Εὑρετήριον ὕμνων

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:57:27

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Μ

Μακαρίζομέν σε viewtopic.php?f=228&t=404#p1089

μακαρισμοὶ ἁγίων παθῶν viewtopic.php?f=228&t=412#p1099, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3697

Μαρτύρων θεῖος χορός viewtopic.php?f=239&t=562#p1888

μεγάλη ἑβδομάς
μεγάλη δευτέρα viewtopic.php?f=228&t=664#p2067,
μεγάλη τρίτη viewtopic.php?f=228&t=664#p2068, viewtopic.php?f=232&t=554#p2144
μεγάλη τετάρτη viewtopic.php?f=228&t=664#p2069, viewtopic.php?f=228&t=664#p2070, viewtopic.php?f=232&t=554#p2144
μεγάλη πέμπτη viewtopic.php?f=228&t=664#p2071
μεγάλη παρασκευή viewtopic.php?f=228&t=664#p2072, viewtopic.php?f=228&t=664#p2073, viewtopic.php?f=228&t=664#p2074, viewtopic.php?f=228&t=664#p2075, viewtopic.php?f=228&t=664#p2076, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3697, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3698
μέγα σάββατον viewtopic.php?f=228&t=664&start=10#p2079

μεγαλυνάρια

Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός viewtopic.php?f=122&t=452#p1296

Μετὰ κλάδων νοητῶς viewtopic.php?f=239&t=507#p1350

Μετὰ τῶν ἁγίων viewtopic.php?f=228&t=398

Μεταβολὴ τῶν θλιβομένων viewtopic.php?f=228&t=404#p1123, viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1049, viewtopic.php?f=122&t=452#p1297, viewtopic.php?f=239&t=503#p1608

Μὴ ἀποστρέψῃς viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1050, viewtopic.php?f=247&t=496#p1446, viewtopic.php?f=246&t=477#p1401

Μὴ καταπιστεύσῃς με
viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1051, viewtopic.php?f=239&t=503#p1608

Μὴ προσευξώμεθα viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1052, viewtopic.php?f=276&t=778#p2516

Μὴ τῆς φθορᾶς viewtopic.php?f=253&t=550#p1652

Μὴ ὡς ᾿Ιουδαῖοι ἑορτάσωμεν viewtopic.php?f=360&t=1072#p3697

Μυστήριον ξένον viewtopic.php?f=232&t=703#p2223, viewtopic.php?f=359&t=814#p2656

Μυσταγωγῶν σου, Κύριε viewtopic.php?f=237&t=454#p1319, viewtopic.php?f=239&t=468#p1377, viewtopic.php?f=244&t=470#p1380

Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας viewtopic.php?f=252&t=579#p1840
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:27:04, επεξεργάστηκε 3 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:57:54

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Ν

Νάματα ἰορδάνια viewtopic.php?f=272&t=925#p3118

Νενίκηνται τῆς φύσεως viewtopic.php?f=245&t=473#p1723

«Νῦν αἱ δυνάμεις» viewtopic.php?f=239&t=459#p1349, viewtopic.php?f=122&t=458#p1353, viewtopic.php?f=249&t=509#p1498, viewtopic.php?f=272&t=713#p2151

Νῦν περιβάλλονται κράτος viewtopic.php?f=252&t=549#p1637
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:27:40, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 21:59:36

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Ο

῾Ο ἄγγελος ἐβόα viewtopic.php?f=272&t=811#p3215

῾Ο γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων viewtopic.php?f=252&t=579#p1844

῾Ο ἐκ κοιλίας μητρὸς ἁγιασθείς viewtopic.php?f=253&t=870#p2928

῾Ο θειότατος πάλαι (καταβασίαι) viewtopic.php?f=252&t=579#p1840

«῾Ο ᾿Ιούδας τῇ γνώμῃ φιλαργυρεῖ» viewtopic.php?f=122&t=458#p1374

῾Ο μονογενὴς υἱὸς

῾Ο νυμφίος ὁ κάλλει ὡραῖος viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1100, viewtopic.php?f=122&t=458#p1374

«῾Ο Πατὴρ εὐδόκησε»

῾Ο περιβάλλων viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

῾Ο τῇ ψυχῆς ῥαθυμίᾳ νυστάξας viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1101

῾Ο τὸν Θεσβίτην ᾿Ηλίαν viewtopic.php?f=256&t=575#p1826

῾Ο σταυρός σου, Κύριε viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

῾Ο τῶν ὅλων δεσπότης (κάθισμα) viewtopic.php?f=122&t=574#p1821

Οἱ πνευματορρήτορες viewtopic.php?f=239&t=562#p1888

Οἴμοι ὁ ᾿Αδάμ viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1053, viewtopic.php?f=252&t=579#p1844

῞Ολην συγκροτήσαντες viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

῝Ον ἐκήρυξεν ἀμνὸν ᾿Ησαΐας viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1102

᾿Ορθοδοξίας ὁ φωστήρ viewtopic.php?f=252&t=579#p1844

ὄρθρος ἀναστάσεως viewtopic.php?f=272&t=811#p2644

Ὄρθρος ἦν βαθὺς viewtopic.php?f=359&t=814#p2655

ὄρθρος κυριακῆς viewtopic.php?f=228&t=667#p2094

῞Οσιε πάτερ viewtopic.php?f=228&t=403&start=10#p1054

῞Οσιε τρισμάκαρ viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1055

῞Οσοι εἰς Χριστὸν viewtopic.php?f=240&t=490#p1427, viewtopic.php?f=254&t=551#p1677, viewtopic.php?f=252&t=579#p1840, viewtopic.php?f=272&t=811#p3215, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3218

῞Οταν ἔλθῃς ἐν δόξῃ viewtopic.php?f=122&t=458#p1374

«῞Οτε ἡ ἁμαρτωλός» viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1103, viewtopic.php?f=237&t=454#p1318,
viewtopic.php?f=239&t=468#p1370, viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1691.

῞Οτε καιρός viewtopic.php?f=255&t=576#p1834

῞Οτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί viewtopic.php?f=239&t=468#p1377, viewtopic.php?f=245&t=472#p1393.

῞Οτι οὐκ ἔχομεν παρρησία viewtopic.php?f=228&t=404#p1032

Οὐ συσσεισμῷ viewtopic.php?f=256&t=575#p1826

Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σὲ viewtopic.php?f=228&t=404#p1123, viewtopic.php?f=239&t=503#p1608

Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ viewtopic.php?f=252&t=579#p1846, viewtopic.php?f=252&t=579#p1848, viewtopic.php?f=276&t=778#p2517, viewtopic.php?f=252&t=579#p2523
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:28:26, επεξεργάστηκε 7 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:00:04

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Π

Παναγία Θεοτόκε viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1056, viewtopic.php?f=122&t=452#p1298

Πανεύφημε πρόδρομε Χριστοῦ. viewtopic.php?f=256&t=575#p1827

Πανεύφημοι μάρτυρες viewtopic.php?f=256&t=566#p1809

παννυχὶς viewtopic.php?f=122&t=471#p1383

Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1692, viewtopic.php?f=239&t=562#p1801

Παντοκράτορ Κύριε viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1057, viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1693, viewtopic.php?f=252&t=579#p1846

Παράδοξα σήμερον viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

παράκλησις μεγάλη viewtopic.php?f=228&t=662#p2065

παράκλησις μικρὰ viewtopic.php?f=228&t=662#p2064

Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο viewtopic.php?f=239&t=468#p1371, viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1695

πασαπνοάρια viewtopic.php?f=240&t=464#p1358, viewtopic.php?f=251&t=544#p1606, viewtopic.php?f=254&t=551#p1669, viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1696, viewtopic.php?f=258&t=582#p1859, viewtopic.php?f=258&t=582#p1860, viewtopic.php?f=258&t=582#p1861, viewtopic.php?f=258&t=582#p1862, viewtopic.php?f=258&t=582#p1863, viewtopic.php?f=258&t=582#p1865, viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

Πάσχα ἱερόν viewtopic.php?f=253&t=550#p1653

Πάτερ ἀγαθὲ viewtopic.php?f=359&t=814#p2657

Πάτερ ᾿Ιωάννη πάνσοφε viewtopic.php?f=239&t=459#p1349, viewtopic.php?f=122&t=508#p1497

πεντηκοστάρια ν΄ ψαλμοῦ viewtopic.php?f=122&t=574#p1821

Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν viewtopic.php?f=253&t=550#p1654, viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1697, viewtopic.php?f=254&t=551&start=40#p1803, viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

Πεποικιλμένη (εἱρμοὶ) viewtopic.php?f=253&t=863#p2882

Ποίαν σοι ἐπάξιον ᾠδήν viewtopic.php?f=236&t=554#p1720

Πολυχρονισμὸς viewtopic.php?f=247&t=494#p1443

Πόρνη προσῆλθέ σοι
viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1104, viewtopic.php?f=238&t=455#p1322, viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1698

Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε viewtopic.php?f=228&t=403#p1037

Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα viewtopic.php?f=276&t=778#p2518

Πρὸ τοῦ σταυροῦ σου, Κύριε viewtopic.php?f=254&t=551&start=20#p1699

Προεορτάσωμεν λαοί. viewtopic.php?f=255&t=576#p1831

προηγιασμένη viewtopic.php?f=228&t=664#p2070,
viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p2152


Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί viewtopic.php?f=252&t=579#p1846

προκείμενα ἑσπερινοῦ viewtopic.php?f=239&t=545#p1609

Προπατόρων πατέρων πατριαρχῶν viewtopic.php?f=239&t=562#p1889

Προσῆλθε γυνή viewtopic.php?f=228&t=412&start=20#p1111

προσόμοια πλ. α΄ viewtopic.php?f=279&t=797&p=2581#p2581

Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν viewtopic.php?f=122&t=49
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Τετ 19 Μάιος 2010, 21:28:33, επεξεργάστηκε 10 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:01:00

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Ρ

῾Ρῦσαι ἡμᾶς viewtopic.php?f=228&t=404#p1088

῾Ρωσθεὶς θείᾳ χάριτι. viewtopic.php?f=256&t=575#p1827
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:30:23, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:01:34

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Σ

Σὲ δυσωποῦμεν viewtopic.php?f=228&t=404#p1089

Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1657, viewtopic.php?f=252&t=549#p1639

Σὲ τὸν τῆς παρθένου υἱόν viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1700, viewtopic.php?f=239&t=468#p1370

«Σὲ ὑμνοῦμεν» viewtopic.php?f=232&t=429#p1231, viewtopic.php?f=247&t=495#p1444, viewtopic.php?f=247&t=495#p1445, viewtopic.php?f=251&t=544#p1607, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1701, viewtopic.php?f=245&t=473#p1722, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1782#p1786, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p2152, viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Σήμερον η χάρις viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1058

«Σήμερον κρεμᾶται» viewtopic.php?f=237&t=454#p1320, viewtopic.php?f=239&t=468#p1371, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3697

Σήμερον ναὸς ὁ ἔμψυχος. viewtopic.php?f=256&t=575#p1828

Σήμερον ὁ Χριστὸς εἰσέρχεται viewtopic.php?f=239&t=507#p1350

«Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ»

Σήμερον ὁ Χριστός παραγίνεται viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1105, viewtopic.php?f=272&t=925#p3118

«Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» viewtopic.php?f=238&t=389#p988, viewtopic.php?f=256&t=575#p1828

Σήμερον προέρχεται ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου viewtopic.php?f=245&t=473

Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται viewtopic.php?f=249&t=509#p1495, viewtopic.php?f=239&t=507#p1493

Σιγησάτω viewtopic.php?f=228&t=664&start=10#p2079

Σινδόνι καθαρᾷ viewtopic.php?f=264&t=745#p1373

«Στέργειν μὲν ἡμᾶς»

στιχηρὰ πάσχα viewtopic.php?f=240&t=490#p1427, viewtopic.php?f=122&t=574#p1823, viewtopic.php?f=272&t=811#p3215, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3218

Σὺ ἐν ᾿Ιορδάνῃ. viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Συ των προφητων το κηρυγμα. viewtopic.php?f=256&t=575#p1828

Συγκαταβαίνων ὁ σωτὴρ viewtopic.php?f=359&t=814#p2656

Συμφώνως, παρθένε viewtopic.php?f=252&t=549#p1638

Σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

Σῶμα Χριστοῦ· βλέπε κοινωνικὸν πάσχα
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:31:19, επεξεργάστηκε 4 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:02:40

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Τ

Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε viewtopic.php?f=228&t=404#p1124

«Τὰ πάθη τὰ σεπτά», viewtopic.php?f=228&t=412#p1091, viewtopic.php?f=237&t=454#p1317, viewtopic.php?f=239&t=468#p1368, viewtopic.php?f=245&t=472#p1393, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1702

Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμενων μοι viewtopic.php?f=228&t=403&start=30#p1084, viewtopic.php?f=252&t=579#p1846

Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα viewtopic.php?f=359&t=814#p2655

Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς viewtopic.php?f=122&t=452#p1299

«Τῇ ὑπερμάχῳ» viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266, viewtopic.php?f=122&t=452#p1300

Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου viewtopic.php?f=252&t=579#p1846

Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν viewtopic.php?f=239&t=507#p1350

Τὴν μεθέορτον, πιστοί viewtopic.php?f=239&t=503#p1805

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου viewtopic.php?f=228&t=404#p1032, viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1059, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266, viewtopic.php?f=122&t=452#p1301, viewtopic.php?f=252&t=579#p1846

Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην viewtopic.php?f=252&t=579#p1848

Τὴν ὡραιότητα viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1703

Τῆς μετανοίας ἄνοιξάν μοι viewtopic.php?f=239&t=459#p1348, viewtopic.php?f=246&t=478#p1399, viewtopic.php?f=252&t=579#p1848

Τῆς ξηρανθείσης συκῆς viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1106, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1704

Τῆς πατρικῆς δωρεᾶς viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1060

Τῆς πίστεως ἐν πέτρᾳ με στερεώσας (εἱρμοὶ) viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1107, viewtopic.php?f=238&t=455#p1322

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι viewtopic.php?f=246&t=478#p1399

«Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ» viewtopic.php?f=122&t=51#p92

Τί θαυμάζεις, Μαριάμ viewtopic.php?f=122&t=452&start=10#p1302, viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ viewtopic.php?f=122&t=452&start=10#p1303

«Τίς θεὸς μέγας» μέγα προκείμενον viewtopic.php?f=253&t=870#p2929, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3158, viewtopic.php?f=272&t=811#p3216

Τίς λαλήσει (δοξαστικὸν πλ. δ΄) viewtopic.php?f=122&t=574#p1823

Τὸ ἀληθινὸν φῶς ἐπεφάνη viewtopic.php?f=122&t=452&start=10#p1304

Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἦν μὲν ἀεί viewtopic.php?f=239&t=562#p1802, viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1061, viewtopic.php?f=252&t=579#p1848

Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1062, viewtopic.php?f=252&t=579#p1848

Τὸν ἐπὶ γῆς ἄγγελον viewtopic.php?f=228&t=403&start=20#p1063

Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα (σύντομον) viewtopic.php?f=272&t=811#p3216

Τὸν εὐλογοῦντα viewtopic.php?f=228&t=401

Τὸν ἥλιον κρύψαντα viewtopic.php?f=228&t=666#p2093

Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε viewtopic.php?f=272&t=811#p3214, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3218, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3698

Τὸν λῃστὴν αὐθημερὸν viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1108, viewtopic.php?f=360&t=1072#p3697

Τὸν νυμφίον ἀδελφοί viewtopic.php?f=228&t=412&start=10#p1109

Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω viewtopic.php?f=122&t=461#p1352, viewtopic.php?f=239&t=468#p1368, viewtopic.php?f=245&t=472#p1393, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1705,

Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς viewtopic.php?f=272&t=811#p3216

«Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ» viewtopic.php?f=232&t=429#p1231, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p2152

Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον viewtopic.php?f=228&t=412#p1090

Τοὺς ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης viewtopic.php?f=256&t=575#p1826

τριαδικὰ μεσονυκτικοῦ viewtopic.php?f=122&t=51#p996

τρισάγιον δοξολογίας (ἁσματικὸν) viewtopic.php?f=264&t=812#p2646, viewtopic.php?f=264&t=812#p2847

τρισάγιον λειτουργίας (καὶ «δύναμις») viewtopic.php?f=232&t=429#p1230, viewtopic.php?f=251&t=544#p1604, viewtopic.php?f=251&t=544#p1607, viewtopic.php?f=254&t=551#p1676, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1734#p1734, viewtopic.php?f=245&t=473&p=1736#p1736, viewtopic.php?f=122&t=574#p1824, viewtopic.php?f=359&t=814#p2655

τροπάρια ὡρῶν viewtopic.php?f=228&t=396

Τῷ παντάνακτος viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1706

Τῷ σωτῆρι Θεῷ (καταβασίαι) viewtopic.php?f=252&t=549#p1640, viewtopic.php?f=253&t=550#p1656, viewtopic.php?f=122&t=574#p1822

Τῷ τὴν ἄβατον (εἱρμοὶ) viewtopic.php?f=238&t=455#p1321, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1707,

«Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορὸς» viewtopic.php?f=253&t=550&start=10#p1658, viewtopic.php?f=258&t=583#p1866, viewtopic.php?f=253&t=870#p2929

Τῶν οὐρανίων στρατιῶν, ἀρχιστράτηγοι viewtopic.php?f=122&t=452&start=10#p1307

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων viewtopic.php?f=256&t=566#p1809

Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου viewtopic.php?f=245&t=472#p1394, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1708
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:32:22, επεξεργάστηκε 10 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:03:20

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Υ

ὕμνοι μεγάλης δευτέρας viewtopic.php?f=122&t=458#p1347, viewtopic.php?f=239&t=468#p1368,

ὕμνοι μεγάλης τρίτης viewtopic.php?f=239&t=468#p1369, viewtopic.php?f=122&t=458#p1374

ὕμνοι μεγάλης τετάρτης viewtopic.php?f=122&t=456, viewtopic.php?f=122&t=458#p1376,

῾Υπερένδοξε (εὐχὴ) viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266

῾Υπό τήν σήν εὐσπλαγχνίαν viewtopic.php?f=228&t=404#p1089

῾Υψόθεν προσέβλεψας σοφέ. viewtopic.php?f=256&t=575#p1827
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:32:49, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:03:51

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Φ

Φανερῶν ἑαυτὸν viewtopic.php?f=239&t=507#p1493, viewtopic.php?f=359&t=814#p2655

Φέροντες τὰ παρόντα γενναίως viewtopic.php?f=122&t=452&start=10#p1306

Φθάσαντες πιστοί viewtopic.php?f=228&t=412&start=20#p1110, viewtopic.php?f=254&t=551&start=30#p1709

φήμη ἀρχιερέως viewtopic.php?f=240&t=490#p1427, viewtopic.php?f=247&t=494#p1443, viewtopic.php?f=122&t=574#p1824

Φῶς ἱλαρὸν viewtopic.php?f=239&t=545#p1609

Φωτίζου, φωτίζου viewtopic.php?f=272&t=811#p3215
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:33:23, επεξεργάστηκε 3 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Εὑρετήριον ὕμνων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 16 Μάιος 2009, 22:04:18

  Εὑρετήριον ψαλμῳδιῶν καὶ ἀπαγγελιῶν
  στοὺς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς


Χ

Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε viewtopic.php?f=232&t=407#p1033, viewtopic.php?f=232&t=407#p1265, viewtopic.php?f=232&t=442#p1266

Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε viewtopic.php?f=228&t=403#p1038

χαιρετισμοὶ viewtopic.php?f=232&t=407,

«Χαλινοὺς» viewtopic.php?f=247&t=496#p1447, viewtopic.php?f=252&t=579#p1848

χερουβικὸν Οἱ τὰ Χερουβὶμ viewtopic.php?f=232&t=429#p1230, viewtopic.php?f=240&t=464#p1359, viewtopic.php?f=246&t=476#p1397, viewtopic.php?f=240&t=490#p1429, viewtopic.php?f=251&t=544#p1607, viewtopic.php?f=122&t=574#p1824, viewtopic.php?f=228&t=665#p2083, viewtopic.php?f=228&t=665#p2084, viewtopic.php?f=228&t=665#p2085, viewtopic.php?f=228&t=665#p2086, viewtopic.php?f=228&t=665#p2087, viewtopic.php?f=228&t=665#p2088, viewtopic.php?f=228&t=665#p2089, viewtopic.php?f=228&t=665#p2090, viewtopic.php?f=228&t=665#p2091, viewtopic.php?f=228&t=665#p2092, viewtopic.php?f=228&t=667#p2095, viewtopic.php?f=276&t=859#p2841, viewtopic.php?f=253&t=870#p2932

Χέρσον ἀβυσσοτόκον viewtopic.php?f=232&t=703#p2223

Χριστὸς ἀνέστη viewtopic.php?f=122&t=452&start=10#p1308, viewtopic.php?f=245&t=472#p1394, viewtopic.php?f=240&t=490#p1427, viewtopic.php?f=252&t=549#p1641, viewtopic.php?f=252&t=549&start=10#p1642, viewtopic.php?f=272&t=811#p3215, viewtopic.php?f=272&t=811#p3216, viewtopic.php?f=232&t=554&start=10#p3218

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε (καταβασίαι) viewtopic.php?f=255&t=576#p1833, viewtopic.php?f=232&t=703#p2223
Τελευταία επεξεργασία απο Dionysios την Κυρ 16 Μάιος 2010, 13:35:01, επεξεργάστηκε 5 φορές συνολικά.
Αιτία: ἐνημέρωσις
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στην ᾿Ηχογραφήσεις ψαλμῳδιῶν καί ὕμνων

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron