ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

Τὰ μέλη τοῦ τελευταίου διοικητικοῦ συμβουλίου τῶν ὀρφανοτροφείων· μητροπολίτης πρώην

Σισανίου καὶ Σιατίστης Πολύκαρπος, 'Απόστολος Γούλας, Χρῆστος Καράμπελας,

Πέτρος Δασκαλέας, Δημοσθένης Μπαϊράμογλου, Μιχαὴλ ῾Ρές,

Γεωργία Κολοκούρη, 'Αρχοντία Ζαβιάκα.

 

 

 

«Κληροδότημα ῞Αγιος Γεώργιος

καὶ ῞Αγιος Πολύκαρπος»

 

 

῞Οταν κατὰ τὸ 1990 ὁ μακαρίτης ἀρχιερεὺς διεπίστωσε ὅτι οἱ δυνάμεις του, καταβεβλημένες ἀπὸ τὸ βαθὺ γῆρας, δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν πλέον νὰ παρακολουθῇ τὴν λειτουργία τῶν ὀρφανοτροφείων «῞Αγιος Γεώργιος καὶ ῞Αγιος Πολύ-καρπος», ἀποφάσισε νὰ διακόψῃ τὴν λειτουργία των, καθὼς ἐλέχθη σὲ προηγούμενη ἑνότητα. παράλληλα ὅμως μερίμνησε νὰ μὴ σταματήσῃ ἡ φιλανθρωπικὴ καὶ κοινωνική των προσφορά. ὁ ἀείμνηστος ἱεράρχης πρὶν διαλύσῃ τὰ ὀρφανοτροφεῖα, ἀποφάσισε νὰ ἱδρύσῃ ἕνα νέο διάδοχο ἵδρυμα μὲ τὴν ἐπωνυμία «Κληροδότημα ῞Αγιος Γεώργιος καὶ ῞Αγιος Πολύκαρπος». καὶ τὰ μὲν ὀρφανοτροφεῖα παρεῖχαν περίθαλψι καὶ προστασία σὲ ὀρφανὰ καὶ ἀπροστάτευτα παιδιά, τὰ ὁποῖα διέμεναν ἐντὸς τοῦ ἱδρύματος, τὸ δὲ νέο ἵδρυμα θὰ παρέχῃ οἰκονομικὴ ἐνίσχυσι σὲ φοιτητὲς καὶ σπουδαστὲς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ περιοχὲς τῆς Νικαίας καὶ τοῦ Πειραιᾶ, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ συνεχίσουν τὶς σπουδές των.

῾Η ἵδρυσι τοῦ κληροδοτήματος ἐπισημοποιήθηκε μὲ προεδρικὸ διάταγμα ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ φύλλο 534/24-8-90 τῆς 'Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. σύμφωνα μὲ τὸ καταστατικό του, τὸ ἵδρυμα δραστηρι-οποιεῖται στὴν Νίκαια καὶ στὸν Πειραιᾶ καὶ περιλαμβάνει τὶς ἐνορίες ῾Αγίου 'Αντωνίου, Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν, ῾Αγίου Γεωργίου καὶ ῾Αγίου Παντελεήμονος ἐκ τῆς μητροπόλεως Νικαίας, καὶ τὶς ἐνορίες ῾Υπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ ῾Αγίας Σοφίας ἐκ τῆς μητροπόλεως Πειραιῶς. τὸ κληροδότημα διοικεῖται ἀπὸ διοικητικὸ συμβούλιο ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ κληρικοὺς τῶν μητροπόλεων Πειραιῶς καὶ Νικαίας ὡς μέλη καὶ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε μητροπολίτη Πειραιῶς, ἂν καὶ οἱ περισσότερες ἐνορίες στὶς ὁποῖες δραστηριοποιεῖται ἀνήκουν στὴν μητρόπολι Νικαίας.

Γιὰ νὰ ἀνταποκριθῇ τὸ συγκεκριμένο κληροδότημα στοὺς σκοπούς του, ὁ ἱδρυτής του τὸ ἐπροικοδότησε μὲ δύο διαμερίσματα στὴν 'Αθήνα καὶ μὲ ἀναπαλλοτρίωτη κατάθεσι 10.000.000 δραχμῶν, ὥστε ἀπὸ τὰ ἐνοίκια καὶ τοὺς τόκους νὰ δίνωνται οἱ ὑποτροφίες. ὁ μητροπολίτης κυρὸς Πολύκαρπος ἤθελε καὶ μὲ αὐτὸ τὸ κληροδότημα νὰ προσφέρῃ φιλανθρωπικὸ ἔργο γόνιμο καὶ ἀποδοτικό, ὅπως εἶχε πράξει καὶ μὲ τὰ σχεδὸν ὁμώνυμα ὀρφανοτροφεῖα, ποὺ δὲν ὑπάρχουν πλέον, διότι ὁ χῶρος καὶ τὰ κτήριά τους ἐδωρήθησαν στὴν μητρόπολι Πειραιῶς καὶ στεγάζονται ἐκεῖ τὰ ἰδιωτικὰ ἐκπαιδευτήριά της. ἔτσι τὰ «'Ορφανοτροφεῖα ῞Αγιος Γεώργιος καὶ ῞Αγιος Πολύκαρπος» τὰ διαδέχτηκε τὸ νέο ἵδρυμα, τοῦ ὁποίου ὁ ἀκριβὴς τίτλος εἶναι «Κληροδότημα ῞Αγιος Γεώργιος καὶ ῞Αγιος Πολύκαρπος».

Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ τελευταῖο φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα ποὺ ἵδρυσε ὁ ἐλεημονέστατος αὐτὸς ἐπίσκοπος ἐν ζωῇ. ταιριάζει ἐδῶ νὰ δοῦμε πῶς περιγράφει τὴν συνολικὴ εὐεργετικὴ δρᾶσι τοῦ ἐκλιπόντος μητροπολίτου ὁ Δημοσθένης Μπαϊράμογλου σὲ εἰδικὴ τελετὴ ποὺ ἔγινε στὸ Κερατσίνι τὸν ἰανουάριο τοῦ 1994 πρὸς τιμὴν τοῦ γέροντος Πολυκάρπου.

 

῾Ο σεβάσμιος ἱεράρχης ἐτίμησε τὴν περιοχή μας· διότι ὑπῆρξε ἄξιος ἱεράρχης, πρᾶος, μειλίχιος, ταπεινός, ἀφιλοχρήματος, εἰς τὸ ἄκρον ἐλεήμων, φιλάνθρωπος, πραγματικὰ ἄξιος λειτουργὸς τοῦ ῾Υψίστου.

«Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν». ῾Ο ἔπαινος αὐτὸς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἐπικυρούμενος ἀπὸ τὰ γεγονότα μιᾶς ὁλοκλήρου ζωῆς, ἀγάπης καὶ στοργῆς, ὀφείλεται εἰς τὸν σεβασμιώτατον μητροπολίτην πρώην Σιατίστης Πολύκαρπον Λιώσην. Διέθεσε τὴν ζωή του εἰς τὴν ὑπηρεσία τοῦ ὑψίστου ἰδανικοῦ, τῆς πρὸς τὸν πλησίον ἀγάπης. ῾Η εὐγενὴς καὶ τρυφερὰ καρδιά του μὲ ἰδιαιτέρα συμπάθεια περιέβαλε τὸ ὀρφανὸ παιδὶ καὶ ἔταξεν ὡς σκοπὸν τῆς ζωῆς του τὴν ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ προστασία καθὼς καὶ τὴν περιφρούρησί του ἀπὸ τοὺς παντοειδεῖς καὶ φοβεροὺς κινδύνους τῆς ὀρφάνιας...

Νὰ εἶσθε βέβαιοι ὅτι τούτη τὴν στιγμὴ προσεύχεται γονατιστὸς ἐμπρὸς στὸν ἐσταυρωμένο στὸ κελλί του καὶ παρακαλεῖ ὁ Κύριος νὰ εὐσπλαγχνισθῇ τὴν πατρίδα μας καὶ νὰ τὴν προστατεύῃ ἀπὸ ἐχθροὺς κακόβουλους καὶ νὰ χαρίζῃ ὑγεία, ἀγάπη, εὐτυχία, προκοπὴ καὶ προστασία στὰ παιδιά μας καὶ ἰδιαίτερα νὰ εἶναι εὐλογημένοι ὅλοι οἱ κάτοικοι τοῦ Κερατσινίου, τοῦ Πειραιῶς καὶ τῆς Σιατίστης, οἱ ὁποῖοι τόσο πολὺ τοῦ συμπαραστάθηκαν στὸ πλούσιο φιλανθρωπικὸ ἔργο του...