ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

PostHeaderIcon Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

    Στὸ 1ο καὶ 2ο μέρος τοῦ παρόντος διαδικτυακοῦ ἀφιερώματος ἀναδημοσιεύονται τὰ κείμενα ἀπὸ τὴν βιογραφία τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε τὸ 2002.  ὅπως εἶναι εὐνόητον, στὰ κείμενα ἐπῆλθαν μικρὲς διορθώσεις τυχὸν τυπογραφικῶν ἀβλεπτημάτων ποὺ εἶχαν παρεισφρήσει στὴν ἔντυπη ἔκδοσι.  ἐπίσης κάποια σημεῖα ἀποκαθίστανται στὴν ἀρχική τους μορφὴ εἴτε μὲ παραγράφους ποὺ εἶχαν παραλειφθῆ στὴν ἔντυπη ἔκδοσι λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ τῶν σελίδων εἴτε χωρὶς ὡρισμένες ἀλλαγὲς ποὺ εἶχαν γίνει κυριολεκτικῶς ἐπὶ τοῦ πιεστηρίου γιὰ λόγους τῆς τότε ἐπικαιρότητος, οἱ ὁποῖοι πλέον ἔπαυσαν νὰ ἰσχύουν.  στὸ 3ο μέρος παρουσιάζεται τὸ φωτογραφικὸ ὑλικό, ἀλλὰ καὶ ἠχογραφήσεις κηρυγμάτων καὶ ἀκολουθιῶν, ποὺ βλέπουν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.  στὸ 4ο μέρος γίνεται ἀναφορὰ σὲ διάφορες ἐκδηλώσεις ποὺ λαμβάνουν χώραν κατὰ καιροὺς εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἀοιδίμου μητροπολίτου Πολυκάρπου Λιώση.

 

 

α) «῾Ο ἀρχιερέας τῆς ἀγάπης» – βιογραφία τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Πολυκάρπου Λιώση, Πειραιεὺς 2002

 

    ᾿Εξώφυλλο καὶ χορηγοὶ τῆς ἐκδόσεως.

 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κυροῦ 'Αντωνίου (2001).

  2. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ὑπὸ τοῦ χορηγοῦ τῆς ἐκδόσεως Κωνσταντίνου Φλούμη (2001).

   3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ὑπὸ τοῦ συγγραφέως Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου.

    

    ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

    ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

     

    4. Γόνος πολυτέκνου οἰκογενείας.

     5. Περίοδος ἐθνικῶν περιπετειῶν.

      6. Κληρικὸς σὲ δύσκολες ἐποχές.

       7. «Πίστις δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη».

        8. 'Επίσκοπος τῶν παλαιοημερολογιτῶν!

         9. 'Επιστροφὴ στὴν κανονικὴ τάξι.

          10. Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης.

           11. «῾Ως ἁπλοῦς κληρικὸς ἄνευ ἕδρας»!

            12. Προετοιμασία γιὰ τὴν αἰωνιότητα.

             13. «Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ».

               

              ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

              ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΙ

              ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

              ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΛΙΩΣΗ

               

              14. Τὰ ὀρφανοτροφεῖα στὸν Πειραιᾶ.

               15. Τὸ «Κληροδότημα τῆς ἀγάπης».

                16. Τὰ ποιμαντικά του καθήκοντα.

                 17. Ψυχωφελῆ συγγράμματα.

                  18. «Κληροδότημα ῞Αγιος Γεώργιος καὶ ῞Αγιος Πολύκαρπος».

                   19. ῾Ο φιλανθρωπικὸς σύλλογος Πειραιᾶ «῾Ο ἅγιος Πολύκαρπος».

                     

                    ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

                    ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ

                     

                    20. ῾Η ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία.

                     21. Κατάθεσι ψυχῆς.

                      22. 'Αναμνήσεις μιᾶς 25ετίας (ὑπὸ Δημοσθένους Μπαϊράμογλου).

                       23. 'Επικήδειος λόγος (τοῦ μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης ἀοιδίμου 'Αντωνίου).

                        24. ΕΠΙΛΟΓΟΣ.

                         25. Βιβλιογραφία.

                           

                           

                          β) Κείμενα τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Πολυκάρπου Λιώση

                           

                          1. Διάγγελμα πρὸς τοὺς κατοίκους Πειραιῶς (1935).

                           2. Εὐσεβείας δήλωσις (1978).

                            3. ῾Η πνευματικὴ διαθήκη του (1983).

                              

                              

                             γ) ᾿Οπτικοακουστικὸ ὑλικό

                              

                             1. Φωτογραφικὸ λεύκωμα σελ. 1.  Σελ. 2.  Σελ. 3.  Σελ. 4.

                              2. ᾿Ηχογραφήσεις κηρυγμάτων.

                               3. ᾿Ηχογραφήσεις ἀκολουθιῶν.

                                4. ᾿Οπτικογραφήσεις.

                                 

                                 

                                δ) ᾿Εκδηλώσεις εἰς τιμὴν καὶ μνήμην

                                 

                                1. ᾿Εκδήλωσις τιμῆς, Πειραιεύς, 15/3/2009.

                                 

                                2. ᾿Επιμνημόσυνες δεήσεις, 2010.

                                 

                                3. Πανηγυρικὴ ἐκδήλωσις ἐπετείου, Βόλος, 6/10/2013.

                                    α) ᾿Ανακοινώσεις καὶ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως.

                                    β) Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν λειτουργία.

                                    γ) Στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν τιμητικὴ ἐκδήλωσι.

                                    δ) Δελτίον τύπου καὶ εὐχαριστήριος ἐπιστολὴ μετὰ τὴν ἐκδήλωσι.

                                 

                                4. ᾿Εκδήλωσις μνήμης καὶ σεβασμοῦ, Πειραιεύς, 16/2/2014.

                                    α) Πρόσκλησις καὶ πρόγραμμα.