ΕΠΙΛΟΓΕΣ
7. Χριστιανικοὶ τομεῖς ῞Αγιοι τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας ῾Η μητέρα τοῦ Χριστοῦ σύμφωνα μὲ τὶς αὐθεντικὲς πηγές ῾Η Θεοτόκος ἐνώπιον τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου

 

(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟ)

 

 

18. ῾Η Θεοτόκος ἐνώπιον τοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου

 

 

῾Η δημόσια τριετὴς διδασκαλία καὶ δρᾶσι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ὁλοκληρώνεται, ὅπως εἶναι γνωστό, μὲ τὴν σταυρικὴ θυσία του πάνω στὸν φρικτὸ Γολγοθᾶ. Σὲ ἐκεῖνες τὶς ἐξαιρετικὰ δύσκολες καὶ ὀδυνηρὲς στιγμὲς ὁ Χριστὸς μὲ στοργὴ καὶ ἀγάπη θὰ φροντίσῃ γιὰ τὴν μητέρα του, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ ἱερὸ κείμενο τοῦ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγγελίου.

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Ἰησοῦς οὖν, ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· Γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. (Ἰω 19:25-27)

«Καὶ οἱ στρατιῶτες λοιπὸν ἔκαμαν αὐτά. Στέκονταν ὅμως δίπλα στὸν σταυρὸ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μητέρα του, καὶ ἡ “ἀδερφὴ” τῆς μητέρας του ἡ Μαρία τοῦ Κλωπᾶ, καὶ ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. Τότε ὁ Ἰησοῦς, μόλις εἶδε τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴ ποὺ ἀγαποῦσε νὰ παρευρίσκεται, λέει στὴν μητέρα του· Κυρά, νά ὁ γιός σου. Ἔπειτα λέει στὸν μαθητή· Νά ἡ μητέρα σου. Κι ἀπὸ ἐκείνη τὴν ὥρα τὴν πῆρε ὁ μαθητὴς στὸ σπίτι του».

Πρώτη ἀπὸ ὅλες τὶς γυναῖκες ποὺ βρίσκονταν δίπλα στὸν σταυρὸ ἀναφέρεται ἡ μητέρα τοῦ ᾿Ιησοῦ, διότι παρευρισκόταν στὶς τελευταῖες στιγμὲς τοῦ γιοῦ της. Ἐδῶ ἡ Μαρία ὄχι μόνον δὲν θρηνεῖ ἀναξιοπρεπῶς τὸν γιό της, ἀλλὰ μὲ μεγάλη καρτερία καὶ ὑπομονὴ ἀκούει τὶς τελευταῖ­ες παραγγελίες του.

Ἡ Μαρία τοῦ Κλωπὰ ἀναφέρεται ἐδῶ ὡς ἀδελφὴ τῆς μητρὸς τοῦ Κυρίου. Τὸ ἀδελφὴ ἐδῶ σημαίνει ἐξαδέρφη ἢ συννυφάδα, διότι βεβαίως δύο πραγματικὲς ἀδερφὲς δὲν θὰ εἶχαν τὸ ἴδιο ὄνομα. Πράγματι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἡ ἐξαδέρφη ἢ ἡ συννυφάδα ἐκαλεῖτο ἀδελφή.

Φαίνεται ὁλοκάθαρα καὶ ἐδῶ πόσο ὁ ᾿Ιησοῦς ἀκόμη καὶ πάνω στὸν σταυρὸ ἐλέγχει τὸν ἑαυτό του. Μπορεῖ καὶ μέσα στὰ βάσανα καὶ τὴν ἀσφυξία νὰ τακτοποιήσῃ αὐτὴν τὴν σοβαρὴ ὑπόθεσι. ῾Ο σταυρωμένος καὶ βασανιζόμενος ᾿Ιησοῦς, μόλις εἶδε τὴν μητέρα του καὶ τὸν μαθητὴ ποὺ ἀγαποῦσε, θέτει τὴν μητέρα του κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ ᾿Ιω­άννου. Ἀπὸ ἐδῶ φαίνεται ἐπίσης ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν εἶχε ὁμομή­τρια ἀδέρφια οὔτε κι ἑτεροθαλῆ, γι' αὐτὸ ἀφήνει τὴν κηδεμονία τῆς μη­τέρας του στὸν μαθητή του, κι ὁ μαθητὴς μάλιστα τὴν παίρνει στὸ σπίτι του ἀμέσως ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας, πρᾶγμα ποὺ δείχνει σαφῶς ὅτι ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου ἄλλα τέκνα δὲν εἶχε. Ἀκόμη κι ἂν οἱ ἀδελφοὶ καὶ αἱ ἀδελφαὶ τοῦ Ἰησοῦ ἦσαν ἑτεροθαλῆ ἀδέρφια του, παιδιὰ τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ ἄλλη γυναῖκα, ὅπως λέγεται κατ' ἀρχὴν ὄχι κακῶς, πάλι θὰ περιέ­θαλπαν τὴν μητρυιά τους αὐτοί, καὶ ὄχι ὁ ξένος.

Τὸ ὅτι ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴ ὁ ᾿Ιωάννης ἔλαβε τὴν παρθένο Μαρία στὸ σπίτι του φανερώνει ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἡ μητέρα του δὲν εἶχαν ἰδιό­κτητη κατοικία. Τότε ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου πρέπει νὰ ἦταν περίπου 50 ἐτῶν. Τελευταία εἴδησι γι' αὐτὴν ἔχουμε ὕστερα ἀπὸ 45 περίπου ἡμέ­ρες στὴν ἐκλογὴ τοῦ Ματθίου. Ἄλλη ἔγκυρη εἴδησι δὲν ἔχουμε· ἡ πα­ροῦσα ὅμως ἀφήγησι τοῦ ᾿Ιωάννου ἀφήνει νὰ ἐννοηθῇ ὅτι ἔζησε κοντά του τὸ ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της.