Τό πρόσωπον τῆς παρθένου Μαρίας

Re: Τό πρόσωπον τῆς παρθένου Μαρίας

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 31 Οκτ 2008, 16:30:21

3 - ΟΙ ΠΛΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

Ε΄) ῾Η θεοτόκος ὡς συλλυτρώτρια

43 Στὴν λατινικὴ διδασκαλία ὑπάρχει ἐπίσης ἡ τάσι νὰ ἐξυψωθῇ ἡ παναγία ἀκόμη περισσότερο, ὦστε νὰ ἐξισωθῇ μὲ τὸν Χριστό. ἔτσι ὡρισμένοι ἔβλεπαν καὶ βλέπουν τὴν θεοτόκο νὰ μεσιτεύῃ ὄχι στὸν Θεὸ Υἱὸ, ἀλλὰ ἀπευθείας στὸν Θεὸ Πατέρα. μέχρι τώρα εὐτυχῶς ἔχουν ἀπαγορευτῆ στὴν προσευχὴ τῶν ῥωμαιοκαθολικῶν ἀνάλογες ἐπικλήσεις· αὐτὸ ὅμως δὲν ἀποκλείει τὴν πιθανότητα στὸ μέλλον νὰ χαρακτηριστῇ ἡ παρθένος αὐτόνομη «μεσίτρια» καὶ «συλλυτρώτρια», ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὶς προηγούμενες διδασκαλίες.

44 ῎Ηδη ἀπὸ τὸν 14ο αἰῶνα ὑπάρχουν ἀναφορὲς γιὰ τὴν θεοτόκο ὡς «συλλυτρώτρια» μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ παρθένος Μαρία προσέφερε πάνω στὸν Γολγοθᾶ τὸν Υἱό της καὶ συνάμα τὴν ὁλοκληρωτικὴ θυσία τῶν μητρικῶν της δικαιωμάτων καὶ τῆς μητρικῆς της ἀγάπης στὸν αἰώνιο Πατέρα. ἄλλοι προχωροῦν παραπέρα καὶ διδάσκουν ὅτι ἡ θεία πρόνοια θέλησε ἡ παναγία νὰ εἶναι συλλυτρώτρια τῆς ἀνθρωπότητας! ὅπως πέθανε ὁ 'Ιησοῦς Χριστός, πέθανε καὶ ἡ θεοτόκος, ὦστε νὰ εἶναι συλλυτρώτρια ὁλοκληρωτικά! δηλαδὴ μὲ αὐτὲς τὶς διδασκαλίες ἔχουμε πλήρη ἐξίσωσι τῆς θεοτόκου μὲ τὸν σωτῆρα Χριστόν.

45 Φυσικὰ αὐτὲς οἱ «ἀνεπίσημες γνῶμες» δὲν ἔχουν κανένα στήριγμα οὔτε στὶς Γραφὲς οὔτε στὴν ἱερὰ παράδοσι· πρόκειται γιὰ ἐπικίνδυνες καὶ πλανεμένες ἀντιλήψεις παγανιστικῆς καὶ ὕποπτης προελεύσεως. σαφῶς ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας ὁρίζει ὅτι ἡ παναγία μας εἶναι «πρέσβειρα», ἁπλῶς πρεσβεύει. ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἀποτελοῦν ὑπερβολές, οἱ ὁποῖες δὲν γίνονται δεκτὲς ἀπὸ τὴν ὀρθοδοξία.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τό πρόσωπον τῆς παρθένου Μαρίας

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 31 Οκτ 2008, 16:36:17

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

46 Εἴδαμε ὅτι οἱ διδασκαλίες τῶν ῥωμαιοκαθολικῶν καὶ τοῦ προτεσταντισμοῦ γιὰ τὸ πρόσωπο τῆς παρθένου Μαρίας εἶναι ἐξωεκκλησιαστικές, ἀκραῖες καὶ μεταξύ των ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες. ὁ ῥωμαιοκαθολικισμὸς τείνει στὴν θεοποίησι τῆς παναγίας, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ διαμαρτυρόμενοι ἀπέρριψαν σχεδὸν κάθε τιμὴ πρὸς τὴν μητέρα τοῦ Κυρίου. καὶ στὶς δύο περιπτώσεις ὑπάρχει κάτι τὸ κοινό· ἡ μὴ τήρησι τοῦ μέτρου ποὺ ὑπάρχει στὶς ἅγιες Γραφὲς καὶ στὴν ἱερὰ παράδοσι. μόνον ἡ ὀρθοδοξία διετήρησε ἀνόθευτη τὴν ἱερὰ παράδοσι καὶ τὸ σωστὸ μέτρο, καὶ αὐτὸ εἶναι μὲν τιμητικὸ γιὰ ἐμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους, συνεπάγεται ὅμως καὶ κάποιες εὐθῦνες· τὴν διατήρησι καὶ διάδοσι τῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας. σὲ καμμία περίπτωσι δὲν πρέπει νὰ παρασυρθοῦμε ἀπὸ τὶς πλάνες τῶν ἑτεροδόξων.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

– ῾Η ἁγία Γραφή (Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη), ἔκδοσις θ΄, 'Αθῆναι 1983.
– ῾Η Καινὴ Διαθήκη, Κωνσταντινούπολις 1904 (ἐπανέκδοσις 'Αθῆναι 1992).
– 'Ιωάννου Κολιτσάρα, «῾Η Καινὴ Διαθήκη» (κείμενον - ἑρμηνευτικὴ ἀπόδοσις), ἔκδοσις 16η, 'Αθῆναι 1991.
– Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα, «'Υπόμνημα εἰς τὸ κατὰ 'Ιωάννην εὐαγγέλιον», ἔκδοσις γ', 'Αθῆναι 1979.
– Σπυρίδωνος Μπιλάλη, ἀρχιμανδρίτου, «῾Ορθοδοξία καὶ παπισμός», τόμος β΄, «ἡ ἕνωσις τῶν ἐκκλησιῶν», 'Αθῆναι 1969.
– Παντελεήμονος Καρανικόλα, μητροπολίτου Κορίνθου, «Οἱ αἱρετικοὶ προτεστάντες», β' ἔκδοσι, 'Αθῆναι 1976.
– 'Ιωὴλ Γιαννακοπούλου, ἀρχιμανδρίτου, «Διαλογικὴ συζήτησις εὐαγγελικῶν καὶ ὀρθοδόξων», Θεσσαλονίκη 1983.
– Λάμπρου Βρεττοῦ, «Εὐαγγέλιο 'Ιωάννη» (ἔμμετρη μετάφρασι, εἰσαγωγή, σχόλια), 'Αθῆναι 1983.
– Νικολάου Σωτηροπούλου, θεολόγου-φιλολόγου, «'Αντιχιλιαστικὸν ἐγχειρίδιον», ἔκδοσι γ΄, 'Αθῆναι 1986.
– Μελετίου μητροπολίτου Νικοπόλεως, «Εὐαγγέλιον κατὰ 'Ιωάννην» (μετάφρασις), Πρέβεζα 1993.
– Δημητρίου Κόκορη, «῾Ορθοδοξία καὶ κακοδοξία» (ἁγιογραφικὸς ἔλεγχος), τόμος γ', 'Αθῆναι 1993.
– 'Αντωνίου 'Αλεβιζοπούλου, πρωτοπρεσβυτέρου, διδάκτορος θεολογίας καὶ φιλοσοφίας, «῾Η ὀρθοδοξία μας», 'Αθῆναι 1994.
– ['Ιωάννου Καρμίρη,] «Δογματική» (κατὰ τὰς παραδόσεις τοῦ καθηγητοῦ τοῦ πανεπιστημίου 'Ιωάννου Καρμίρη), ἔκδοσις β΄, 'Αθῆναι 1995.
– Κωνσταντίνου Σιαμάκη, φιλολόγου-διδάκτορος θεολογίας, «'Ερμηνεία εἰς τὸ κατὰ 'Ιωάννην εὐαγγέλιον», ἔκδοσις β΄ βελτιωμένη, Θεσσαλονίκη 1997.ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ», ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΑΙΡΕΣΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ, ΤΟΥ Δ. Ν. Μ. (ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΩΤΟΥ) ΕΞΕΔΟΘΗ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΚΑΛΑΜΟΣ» (ΕΙΡΗΝΗΣ 3-7, 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τό πρόσωπον τῆς παρθένου Μαρίας

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 31 Οκτ 2008, 22:03:34

Σημείωσις. ἡ ἐργασία αὐτὴ «Τὸ πρόσωπον τῆς παρθένου Μαρίας» ἐξεδόθη τὸν ἰανουάριο τοῦ 2003 σὲ ἕνα τεῦχος μαζὶ μὲ τὴν μελέτη «῾Ο εὐαγγελιστὴς ᾿Ιωαννης καὶ ἡ συγγένειά του μὲ τὴν θεοτόκον». τιμὴ διόμισι εὐρώπια (2,50€). κεντρικὴ διάθεσις - παραγγελίες· βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3 καὶ Κολοκοτρώνη, ᾿Αθῆναι, τηλ. 210.322.4819.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Προηγούμενη

Επιστροφή στην Θεομητορικά

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron