ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Πολύκαρπος Λιώσης, μητροπολίτης (1900-1996)

 

Τὸ κτήριο τοῦ ὀρφανοτροφείου ὅπως τὸ παρέδωσε ὁ ἀείμνηστος

καὶ σεπτὸς ἱεράρχης Πολύκαρπος στὴν ἱερὰ μητρόπολι Πειραιῶς.

 

 

 

Τὸ «Κληροδότημα τῆς ἀγάπης»

 

 

'Αναφέρθηκε στὸ πρῶτο μέρος ὅτι ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης τὸ 1976 κατώρθωσε νὰ ἱδρύσῃ κληροδότημα μὲ ἕδρα τὴν Σιάτιστα καὶ μὲ τὴν ἐπωνυμία «Κληροδότημα τῆς ἀγάπης» (ἀριθμὸς ἱδρυτικῆς πράξεως 2883/27-7-1977). τότε εἶχε προικοδοτήσει τὸ ἵδρυμα αὐτὸ ἀπὸ τὰ δικά του περιουσιακὰ στοιχεῖα μὲ ἕνα διαμέρισμα στὴν Κοζάνη καὶ μὲ μία κατάθεσί του στὴν 'Εθνικὴ τράπεζα ὕψους περίπου ἑνὸς ἑκατομμυρίου δραχμῶν, τὸ ὁποῖο ποσὸ ὥρισε νὰ εἶναι ἀναπαλλοτρίωτο. σύμφωνα μὲ τὸν ὀργανισμὸ λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος, σκοπός του εἶναι ἡ χορήγησι χρηματικῆς βοηθείας (ὑποτροφίας) καὶ ἠθικῆς συμπαραστάσεως σὲ εὐσεβεῖς νέους, κατὰ προτίμησι ὀρφανοὺς ἢ ἀπόρους ἢ ἀπὸ πολύτεκνες οἰκογένειες, οἱ ὁποῖοι νὰ εἶναι φοιτητὲς στὶς σχολὲς θεολογικῆς, ἰατρικῆς, φιλοσοφικῆς, νομικῆς καὶ χημείας σὲ πανεπιστήμια τῆς ῾Ελλάδος, καὶ ἐπιπλέον νὰ κατάγωνται ἀπὸ τὴν περιφέρεια τῆς μητροπόλεως Σισανίου καὶ Σιατίστης. οἱ ὑποτροφίες προέρχονταν ἀπὸ τὰ ἐνοίκια τοῦ διαμερίσματος καὶ ἀπὸ τοὺς τόκους τῆς ἀναπαλλοτρίωτης καταθέσεως.

Τὸ 1983 ἔγινε μία ἐπέκτασι στοὺς σκοποὺς τοῦ ἱδρύματος, ὥστε νὰ χορηγῇ ὑποτροφίες καὶ σὲ φοιτητὲς ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὴν περιοχὴ Πειραιῶς-Κερατσινίου ποὺ περιλαμβάνεται στὶς ἐνορίες ῾Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου, ῾Υπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Πειραιῶς, ῾Αγίου Παντελεήμονος Κερατσινίου, Παναγίας Βλαχερνῶν 'Αμφιάλης, ῾Αγίου 'Αντωνίου 'Αμφιάλης, ῾Αγίου Δημητρίου Πειραιῶς καὶ ῾Αγίας Σοφίας Πειραιῶς. τὴν ἐπέκτασι αὐτὴ ἔκαμε ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς ἱεράρχης, ὅταν ὡς ἱδρυτὴς τῶν «'Ορφανοτροφείων ἀρρένων ῞Αγιος Γεώργιος καὶ θηλέων ῞Αγιος Πολύκαρπος» Πειραιῶς καὶ ὡς πρόεδρος τοῦ συλλόγου τῶν ἴδιων ὀρφανο-τροφείων ἔστειλε ἔγγραφο, μὲ τὸ ὁποῖο προσφέρονταν 20.000.000 δρα-χμὲς πρὸς τὸ «Κληροδότημα τῆς ἀγάπης» ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ ἐπεκταθῇ ἡ δραστηριότητά του καὶ στὸν Πειραιᾶ. μὲ προεδρικὸ διάταγμα τῆς 26ης μαΐου 1983 (Φ.Ε.Κ. 117/9-3-85 τ. β.) ἔγινε ἡ συγκεκριμένη ἐπέκτασι μὲ τροποποίησι τοῦ ὀργανισμοῦ λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος. αὐτὴ ἡ ἐνέργεια τῆς ἐπεκτάσεως ἦταν πολὺ σοφὴ ἐκ μέρους τοῦ ἀειμνήστου μητροπολίτου. μὲ τὴν ὀξύτατη διορατικὴ ἀντίληψί του ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ εἶχε προβλέψει καὶ τὴν περίπτωσι κάποια μέρα νὰ παύσῃ ἡ λειτουργία τῶν ὀρφανοτροφείων τοῦ Πειραιᾶ. θὰ μποροῦσε ὅμως καὶ τότε νὰ συνεχίσῃ νὰ εὐεργετῇ τὸν λαὸ τῆς περιοχῆς Πειραιῶς-Κερατσινίου μέσῳ τοῦ «Κληροδοτήματος τῆς ἀγάπης»· καὶ ἔτσι ἔγινε. τόσο μεγάλη ἦταν ἡ ἀγάπη του πρὸς τὰ ὀρφανὰ καὶ τοὺς πολυτέκνους, τόσο πλατιὰ ἡ καρδιά του, τόσο ἔντονη ἡ ἔφεσί του γιὰ φιλανθρωπία, ὥστε μὲ κάθε τρόπο νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν συνέχισί της καὶ μετὰ τὴν κοίμησί του· καὶ εἶναι πραγματικὰ ἐκπληκτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἀοίδιμος μητροπολίτης Πολύκαρπος ὄχι μόνο ἐστάθηκε μία ἀέναη βρύση ἐλεημοσύνης ὅσο ζοῦσε, ἀλλὰ συνεχίζει νὰ ἐλεῇ καὶ μετὰ τὸν θάνατό του!

῾Η σημερινὴ περιουσία τοῦ ἱδρύματος ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε ἀκίνητα στὴν πόλι τῆς Κοζάνης, ἕνα γραφεῖο σὲ πολυκατοικία στὴν Θεσσαλονίκη, μία κατοικία στὴν Σιάτιστα καὶ καταθέσεις (τὸ 1994) στὴν 'Εθνικὴ τράπεζα ὕψους 36.000.000 (τριάντα ἕξι ἑκατομμυρίων) δραχμῶν. ἀπὸ τὰ ἐνοίκια τῶν ἀκινήτων καὶ ἀπὸ τοὺς τόκους τῶν καταθέσεων καταβάλλονται οἱ ὑποτροφίες τῶν ὑποτρόφων τοῦ ἱδρύματος. ἀπὸ τὴν ἔναρξι λειτουργίας τοῦ «Κληροδοτήματος τῆς ἀγάπης» κατὰ τὸ ἔτος 1985 μέχρι τὸ ἔτος 2001, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ μητρῷο τῶν ὑποτρόφων, ἔλαβαν ὑποτροφίες καὶ περάτωσαν τὶς σπουδές τους 110 ὑπότροφοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 84 προέρχονταν ἀπὸ τὴν μητρόπολι Σισανίου καὶ Σια-τίστης καὶ οἱ λοιποὶ 26 ἀπὸ τὴν περιοχὴ Πειραιῶς-Κερατσινίου. σήμερα τὸ ἵδρυμα χορηγεῖ ὑποτροφίες σὲ 27 ὑποτρόφους. ἡ χορήγησι τῶν ὑποτροφιῶν δίνεται ὕστερα ἀπὸ ἀπόφασι τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ ἱδρύματος καὶ μετὰ τὴν ἔγκρισι τῆς διευθύνσεως κληροδοτημάτων τοῦ ὑπουργείου οἰκονομικῶν. πρόεδρος τοῦ ἱδρύματος εἶναι ὁ ἑκάστοτε μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης, ἐνῷ διαχειριστὴς εἶναι ἕνας ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ῾Αγίου Δημητρίου Σιατίστης.

 

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης (2002)