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, 12β ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, 12γ ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 13 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς· ἀμήν.

 

 

Παραπομπαί

1) 2Ιω 2,3,5,13. 3Ιω 1. 1Ιω 2:21· 3:18. 1Πετ 1:2,22,23· 5:1,13. Ιδ 1. Ιω 8:32· 14:6· 18:16· 19:35. Λκ 1:3. Πρξ 11:30. 1Θεσ 1:3,4. 2Θεσ 2:13,14. Ρμ 16:13. Εφ 1:4,5. Γαλ 2:5,14· 3:1,27-28· 5:7. Κλσ 1:5. Εβρ 10:26. 1Τιμ 2:4· 4:14. 2Τιμ 3:7. Ττ 1:5. Φλμ 1. (Δευτ 7:6.) 

1-2) 2Ιω 4,5,8,10,12,13. 3Ιω 1. 1Ιω 2:4. 1Πετ 1:1· 5:1,13. (Γαλ 4:25-31. Εφ 5:25-27.) 

2) 1Ιω 1:8· 2:4,14,17· 3:18. Ιω 8:32· 14:16,17· 15:7. 1Κορ 9:23. 2Κορ 4:5,7,10. Κλσ 3:16. 2Τιμ 1:5. 1Πετ 1:23-25. Μτ 28:20. 

3) 2Ιω 1. 1Ιω 2:23,24· 4:10. Ιω 1:14,17. Ρμ 1:7· 3:23-24. 1Τιμ 1:2,14. 2Τιμ 1:2,13. Γαλ 5:6. Εφ 2:5· 3:14-15. Ττ 1:13. Απ 1:4. Ζχ 8:19.  

4) 2Ιω 1,12. 3Ιω 3-4. 1Ιω 1:4,6,7· 2:6. Ιω 14:15. Λκ 23:8. Μτ 17:5. 1Πετ 1:17. Φλμ 7. Ρμ 1:8· 16:19. Φιλ 4:10. 1Θεσ 1:2· 2:19-20· 3:6-10. 1Κορ 1:4. Κλσ 1:3. Γαλ 2:14. Εφ 5:2,8. Εβρ 2:13. 4Βασ 20:3. Ησ 8:18. Ωσ 14:9. Μλχ 2:6. 

5) 2Ιω 1,3. 3Ιω 4. 1Ιω 2:7,8,24· 3:11,14-18,23· 4:7-12,19-21. Ιω 13:34,35· 15:12,17. Γαλ 5:14,22. Εφ 5:2. 1Θεσ 2:7-8· 4:9. Εβρ 8:8· 10:16· 13:1. 1Πετ 1:22,23· 4:8. 2Πετ 1:7. Λευ 19:18. (Ρμ 5:5· 13:10. 2Κορ 5:14-20. Ιακ 1:25· 2:12. Λκ 10:27. Δευτ 6:5.) 

5-6) 2Ιω 1. 1Ιω 2:7· 3:11· 4:11· 5:3. 

6) 2Ιω 5. 1Ιω 1:5· 2:5,7,24· 3:22-23· 4:7-12· 5:2-3,11,15. Ιω 14:15,21,23· 15:10,12,14. Ρμ 13:8,9. Γαλ 5:13,14.  

7) 1Ιω 2:18-23,26· 3:7· 4:1-3. Ιω 1:14. 2Πετ 2:1-3· 3:3-4. Ιδ 4,8-20. 1Τιμ 3:16· 4:1-5. Μτ 4:8· 24:5,11,24. Απ 12:9· 13:11,14. Πρμ 18:3. 

8) Εβρ 2:1· 4:1· 10:35· 12:15. 1Θεσ 3:5. Γαλ 3:4· 4:11. 1Κορ 3:14· 10:12. Φιλ 3:14· 4:1. Μτ 13:23. Απ 2:10. Ρθ 2:12. Δν 12:3.  

9) 1Ιω 1:3· 2:19,22-24· 5:12. Ιω 5:23· 7:16,17· 8:19,31· 14:6,11· 15:6,7. Πρξ 2:42. Κλσ 3:16. Γαλ 2:18. Ρμ 3:23. Ττ 2:10. Εβρ 3:14· 6:1. Μτ 11:27. Λκ 10:16,22. Ψ 1:1. 

10) 2Ιω 11. Ρμ 16:17,18. 3Ιω 10. 1Κορ 5:11· 16:22. Γαλ 1:8,9. 2Τιμ 3:5,6. Ττ 3:10. Γεν 24:12. Ψ 128:8. 

10-11) Ττ 3:10. 1Τιμ 5:22. 2Τιμ 2:16-17· 3:5,6,14. 1Κορ 5:11· 16:22. 2Κορ 6:17. Ρμ 16:17. Μτ 10:12-14· 18:17. Απ 18:4. Γεν 12:1. Ησ 48:22. 

11) Εφ 5:11. 1Τιμ 5:22. Ιδ 23. Απ 18:4. Ψ 49:16-18. 

12) 3Ιω 13-14. 1Ιω 1:4. Ιω 15:11· 16:12,24· 17:13. 2Θεσ 2:15. Ρμ 15:24. 1Κορ 13:12· 16:5-7. 2Κορ 3:3. Φλμ 22. Εβρ 13:19,23. 2Τιμ 1:4. Αρ 12:8. 

13) 2Ιω 1,5. 3Ιω 1,15. 1Πετ 5:13. 2Πετ 1:10. Ιω 15: 16,19. (Πρξ 11:30. Ττ 1:5.)

 

 

 

᾿Εξηγήσεις συμβόλων καὶ στοιχείων

 

 

 

Β΄ ᾿Ιωάννου

ἐπιστολὴ καθολική

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΟΝΟΝ

 

1 ῾Ο πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγα­πῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ᾿ ἡμῶν ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα· 3 ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

4 ᾿Εχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀλη­θείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 5 καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ ἣν εἴχομεν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολή, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 7 ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλὰ μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν. 9 πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει· ὁ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει.

10 Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, 10β μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε· 11 ὁ γὰρ λέγων [αὐτῷ] χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.

12 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν, οὐκ ἠβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, 12β ἀλλὰ ἐλπίζω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, 12γ ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 13 ἀσπάζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς· ἀμήν.

 

 

Παραπομπαί

0. 1) 2Ιω 2,3,5,13. 3Ιω 1. 1Ιω 2:21· 3:18. 1Πετ 1:2,22,23· 5:1,13. Ιδ 1. Ιω 8:32· 14:6· 18:16· 19:35. Λκ 1:3. Πρξ 11:30. 1Θεσ 1:3,4. 2Θεσ 2:13,14. Ρμ 16:13. Εφ 1:4,5. Γαλ 2:5,14· 3:1,27-28· 5:7. Κλσ 1:5. Εβρ 10:26. 1Τιμ 2:4· 4:14. 2Τιμ 3:7. Ττ 1:5. Φλμ 1. (Δευτ 7:6.)

1-2) 2Ιω 4,5,8,10,12,13. 3Ιω 1. 1Ιω 2:4. 1Πετ 1:1· 5:1,13. (Γαλ 4:25-31. Εφ 5:25-27.)

2) 1Ιω 1:8· 2:4,14,17· 3:18. Ιω 8:32· 14:16,17· 15:7. 1Κορ 9:23. 2Κορ 4:5,7,10. Κλσ 3:16. 2Τιμ 1:5. 1Πετ 1:23-25. Μτ 28:20.

3) 2Ιω 1. 1Ιω 2:23,24· 4:10. Ιω 1:14,17. Ρμ 1:7· 3:23-24. 1Τιμ 1:2,14. 2Τιμ 1:2,13. Γαλ 5:6. Εφ 2:5· 3:14-15. Ττ 1:13. Απ 1:4. Ζχ 8:19.

4) 2Ιω 1,12. 3Ιω 3-4. 1Ιω 1:4,6,7· 2:6. Ιω 14:15. Λκ 23:8. Μτ 17:5. 1Πετ 1:17. Φλμ 7. Ρμ 1:8· 16:19. Φιλ 4:10. 1Θεσ 1:2· 2:19-20· 3:6-10. 1Κορ 1:4. Κλσ 1:3. Γαλ 2:14. Εφ 5:2,8. Εβρ 2:13. 4Βασ 20:3. Ησ 8:18. Ωσ 14:9. Μλχ 2:6.

5) 2Ιω 1,3. 3Ιω 4. 1Ιω 2:7,8,24· 3:11,14-18,23· 4:7-12,19-21. Ιω 13:34,35· 15:12,17. Γαλ 5:14,22. Εφ 5:2. 1Θεσ 2:7-8· 4:9. Εβρ 8:8· 10:16· 13:1. 1Πετ 1:22,23· 4:8. 2Πετ 1:7. Λευ 19:18. (Ρμ 5:5· 13:10. 2Κορ 5:14-20. Ιακ 1:25· 2:12. Λκ 10:27. Δευτ 6:5.)

5-6) 2Ιω 1. 1Ιω 2:7· 3:11· 4:11· 5:3.

6) 2Ιω 5. 1Ιω 1:5· 2:5,7,24· 3:22-23· 4:7-12· 5:2-3,11,15. Ιω 14:15,21,23· 15:10,12,14. Ρμ 13:8,9. Γαλ 5:13,14.

7) 1Ιω 2:18-23,26· 3:7· 4:1-3. Ιω 1:14. 2Πετ 2:1-3· 3:3-4. Ιδ 4,8-20. 1Τιμ 3:16· 4:1-5. Μτ 4:8· 24:5,11,24. Απ 12:9· 13:11,14. Πρμ 18:3.

8) Εβρ 2:1· 4:1· 10:35· 12:15. 1Θεσ 3:5. Γαλ 3:4· 4:11. 1Κορ 3:14· 10:12. Φιλ 3:14· 4:1. Μτ 13:23. Απ 2:10. Ρθ 2:12. Δν 12:3.

9) 1Ιω 1:3· 2:19,22-24· 5:12. Ιω 5:23· 7:16,17· 8:19,31· 14:6,11· 15:6,7. Πρξ 2:42. Κλσ 3:16. Γαλ 2:18. Ρμ 3:23. Ττ 2:10. Εβρ 3:14· 6:1. Μτ 11:27. Λκ 10:16,22. Ψ 1:1.

10) 2Ιω 11. Ρμ 16:17,18. 3Ιω 10. 1Κορ 5:11· 16:22. Γαλ 1:8,9. 2Τιμ 3:5,6. Ττ 3:10. Γεν 24:12. Ψ 128:8.

10-11) Ττ 3:10. 1Τιμ 5:22. 2Τιμ 2:16-17· 3:5,6,14. 1Κορ 5:11· 16:22. 2Κορ 6:17. Ρμ 16:17. Μτ 10:12-14· 18:17. Απ 18:4. Γεν 12:1. Ησ 48:22.

11) Εφ 5:11. 1Τιμ 5:22. Ιδ 23. Απ 18:4. Ψ 49:16-18.

12) 3Ιω 13-14. 1Ιω 1:4. Ιω 15:11· 16:12,24· 17:13. 2Θεσ 2:15. Ρμ 15:24. 1Κορ 13:12· 16:5-7. 2Κορ 3:3. Φλμ 22. Εβρ 13:19,23. 2Τιμ 1:4. Αρ 12:8.

13) 2Ιω 1,5. 3Ιω 1,15. 1Πετ 5:13. 2Πετ 1:10. Ιω 15: 16,19. (Πρξ 11:30. Ττ 1:5.)

 

 

᾿Εξηγήσεις συμβόλων καὶ στοιχείων