ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

'Επικήδειος λόγος

στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία

τοῦ μακαριστοῦ Πολυκάρπου Λιώση

 

ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Σισανίου

καὶ Σιατίστης κυροῦ 'Αντωνίου

 

 

'Απὸ τὸν ἐπικήδειο λόγο τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Σισανίου καὶ Σιατίστης κυροῦ ᾿Αντωνίου, τὸν ὁποῖο ἐξεφώνησε τὴν ἡμέρα τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ βιογραφουμένου ἱεράρχου (20/11/1996), μεταφέρονται ἐδῶ ἐκτενῆ ἀποσπάσματα.

 

...῾Ο ἐκδημήσας οὗτος ἱεράρχης ἐξ ἀρχῆς τοῦ κληρικοῦ του σταδίου εἶχε νὰ ἐπιδείξῃ παραλήλως μὲ τὴν ἐξαίρετον ἐκκλησιαστικήν του δρᾶσιν καὶ κοινωνικὴν τοιαύτην. Πρωτοβουλίᾳ αὐτοῦ ἱδρύθη τὸ ὀρφανοτροφεῖον ἀρρένων Πειραιῶς «ὁ ἅγιος Γεώργιος» καὶ τὸ ὀρφανοτροφεῖον θηλέων Κερατσινίου «ὁ ἅγιος Πολύκαρπος»...

Παραλλήλως ὅμως πρὸς τὸ λειτουργικόν, κοινωνικὸν καὶ κηρυκτικόν του ἔργον ἠσχολήθη καὶ μὲ τὴν συγγραφήν. ῎Εγραψεν ἐποικοδομητικὰ μελετήματα ὅπως 1) «Μετάνοια, ἐξομολόγησις, εὐχαριστία», 2) «Κυριακοδρόμιον», καὶ ἄλλα ἔργα ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων.

῾Ως μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης... συνέστησε τὸ «Κληροδότημα τῆς ἀγάπης», μὲ τὸ ὁποῖον ἐνισχύονται οἰκονομικῶς καὶ σπουδάζουν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1978 καὶ ἐντεῦθεν καὶ νέοι καταγόμενοι ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν τῆς καθ' ἡμᾶς ἱερᾶς μητροπόλεως, ποὺ φοιτοῦν εἰς ὡρισμένας πανεπιστημιακὰς σχολάς. ῞Ολοι αὐτοὶ οἱ εὐεργετηθέντες σπουδασταὶ καὶ ὅσοι ἄλλοι θὰ σπουδάζουν ὡς ὑπότροφοι τοῦ «Κληροδοτήματος τῆς ἀγάπης» τοῦ Πολυκάρπου εὐγνωμόνως θὰ στρέφωνται πρὸς τὴν ἱεράν του μνήμην καὶ θὰ τὸν κατατάσσουν εἰς τὴν χορείαν τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν τοῦ τόπου.

῾Ο ἵδιος καταγόμενος ἀπὸ πολυμελῆ καὶ ἄπορον οἰκογένειαν ἐγνώριζεν ἀπὸ στερήσεις καὶ δυσκολίας, διὰ τοῦτο καὶ πάντοτε ἐδείκνυε τὸ φιλόστοργον καὶ φιλάνθρωπον τοῦ χαρακτῆρος καὶ τοῦ ἤθους του πρὸς τὸν κάθε ἄνθρωπον, καὶ ἰδιαίτερα τὸν πτωχὸν καὶ καταπονεμένον. ῾Η ὅλη του δρᾶσις καὶ ζωὴ πληροφοροῦν ὅτι ὑπῆρξε κατηξιωμένος κληρικὸς καὶ ἱεράρχης καὶ λαμπρὸς ἱεροκήρυξ. Κάτοχος τῆς ἁγίας Γραφῆς, προσέφερεν ἀπερίτμητον τὸν θεῖον λόγον, μὲ παρρησίαν δὲ ὅσον καὶ χάριν, μαχητὴς Κυρίου γενναῖος καὶ ἀποφασιστικός.

῾Ο πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς Πολύκαρπος, τοῦ ὁποίου σήμερον πάνδημος τελεῖται ἡ ἐκφορὰ τοῦ γηίνου σώματός του, ὑπῆρξεν ὑπόδειγμα ταπεινοῦ φρονήματος, εὐγενείας, σεμνότητος, ἐργατικότητος καὶ ἠθικῆς ἀκεραιότητος. ῾Υπῆρξεν ἁπλοῦς, γλυκύς, ἤρεμος καὶ ἐξυπηρετικὸς πρὸς πάντας. Διεκρίθη διὰ τὴν ἀκλινῆ προσήλωσίν του εἰς τὰς παραδόσεις τῆς ὀρθοδόξου 'Εκκλησίας, τὴν λειτουργικήν του σεμνότητα καὶ ἱεροπρέπειαν.

Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐξάρωμεν πάσας τὰς ἀρετάς, αἱ ὁποῖαι ἐκόσμουν τὴν ὕπαρξιν τοῦ πρὸς Κύριον ἐκδημήσαντος γηραιοῦ τούτου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός...

Θὰ ἦτο παράλειψις νὰ μὴ ἀναφέρωμεν ὅτι πολλάκις προσεκαλέσαμεν τὸν προκάτοχον ἡμῶν γηραιὸν μητροπολίτην Πολύκαρπον ὅπως ἐπισκεφθῇ τὴν θεόσωστον ἡμῶν μητρόπολιν, τὴν ὁποίαν ἐπὶ 14 ἔτη θεοφιλῶς διεποίμανεν, ἀλλ' εὐγενῶς καὶ μετ' αἰσθημάτων συγκινήσεως μᾶς ἀπήντα ὅτι δὲν δύναται νὰ ἀνταποκριθῇ λόγῳ τοῦ γήρατος καὶ τοῦ φιλασθένου τῆς σαρκός του.

Κατόπιν τούτου, ἀδελφοί μου, βαθυτάτη συγκίνησις διακατέχει ἅπαντας ἡμᾶς, οἱ ὁποῖοι σήμερον συνεκεντρώθημεν εἰς τὸν πάνσεπτον τοῦτον ἱερὸν ναὸν τῆς ῾Υπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, ἵνα προπέμψωμεν εἰς τὴν τελευταίαν ἐπὶ γῆς κατοικίαν τὸ ἐκλεκτὸν τοῦτο τέκνον τῆς μητρὸς ἡμῶν 'Εκκλησίας καὶ νὰ προσευχηθῶμεν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, ὅς τις δέχεται τοῦτον εἰς τοὺς κόλπους του.

Πολυκάρπου τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἀληθοῦς ἐπισκόπου, ἀνδρὸς κοσμήσαντος τὴν ἐκκλησίαν καὶ πολλὰ προσενεγκόντος εἰς τὴν ἱερὰν μητρόπολιν Σισανίου καὶ Σιατίστης καὶ ἀναλωθέντος εἰς τὴν διακονίαν αὐτῆς, ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ.

 

῾Ο Σισανίου καὶ Σιατίστης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

'Απὸ τὴν νεκρώσιμη ἀκολουθία στὸν ἱερὸ ναὸ τῆς ῾Υπαπαντῆς.