ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ καὶ ἄλλα ἐπίσημα κείμενα)

PostHeaderIcon Μνημεῖα πίστεως (συνοδικὰ & ἄλλα ἐπίσημα κείμενα)

1 ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ καὶ ἄλλα δογματικὰ κείμενα
2 ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ὑπὸ τῆς α΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ τῆς ἐν Σαρδικῇ συνόδου
4 ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛOΝ τῆς β΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
5 ΟΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ τῆς γ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
6 Δογματικὴ ἐπιστολὴ Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας
7 ΟΡΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ τῆς δ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
8 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ τῆς ε΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
9 ᾿Αναθεματισμοὶ κατὰ τῶν ὠριγενείων δοξασιῶν
10 ΟΡΟΣ ΠΙΣΤΕΩΣ τῆς f΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
11 ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
12 ΟΡΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
13 ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ τῆς ζ΄ οἰκουμενικῆς συνόδου
14 Ο ΟΡΟΣ τῆς ὀγδόης οἰκουμενικῆς συνόδου
15 Κατὰ φιλοσοφικῶν δοξασιῶν συνοδικαὶ ἀποφάσεις
16 Κεφάλαια δογματικὰ περὶ τῆς θυσίας τοῦ Κυρίου
17 Συνοδικαὶ ἀναιρέσεις κακοδόξων ἑρμηνειῶν
18 ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
19 Κανὼν Πίστεως τῆς ἐκκλησίας (Εἰρηναίου ἐπισκόπου Λουγδούνου)
20 ᾿Αρχαῖα βαπτιστήρια σύμβολα (ὁμολογίες)
21 ῎Εκθεσις Πίστεως Γρηγορίου Νεοκαισαρείας
22 Διδασκαλία ᾿Αλεξάνδρου ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας
23 Περὶ τῆς Πίστεως ἐπιστολὴ συνοδική (363)
24 ᾿Αποφάσεις τῆς συνόδου τοῦ ᾿Ιλλυρικοῦ
25 ῾Ομολογία Πίστεως Δαμάσου ἐπισκόπου ῾Ρώμης
26 Συνοδικὴ ἐπιστολὴ ὑπὲρ τῆς εὐαγγελικῆς Πίστεως (382)
27 ῾Ομολογία Πίστεως Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας (433)
28 Τόμος Λέοντος ἐπισκόπου ῾Ρώμης (449)
29 Συνοδικὴ ἐπιστολὴ κατὰ τῶν ᾿Ωριγένους δογμάτων (543)
30 «᾿Απορίαι κατὰ μονοφυσιτῶν», ᾿Αναστασίου β΄ ᾿Αντιοχείας τοῦ Σιναΐτου (600)
31 Ἔκθεσις Πίστεως
32 Κεφάλαια κατὰ τῶν εἰκονομάχων
33 ῾Ομολογία Πίστεως Φωτίου πατριάρχου τοῦ μεγάλου
34 Κατὰ λατινικῶν δοξασιῶν ἐπιστολὴ Φωτίου τοῦ μεγάλου (867)
35 ῾Αγιορειτικὸς Τόμος ὑπὲρ τῶν ἱ. ἡσυχαζόντων (1340)
36 ῾Ομολογία Πίστεως Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ (1351)
37 Κεφάλαια κατὰ τῶν Βαρλαὰμ καὶ ᾿Ακινδύνου
38 ῾Ομολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως Μάρκου μητροπολίτου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ
39 Περὶ τῶν αἱρετικῶν Λατίνων καὶ τῶν λατινοφρόνων, Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
40 Τόμος πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως (1616)
41 Λίβελλος ἀποκηρύξεως τῆς λατινικῆς θρησκείας
42 Λίβελλος ἀποκηρύξεως τῆς ἰουδαϊκῆς θρησκείας
43 ῾Ομολογία περὶ τῆς ἁγίας τριάδος
44 ῾Ομολογία περὶ τοῦ υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ θεοῦ
45 ῾Ομολογία Πίστεως ὀρθοδόξου ἐπισκόπου