ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΡΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ

 

 

Τὸ τέμπλο τοῦ ἱεροῦ οἰκοτροφειακοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους

ποὺ ἀνήγειρε ὁ μακαριστὸς μητροπολιτης κυρὸς Πολύκαρπος.

 

 

 

 

῾Η ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία

 

 

Σ' αὐτὸ τὸ τρίτο μέρος τοῦ βιβλίου περιλαμβάνονται οἱ προσωπικὲς μαρτυρίες καὶ τὰ κείμενα ἀνθρώπων ποὺ εἴτε ἔζησαν κοντὰ στὸν φιλάνθρωπο ἱεράρχη εἴτε ἁπλῶς τὸν ἐγνώρισαν καὶ ἔλαβαν πεῖρα τοῦ μεγαλείου τῆς προσωπικότητός του. ἐδῶ λοιπὸν θὰ κατατεθῇ ἡ μαρτυρία ὅσων δὲν ἀνήκουν στὸ στενὸ περιβάλλον τοῦ ἀοιδίμου μητροπολίτου οὔτε ἔλαβαν οἱ ἴδιοι προσωπικὰ ἐλεημοσύνη ἢ ἄλλη βοήθεια ἀπὸ ἐκεῖνον, ἀλλὰ ἦσαν ἐξωτερικοὶ καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀντικειμενικοὶ παρατηρηταί. παραλλήλως θὰ ἀκουστῇ καὶ ἡ φωνὴ ἐκείνων ποὺ ἦσαν πνευματικά του τέκνα καὶ συμπαραστάτες του στὴν ἰσόβια πορεία ἐλεημοσύνης.

῍Ας δοῦμε λοιπὸν τί ἔγραψαν κάποιοι ἐπιφανεῖς ἄνθρωποι τῆς κοινωνίας ἐκεῖνα τὰ χρόνια γιὰ τὰ ὀρφανοτροφεῖα τοῦ μακαριστοῦ Πολυκάρπου Λιώση στὸν Πειραιᾶ.

 

Στέκεται κανεὶς μὲ συγκίνησι καὶ θαυμασμὸ μπροστὰ σ' ἕνα τόσο λαμπρὸ φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα, ποὺ τὸ ἀνέδειξε καὶ τὸ ἀνήγαγε σὲ περιωπὴ ἡ βαθιὰ πίστι καὶ προσήλωσι στὰ θεῖα ἑνὸς ἀνωτέρου κληρικοῦ, ἐμπνεομένου ἀπὸ τὰ ὑψηλότερα ἰδανικὰ τῆς θρησκείας 'Εκείνου, ποὺ τόσο πιστὰ ἀκολουθεῖ εἰς τὰ ἔργα.

Μ. ῾Ρέπας, δημοσιογράφος.

 

Εἰλικρινῶς θαυμάζω τὴν εὐσεβῆ δραστηριότητα τοῦ σεβαστοῦ καὶ ἀγαπητοῦ πατρὸς Πολυκάρπου. Εἰς τὸ εὐαγὲς ἵδρυμα τοῦ ὀρφανοτροφείου «῞Αγιος Γεώργιος» βλέπω συνισταμένας τὴν εὐσέβειαν, τὴν φιλανθρωπίαν, τὴν ἐνεργητικότητα καὶ τὴν τάξιν, ἀρετὰς αἵ τινες ἐπέσπασαν τὴν γενικὴν ἐκτίμησιν. Μετὰ τῶν εὐγνωμονούντων ὀρφανῶν ἐκφράζω τὰ θερμά μου συγχαρητήρια καὶ ἐπικαλοῦμαι τὴν θείαν χάριν πρὸς προαγωγὴν τοῦ ἱεροῦ τούτου ἔργου.

Γ. Ζίγδης, πολιτικός.

 

῾Ως ἡ ὄρνις ἐπισυνάγει τοὺς νεοσσοὺς αὐτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτῆς προφυλάττουσα τούτους ἀπὸ παντὸς κινδύνου, οὕτω καὶ τὸ ὀρφανοτροφεῖον τοῦτο, καὶ δὴ καὶ πλέον παντὸς ἄλλου τοῦτο, ἐπισυνάγει τοὺς λογικοὺς νεοσσούς, τὰ μικρὰ ὀρφανά, τὰς ἁπαλὰς αὐτὰς ψυχάς, ὑπὸ τὴν στέγην αὐτοῦ καὶ τῇ ἀόκνῳ καὶ πατρικῇ μερίμνῃ καὶ ἀδιαπτώτῳ πατρικῇ στοργῇ τοῦ θεοφιλεστάτου ἱδρυτοῦ αὐτοῦ καὶ πατρὸς κυρίου Πολυκάρπου Λιώση προφυλάσσει αὐτὰς ἀπὸ παντὸς κακοῦ, διαπλάσσει καὶ παιδαγωγεῖ καταρτίζον τὰς ψυχὰς αὐτάς, καὶ προσάγει αὐτὰ εἰς τὸν Χριστόν, ὅς τις εἶπε· τῶν τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Πῶς νὰ μὴ ἀγαπήσουν τὸν Χριστόν, ὅς τις ἐπε-φύλαξε δι' αὐτὰ τόσην στοργὴν καὶ ἓν σπάνιον περιβάλλον, πλούσιον ἀπὸ ἀγάπην, καθαριότητα, τροφὴν ἐκλεκτὴν καὶ πλουσίαν.

Μάξιμος Σπηλιόπουλος, ἀρχιμανδρίτης.

 

Σημαντικὴ εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ ἀρχιμανδρίτου 'Αθανασίου Σιαμάκη, ἱεροκήρυκος, γραμματέως τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης τὴν ἐποχὴ τῆς ἐν Σιατίστῃ ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Πολυκάρπου.

῾Ο μακαριστὸς Πολύκαρπος ἦταν σεμνὸς ἄνθρωπος καὶ ἐργαζόταν στὴν μητρόπολί του μὲ ἀξιόλογο ἔργο, πλὴν ἀφανῶς. ἐκτιμοῦσε τὸν σεβασμιώτατο τέως Φλωρίνης Αὐγουστῖνο (Καντιώτη) καὶ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελοῦσε. ἰδιαίτερη ἐντύπωσι μάλιστα ἔκαμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἔστελνε κατὰ καιροὺς χρηματικὴ ἐνίσχυσι γιὰ τὰ ἱδρύματα τοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης, καὶ ἔγινε ἔτσι μοναδικὸ παράδειγμα μητροπολίτου ποὺ ἐνίσχυε (τακτικῶς καὶ ὄχι ἅπαξ μόνον) τὸ ἔργο μιᾶς ἄλλης μητροπόλεως! ἀλληλογραφοῦσε καὶ ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν Φλωρίνης Αὐγουστῖνο ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν παραίτησί του ἀπὸ τὸν θρόνο τῆς μητροπόλεως Σισανίου.

'Αθανάσιος Σιαμάκης, ἱεροκήρυξ