ἱ. μονή ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις

ἠχογραφήσεις μοναχῶν ψαλτῶν στὸν Ἄθω καὶ ἀθωνικῶν χορῶν
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

ἱ. μονή ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 27 Οκτ 2009, 01:02:58

    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη
ἱερὰ μονὴ ᾿Ιβήρων, 13/6/1992, ψυχοσάββατο, κουρὰ μοναχοῦ
(ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς»)

ΜΤ12-01, ἑσπερινὸς ψυχοσαββάτου.
Κύριε, ἐκέκραξα
Κατευθυνθήτω (Ἄνθιμος)
Καὶ νῦν, Τίς μὴ μακαρίσει σε (ἡ ἀρχή).
῾Ο βάθει σοφίας. Δόξα, Καὶ νῦν, Σὲ καὶ τεῖχος.
MT12-01.mp3
(4.27 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 1574 φορές

ΜΤ12-02, παννυχὶς (μετὰ τὰ ἀπολυτίκια).
ἄμωμος, αἴτησις νεκρώσιμος, ἄμωμος (συνέχεια), νεκρώσιμα εὐλογητάρια (δὲν ἀκούονται καλά).
MT12-02.mp3
(3.55 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 906 φορές

ΜΤ12-03 ὄρθρος καὶ λειτουργία ψυχοσαββάτου.
— ἡ ἀρχὴ τῶν αἴνων (ἀπόσπασμα) ἀπὸ τὸν ὄρθρο τοῦ ψυχοσαββάτου.
— λειτουργία· ἔναρξις, εἰρηνικά (δὲν ἀκούεται καθαρά), α΄ καὶ β΄ ἀντίφωνα τῶν καθημερινῶν (ἐφύμνιον β΄ ἀντιφώνου· «Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε»), ἀντὶ γ΄ ἀντιφώνου οἱ μακαρισμοί. εἴσοδος εὐαγγελίου, ἀπολυτίκια, κοντάκιον (ἄνευ Δόξα, Καὶ νῦν).
# ΜΤ12-03.mp3
(11.5 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 11 φορές

ΜΤ12-04 κουρά μοναχοῦ.
στὴν ἀρχὴ κάθισμα κυριακῆς ἀσώτου, εὐχὴ κ.λπ., στὸ τέλος ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγ. Εἰρηναίου, κοντάκιον τῆς πορταϊτίσσης.
# ΜΤ12-04.mp3
(7.79 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 11 φορές

ΜΤ12-05 συνέχεια λειτουργίας.
— τρισάγιος ὕμνος,
— ἀναγνώσματα (σὲ ἁπλὸ παραδοσιακὸ ὕφος),
— ἐκτενής, κατηχούμενα,
— χερουβικόν (διακόπτεται στὸ «῾Ως τὸν βασιλέα» κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν, γίνεται —ὡς μὴ ὤφειλε— μνημόνευσις ὑπὸ τοῦ λειτουργοῦ κατὰ τὸν νεωτερισμόν, ἀλλὰ πάντως σύντομος καὶ ἁπλὴ μνημόνευσις ταπεινῇ τῇ φωνῇ· τὸ χερουβικὸν συνεχίζεται ἀπὸ τὸ «Τὸν βασιλέα» κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν),
— λειτουργικὰ χῦμα (κλιτόν), μέχρι πρὶν ἀπὸ τὸ «Σὲ ὑμνοῦμεν», τὸ ὁποῖο δὲν γράφτηκε, διότι ἐκεῖ τελείωσε ἡ φωνοταινία. χαρακτηριστικὰ τὰ κενὰ σιωπῆς, ποὺ δίδουν ἱεροπρέπεια καὶ κατάνυξι στὸ μυστήριο.
# ΜΤ12-05.mp3
(26.22 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 11 φορές
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἱ. μονή ᾿Ιβήρων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 27 Οκτ 2009, 22:53:12

    ᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη
ἱερὰ μονὴ ᾿Ιβήρων, 14/6/1992

ΜΤ13-Iv, ᾿Ιβήρων, 14/6/1992, ᾿Αγρυπνία πεντηκοστῆς (ἀπόσπασμα ὄρθρου)
# ΜΤ13-Iv.mp3
(29.8 MiB) Έχει μεταφορτωθεί 16 φορές

— Τάλαντο, σήμαντρο, κώδωνες (περίπου τὰ πρῶτα 5 λεπτά)
— ἀπόσπασμα ὄρθρου α΄ στιχολογία, ψαλμοὶ 14, 15, 16
«᾿Εξομολογεῖσθε». ἐκλογὴ «Τὸ στερέωμα» (π. Γαβριήλ). Δόξα, «Τὸν πατέρα». Καὶ νῦν, «Τὴν μητέρα».
«᾿Εκ νεότητός μου». προκείμενον «Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθόν».
— τράπεζα. μετὰ τὸ γεῦμα «Χαίροις, ἄνασσα». ἐπάνοδος στὸν ναό, «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν».

(ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς»)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἱ. μονή ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 15 Ιουν 2010, 00:46:19

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Πορταΐτισσα, μονὴ ᾿Ιβήρων, πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς τρίτης διακαινησίμου, μᾶλλον 2006 ἢ 2007. ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις παρισταμένων προσκυνητῶν, ἡ ὁποία (καθόσον γνωρίζω) παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ διαδίκτυο ἀπὸ τὴν παροῦσα ἱστοσελίδα (ἄλλη μία ἀποκλειστικότης τῆς «Συμβολῆς»). στὶς ἀκολουθίες τῆς πανηγύρεως συμμετέχει καὶ ἐπίσκοπος τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου. εἶναι ἐμφανὴς ἀπὸ τὸ διαφορετικὸ ὕφος ποὺ ἔχει.

608-07 «Χριστὸς ἀνέστη».
608-08 εἰρηνικά.
608-09 κεκραγάρια ἀργὰ γ΄ ἤχου.
608-10 ἑσπέρια στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ΄ ἤχου.
608-11 ἑσπέρια προσόμοια, α΄ ἤχου.
608-12 δοξαστικὸν ἑσπερινοῦ.
608-13 Καὶ νῦν, «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
608-14 «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ μέγα προκείμενον.
608-15 ἀναγνώσματα, ἐκτενὴς καὶ λοιπά.
608-16 στιχηρὰ ἀπόστιχα.
608-17 δοξαστικὸν ἀποστίχων.
608-18 Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἱ. μονή ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 15 Ιουν 2010, 16:30:11

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

Πορταΐτισσα, μονὴ ᾿Ιβήρων, συνέχεια τῆς πανηγύρεως, τρίτης διακαινησίμου, μᾶλλον 2006 ἢ 2007, πανηγυρικὸς ὄρθρος.

d608-24 ἀργὰ πασαπνοάρια γ΄ ἤχου.
d608-25 στιχηρὰ τῶν αἴνων.
d608-26 τὰ στιχηρὰ τοῦ πάσχα.
d608-27 δοξαστικὸν τῆς πορταϊτίσσης.
d608-28 Καὶ νῦν, «᾿Αναστάσεως ἡμέρα».

᾿Ηχογραφήσεις ἀπὸ τὴν λειτουργία δὲν ἔχω· ἢ χάθηκαν οἱ ἐγγραφὲς ἢ μὲ τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου τελείωσαν καὶ οἱ μπαταρίες. συμβαίνουν τέτοια ἀτυχήματα...
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ἱ. μονή ᾿Ιβήρων, ἠχογραφήσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 22 Οκτ 2011, 23:59:19

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ᾿Αθωνῖτες ψάλτες

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron