Σελίδα 1 από 1

᾿Εκτέλεσις παλαιᾶς παρασημαντικῆς

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Σάβ 17 Ιαν 2009, 18:03:50
από Dionysios
Εἰς τὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχῃ σήμερα κάποιος τόσο καλὸς γνώστης τῆς παλαιᾶς παρασημαντικῆς ὥστε νὰ μπορῇ νὰ ψάλῃ ἕναν ὕμνο ἀπὸ τὴν παλαιὰ παρασημαντική, χωρὶς νὰ τὸν ἔχῃ ξαναδῇ πρίν, καὶ νὰ τὸν ἀποδώσῃ ὀρθῶς.

16-05-08
Στὴν πρὸ τοῦ 1814 ἐποχὴ εἶναι βέβαιον ὅτι μποροῦσε μὲ τὴν τότε παρασημαντικὴ ὁ κάθε ψάλτης νὰ ψάλῃ σωστὰ ἕναν ὕμνον prima vista, ποὺ δὲν τὸν εἶχε ἀκούσει πρῶτα πῶς ἐκτελεῖται ἢ δὲν τὸν εἶχε διδαχθῆ ἀπὸ τὸν διδάσκαλόν του ἢ δὲν εἶχε μελετήσει ἐπισταμένως τὸ μουσικὸν κείμενον ἀπὸ πρίν; διότι κάποιο πείραμα ποὺ εἶναι γνωστὸν ὅτι ἔκαμε ὁ πρωτοψάλτης Κωνσταντῖνος μὲ τοὺς μαθητάς του (τοὺς ἔδωσε ἕνα προεόρτιον τῶν χριστουγέννων τροπάριον μελοποιηθὲν ὑπ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν παλαιαὰν παρασημαντικήν, διὰ νὰ τὸ ἐξηγήσουν εἰς τὴν νέαν) εἶχε ἐνδιαφέρον ἀποτέλεσμα (οἱ ἐξηγήσεις τῶν μαθητῶν του δὲν ἦσαν ὅμοιες μεταξύ των).

᾿Επίσης· εἶναι βέβαιον ὅτι ὁ αὐτὸς ψάλτης ἂν ἔψαλλε δύο φορὲς ἕναν ὕμνον ἐκ τῆς παλαιᾶς παρασημαντικῆς, ἡ ἐκτέλεσίς του θὰ ἦτο ἀκριβῶς ἡ ἴδια καὶ τὶς δύο φορές; διότι εἰς τὶς ἐξηγήσεις των Γρηγορίου καὶ Χουρμουζίου ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι κάποιες φορὲς γιὰ τὸ ἴδιο μέλος ὁ ἴδιος ἐξηγητὴς σὲ διαφορετικὰ χειρόγραφα παραθέτει ἐνίοτε διαφορετικὲς ἐξηγήσεις (οἱ διαφοροποιήσεις εἶναι ἄλλοτε μικρές ἄλλοτε μεγαλείτερες), ἢ μάλιστα κάτι τέτοιο συναντᾶται καὶ στὸ ἴδιο χειρόγραφο τοῦ ἴδιου ἐξηγητοῦ. ἂν λοιπὸν οἱ τρεῖς ἐγκυρότεροι διδάσκαλοι καὶ γνῶστες τῆς παλαιᾶς παρασημαντικῆς εἶχαν μικρὲς ἔστω διαφοροποιήσεις ὄχι μόνον μεταξύ των ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὸν ἑαυτό τους, τότε τί δυσκολίες ἄραγε ἀντιμετώπιζε ἡ πλειονότης τῶν ψαλτῶν στὴν ἐκτέλεσι τῆς παλαιᾶς παρασημαντικῆς; τελικῶς μήπως τὸ ἀρχικὸ ἐρώτημα τοῦ παρόντος θέματος ζητεῖ ἀπὸ κάποιον σημερινὸ μία ἱκανότητα ποὺ εἶναι ἀμφίβολο ἂν τὴν διέθεταν οἱ περισσότεροι τῶν παλαιῶν;