ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς Θέματα πίστεως (δογματικά, συμβολικὰ κ.λπ.) Θέματα πίστεως (εὑρετήριο δημοσιεύσεων)

PostHeaderIcon Θέματα πίστεως (εὑρετήριο δημοσιεύσεων)


 

῾Η διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

περὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Πρόλογος καὶ βιβλιογραφία

Εἰσαγωγὴ

         Ι. ῾Ο βίος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

         ΙΙ. ῾Ησυχασμὸς καὶ ἡσυχαστικαὶ ἔριδες

         ΙΙΙ. ῾Η διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ γενικῶς

                 α΄. Φιλοσοφία, θεολογία καὶ θεοπτία

                 β΄. ῾Ο Θεός

                 γ΄. ῾Ο ἄνθρωπος

                 δ΄. ᾿Ενανθρώπησις καὶ ἀνακαίνισις

                 ε΄. Πνευματικὴ ζωή

                 f΄. Θέωσις

Κεφάλαιον πρῶτον῾Η διδασκαλία τῶν πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς ἐκκλησίας διὰ τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρώπου (συνοπτικῶς)

Κεφάλαιον δεύτερονΘεμελίωσις τῆς περὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλίας

Κεφάλαιον τρίτονΜυστηριακὸς καὶ ἐκκλησιολογικὸς χαρακτὴρ τῆς θεώσεως

Κεφάλαιον τέταρτον᾿Ηθικὸς χαρακτὴρ τῆς θεώσεως

Κεφάλαιον πέμπτονΜυστικὴ ἐμπειρία τῆς θεώσεως

Κεφάλαιον ἕκτονΤελείωσις τῆς θεώσεως

᾿Επίλογος

 

* * *

Ο «ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ»

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΣ ΗΣΥΧΑΖΟΝΤΩΝ

Προλογικὸν σημείωμα καὶ βιβλιογραφία

Εἰσαγωγή

῾Ιστορικὰ στοιχεῖα

Περιεχόμενον τοῦ ῾Αγιορετικοῦ Τόμου

Γενικαὶ παρατηρήσεις

 

* * *

Πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας γιὰ Πάπα ῾Ρώμης·

«Εἶναι διάδοχος τῆς ἀποστασίας»

Μελετίου Πηγᾶ «Περὶ τῶν πρωτείων τοῦ Πάπα»

 

* * *

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΦΙΛΙΟΚΒΕ

Ἐγκύκλιος ἐπιστολὴ Φωτίου τοῦ μεγάλου πρὸς τοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἀρχιε­ρατικοὺς θρόνους (867)

 

* * *

TΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ

Τόμος πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως (ἐν Τιργοβίστῳ τῆς Μολδοβλαχί­ας, 1616)

 

* * *

Παναγιώτου Μπούμη

Τὸ Πνεῦμα τοῦ Πατρός

Α΄ – «Τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον»

Β΄ – «Τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον»

Γ΄ – «Τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ δι' Υἱοῦ πορευόμενον»

Δ΄ – «Τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐκ [ἢ διὰ] τοῦ Υἱοῦ προερ­χόμενον»

Ε΄ – Προτάσεις-διαδικασία γιὰ μιὰ συμφωνία Ἀνατολῆς-Δύσεως

Ϛ΄ – Ἐνστάσεις ἐπὶ τῶν προτάσεων καὶ ἀνασκευή τους