ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ᾿Αναφορὲς σὲ πρόσωπα τῆς ἐκκλησίας Σωτήριος Λιόσης († 11/8/2011) «Γνωστὲς θρησκεῖες, αἱρέσεις καὶ πα­ρα­θρησκευτικὲς ὁμάδες στὴν Ἑλλάδα» (ἀναλυτικὴ παρουσίασι)

 

Σωτηρίου Λιόση,  

«Γνωστὲς θρησκεῖες, αἱρέσεις καὶ πα­ρα­θρησκευτικὲς

ὁμάδες στὴν Ἑλλάδα», ᾿Αθήνα 2004

(ἀναλυτικὴ παρουσίασι)

 

Τὸ βιβλίο ἀναφέρεται σὲ ἕνα φλέγον γιὰ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα καὶ τὴν Ἐκκλησία μας θέμα· στὴν δρᾶσι καὶ παρουσία τῶν διαφόρων «θρη­σκειῶν» καὶ «θρησκευμάτων» καὶ ἰδιαίτερα τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων στὴν χώρα μας, καὶ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐνημέρωσι τῶν πιστῶν γιὰ τὶς νεο­φανεῖς αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες κρύπτονται κάτω ἀπὸ ἕνα κοινωνικό, μορ­φωτικό, φιλοσοφικό, πολιτιστικὸ ἢ ἐκπαιδευτικὸ προσωπεῖο καὶ ἀπο­βλέ­πουν στὴν διάβρωσι ὅλων τῶν τομέων τῆς ζωῆς. περιλαμβάνει τὴν ἐξέτασι ποικίλων αἱρέσεων, τὸν ῥόλο τῶν μέσων εὐρείας ἐνημερώσεως, τὴν νομικὴ καὶ ποιμαντικὴ ἀντιμετώπισί τους, καθὼς ἀποτελεῖ μία διεισδυτικὴ ματιὰ στὸ φαι­νό­με­νο τῶν αἱρέσεων ποὺ προχωρᾶ σὲ διεξοδικὴ καταγραφὴ αὐτῶν ποὺ δροῦν στὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια, ξεσκεπάζοντας ὅλες τὶς πτυχές τους. τὸ βι­βλίο εἶναι ἕνα ἱκανὸ δεῖγμα (κατάλογος) εὐ­κτηρίων οἴκων «γνωστῶν θρη­σκειῶν», αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν ὁ­μά­δων, ποὺ δραστη­ριο­ποι­οῦν­ται στὴν Ἑλλάδα. ἔχει ὡς στόχο νὰ πλη­ροφορήσῃ τὸ ἀναγνωστικὸ κοι­νὸ μὲ τεκμηριωμένες πληροφορίες γιὰ τὴν ἔκτασι τῶν δραστηριοτήτων αὐ­τῶν τῶν ὁμάδων, ἀλλὰ ἀποτελεῖ συνάμα καὶ ἔκφρασι ἀγωνίας γιὰ τὸ δια­βρωτι­κὸ ἔργο ποὺ συντελεῖται ἀπὸ αὐτές, ποὺ ἦρθαν ἀπὸ μακριὰ καὶ ἁ­πλώ­νουν τὰ πλοκάμια τους ἀπὸ τὸ ἕνα ἕως τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ λύ­σουν δῆθεν τὰ ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λα­οῦ, καὶ γιὰ τὴν ἀναντίρρητη ἀπειλὴ ποὺ ἐγκυμονοῦν γιὰ τὴν συνοχὴ τοῦ κοινωνικοῦ μας ἱστοῦ καὶ τὴν συνέχεια τοῦ πολιτισμοῦ μας. πρόκειται γιὰ μία ἔρευνα χρόνων, ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία τῆς ἔγκυρης καὶ σφαι­ρι­κῆς ἐνη­μερώσεως, τοῦ προβληματισμοῦ καὶ τῆς ἀφυπνίσεως συνει­δή­σε­ων. ὁ συγ­γραφεὺς θέλει νὰ κρούσῃ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὸν ὀρ­θόδοξο πι­στό, στὸν προβληματισμένο Ἕλληνα, στὶς πολιτικὲς καὶ ἐκ­κλη­σι­αστικὲς ἀρ­χές, ὥστε νὰ γίνῃ αἰτία νὰ συνειδητοποιήσουν ὅλοι ὅτι ἡ πα­τρίδα μας ἔχει μεταβληθῆ σὲ «ξέφραγο ἀμπέλι», ὅτι εἶναι ἀσύδοτη ἡ δρᾶσι κάποιων ξένων προπαγανδῶν, κάποτε ἐπικίνδυνων ὄχι μόνο γιὰ νέους καὶ ἄπειρους ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἡλικιωμένους. ἐπιδιώκει νὰ ἀφυπνιστοῦν ὅλοι ἀπὸ τὴν χειμερία νάρκη τῆς ἀδράνειας καὶ τῆς ἀδια­φο­ρίας τους καὶ νὰ ἀνα­λάβουν τὶς εὐθῦνές των. τὸ ῥεῦμα ξένων προπαγαν­δῶν πρέπει νὰ ἀν­τι­μετωπισθῇ, καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν ἄρσι τῶν αἰτίων, ποὺ ὁ­δηγοῦν πολλοὺς συμπατριῶτες καὶ ὁμοπίστους μας στὴν παγκοσμι­ο­ποι­η­μένη χοάνη τῶν ξένων προπαγανδῶν.

Εἰδικότερα, ὁ συγγραφεὺς παραθέτει πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὶς διευ­θύνσεις τῶν εὐκτήριων οἴκων, τὶς δραστηριότητές τους καὶ τοὺς ἐμπλε­κό­με­νους σὲ αὐτές. ἐπιπλέον παρέχει γενικώτερα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἱστορική τους ἐξέλιξι, τοὺς τόπους καὶ τρόπους δράσεώς των, καθὼς καὶ πληρο­φορίες γιὰ ἐκδηλώσεις καὶ συνεργασίες τους μὲ ἄλλους ὀργανισμούς. ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀναλυτικῆς παρουσίασης εἶναι ἡ ἀποκρυπτο­γρά­φηση τῶν ξένων προπαγανδῶν, οἱ ὁποῖες μὲ πρόσχημα τὴν ἐπίλυσι τῶν ὑποτιθέμενων ὑπαρξιακῶν προβλημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κατα­τρώ­γουν μὲ τὴν ἀσύδοτη δρᾶσι τους τὴν ὀρθόδοξη πίστι μας. παράλληλα, ὁ συγ­γραφεὺς προσεγγίζει τὸ θέμα καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους. ὑ­πάρ­χει συγκεκριμένη πολιτικὴ στὸ ζήτημα τῶν αἱρέσεων καὶ σὲ τί συνίσταται; ἐφαρμόζεται πρακτικὰ καὶ ποιά εἶναι τὰ ἀποτελέσματά της; ποιός πρέ­πει νὰ εἶναι ὁ γενικώτερος ρόλος τοῦ κράτους;

Τὸ ἔργο αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν ἀφύπνιση ἐκκλησίας καὶ κοινωνίας, ἔτσι ὥστε μὲ γνώμονα τὴν προστασία τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, καὶ ἰδιαίτερα τῆς νεολαίας ἀπὸ τὴν παγκοσμιοποιημένη χοάνη τῶν ξένων προπαγανδῶν, νὰ ἀφυπνιστοῦν, μὲ βάσι τὶς περιγραφὲς τοῦ βιβλίου ποὺ ἀπεικονίζουν τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος, καὶ νὰ κινηθοῦν ἄμεσα γιὰ τὴν ἀντιμετώπισί του. τὸ βιβλίο εἶναι ἰδιαίτερα χρήσιμο γιὰ τοὺς κληρικούς, τὶς ἐνορίες, τοὺς θε­ο­λόγους καθηγητὲς ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ὀρθόδοξο πιστὸ ποὺ ἐνδιαφέ­ρεται γιὰ τὴν προφύλαξι τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου ἀπὸ τοὺς «βαρεῖς λύ­κους» (Πράξ. 20, 29), ποὺ «ἔξωθεν» εἰσβάλλουν στὸν χῶρο τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ ἔθνους μας.

Στὴν συνέχεια δίδονται τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 21

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οἱ χῶροι λατρείας τῶν «γνωστῶν θρησκειῶν» στὸ ἑλλη­νικὸ καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ δίκαιο 25

1. Ἑλληνικὸ Δίκαιο 25

2. Εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο καὶ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρώπινων Δικαι­ωμάτων (ΕΔΑΔ) 30

3. Ὑποθέσεις Ἑλλήνων πολιτῶν ποὺ ἐκδικάστηκαν ἀπὸ τὸ ΕΔΑΔ 34

α. Ὑπόθεση «Μανουσάκη καὶ ἄλλων κατὰ τῆς Ἑλλάδας» 34

β. Ὑπόθεση «Πεντίδη καὶ ἄλλων κατὰ τῆς Ἑλλάδας» 40

γ. Ὑπόθεση «Τσαβαχίδη κατὰ τῆς Ἑλλάδας» 43

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ

μὲ ἄδεια τοῦ ΥΠΕΠΘ

στὴν περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

1. Ἐλευθέρα Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς 51

2. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς 55

3. Μορμόνοι ἢ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῶν ἁγίων τῶν τελευ­ταίων ἡμερῶν 56

4. Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 59

5. Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ 61

6. Ἐλευθέρα Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία (ΕΕΕ) 68

7. Ἑλληνικὴ Εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία (῾Ελ.Ε.Ε. )1 71

8. Ἐκκλησία Εὐαγγελιστῶν 72

9. Εὐαγγελικὴ Βαπτιστικὴ Ἐκκλησία 73

10. Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 73

11. Διεθνὴς Ἐκκλησία τοῦ Χρίστου 74

12. Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 74

13. Ἐκκλησία Σύναξης τοῦ Θεοῦ (Πεντηκοστῆς) 75

14. Ἀναμορφωμένη Χριστιανικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 76

15. Ἐκκλησία Ἀναγεννημένων Χριστιανῶν 77

16. Χριστιανικὴ Ἐκκλησία ὁ θερισμός 77

17. Βιβλικὴ Βαπτιστικὴ Ἐκκλησία 78

18. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Προφητείας (Πεντηκοστῆς) 78

19. Γνωστικὴ Ροδοσταυρικὴ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία 79

20. Μελετητὲς τῆς Βίβλου 81

21. Ἐκκλησία Διαμαρτυρομένων Ἀντβεντιστῶν Ἕβδομης Ἡμέρας 82

22. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ/Anderson 83

23. Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τοῦ πλήρους εὐαγγελίου 84

24. Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς 85

25. Χριστιανοὶ Ἀδελφοὶ ἢ Πλυμούθιοι Ἀδελφοὶ 86

26. Χριστιανικὸ Κέντρο Ἀθηνῶν 87

27. Ἐκκλησία Χριστιανικῆς Πίστης 88

28. Διεθνὴς Βουδιστικὴ Σχολὴ Κάρμα Καγκιοὺ - διαμαντένιος δρόμος 88

29. Ἀμερικανικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα 89

30. Ἀνατολικὴ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία 89

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ

ποῦ λειτουργοῦν χωρὶς ἄδεια τοῦ ΥΠΕΠΘ

στὴν περιφέρεια τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

1. Ἐκκλησία τῆς Σαϊεντολογίας 91

2. Ἀποκαταλλαγὴ τῶν Πάντων 101

3. Βιβλικὴ Ἑταιρεία Λόγος Ζωντανὸς (Living Bibles International) 102

4. Γεδεωνῖτες 103

5. Ζωντανὴ Μαρτυρία (πεντηκοστιανὴ ὁμάδα) 104

6. Οὐράνιο Τόξο 104

7. Πανελλήνια Ἀδελφότητα Χριστιανικῆς Ἀναμόρφωσης (ΠΑΧΑ) 105

8. Χριστιανικὴ Ἐπιστήμη ἢ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, Ἐπιστήμων 105

9. Σταυροδρόμι 106

10. Τὰ Καλὰ Νέα ἢ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἀδελφότητα ἡ μεταμόρ­φωσι 106

11. Χριστιανικὴ Ὀργάνωσι Εἰρήνης (Χ.Ο.Ε.), ἡ βασιλεία τῆς ἀγάπης 107

12. Ἰνστιτοῦτο Προγραμματισμοῦ Ζωῆς 108

13. Ἐθνικοὶ 108

14. Ἑνωτικὴ Ἐκκλησία ἢ Ἐκκλησία τοῦ Μοῦν 110

15. Ἐσωτερικὸς Χριστιανισμός 112

16. Παιδιὰ τοῦ Θεοῦ 112

17. Παγκόσμια Ἐκκλησία 113

18. Πανελλήνια Ἱστορικὴ καὶ Φιλοσοφικὴ Ἑταιρεία (ΠΑΝΙΦΕ) 114

19. Πανελλήνιο Κέντρο Διαλογισμοῦ Βράχμα Κουμάρις ἢ Θυγατέρες τοῦ Βράχμα 115

20. Radha Soami Satsang Beas (RSSB) 115

21. Ὑπερβατικὸς Διαλογισμὸς τοῦ Μαχαρίσι Μάχες Γιόγκι 116

22. Χάρε Κρίσνα 116

23. Νέα Ἀκρόπολη 117

24. ΟΜΑΚΟΕΙΟ 118

25. Μέθοδος Σίλβα 119

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ

στὶς περιφέρειες τῶν ὑπόλοιπων

῾Ι. Μητροπόλεων τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς

1. ῾Ι. Μ. Ἀττικῆς 121

2. ῾Ι. Μ. Γλυφάδας 126

3. ῾Ι. Μ. Κυθήρων (ἀνήκει διοικητικὰ στὸν νομὸ Ἀττικῆς) 127

4. ῾Ι. Μ. Μεγάρων καὶ Σαλαμῖνος 127

5. ῾Ι. Μ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς 128

6. ῾Ι. Μ. Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδέλφειας 130

7. ῾Ι. Μ. Νέας Σμύρνης 131

8. ῾Ι. Μ. Νικαίας 133

9. ῾Ι. Μ. Πειραιῶς 135

10. ῾Ι. Μ. Περιστερίου 138

11. ῾Ι. Μ. Ὕδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης 140

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ

στὶς περιφέρειες τῶν ῾Ι. Μητροπόλεων

τῆς κεντρικῆς καὶ νότιας ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος,

Κυκλάδων καὶ Ἰονίων Νήσων

 

Α΄. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 141

1. ῾Ι. Μ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας 141

2. ῾Ι. Μ. Θηβῶν καὶ Λεβαδείας 142

3. ῾Ι. Μ. Καρπενησίου 145

4. ῾Ι. Μ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου 145

5. ῾Ι. Μ. Φθιώτιδος 145

6. ῾Ι. Μ. Φωκίδος 147

7. ῾Ι. Μ. Χαλκίδος 147

 

Β΄. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 148

1. ῾Ι. Μ. Ἀργολίδος 148

2. ῾Ι. Μ. Ἠλείας 149

3. ῾Ι. Μ. Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας 154

4. ῾Ι. Μ. Κορίνθου 155

5. ῾Ι. Μ. Μαντινείας καὶ Κυνουρίας 157

6. ῾Ι. Μ. Μεσσηνίας 158

7. ῾Ι. Μ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης 159

8. ῾Ι. Μ. Πατρῶν 160

9. ῾Ι. Μ. Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας 162

 

Γ΄. ΘΕΣΣΑΛΙΑ 163

1. ῾Ι. Μ. Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ 163

2. ῾Ι. Μ. Ἐλασσόνος 165

3. ῾Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων 166

4. ῾Ι. Μ. Λαρίσης καὶ Τυρνάβου 167

5. ῾Ι. Μ. Τρίκκης καὶ Σταγῶν 169

 

Δ΄. ΚΥΚΛΑΔΕΣ 170

1. ῾Ι. Μ. Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων 170

2. ῾Ι. Μ. Παροναξίας 170

3. ῾Ι. Μ. Σύρου, Τήνου, Ἄνδρου, Κέας καὶ Μήλου 171

 

Ε΄. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 171

1. ῾Ι. Μ. Ζακύνθου 171

2. ῾Ι. Μ. Κερκύρας, Παξῶν καὶ Διαποντίων νήσων 172

3. ῾Ι. Μ. Κεφαλληνίας 173

4. ῾Ι. Μ. Λευκάδος καὶ Ἰθάκης 173

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ

στὶς περιφέρειες τῶν ῾Ι. Μητροπόλεων τῆς Βορείου Ἑλλάδος

 

Α΄. ΗΠΕΙΡΟΣ 175

1. ῾Ι. Μ. Ἄρτης 175

2. ῾Ι. Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης 175

3. ῾Ι. Μ. Ἰωαννίνων 176

4. ῾Ι. Μ. Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης 177

5. ῾Ι. Μ. Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου 177

 

Β΄. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 177

1. ῾Ι. Μ. Βέροιας, Ναούσης καὶ Καμπανίας 177

2. ῾Ι. Μ. Γρεβενῶν 179

3. ῾Ι. Μ. Δράμας 180

4. ῾Ι. Μ. Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας 181

5. ῾Ι. Μ. Ἐλευθερουπόλεως 182

6. ῾Ι. Μ. Ζιχνῶν καὶ Νευροκοπίου 183

7. ῾Ι. Μ. Θεσσαλονίκης 184

8. ῾Ι. Μ. Ἱερισσοῦ, ῾Αγ. Ὅρους καὶ Ἀρδαμερίου 194

9. ῾Ι. Μ. Κασσανδρείας 198

10. ῾Ι. Μ. Καστορίας 199

11. ῾Ι. Μ. Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος 200

12. ῾Ι. Μ. Λαγκαδᾶ 203

13. ῾Ι. Μ. Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως 204

14. ῾Ι. Μ. Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς 205

15. ῾Ι. Μ. Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου 205

16. ῾Ι. Μ. Σερβίων καὶ Κοζάνης 206

17. ῾Ι. Μ. Σερρῶν καὶ Νιγρίτης 206

18. ῾Ι. Μ. Σιδηροκάστρου 208

19. Ι. Μ. Σισανίου καὶ Σιατίστης 208

20. ῾Ι. Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου 208

21. ῾Ι. Μ. Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας 210

 

Γ. ΘΡΑΚΗ 211

1. ῾Ι. Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως 211

2. ῾Ι. Μ. Διδυμοτείχου καὶ Ὀρεστιάδος 213

3. ῾Ι. Μ. Μαρώνειας καὶ Κομοτηνῆς 213

4. ῾Ι. Μ. Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου 214

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ F΄

ΕΥΚΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ

στὶς περιφέρειες τῶν ῾Ι. Μ. τῶν νησιῶν τοῦ Ἀρχιπελάγους

καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν Κρήτης καὶ Δωδεκανήσου

 

Α΄. ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 217

1. ῾Ι. Μ. Λήμνου καὶ Ἁγίου Εὐστρατίου 217

2. ῾Ι. Μ. Μηθύμνης 217

3. ῾Ι. Μ. Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωμαρίου 218

4. ῾Ι. Μ. Σάμου καὶ Ἰκαρίας 218

5. ῾Ι. Μ. Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν 219

 

Β΄. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 219

1. ῾Ι. Ἀρχιεπισκοπὴ Κρήτης 219

2. ῾Ι. Μ. Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας 221

3. ῾Ι. Μ. Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας 221

4. ῾Ι. Μ. Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου 222

5. ῾Ι. Μ. Πέτρας 223

6. ῾Ι. Μ. Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου 224

 

Γ΄. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 224

1. ῾Ι. Μ. Καρπάθου καὶ Κάσου 224

2. ῾Ι. Μ. Κῴου 225

3. ῾Ι. Μ. Λέρου καὶ Καλύμνου 225

4. ῾Ι. Μ. Ρόδου 226

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Ἀποτελέσματα καὶ διαπιστώσεις τῆς ἔρευνας 227

2. Προτάσεις γιὰ ἔξοδο ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα 229

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 239

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 241

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ὑπόθεση «Κοκκινάκη κατὰ Ἑλλάδος» 259

2. Ὑπόθεση Σμυρνιωτοπούλου. Καταδίκη γιὰ προσηλυτισμὸ τῶν Μαρτύρων τοῦ ᾿Ιεχωβᾶ 263

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

1. Πίνακας «γνωστῶν θρησκειῶν», αἱρέσεων καὶ παραθρησκευτικῶν ὁ­μάδων μὲ εὐκτήριους οἴκους στὴν Ἑλλάδα 273

2. Πίνακας εὐκτήριων οἴκων «γνωστῶν θρησκειῶν», αἱρέσεων καὶ πα­ρα­θρησκευτικῶν ὁμάδων στὶς ῾Ι. Ἀρχιεπισκοπὲς καὶ ῾Ι. Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδας 277

3. Πίνακας κυριωτέρων ὀνομάτων καὶ πραγμάτων 293

 

 

 

Σημείωσις. τὸ σύντομο βιογραφικὸ καὶ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τοῦ παρόντος ἀφιε­ρώ­μα­τος προέρχονται σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου ἐκ τοῦ διαδικτύου μὲ ἐλάχιστες συμπληρώσεις καὶ διασκευές, ὅπου κρίθηκαν ἀναγκαῖες, καὶ μὲ πολυτονισμένα κείμενα. βλέπε καὶ τὶς ἑξῆς διευ­θύν­σεις·

1) http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=52689

2) http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showbook&bookid=91810

3) http://www.stamoulis.gr/ViewShopProduct.aspx?ProductId=367356

4) http://www.i-m-attikis.gr/html/gr/books/52/52.html