PostHeaderIcon ῾Η μητέρα τοῦ Χριστοῦ (βιβλιογραφία)

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

 

῾Η ἁγία Γραφή (Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη), ἔκδοσις θ΄, 'Αθῆναι 1983.

῾Η Καινὴ Διαθήκη, Κωνσταντινούπολις 1904 (ἐπανέκδοσις 'Αθῆναι 1992).

῾Ελληνικὴ Πατρολογία.

Βιβλιοθήκη ῾Ελλήνων Πατέρων.

Παρακλητικὴ καὶ Τριῴδιον.

Τὰ 12 μηναῖα τοῦ ἐνιαυτοῦ.

Νικοδήμου τοῦ ῾Αγιορείτου τοῦ ἐκ Νάξου, «Κῆπος χαρίτων», ῾Ενετίησι 1819.

Νικοδήμου ῾Αγιορείτου, «῾Εορτοδρόμιον», ἐν Βενετίᾳ 1836.

Γεωργίου Ζηκίδου, «Λεξικὸν ὀρθογραφικὸν καὶ χρηστικόν».

Διάφορα λεξικὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

[᾿Ιωάννου Καρμίρη], «Δογματική» (κατὰ τὰς παραδόσεις τοῦ τακτικοῦ καθηγητοῦ τοῦ πανεπιστημίου κ. ᾿Ιωάν. Καρμίρη). ᾿Εκδόσεις Φοιτητικοῦ Θεολογικοῦ Συνδέσμου, ᾿Αθῆναι 1961· ἔκδοσις β΄, 'Αθῆναι 1995.

Βασιλείου Μ. Βέλλα, καθηγητοῦ πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν, «Θρησκευτικαὶ προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης», τόμος β΄, ἔκδοσις δευτέρα ἐπηυξημένη, ᾿Αθῆναι 1963.

᾿Ιωὴλ Γιαννακοπούλου, ἀρχιμανδρίτου, ῾Η Παλαιὰ Διαθήκη, κείμενον – παράφρασις – σχόλια, σειρὰ 26 τόμων, Θεσσαλονίκη 1957-1965.

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, Νικολάου Π. Βασιλειάδη, Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη, ῾Ηρ. Γ. Παπαδημητρίου (συλλογικὸ ἔργο)· «῾Η Παλαιὰ Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμηνείας». ᾿Αρχικῶς ἐκδόθηκαν ὡρισμένα μόνον βιβλία τῆς Π.Δ. σὲ μεμονωμένους τόμους, τὰ ὁποῖα ἀργότερα ἐντάχτηκαν σὲ μία ἑνιαία καὶ πλήρη σειρὰ 20 τόμων. Ἔκδοσις ἀδελφότητος θεολόγων «῾Ο Σωτήρ», ᾿Αθῆναι, 1961-1998.

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, ᾿Απολογητικαὶ Μελέται Δ΄, Αἱ προφητεῖαι. Ἔκδοσις ἀδελφότητος θεολόγων «῾Ο Σωτήρ», ᾿Αθῆναι 1973.

Παν. Ν. Τρεμπέλα, «῾Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον», ἔκδοσις γ΄, 'Αθῆναι 1979.

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, «῾Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον», ἔκδοσις γ΄, 'Αθῆναι 1983.

Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, «῾Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ 'Ιωάννην εὐαγγέλιον», ἔκδοσις γ΄, 'Αθῆναι 1979.

Παν. Ν. Τρεμπέλα, «῾Η Καινὴ Διαθήκη» μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, ἔκδοσις 19η, 'Αθῆναι 1978.

Παν. Ν. Τρεμπέλα, ᾿Απολογητικαὶ Μελέται Ε΄, ᾿Ιησοῦς ὁ ἀπὸ Ναζαρέτ. Ἔκδοσις ἀδελφότητος θεολόγων «῾Ο Σωτήρ», ἔκδοσις 5η, ᾿Αθῆναι, ὀκτώβριος 1982.

'Ιωάννου Κολιτσάρα, «῾Η Καινὴ Διαθήκη» (κείμενον - ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις), ἔκδοσις 16η, 'Αθῆναι 1991.

Σπυρίδωνος Μπιλάλη, ἀρχιμανδρίτου, «᾿Ορθοδοξία καὶ παπισμός», τόμος β΄, «Ἡ ἕνωσις τῶν ἐκκλησιῶν», 'Αθῆναι 1969.

Στεργίου Σάκκου, Ἡ ἔρευνα τῆς Γραφῆς, Θεσσαλονίκη 1969.

Στεργίου Σάκκου, ῾Ερμηνεία εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον, Θεσ­σαλονίκη 1972 (τεῦχος 1ον) καὶ 1973 (τεῦχος 2ον).

Στεργίου Σάκκου, καθηγητοῦ Α.Π.Θ., Ἑρμηνεία τῆς Γενέσεως, συνέ­χειες στὸ περιοδικὸ «Ἀπολύτρωσις», φεβρουάριος 1971 - μάιος 1975, Θεσσαλονίκη.

Παντελεήμονος Καρανικόλα, μητροπολίτου Κορίνθου, «Οἱ αἱρετικοὶ προτεστάντες», β΄ ἔκδοσι, 'Αθῆναι 1976.

Εὐθυμίου Κ. Στύλιου, ᾿Επισκόπου ᾿Αχελώου, «῾Η πρώτη». Θεομητορικό ῾Ημερολόγιο, ᾿Αθῆναι 1980, σ. 34.

'Ιωὴλ Γιαννακοπούλου, ἀρχιμανδρίτου, «Διαλογικὴ συζήτησις εὐαγγελικῶν καὶ ὀρθοδόξων», Θεσσαλονίκη 1983.

Νικολάου Σωτηροπούλου, θεολόγου - φιλολόγου, «'Αντιχιλιαστικὸν ἐγχειρίδιον», ἔκδοσι γ΄, 'Αθῆναι 1986.

Λάμπρου Βρεττοῦ, «Εὐαγγέλιο 'Ιωάννη» (ἔμμετρη μετάφρασι, εἰσαγωγή, σχόλια), 'Αθῆναι 1983.

Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, Τὸ μήνυμα τῶν Χριστουγέννων, Πάτρα, δεκέμβριος 1985 (καὶ περιοδικὸ «Νεανικὸς ᾿Αγῶνας», τεῦχος 4, Πάτρα, δεκέμβριος 1986).

Βασιλείου Ξάνθη, Οἱ μάγοι καὶ τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, περιοδικὸ «Νεανικὸς ἀγῶνας», τεῦχος 4, Πάτραι 1986.

Κωνσταντίνου Σιαμάκη, Ἑρμηνεία στὴ Βασιλεία Δαυΐδ (= Α΄ - Β΄ Βασιλειῶν), συνέχειες στὸ περιοδικὸ «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» 1989 - 1999, Ἀθῆναι.

Μελετίου μητροπολίτου Νικοπόλεως, «Εὐαγγέλιον κατὰ 'Ιωάννην» (μετάφρασις), Πρέβεζα 1993.

Δημητρίου Κόκορη, «῾Ορθοδοξία καὶ κακοδοξία» (ἁγιογραφικὸς ἔλεγχος), τόμος γ΄, 'Αθῆναι 1993.

'Αντωνίου 'Αλεβιζοπούλου, πρωτοπρεσβυτέρου, διδάκτορος θεολογί­ας καὶ φιλοσοφίας, «῾Η ὀρθοδοξία μας», 'Αθῆναι 1994.

Π. Β. Πάσχου, «῞Αγιοι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ», εἰσαγωγὴ στὴν ἁγιολογία τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας. Ἐκδόσεις ῾Αρμός, ᾿Αθήνα 1995.

Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας, «'Ερμηνεία εἰς τὸ κατὰ 'Ιωάννην εὐαγγέλιον», ἔκδοσις β΄ βελτιωμένη, Θεσσαλονίκη 1997.

Π. Μ. Σωτήρχου, «Χαῖρε, πύλη Κυρίου». Τί λένε οἱ ἅγιοι πατέρες γιὰ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο. ᾿Αθῆναι 1997.

Κωνσταντίνου Σιαμάκη, Οἱ μάγοι καὶ ὁ ἀστέρας τους κατὰ τοὺς πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας, περιοδικὸ «Νέα ῾Εστία», ἔτος 72ο, τόμος 143ος, τεῦχος 1692, ᾿Αθήνα 1998.

Κωνσταντίνου Σιαμάκη, «Σύντομο λεξικὸ τῆς Καινῆς Διαθήκης», ἔκδοσι 6η, ἐκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθήνα 2000.

Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, «Τὸ πρόσωπον τῆς παρθένου Μαρίας», σύντομη ὀρθόδοξη ἀναίρεσι αἱρετικῶν ἀντιλήψεων. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθῆναι 2003.

Βασιλικῆς Σ. Βασιλοπούλου, «Τὸ Εὐαγγέλιον γιὰ τὰ παιδιά». ᾿Αθῆναι 2005.

Βασιλικῆς Σ. Βασιλοπούλου, «῾Ο βίος τῆς Παναγίας μας». Ἀθῆναι 2007.

Βασιλικῆς Σ. Βασιλοπολου, «Συλλογὴ θαυμάτων τῆς Παναγίας μας». Ἀθῆναι 2007.

Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου, «῾Ο προφήτης Δανιήλ», κείμενα – νεοελληνικὴ μετάφρασι – ἐπιμέλεια. Καισαριανὴ 2008.

Κωνσταντίνου Σιαμάκη, «Μελέτες», περιοδικὴ ἔκδοσι, Θεσσαλονίκη, τεῦχος 4, ὀκτώβριος 2008· τεῦχος 5, δεκέμβριος 2008· τεῦχος 6, ἰανουάριος 2010· τεῦχος 7, ἀπρίλιος 2010· τεῦχος 10, δεκέμβριος 2010.

Δανιήλ, μητροπολίτου Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ, «Προ­τυπώσεις τοῦ μυστηρίου τῆς Θεοτόκου στὴν Παλαιὰ Διαθήκη». Καισα­ριανὴ 2009.

Ζαχαρίου Κλ. Ραπτόπουλου, «῾Η ῾Ιερὰ Μονὴ Σεϊδανάγιας στὰ ᾿Ιεροσόλυμα», ἔκδοσι β΄, ἐπηυξημένη – βελτιωμένη. ᾿Εκδόσεις «῾Επτάλοφος», ᾿Αθῆναι 2009.

Δανιήλ, μητροπολίτου Καισαριανῆς Βύρωνος καὶ Ὑμηττοῦ, «Πρὸς σὲ καταφεύγω, ὦ μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ παρθένε» (ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου). Καισαριανὴ 2010.

Μιχαὴλ Γ. Τρίτου, καθηγητῆ Α.Π.Θ., ῾Η Παναγία στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, «Πρωϊνὸς Λόγος», 14/8/2010.

᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου, «῾Ομιλίες σὲ διάφορα ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἔτους». Δημοσιεύσεις σὲ διάφορα ἔντυπα καὶ στὸ διαδίκτυο σὲ Φλώρινα, Θεσσαλονίκη, ᾿Αθήνα καὶ Πάτρα, ἀπὸ τὸ 2006 μέχρι τὸ 2016.

᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου, «Παράκλησις Γραφῶν», σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθήνα 2012.

᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου, «Διδάσκων ἐν Σαββάτῳ», σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Σαββάτων τοῦ ἔτους. ᾿Εκδόσεις «Κάλαμος», ᾿Αθήνα 2013.

᾿Ιερεμία Φούντα, μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, «Γένεσις», ἰανουάριος 2014.