Σελίδα 2 από 2

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ 15 Ιούλ 2015, 22:33:37
από Dionysios
Σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος».
ἐπίσης ἀναμεταδίδονται καθημερινῶς ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμὸ οἱ παλαιότερες ἐκπομπές, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῆς 29ης ἐκπομπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη μεταδοθῆ ἀπὸ τὸν σταθμό.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 29η ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι ἀναστάσιμοι ὄρθρου ἤχου πλ. δ΄». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκιον καὶ καθίσματα πλ. δ΄ (Θρ. Στανίτσας). 2) ἀπολυτίκιο καὶ καθίσματα (Βασιλικός). 3) ἀντίφωνα καὶ τροπάρια κανόνος (Στανίτσας). 4) ἀντίφωνα καὶ προκείμενον (Βασιλικός). 5) Πᾶσα πνοὴ καὶ αἶνοι πλ. δ΄ (Στανίτσας). 6) Πασαπνοάρια καὶ αἶνοι πλ. δ΄ (Κουζινάκης ᾿Αθανάσιος). 7) στιχηρὰ αἴνων (Βασιλικός). 8) η΄ ἑωθινόν (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος). 9) η΄ ἑωθινόν (Βασιλικός). 10) ια΄ ἑωθινόν (Περιστέρης). 11) ια΄ ἑωθινόν (Βασιλικός).

Re: ᾿Εκπομπὴ «᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική»

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Πέμ 16 Ιούλ 2015, 09:00:07
από Dionysios
Σειρὰ ἐκπομπῶν·
᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική

῾Η τακτικὴ ὥρα μεταδόσεως τῆς ἐκπομπῆς εἶναι κάθε τετάρτη στὶς 15.30 (περίπου) ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ῥαδιοφωνικὸ σταθμὸ «῾Η λύρα τοῦ Πνεύματος».
ἐπίσης ἀναμεταδίδονται καθημερινῶς ἀπὸ τὸν ἴδιο σταθμὸ οἱ παλαιότερες ἐκπομπές, σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ ἡμερονυκτίου προγράμματος, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ ὑπευθύνου τοῦ σταθμοῦ καὶ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπικαιρότητά τους.

Τὰ περιεχόμενα τῆς 30ῆς ἐκπομπῆς, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη μεταδοθῆ ἀπὸ τὸν σταθμό.

᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνολογία καὶ μουσική. 30ὴ ἐκπομπή.
Θέμα· «ὕμνοι μηνὸς ἰουνίου-2». (παρουσίασις, ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.)
Περιεχόμενα. 1) «Ταῖς τοῦ σοῦ προδρόμου» + 2) ἐξαποστειλάριον 24ης ἰουνίου + 3) «Πᾶσα πνοὴ» καὶ προσόμοιον + 4) δοξαστικὸν αἴνων + 5) ἀπόστολος + 6) «Εἰς μνημόσυνον» (᾿Αθανάσιος Παναγιωτίδης). 7) «Δόξα, Ταῖς τοῦ σοῦ προδρόμου» + 8) «Καὶ νῦν, Ταῖς τῆς θεοτόκου» + 9) «᾿Ελέησόν με, ὁ Θεός», «῾Ο ἐκ κοιλίας μητρὸς ἁγιασθείς» + 10) κανόνες τοῦ ὄρθρου 24ης ἰουνίου + 11) προσόμοια τῶν αἴνων (῾Αγιορεῖτες). 12) θεοτοκίον «Τὸ μέγα καὶ παράδοξον» + 13) «῾Ο ἐξ ὑψίστου κληθείς», δ΄ + 14) «Σὺ ἐπαξίως», δ΄ (Μιλτιάδης Παπᾶς καὶ βοηθοί). 15) «῾Η πάνσεπτος τῶν ἀποστόλων» (Πρίγγος). 16) «῾Η πάνσεπτος τῶν ἀποστόλων», πλ. β΄ (Μιλτιάδης Παπᾶς).