ΔΙΠΤΥΧΑ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κανονάριον – ᾿Επετηρίς

2014 – ͵ΒΙΔ΄

ἔτος ἐνενηκοστὸν πρῶτον

 

 

 

 

 

Καλλιτεχνικὸ ἐξώφυλλο μὲ χρυσοτυπία, ἔνθετο ὀκτασέλιδο ἐγχρώμων εἰκόνων, καὶ τὸ τυπικὸ μὲ δίχρωμη ἐκτύπωσι (κόκκινο - μαῦρο).

Ἔγχρωμο ἔνθετο σελίδες 8, πρόλογοι – ἀφιέρωσις κ.λπ. σελίδες 34, α΄ μέρος τυπικολογικὸν σελίδες 280, β΄ μέρος (διοικητικὸν) σελίδες 910, σύνολον 1232 σελίδες.

᾿Αφιερωμένο στὸν ἱερομάρτυρα καὶ ἰσαπόστολο τοῦ γένους ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ λόγῳ συμπληρώσεως 300 ἐτῶν ἀπὸ τὴν γέννησί του (1714-2014), μὲ εἰδικὸ κείμενο ὑπὸ τοῦ μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ ᾿Ακαρ­νανίας κ. Κοσμᾶ.

Περιέχει ἐπίσης·

– πασχάλιον τοῦ 2014, πασχάλια τοῦ 21ου αἰῶνος, καὶ ἀστρονομικὰ στοιχεῖα τοῦ ἔτους 2014,

τὸ τυπικὸν ὅλων τῶν ἡμερῶν τοῦ ἔτους 2014 (γενικὲς τυπικὲς δια­τάξεις, ἀπολυτίκια κοινὰ σὲ μνῆμες ἁγίων, θεοτοκία σύντομα ψαλλό­μενα εἰς τὸ «Καὶ νῦν», κυριακοδρόμιον τοῦ ἔτους, εἰδικὲς τυπικὲς διατάξεις καὶ ὁδηγίες – μηνολόγιον),

– ἀναλυτικὰ διοικητικὰ στοιχεῖα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος (τῆς ἱερᾶς συνόδου, τῆς ἀρχιεπισκοπῆς ᾿Αθηνῶν καὶ ὅλων τῶν μητροπόλεων),

– πλήρη διοικητικὰ στοιχεῖα τῶν πρεβυγενῶν πατριαρχείων καὶ τῶν λοιπῶν πατριαρχικῶν καὶ αὐτοκεφάλων ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν,

– ἐπίμετρον μὲ τὸ μηνολόγιον τῶν ὀνομαστηρίων τῶν ἱεραρχῶν, καὶ διάφορα ἄλλα χρήσιμα στοιχεῖα.

 

Τιμὴ 22 €

 

Ἔκδοσις τῆς «᾿Αποστολικῆς Διακονίας» τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, (Δραγατσανίου 2, πλατεῖα Κλαυθμῶνος, ᾿Αθῆναι, τηλ. 210-3310977, φὰξ 210-322863).

 

 

 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΙΠΤΥΧΩΝ

 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

 

 

    Τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος, τοῦ Μακαριωτάτου Προέ­δρου τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κ. ῾Ιερωνύμου ἐπευλογοῦντος, Συνοδικῇ δ᾿ ἐπινεύσει, κυκλοφορεῖ ὁ ἀνὰ χεῖρας τόμος τῶν «Διπτύχων» τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θέλει συντελέσῃ πρὸς ἑδραιοτέραν ἐποικοδόμησιν τῶν λειτουρ­γούντων εἰς τὸ ἅγιον θυσιαστήριον, τῶν διακονούντων εἰς τὸ ἱερὸν ἀναλόγιον, ἀλλὰ καὶ τῶν φιλομαθῶν ἐν εὐσεβείᾳ ἀναγνωστῶν. Τὰ «Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ἐκδίδονται μὲν ἐπιμελείᾳ καὶ φροντίδι τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς ῾Υποεπιτροπῆς ἐπὶ τῆς ἐκδόσεως αὐτῶν, ἀποτελοῦν δέ, ὡς γνωστόν, ἐκδοτικὸν γεγονὸς τοῦ ἱεραποστο­λικοῦ καὶ ἐκδοτικοῦ ὀργανισμοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἤ τοι τῆς ᾿Αποστολικῆς Διακονίας.

     Τὰ ἀνὰ χεῖρας «Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» τοῦ σωτη­ρίου ἔτους 2014, ὡς εἴθισται κατ᾿ ἔτος, ἔχουν ἀφιερωθῆ, Συνοδικῇ Δια­γνώμῃ, εἰς τὸν ἱερομάρτυρα, ἰσαπόστολον καὶ διδάσκαλον τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν ῞Αγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριακοσίων ἐτῶν ἀπὸ τοῦ ἔτους τῆς γεννήσεως αὐτοῦ (1714)· τὸ δὲ σχετικὸν εἰσαγωγικὸν σημείωμα συνέταξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ ᾿Ακαρνανίας κ. Κοσμᾶς.

     Τὸ πρῶτον μέρος τῶν «Διπτύχων», τὸ τιτλοφορούμενον «Κανονάριον – Λειτουργικαὶ Τυπικαὶ Διατάξεις – Κυριακοδρόμιον καὶ Μηνολόγιον τοῦ ἔτους 2014», συντασσόμενον μὲ γνώμονα τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας τὸ ἀνασυνταχθὲν καὶ ἐκδοθὲν ὑπὸ Γεωργίου Βιολάκη (Κωνσταντινούπολις 1888), παρέχει τὰς ἀπαραιτήτους ὁδηγίας διὰ τὴν ἀκριβῆ τέλεσιν τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἐνῷ περιέχει καὶ πλεῖστα τυπικολογικά, ἑορτολογικά, ἀλλὰ καὶ ἱστορικὰ σημαντικὰ στοιχεῖα, προσφερόμενα μὲ πᾶσαν δυνατὴν ἀκρίβειαν καὶ συντομίαν.

     Εἰς τὸ δεύτερον μέρος, τὸ τιτλοφορούμενον «᾿Επετηρὶς – Κανονικὴ ᾿Οργάνωσις τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας», ἀναγράφονται λεπτομερῶς τὰ στοιχεῖα τῆς διοικητικῆς διαρθρώσεως τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων καὶ τῶν Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόμων ᾿Εκκλησιῶν, εὐγενῶς ἀποστα­λέντα ὑφ᾿ ἑκάστης ᾿Εκκλησίας καὶ ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, πρὸς ἐνημέρω­σιν περὶ τοῦ ἐν γένει ἐπιτελουμένου ἔργου εἰς τὰς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ᾿Ορθοδόξους ᾿Εκκλησίας. Εἰδικῶς δὲ διὰ τὰς ἐν ῾Ελλάδι ῾Ιερὰς Μητροπόλεις αἱ μισθολογικαὶ κατηγορίαι τῶν ᾿Εφημερίων τῶν ὑπηρετούντων ἐν αὐταῖς ἀναγράφονται πλέον συμφώνως πρὸς τὴν νέαν κατάταξιν τῶν Κληρικῶν, τὴν ἰσχύουσαν ἀπὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ πολιτειακοῦ Νόμου 4024/2011 καὶ συνῳδὰ τῷ ὑπ᾿ ἀριθμ. 7147/3114/12-12-2011 ᾿Εγκυκλίῳ Σημειώματι τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου.

    Ἡ Συνοδικὴ Ὑποεπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Ἐκδόσεως τῶν Διπτύχων τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014 κατέβαλε πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν διὰ τὴν καλλιτέραν ἐπιμέλειαν τῆς ὕλης τοῦ παρούσης ἐκδόσεως καὶ διὰ τὴν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἐφικτοῦ ἐκπλήρωσιν τῆς ἀνατεθείσης εἰς αὐτὴν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διακονίας, συναισθανομένη μὲν τὴν εὐθύνην αὐτῆς, παρακαλοῦσα δὲ ἵνα μετὰ συγγνώμης ἐντυγχάνωσι τῇ συγγραφῇ καὶ ἀντιμετρῶσι τὴν ἐπιείκειαν πάντες οἱ ἀποδεχόμενοι τὸν κόπον αὐτῆς.

     Παραδίδοται λοιπόν, τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου ᾿Αρχιεπι­σκόπου ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κ. ῾Ιερωνύμου, εἰς πάντας τοὺς φιλακολούθους καὶ φιλοτέχνους καὶ τὸ παρὸν ἐκκλησιαστικὸν πόνημα μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ἀποτελεῖ ἔργον διακονίας πρὸς τὴν ᾿Εκκλησίαν καὶ κρίκον συνεκτικὸν τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένην ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Μεγάλου Βασιλείου· «Τί γάρ ἂν γένοιτο χαριέστερον, ἢ τοὺς τοσούτῳ τῷ πλήθει τῶν τόπων διῃρημένους τῇ διὰ τῆς ἀγάπης ἑνώσει καθορᾶν εἰς μίαν μελῶν ἁρμονίαν ἐν σώματι Χριστοῦ δεδέσθαι;»

     

     ῾Η Συνοδικὴ Ὑποεπιτροπὴ

 ἐπὶ τῆς ἐκδόσεως τῶν «Διπτύχων»

      τοῦ σωτηρίου ἔτους 2014