ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

῾Ο τρισυπόστατος ναὸς τῶν ἁγίων Χαραλάμπους, Γεωργίου καὶ Πολυκάρπου, ὅπως

εἶναι σήμερα. Κτίτωρ τοῦ ναοῦ ὑπῆρξε ὁ μακαριστὸς μητροπολίτης

πρώην Σισανίου καὶ Σιατίστης κυρὸς Πολύκαρπος.

 

 

 

Φιλανθρωπικὸς σύλλογος Πειραιᾶ

«῾Ο ῞Αγιος Πολύκαρπος»

 

 

῞Εναν χρόνο μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ γέροντος μητροπολίτου τὰ πνευματικά του τέκνα στὸν Πειραιᾶ ἱδρύουν τὸν Φιλανθρωπικὸ σύλλογο Πειραιᾶ «῾Ο ῞Αγιος Πολύκαρπος». σκοπός τους εἶναι νὰ διασώσουν τὴν μνήμη τοῦ πνευματικοῦ τους πατρὸς καὶ νὰ διατηρήσουν τὴν πνευματική του παρακαταθήκη συνεχίζοντας τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο ἐκείνου στὸ πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων τους. τὸ καταστατικὸ τοῦ συλλόγου ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὸ πρωτοδικεῖο Πειραιῶς μὲ τὴν ὑπ' ἀριθμὸν 2568/1997 ἀπόφασί του.

Σήμερα (2002) ὁ σύλλογός τους συντηρεῖ 65 ἄπορες καὶ πολύτεκνες οἰκογένειες, ἀναλαμβάνοντας εἴτε τὸ σύνολο εἴτε ἕνα μέρος τῶν δαπανῶν γιὰ ἐνοίκια, φάρμακα, πληρωμὴ λογαριασμῶν ὑδρεύσεως καὶ ἠλεκτρισμοῦ καὶ λοιπά. αὐτὲς οἱ οἰκονομικὲς ἐνισχύσεις δίνονται εἴτε κάθε ἑβδομάδα εἴτε κάθε 15 ἡμέρες εἴτε κάθε μῆνα, κατὰ περίπτωσι. ὁ σύλλογος δὲν ἔχει ἀκίνητα οὔτε ἄλλους σταθεροὺς πόρους καὶ στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἀγάπη τοῦ κόσμου, στὶς συνδρομὲς τῶν μελῶν καὶ στὶς αὐτοπροαίρετες προσφορὲς τῶν φιλοχρίστων καὶ φιλοπτώχων χριστιανῶν, τοὺς ὁποίους ἀποκαλοῦν «συνοδοιπόρους ἀγάπης». τὰ ἐτήσια ἔσοδα ποὺ συγκεντρώνει μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ σύλλογος εἶναι γύρω στὰ τεσσεράμισι μὲ πέντε ἑκατομμύρια (4.500.000-5.000.000) δραχμὲς ἢ γιὰ τὸ ἔτος 2001, μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ νομίσματος, περὶ τὶς 14.000 εὐρώ (εἶναι εὐκαιρία νὰ σημειωθῇ ἐδῶ καὶ ἡ ἑξῆς πληροφορία· γνωστὸς φιλόλογος ἐπεσήμανε ὅτι τὸ νέο νόμισμα εἶναι ὀρθότερο στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα νὰ καλῆται «εὐρώπιον» καὶ ὄχι εὐρώ!). ὅλα τὰ χρήματα διατίθενται γιὰ τὸ πραναφερθὲν φιλανθρωπικὸ ἔργο, καὶ κάθε νέο ἔτος ὁ σύλλογος ξεκινᾷ ἀπὸ μηδενικὴ οἰκονομικὴ βάσι. τὸ ἔργο τοῦ συλλόγου βοηθοῦν ἐπίσης καὶ τὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς, τῶν ὁποίων οἱ μαθητὲς συλλέγουν τρόφιμα, εἴδη ῥουχισμοῦ καὶ πρώτης ἀνάγκης, γιὰ νὰ διανεμηθοῦν μέσῳ τοῦ συλλόγου σὲ καρκινοπαθεῖς, ἀπόρους καὶ πολυτέκνους.

Τὸ σύνθημα τοῦ συλλόγου εἶναι «ἕνας καφὲς σῴζει μιὰ ζωή»· δηλαδὴ δίνοντας ὁ καθένας στὸν σύλλογο κάθε μῆνα ἕνα ποσὸ ὅσο στοιχίζει ἕνας καφὲς (κάπου 300-350 δραχμὲς ἢ 1 εὐρώ[πιον]) βοηθοῦμε σὲ ἕνα φιλανθρωπικὸ ἔργο ποὺ σῴζει ζωές.

'Επίσης ὁ σύλλογος ἔχει καὶ τὴν πολυκάρπειο βιβλιοθήκη, ποὺ περιλαμβάνει τὴν προσωπικὴ βιβλιοθήκη τοῦ ἀειμνήστου γέροντος, τὰ ἔγγραφά του, τὰ βιβλία ποὺ εἶχε ἐκδώσει, μέρος τῆς προσωπικῆς του ἀλληλογραφίας, καὶ βιβλία διαφόρων ἄλλων συγγραφέων. δυστυχῶς ἡ πολυκάρπειος βιβλιοθήκη εἶναι ἄστεγη! διότι ὁ σύλλογος δὲν διαθέτει ἰδιόκτητα γραφεῖα, στὰ ὁποῖα νὰ στεγάσῃ ὅλο αὐτὸ τὸ ὑλικό. πρὸς τὸ παρὸν ἡ βιβλιοθήκη «φιλοξενεῖται» σὲ ἰδιωτικοὺς χώρους τῶν μελῶν τοῦ συλλόγου, ἀλλὰ ἀναζητεῖται ἡ μόνιμη στέγη της ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκετο παλαιότερα, στὰ κτήρια ποὺ περιβάλλουν τὸν ναὸ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους.

῞Οσο ζοῦσε ὁ πατὴρ Πολύκαρπος εἶχε ὁρίσει στὶς 20 φεβρουαρίου κάθε χρόνου νὰ τελῆται θεία λειτουργία ὑπὲρ ὑγείας μαζὶ μὲ μνημόσυνο ὑπὲρ αἰωνίου ἀναπαύσεως ὅλων τῶν μεγάλων εὐεργετῶν, δωρητῶν καὶ ὑποστηρικτῶν τῶν ὀρφανοτροφείων «῞Αγιος Γεώργιος καὶ ῞Αγιος Πολύκαρπος», ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε ἱδρύσει καὶ φρόντιζε νὰ διατηρῇ. σήμερα ὅμως ποὺ ἡ ἀγάπη του καὶ ἡ διαρκὴς μέριμνά του ἔλειψαν καὶ τὰ ὀρφανοτροφεῖα δὲν ὑπάρχουν πιά, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ἐν ζωῇ ἐδώρισε ὅλα τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα στὴν μητρόπολι Πειραιῶς, ὁ ἐν λόγῳ σύλλογος συνεχίζει τὴν ἐπιθυμία τοῦ πνευματικοῦ του πατρὸς καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ τελῇ κάθε χρόνο, τὴν ἴδια ἡμερομηνία, θεία λειτουργία καὶ μνημόσυνο στὸν ἱδρυματικὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους ὑπὲρ ὑγείας καὶ εἰς μνήμην ὄχι μόνον τῶν εὐεργετῶν, δωρητῶν καὶ ὑποστηρικτῶν τῶν παιδιῶν ἐκείνων, ἀλλὰ καὶ στὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ μεγάλου ἱδρυτοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Πολυκάρπου Λιώση.

'Ο σύλλογος ἐκδίδει κατὰ καιροὺς τὸ φυλλάδιο «᾿Επικοινωνία». ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πολυκάρπειο βιβλιοθήκη κατέχει καὶ ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ ἄμφια τοῦ μακαριστοῦ ἱεράρχου, διότι ὁ ὄντως ἀκτήμων μητροπολίτης Πολύκαρπος δὲν εἶχε καθόλου προσωπικὰ ἀποκτήματα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν βιβλιοθήκη του καὶ ὀλίγα ἀναγκαῖα ἄμφια σὰν δεύτερος μέγας Βασίλειος. τὰ ἄμφιά του τὰ ἐδώρισε μὲ διαθήκη στὸν ναὸ τῆς ῾Υπαπαντῆς, ὅπου τοποθετήθηκαν μὲ προσοχὴ καὶ εὐλάβεια σὲ εἰδικὴ προθήκη ποὺ βρίσκεται στὸ παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου 'Αντωνίου. κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ προσωπικὰ ἀντικείμενα ἐπῆρε καὶ ὁ σύλλογος, διότι τὰ μέλη του σκοπεύουν, ἂν εὐδοκήσῃ ὁ Θεός, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ τακτοποιήσουν κάποτε σὲ μόνιμη στέγη τὴν πολυκάρπειο βιβλιοθήκη, νὰ ἐκθέσουν στὸν ἴδιο χῶρο καὶ αὐτὰ τὰ ἀντικείμενα, καθὼς καὶ νὰ διευθετήσουν καὶ τὸ ἀρχεῖο τῶν «ὀρφανοτροφείων ἀρρένων ῞Αγιος Γεώργιος καὶ θηλέων ῞Αγιος Πολύκαρπος», τὸ ὁποῖο ἀρχεῖο ὑπάρχει μὲν ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης ἄστεγο καὶ ἀταξινόμητο.

 

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης (2002)