«ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ»

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2014

 

βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου

 

Ἔγχρωμο ἐξώφυλλο, 288 σελίδες, σὲ κομψὸ σχῆμα, κατάλληλο γιὰ τὸ ψαλτήριο καὶ τὸ ἱερὸ βῆμα, πρακτικὸ στὴν μεταφορά, χρήσιμο γιὰ ἱερεῖς, μοναχούς, ψάλτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐρευνητὲς τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως.

Τιμὴ 10 €.

Περιέχει:

Μηνολόγιον τοῦ 2014. Τὸ τυπικὸ ὅλων τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὸ ἰουλιανὸ (παλαιὸ) ἡμερολόγιο.

– ῾Οδηγίες πολλῶν περιπτώσεων σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό.

– Χρήσιμες σημειώσεις γιὰ τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα, καὶ ἄλλα σχόλια.

Δοξολογίες διαφόρων ἐπετείων: α) ᾿Επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους, β) ᾿Επὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου, γ) ᾿Επὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τοῦ 1940.

Τὰ εἰσοδικὰ καὶ κοντάκια τὰ ψαλλόμενα στὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους.

῾Υμνολογικὸ παράρτημα. Μὲ χρήσιμους ὕμνους γιὰ τὶς ἀκολουθίες (ἀπολυτίκια ἀναστάσιμα, ἀπολυτίκια ἁγίων, τὰ θεοτοκία τῶν ἑσπερίων καὶ τῶν ἀποστίχων στοὺς 8 ἤχους, καὶ ἄλλα).

Τυπικαρεῖον. ᾿Επιστασίες ἐπὶ ζητημάτων τοῦ τυπικοῦ.

 

Κατηρτίσθη ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, δρος τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας.

Τὸ «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως» ἔχει σκοπὸ τὴν ὀρθὴ ἑρμη­νεία καὶ συμπλήρωσι τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, καὶ τὴν διασάφησι ὡρισμένων ἀσαφειῶν καὶ ἀτελειῶν αὐτοῦ.

Κεντρικὴ διάθεσι – παραγγελίες: ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Πανα­γόπουλος, Χαβρίου 3 (Σύνταγμα), 10562 ᾿Αθῆναι, τηλ. & φὰξ 210.322.4819, e-mail: nektarios.panagopoulos@gmail.com

 

δημοσίευσις 10/23-11-2013

 

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

 

«ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ»

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2014

 

βάσει τοῦ ἰουλιανοῦ (παλαιοῦ) ἑορτολογίου

 

Ἔγχρωμο ἐξώφυλλο, 288 σελίδες, σὲ κομψὸ σχῆμα, κατάλληλο γιὰ τὸ ψαλτήριο καὶ τὸ ἱερὸ βῆμα, πρακτικὸ στὴν μεταφορά, χρήσιμο γιὰ ἱερεῖς, μοναχούς, ψάλτες, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐρευνητὲς τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως.

Τιμὴ 10 €.

Περιέχει:

Μηνολόγιον τοῦ 2014. Τὸ τυπικὸ ὅλων τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους βάσει τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας, σύμφωνα μὲ τὸ ἰουλιανὸ (παλαιὸ) ἡμερολόγιο.

– ῾Οδηγίες πολλῶν περιπτώσεων σύμφωνα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό.

– Χρήσιμες σημειώσεις γιὰ τὰ διπλᾶ ἀναγνώσματα, καὶ ἄλλα σχόλια.

Δοξολογίες διαφόρων ἐπετείων: α) ᾿Επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους, β) ᾿Επὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς 25ης Μαρτίου, γ) ᾿Επὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ τοῦ 1940.

Τὰ εἰσοδικὰ καὶ κοντάκια τὰ ψαλλόμενα στὶς λειτουργίες τοῦ ἔτους.

῾Υμνολογικὸ παράρτημα. Μὲ χρήσιμους ὕμνους γιὰ τὶς ἀκολουθίες (ἀναστάσιμα ἀπολυτίκια, ἀπολυτίκια ἁγίων, τὰ δοξαστικὰ θεοτοκία τῶν ἑσπερίων καὶ τῶν ἀποστίχων στοὺς 8 ἤχους, καὶ ἄλλα).

Τυπικαρεῖον. ᾿Επιστασίες ἐπὶ ζητημάτων τοῦ τυπικοῦ.

 

Κατηρτίσθη ὑπὸ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, δρος τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν, τυπικολόγου – μουσικολόγου, πτυχιούχου κοινωνικῆς θεολογίας.

Τὸ «᾿Εγκόλπιον ἐκκλησιαστικῆς τάξεως» ἔχει σκοπὸ τὴν ὀρθὴ ἑρμη­νεία καὶ συμπλήρωσι τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, καὶ τὴν διασάφησι ὡρισμένων ἀσαφειῶν καὶ ἀτελειῶν αὐτοῦ.

Κεντρικὴ διάθεσι – παραγγελίες: ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Πανα­γόπουλος, Χαβρίου 3 (Σύνταγμα), 10562 ᾿Αθῆναι, τηλ. & φὰξ 210.322.4819, e-mail: nektarios.panagopoulos@gmail.com