Άγραφον Τυπικόν

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Άγραφον Τυπικόν

Δημοσίευσηαπό Ιωαννίδης Δημήτριος » Δευτ 09 Φεβ 2009, 19:22:17

ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΑΦΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ
( ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΨΑΛΛΟΥΝ, ΤΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΥΝ )
- - . --

1. ΠΟΤΕ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΨΑΛΤΩΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΣΙΔΙ ΤΟΥΣ

α) ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ :

1) Στήν Είσοδο τού Αρχιερέως καί παραμένουν μέχρι καί τά « Δεύτε προσκυνήσωμεν ».
2) Στά « Θεοτόκε Παρθένε » τών Κατανυκτικών Εσπερινών.
3) Στό « Σοφία » τής Εισόδου.
4) Στό « Τον Δεσπότην » τής Απολύσεως.

β) ΣΤΟΝ ΟΡΘΡΟ :

1) Στό « Ευλογητός » καί « Βασιλεύ Ουράνιε ».
2) Στόν « Εξάψαλμο » καί παραμένουν μέχρι καί τά Απολυτίκια.
3) Στό « Δόξα » τών Ευλογηταρίων.
4) Στήν Είσοδο τού Αρχιερέως καί ανέρχονται, μετά τήν άνοδό Του στό Θρόνο.
5) Στό « Καί υπέρ τού καταξιωθήναι » καί ανέρχονται στό « Ραντιείς ».
6) Στήν « Τιμιωτέρα » ( Δέν κατέρχονται όταν ψάλλονται Κανόνες τής Θ΄. Ωδής ).
7) Στό « Εξαποστειλάριο », μόνον ο Αριστερός Χορός, όταν τούτο ψάλλεται υπό τού Μητροπολίτου τής περιοχής. Εάν χοροστατεί έτερος Αρχιερέας καί
ψάλλει τούτο, ο Αριστερός Χορός, παραμένει στή θέση του.
8) Στήν Αρχαία Φήμη « Τόν Δεσπότην καί Αρχιερέα » τών Αρχιερατικών Λειτουργιών.
9) Στό « Αινείτε » τών Αρχιερατικών Χοροστασιών.
10) Στή « Δοξολογία ».

γ) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

1) Στό « Ευλογημένη ».
2) Στό « Καί υπέρ τού καταξιωθήναι ».
3) Στό « Ως τόν Βασιλέα ».
4) Στό « Τά Σά εκ τών Σών » καί παραμένουν μέχρι τού τέλους τού « Άξιον Εστίν ».
5) Στά Μεγαλυνάρια τών Αγίων, οι ψάλλοντες ταύτα.
6) Στό « Πρόσχωμεν » καί παραμένουν μέχρι καί τό « Είς Άγιος ».
7) Στό « Μετά φόβου » καί παραμένουν μέχρι τό τέλος.
8) Στά « Κύριε ελέησον » τών Χειροτονιών.

δ) ΣΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ :

1) Στό « Ευλογητός » καί « Βασιλεύ Ουράνιε ».
2) Στούς « Χαιρετισμούς ».
3) Στήν « Ωραιότητα ».

ε) ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ :

1) Στά Κατανυκτικά Απολυτίκια.
2) Στό « Πάντων προστατεύεις ».

στ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ :

1) Στό « Ευλογητός » καί παραμένουν κάτω, στόν Ψαλμό « Κύριε εισάκουσον τής προσευχής μου », τά Απολυτίκια καί στήν Α΄. καί Γ΄. Ωδή τού
Κανόνος, μέχρι καί τό « Επίβλεψον, εν ευμενεία ».
2) Από τό « Πρεσβεία θερμή », έως καί τό « Άχραντε, η διά λόγου » τής Στ΄. Ωδής.
3) Στό Ευαγγέλιο, Δόξα – Καί νύν, έως καί τό « Μεταβολή τών θλιβομένων ».
4) Στήν Ζ΄. , Η΄. καί Θ΄. Ωδή τού Κανόνος, έως καί τά Μεγαλυνάρια.
5) Στό « Πάντων προστατεύεις » ή « Απόστολοι εκ περάτων ».

ζ) ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ :

1) Στό « Ευλογητός » καί « Βασιλεύ Ουράνιε ».
2) Σέ όλο τόν Κανόνα.
3) Στό « Παναγία Δέσποινα ».
4) Στό « Ψυχή μου, ψυχή μου ».
5) Στό « Κύριε τών Δυνάμεων ».
6) Στό « Παναγία Θεοτόκε » καί « Τήν πάσαν ελπίδα μου ».
7) Στό « Σφαγήν σου » ή « Πάντων προστατεύεις ».

η) ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ :

1) Στό « Παναγία Τριάς ».
2) Στό « Ευλογημένη » καί τά « Δεύτε προσκηνήσωμεν ».
3) Στό « Κέλευσον » καί τό « Σοφία ορθοί, φώς Χριστού κ.λ.π. ».
4) Στά « Κατευθυνθήτω ».
5) Στή « Μεγάλη Είσοδο » καί παραμένουν μέχρι τό τέλος τού Χερουβικού Ύμνου.
6) Στό « Πρόσχωμεν » καί παραμένουν μέχρι καί τό « Είς Άγιος ».
7) Στό « Μετά φόβου » καί παραμένουν μέχρι τό τέλος.

θ) ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ :

1) Στό « Δεύτε προσκυνήσωμεν » τής Α΄. Ώρας. Επίσης, μετά τό « Τήν Τιμιωτέραν ».
2) Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, όταν απαγγέλλεται από τό Σολέα, τό « Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου ».
3) Τήν παραμονή τών Θεοφανείων, όταν απαγγέλλεται από τό Σολέα, τό « Τήν χείρα Σου τήν αψαμένην ».
4) Τήν Μεγάλη Παρασκευή, όταν απαγγέλλεται από τό Σολέα ( μπροστά στόν Εσταυρωμένο ), τό « Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ».

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Εις τούς Αποστόλους τών Μεγάλων Ωρών, ΔΕΝ λέγεται στό τέλος « Αλληλούια ».

ι) ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ :

Τήν Μεγάλη Πέμπτη, κατά τήν έξοδο τού Εσταυρωμένου στήν Ακολουθία τών Αγίων Παθών.

Ια) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΟΡΕΣ :

1) Τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού καί τής Σταυροπροσκυνήσεως, σέ ολόκληρη τήν Τελετή ( συμμετέχουν στήν περιφορά ).
2) Τήν Μεγάλη Παρασκευή στά Απόστιχα, όπου γίνεται η περιφορά τού Σώματος στό Κουβούκλιο τού Επιταφίου, καί παραμένουν στό Σολέα, μέχρι καί
τήν Απόλυση.

Ιβ) ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Οι Χοροί, ΟΥΔΕΠΟΤΕ εγκαταλείπουν τό Ιερό Αναλόγιο.

1) Δέν « παίρνουν καιρόν » όπως οι Κληρικοί, από τόν χοροστατούντα Αρχιερέα μετά τήν άνοδό Του στό Θρόνο, αλλά τελειώνοντας τό « Εις πολλά
έτη Δέσποτα » , κάνουν « σχήμα » πρός τόν Αρχιερέα ( στή συλλαβή σπο ) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΟΓΕΙ, καί ανέρχονται στά στασίδια τους.
2) Δέν προσέρχονται προκειμένου νά ασπασθούν τό Ιερό Ευαγγέλιο στόν Όρθρο, αλλά όταν περνάει από τό Σολέα στό « Ιδού γάρ εν ανομίαις »,
κάνουν βαθιά υπόκλιση, καί όπως προεγράφη, στό « Ραντιείς με » ανέρχονται στά στασίδια τους.
Άλλωστε, εφ’ όσον τοποθετείται τελικά στό Προσκυνητάρι, είναι στή διάθεσή τους, νά τό προσκυνήσουν μετά τό πέρας τής Ακολουθίας.

2. ΠΟΤΕ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΨΑΛΤΩΝ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΝ

α) Στά « Θεοτόκε Παρθένε » τών Κατανυκτικών Εσπερινών.
β) Στό « Επουράνιε Βασιλεύ ».
γ) Στό « Πάντων προστατεύεις ».
δ) Στό « Παναγία Δέσποινα ».
ε) Στό « Ψυχή μου, ψυχή μου ».
στ) Στό « Σφαγήν Σου ».
ζ) Στά « Κατευθυνθήτω » τών Προηγιασμένων.
η) Μετά τή Μεγάλη Είσοδο τών Προηγιασμένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ : Τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όταν οι Ιεροψάλτες μπαίνουν στόν Ναό, κάνουν μετάνοια καί σταυρό, τρείς ( 3 ) φορές.

3. ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΤΟΥΣ

α) Στό « Ευλόγησον Δέσποτα » καί τό βάζουν μετά τό τέλος τού « Ευλογημένη η Βασιλεία ».
β) Στόν « Απόστολο » εκείνος πού τόν διαβάζει.
γ) Στό « Ευαγγέλιο ».
δ) Στή « Μεγάλη Είσοδο ».
ε) Στό « Σε Υμνούμεν » καί τό « Άξιον Εστίν ».
στ) Στό « Πρόσχωμεν » καί τό βάζουν μετά τό τέλος τού « Είς Άγιος ».

4) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΧΩΝ ΠΟΥ ΨΑΛΛΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα μέ τό άγραφο Τυπικό τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας, καθορίζονται οι ήχοι, τούς οποίους υποχρεώνεται νά ψάλλει ο Πρωτοψάλτης, σέ
κάθε περίπτωση, στίς Ιερές Ακολουθίες τού όλου Ενιαυτού, ως εξής:

1) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ :

Δευτέρα : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Α΄.
Τρίτη : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Βαρύ.
Τετάρτη : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Δ΄. Άγια.
Πέμπτη : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Πλάγιο του Δ΄.
Παρασκευή : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Πλάγιο του Α΄.
Σάββατο : Χερουβικό - Κοινωνικό, στόν ήχο τής Εβδομάδος πού τελειώνει ( γίνεται η απόδοσις τού ήχου ) .

2) ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ :

1η Σεπτεμβρίου ( αρχή τής Ινδίκτου - Εκκλησιαστική Πρωτοχρονιά ) : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Α΄.
14η Σεπτεμβρίου ( Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού ) καί τήν Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως : Δοξολογία - Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Δ΄. Άγια.
Παραμονή Χριστουγέννων : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Β΄.
Χριστούγεννα : Δοξολογία σέ ήχο Β΄. κατά προτίμηση σύντομη, Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Α΄.
26η Δεκεμβρίου : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Β΄.
Πρωτοχρονιά : Δοξολογία - Χερουβικό, σέ ήχο Α΄.
Παραμονή Θεοφανείων : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Β΄.
Θεοφάνεια : Δοξολογία σέ ήχο Β΄. κατά προτίμηση σύντομη, Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Βαρύ.
7η Ιανουαρίου : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Β΄.
Σάββατο Λαζάρου : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Α΄.
Βα`ί`ων : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Δ΄. Άγια.
Πάσχα : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Α΄.
Θωμά : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Α΄.
Μεσοπεντηκοστής : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Δ΄. Άγια.
Αναλήψεως : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Δ΄. Άγια ( κατά τον αείμνηστο Θρ. Στανίτσα και την ταπεινότητά μου, σε ήχο Πλάγιο του Α΄. λόγω της
Δεσποτικής Εορτής ).
Πεντηκοστής : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Βαρύ.
Μεταμορφώσεως : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Δ΄. Άγια.

3) Γ Ε Ν Ι Κ Α :

1) Δεσποτικές Εορτές : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Α΄. ή Πλά-γιο τού Α΄.
2) Θεομητορικές Εορτές : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Δ΄. Άγια.
3) Εορτές Αγίων : Χερουβικό - Κοινωνικό, στόν ήχο τής ημέρας.
4) Εγκαίνια Ιερού Ναού ή κατά τήν Εορτή τών Εγκαινίων ( 13 Σεπτεμβρίου) : Χερουβικό - Κοινωνικό, σέ ήχο Βαρύ.
5) Το « Υπερευλογημένη », ψάλλεται ΠΑΝΤΟΤΕ σέ ήχο Β΄.
6) Η Δοξολογία, ψάλλεται τίς μέν Κυριακές στόν ήχο τής Ημέρας καί όχι τού Δοξαστικού, στίς δέ Δεσποτικές καί Θεομητορικές Εορτές, στόν ήχο τού
Δοξαστικού.
7) Τό « Σήμερον σωτηρία », ψάλλεται ΠΑΝΤΟΤΕ σέ ήχο Δ΄. Χρωματικό.

5) ΟΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΨΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟ

Οι Καταβασίες τού όλου Ενιαυτού, καθορίζονται ως εξής :

Α) Από τίς 22 Αυγούστου μέχρι τίς 21 Σεπτεμβρίου, οι « Σταυρόν χαράξας » μονές καί μόνο τής Θ΄. Ωδής διπλή.
Β) Από τίς 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 7 Νοεμβρίου, οι « Ανοίξω τό στόμα μου ».
Γ) Από τίς 8 μέχρι τίς 20 Νοεμβρίου, οι « Ανοίξω τό στόμα μου », αλλά στήν Α΄. , Γ΄. , Ε΄. και Θ΄. Ωδή, προστίθενται τά χαρακτηριστικά τής
Εισόδου, όπως αναγράφονται στά Μηναία.
Δ) Από τίς 21 Νοεμβρίου μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου, οι « Χριστός γεννάται ».
Ε) Τήν 25 καί 31 Δεκεμβρίου, οι « Χριστός γεννάται » καί « Έσωσε λαόν », διπλές.
Στ) Από τίς 26 μέχρι τίς 30 Δεκεμβρίου, οι « Έσωσε λαόν ».
Ζ) Τήν 1, τήν 6 καί τήν 14 Ιανουαρίου, οι « Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα » καί « Στίβει θαλάσσης », διπλές.
Η) Από τίς 2 μέχρι τίς 5 Ιανουαρίου, οι « Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα ».
Θ) Από τίς 7 μέχρι τίς 13 Ιανουαρίου, οι « Στίβει θαλάσσης ».
Ι) Από τίς 15 Ιανουαρίου μέχρι τήν απόδοση τής Υπαπαντής, οι « Χέρσον αβυσσοτόκον ».
Ια) Μετά τήν απόδοση τής Υπαπαντής μέχρι τήν αρχή τού Τριωδίου, οι « Ανοίξω τό στόμα μου ».
Ιβ) Τήν Κυριακή τού Τελώνου καί Φαρισαίου καί τής Τυρινής, εάν έχει αποδοθεί η εορτή τής Υπαπαντής, οι « Ως εν ηπείρω πεζεύσας », εάν όχι,
οι « Χέρσον αβυσσοτόκον ».
Ιγ) Τήν Κυριακή τού Ασώτου, εάν έχει αποδοθεί η εορτή τής Υπαπαντής, οι « Τήν Μωσέως Ωδήν », εάν όχι, οι « Χέρσον αβυσσοτόκον ».
Ιδ) Τό Σάββατο τών Ψυχών, πάντοτε οι « Άσμα αναπέμψωμεν λαοί ».
Ιε) Τήν Κυριακή τής Απόκρεω, εάν έχει αποδοθεί η Υπαπαντή, οι « Βοηθός καί σκεπαστής », εάν όχι, οι « Χέρσον αβυσσοτόκον ».
Ιστ) Τό Σάββατο τών Οσίων Πατέρων, εάν έχει αποδοθεί η Υπαπαντή, οι « Άσμα αναπέμψωμεν λαοί », εάν όχι, οι « Χέρσον αβυσσοτόκον ».
Ιζ) Εάν τύχει Άγιος εορταζόμενος από τήν Κυριακή τού Τελώνου καί Φαρισαίου μέχρι τήν Κυριακή τής Τυρινής, εκτός Κυριακής, εάν έχει αποδοθεί
η εορτή τής Υπαπαντής, οι « Ανοίξω τό στόμα μου », εάν όχι, οι « Χέρσον αβυσσοτόκον ».
Ιη) Τό Σάββατο τού Αγίου Θεοδώρου, οι « Ανοίξω τό στόμα μου ».
Ιθ) Τήν Κυριακή τής Ορθοδοξίας, οι « Θαλάσσης τό Ερυθραίον πέλαγος».
Κ) Τήν Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως, οι « Ο θειότατος προετύπωσε ».
Κα) Τήν Β΄. , Δ΄. καί Ε΄. Κυριακή τών Νηστειών, οι « Ανοίξω το στόμα μου ».
Κβ) Κάθε μέρα στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στίς Ωδές πού υπάρχει Τριώδιον, λέμε Καταβασία τόν Ειρμό τού δευτέρου Τριωδίου.
Κγ) Τό Σάββατο τού Ακαθίστου, οι « Ανοίξω τό στόμα μου », μέχρι τήν ΣΤ΄. Ωδή. Μετά απ’ αυτήν, οι Ειρμοί τού δευτέρου Τετραωδίου.
Κδ) Εάν τύχει μνήμη εορταζομένου Αγίου, στή Μ. Τεσσαρακοστή, εάν μέν είναι Κυριακή, ψάλλονται όπως ανωτέρω.
Εάν τύχει άλλη ημέρα εκτός Κυριακής, ψάλλονται οι « Ανοίξω το στόμα μου ».
Εάν στίς Ωδές υπάρχει τριώδιο, ψάλλεται ως Καταβασία ο Ειρμός τού δευτέρου Τριωδίου.
Εκτός από τό Σάββατο τού Αγ. Θεοδώρου καί τού Ακαθίστου, στά οποία εάν τύχει καί Αγίου μνήμη, ψάλλονται οι « Ανοίξω το στόμα
μου », οπότε σέ όλες τίς Ωδές, καταλιμπάνονται τά Τετραώδια.
Κε) Τό Σάββατο τού Λαζάρου, οι « Υγράν διοδεύσας ».
Κστ) Τήν Κυριακή των Βαϊων, οι « Ώφθησαν αι πηγαί τής αβύσσου ».
Κζ) Τήν Μεγάλη Εβδομάδα, οι Ειρμοί τών Τριωδίων, ή τού Κανόνος ( ότι κι’ άν τύχει ) κάθε ημέρας, ψάλλονται καί σάν Καταβασίες μετά τό τέλος
κάθε Ωδής.
Κη) Από τήν Κυριακή τού Πάσχα καί μέχρι τήν απόδοση αυτού, οι « Αναστάσεως ημέρα ».
Παρεμπιπτόντως όμως τήν Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής καί μέχρι τήν απόδοση αυτής ( εκτός τής Κυριακής τής Σαμαρείτιδος ),
οι « Θάλασσαν έπηξας ».
Τήν δέ Κυριακή, Δευτέρα καί Τρίτη τού Τυφλού, οι « Τώ Σωτήρι Θεώ ».
Κθ) « Τώ Σωτήρι Θεώ », ψάλλονται καί κατά τήν Πέμπτη τής Αναλήψεως, καί όχι οι « Θείω καλυφθείς », όπως εσφαλμένα αναφέρεται στό Τυπικό
( βλέπε Τυπικό Αγγ. Βουδούρη, σελ. 254 – 255 ).
Λ) Στήν εορτή τού Ευαγγελισμού, ψάλλονται οι Ειρμοί τού κανόνος αυτής, δηλαδή οι « Ανοίξω τό στόμα μου ».
Κατά τίς διάφορες όμως περιπτώσεις τής εορτής, εναλλάσσονται καί οι Καταβασίες όπως διεξοδικώς περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις.
Λα) Από τήν Παρασκευή μετά τής Αναλήψεως μέχρι τήν απόδοση τής Πεντηκοστής, οι « Θείω καλυφθείς ».
Λβ) Τήν Κυριακή τής Πεντηκοστής καί στήν αποδόση αυτής, οι « Πόντω εκάλυψε » καί « Θείω καλυφθείς », διπλές.
Λγ) Τό πρό τής Πεντηκοστής Σάββατο τών Ψυχών, παρεμπιπτόντως ψάλλονται οι « Ως εν ηπείρω πεζεύσας ».
Λδ) Από τήν Κυριακή τών Αγίων Πάντων μέχρι τίς 26 Ιουλίου, οι « Ανοίξω τό στόμα μου ».
Λε) Από τίς 27 Ιουλίου μέχρι τίς 5 Αυγούστου, οι « Χοροί Ισραήλ ». Τήν 1 όμως Αυγούστου παρεμπιπτόντως, οι « Σταυρόν χαράξας ».
Λστ) Τήν 6 Αυγούστου, τό Τυπικόν θέλει εσφαλμένως « Σταυρόν χαράξας » αντί τού ορθού « Χοροί Ισραήλ ».
Λζ) Από τίς 7 μέχρι καί τίς 13 Αυγούστου, οι « Σταυρόν χαράξας ».
Λη) Τήν 14 Αυγούστου ( εάν είναι Κυριακή ), οι « Ανοίξω τό στόμα μου ».
Λθ) Τήν 15 καί 23 Αυγούστου, βάσει τών αρχαίων διατάξεων, εψάλλοντο οι « Πεποικιλμένη τή θεία δόξη » καί « Ανοίξω το στόμα μου » , μετά τών
χαρακτηριστικών τής Κοιμήσεως διπλές. Σήμερα, επεκράτησε νά ψάλλονται μόνον οι « Πεποικιλμένη τή θεία δόξη ».
Μ) Από τίς 16 μέχρι καί τίς 22 Αυγούστου, οι « Πεποικιλμένη τή θεία δόξη ».

6) ΤΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΟΝΤΑΚΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ

Τά ψαλλόμενα Κοντάκια τού όλου Ενιαυτού, είναι κατά περίοδον, τά κάτωθι :

α) Από τίς 24 Αυγούστου μέχρι τίς 6 Σεπτεμβρίου, τό « Ιωακείμ καί Άννα ».
Παρεμπιπτόντως :
1) Στίς 31 Αυγούστου, τό « Τήν Θεοδόχον γαστέρα Σου Θεοτόκε ».
2) Τήν 1 Σεπτεμβρίου ( Εορτή τής Ινδίκτου ), τό « Ο τών αιώνων Ποιητής καί Δεσπότης ».
3) Τήν 7 Σεπτεμβρίου ( Παραμονή τού Γεννεσίου τής Θεοτόκου ), τό προεόρτιον « Η Παρθένος σήμερον καί Θεοτόκος Μαρία ».
β) Τήν 13 Σεπτεμβρίου ( Εορτή τών Εγκαινίων ), τό « Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ».
γ) Τήν 14 Σεπτεμβρίου ( Εορτή τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού ) καί μέχρι τήν απόδοση τής Εορτής ( 21 Σεπτεμβρίου ), τό « Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ
εκουσίως ».
δ) Από τίς 22 Σεπτεμβρίου μέχρι τίς 7 Νοεμβρίου, τό « Προστασία τών Χριστιανών ».
ε) Από τίς 8 Νοεμβρίου καί μέχρι τήν απόδοση τής Εορτής τών Εισοδίων, τό « Ο καθαρώτατος ναός ».
Παρεμπιπτόντως, εάν η παραμονή τής Εορτής τών Εισοδίων τύχει Κυριακή τό προεόρτιον « Ευφροσύνης σήμερον ».
στ) Από τίς 26 Νοεμβρίου μέχρι τίς 24 Δεκεμβρίου, τό « Η Παρθένος σήμερον, τόν προαιώνιον Λόγον ».
Παρεμπιπτόντως, τήν 9 Δεκεμβρίου ( Συλλήψεως τής Αγίας Άννης ), τό « Εορτάζει σήμερον η οικουμένη ».
ζ) Τήν 1 Ιανουαρίου, τό « Ο τών όλων Κύριος περιτομήν υπομένει».
η) Από τίς 2 Ιανουαρίου, μέχρι τήν παραμονή τών Θεοφανείων, τό προεόρτιον « Εν τοίς ρείθροις σήμερον τού Ιορδάνου ».
θ) Τήν 6 Ιανουαρίου ( Εορτή τών Θεοφανείων ) καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Επεφάνη σήμερον ».
ι) Από τίς 15 Ιανουαρίου μέχρι τίς 1 Φεβρουαρίου, τό « Ο μήτραν παρθενικήν ».
ια) Τήν παραμονή τής Υπαπαντής, τό προεόρτιον « Ουράνιος χορός ».
ιβ) Τήν περίοδο τού Τριωδίου, μέχρι τήν Κυριακής τής Τυρινής ( πλήν Κυριακών ), εφ’ όσον ψάλλεται Μεγάλη Δοξολογία καί έχει αποδοθεί η εορτή
της Υπαπαντής, ψάλλεται τό « Προστασία τών Χριστιανών » .
Εάν όχι, ψάλλεται τό τής εορτής.
ιγ) Τά Σάββατα τών Νηστειών ( εκτός τού Λαζάρου καί τού Ακαθίστου ) ψαλλομένης Μεγάλης Δοξολογίας, τό « Προστασία τών Χριστιανών ».
ιδ) Τίς Κυριακές τών Νηστειών ( πλήν τών Βαϊων ), ψάλλεται τό « Τή υπερμάχω ».
Τήν Ε΄. Κυριακή, εάν μέν έχει αποδοθεί ο Ευαγγελισμός, ψάλλεται τό « Προστασία τών Χριστιανών ».
ιε) Τό Σάββατο τού Λαζάρου, τό « Η πάντων χαρά ».
ιστ) Τήν Κυριακή τών Βα`ί`ων, τό « Τώ θρόνω εν ουρανώ ».
ιζ) Τήν Μεγάλη Πέμπτη, τό « Τόν άρτον λαβών εις χείρας ο προδότης ».
ιη) Τό Μέγα Σάββατο, τό « Τήν άβυσσον ο κλείσας ».
ιθ) Από τήν Κυριακή τού Πάσχα καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Ει καί εν τάφω κατήλθες Αθάνατε ».
Παρεμπιπτόντως :
1) Τήν Κυριακή τού Θωμά, τό « Τή φιλοπράγμονι δεξιά ».
2) Τήν Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής, τό « Τής Εορτής τής Νομικής ».
κ) Τήν Πέμπτη τής Αναλήψεως καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Τήν υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν ».
κα) Από τήν Κυριακή τής Πεντηκοστής καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Ότε καταβάς ».
κβ) Τήν Κυριακή τών Αγίων Πάντων, τό « Ως απαρχάς τής φύσεως ».
κγ) Από τή Δευτέρα μετά τήν Κυριακή τών Αγίων Πάντων, μέχρι τίς 26 Ιουλίου, τό « Προστασία τών Χριστιανών ».
Παρεμπιπτόντως, τήν 2 Ιουλίου, τό « Περιβολήν πάσι πιστοίς αφθαρσίας ».
κδ) Από τίς 27 Ιουλίου καί μέχρι τήν απόδοση τής Εορτής τής Μεταμορφώσεως, τό « Επί τού όρους μετεμορφώθης ».
Παρεμπιπτόντως, τήν 1 Αυγούστου, εάν τύχει Καθημερινή τό « Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ εκουσίως ».
Εάν όμως τύχει Κυριακή, τό « Επί τού όρους μετεμορφώθης ».
κε) Τήν παραμονή τής Κοιμήσεως, τό « Τή ενδόξω μνήμη Σου ».
κστ) Τήν 15 Αυγούστου ( Εορτή της Κοιμήσεως ) καί μέχρι τήν απόδοση, τό « Τήν εν πρεσβείαις ακοίμητον Θεοτόκον ».

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Α΄. : Στίς Καθημερινές Λειτουργίες ( εξαιρουμένων τών προεορτίων καί μεθεόρτων ημερών τών Δεσποτικών καί Θεομητορι-κών Εορτών ), τά
ψαλλόμενα Κοντάκια, καθορίζονται ως εξής :

1) Δευτέρα : Τό « Αρχιστράτηγοι Θεού ».
2) Τρίτη : Τό « Προφήτα Θεού καί Πρόδρομε ».
3) Τετάρτη – Παρασκευή : Τό « Ο υψωθείς εν τώ Σταυρώ ».
4) Πέμπτη : Τό « Τούς ασφαλείς καί θεοφθόγγους κήρυκας ».
5) Σάββατο : Τό « Ως απαρχάς τής φύσεως ».
6) Σάββατο τών Ψυχών : Τό « Μετά τών Αγίων ανάπαυσον Χριστέ ».

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ Β΄. :

1) Εάν η Εορτή τού Ευαγγελισμού, τύχει τό Σάββατο τού Λαζάρου ή τήν Κυριακή τών Βα`ί`ων ή τίς 4 πρώτες ημέρες τής Μεγάλης Εβδομάδος,
Κοντάκιο ψάλλεται, τό « Τή Υπερμάχω ».
2) Εάν τύχει τήν Κυριακή τού Πάσχα ή οποιαδήποτε ημέρα τής Διακαινησίμου, τό « Ει καί εν τάφω κατήλθες Αθάνατε ».

7) ΤΑ ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ

Α) ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ

1) ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ « ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ » :

Τήν Κυριακή : Ιδού δή ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου.
Τήν Δευτέρα : Κύριος εισακούσεταί μου, εν τώ κεκραγέναι με πρός Αυτόν.
Τήν Τρίτη : Τό έλεός Σου, Κύριε, καταδιώξει με, πάσας τάς ημέρας τής ζωής μου.
Τήν Τετάρτη : Ο Θεός, εν τώ Ονόματί Σου σώσον με, καί εν τή δυνάμει Σου κρινείς με.
Τήν Πέμπτη : Η βοήθειά μου παρά Κυρίου, τού ποιήσαντος τόν ουρανόν καί τήν γήν.
Τήν Παρασκευή : Ο Θεός αντιλήπτωρ μου, εί, τό έλεός Σου προφθάσει με.
Τό Σάββατο : Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο.

2) ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ « ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ».

Τήν Κυριακή : Ιδού δή ευλογείτε τόν Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου.
Όλες τίς υπόλοιπες ημέρες τής Εβδομάδος, ψάλλεται τό « Αλληλούια », μέ τούς εξής στίχους ανά ημέρα :

Τήν Δευτέρα : 1) Κύριε, μή τώ θυμώ Σου ελέγξης με, μηδέ τή οργή Σου παιδεύσης με.
2) Καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Τρίτη καί Πέμπτη : 1) Υψούτε Κύριον τόν Θεόν ημών, καί προσκυνείτε τώ υποποδίω τών ποδών Αυτού, ότι Άγιός εστιν.
2) Καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Τήν Τετάρτη : 1) Εις πάσαν τήν γήν εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, καί εις τά πέρατα τής οικουμένης τά ρήματα αυτών.
2) Καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.
Τήν Παρασκευή : 1) Ο Θεός αντιλήπτωρ μου εί, τό έλεός Σου προφθάσει με.
2) Καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Β) ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τό Μέγα Σάββατο : Ανάστα ο Θεός, κρίνον τήν γήν. Ότι Σύ κατάκληρονομήσεις εν πάσι τοίς έθνεσιν.
Στίχοι : 1) Ο Θεός εστί εν συναγωγή θεών, εν μέσω δέ θεούς διακρίνει.
2) Έως πότε κρίνετε αδικίαν καί πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε.
3) Κρίνατε ορφανώ καί πτωχώ, ταπεινόν καί πένητα δικαιώσατε.
4) Εξέλεσθε πένητα καί πτωχόν, εκ χειρός αμαρτωλού ρύσασθε αυτόν.
5) Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν, εν σκότει διαπορεύονται. Σαλευθήτωσαν πάντα τά θεμέλια τής γής.
6) Εγώ είπα : Θεοί εστέ καί υιοί Υψίστου πάντες, υμείς δε ως άνθρωποι αποθνήσκετε καί ως είς τών αρχόντων
πίπτετε.
Τήν Κυριακή τού Πάσχα : Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών. Σύ εί ο Θεός, ο ποιών θαυμάσια μόνος.
Στίχοι : 1) Εγνώρισας εν τοίς λαοίς τήν δύναμίν σου.
2) Και είπα : Νύν ηρξάμην, αύτη η αλλοίωσις τής δεξιάς τού Υψίστου.
3) Εμνήσθην τών έργων Κυρίου.
Τήν Δευτέρα : Ο Θεός ημών, εν τώ ουρανώ καί εν τή γή. Πάντα όσα ηθέλησεν εποίησεν.
Στίχοι : 1) Η θάλασσα είδε καί έφυγε.
2) Τί σοί εστί θάλασσα, ότι έφυγες.
Τήν Τρίτη : Φωνή μου πρός Κύριον εκέκραξα, φωνή μου πρός τόν Θεόν, καί προσέσχε μοι..
Στίχοι : 1) Εν ημέρα θλίψεώς μου τόν Θεόν εξεζήτησα.
2) Απηνήνατο παρακληθήναι η ψυχή μου.
3) Ο Θεός, εν τώ αγίω η οδός σου.
Τήν Τετάρτη : Ενώτισαι ο Θεός τήν προσευχήν μου, καί μή υπερίδης τήν δέησίν μου.
Στίχοι : 1) Πρόσχες μοι καί εισακουσόν μου.
2) Ότε εξέκλιναν επ’ εμέ ανομίαν.
3) Εγώ πρός τόν Θεόν εκέκραξα.
Τήν Πέμπτη : Αγαπήσω Σε Κύριε η ισχύς μου, Κύριος στερέωμά μου καί καταφυγή μου καί ρύστης μου.
Στίχοι : 1) Ο Θεός μου βοηθός μου, καί ελπιώ επ’ Αυτόν.
2) Αινών επικαλέσομαι τόν Κύριον.
3) Ήκουσεν εκ ναού αγίου αυτού φωνής μου.
Τήν Παρασκευή : Έδωκας κληρονομίαν τοίς φοβουμένοις, τό Όνομά Σου Κύριε.
Στίχοι : 1) Από τών περάτων τής γής πρός Σέ εκέκραξα.
2) Σκεπασθήσομαι εν τή σκέπη τών πτερύγων σου.
3) Ούτω ψαλλώ τώ ονόματί Σου εις τούς αιώνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1) Κατά τήν διάρκεια τής Μεγ. Εβδομάδος, δέν διαβάζεται τό Μηνολόγιο τής ημέρας. Κυριαρχούντος τού Σεπτού Πάθους τού Κυρίου, δέν
εορτάζουν Άγιοι ( Τυπικό Βιολάκη, σελ. 355, 359, καί Πατριαρχική Τάξις Αγγέλου Βουδούρη, σελ. 138 καί 139 ).
2) Τήν Κυριακή τών Αγίων Πάντων, μετά τήν Είσοδο, ΔΕΝ ψάλλεται τό Απολυτίκιο τού Ναού ( τούτο, συμπεριλαμβάνεται στήν Εορτή τών Αγίων
Πάντων καί αντιπροσωπεύεται από τό Απολυτίκιο τών Αγίων « Τών εν όλω τώ κόσμω Μαρτύρων σου » ).
3) Από τήν Κυριακή τού Θωμά καί σέ όλη τή διάρκεια τού Πεντηκοσταρίου, λέγεται « Δι’ ευχών τών Αγίων » στήν Απόλυση καί όχι τό
« Χριστός ανέστη » όπως ΚΑΚΩΣ συνηθίζουν πολλοί Κληρικοί ( Τυπικό Βιολάκη, σελ. 41 ).ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ
Δημήτριος Ιωαννίδης
Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Ιωαννίδης Δημήτριος
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Τετ 21 Ιαν 2009, 11:47:12

Re: Άγραφον Τυπικόν

Δημοσίευσηαπό Ιωαννίδης Δημήτριος » Πέμ 12 Φεβ 2009, 23:20:18

Το Άγραφον Τυπικόν το εκφώνησα μαζί με την ομιλία μου "Η Ελληνική Μουσική & ο θεσμός των Ιεροψαλτών Σ ή μ ε ρ α", που εχω δημοσιεύσει εδώ viewtopic.php?f=37&t=340
Δημήτριος Ιωαννίδης
Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Ιωαννίδης Δημήτριος
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Τετ 21 Ιαν 2009, 11:47:12

Re: Άγραφον Τυπικόν

Δημοσίευσηαπό ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ » Πέμ 13 Μάιος 2010, 16:16:47

Θα προσθέσω μερικές απόψεις από το άγραφο τυπικό σχετικές με το πότε ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος πρέπει να κατεβαίνουν από το στασίδι τους.
Κατεβαίνουν πρώτα στο Εωθινό Ευαγγέλιο.Θα ασπασθούν το Ιερό Ευαγγέλιο όταν εξέρχεται ο Ιερεύς από το Ιερό Βήμα στο στίχο "Ιδού γαρ αλήθειαν" και μετά θα ανεβούν πάλι στο στασίδι τους να συνεχίσουν τον Ν΄ψαλμό.Επίσης θα κατεβούν από το στασίδι τους για να ψάλλουν τις Καταβασίες.Οι Καταβασίες,νομίζω,πήραν το όνομά τους από αυτή την κίνηση των ψαλτών.Μετά τις Καταβασίες θα ψάλλουν και το "Την Τιμιωτέραν" ή την Θ΄Ωδή και μετά θα ανεβούν νά ψάλλουν τον Ειρμό της Θ΄Ωδής από την κανονική τους θέση. Μάλιστα αρκετοί ιεροψάλτες σήμερα "κατεβαίνουν" να ψάλλουν "Την Τιμιωτέραν".Επίσης,σύμφωνα με παλιούς, έμπειρους πρακτικούς ή μουσικούς ιεροψάλτες,οι ψάλτες κατεβαίνουν για να ψάλλουν και τη Δοξολογία.Κατεβαίνουν επίσης στην ανάγνωση του ιερού Ευαγγελίου, στη Μικρά και Μεγάλη είσοδο και στο "Σε υμνούμεν".Θα παρακαλούσα να έχω και τις δικές σας απόψεις επι του θέματος.
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Δημοσ.: 2
Εγγραφη: Πέμ 29 Απρ 2010, 15:27:47

Re: Άγραφον Τυπικόν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 13 Μάιος 2010, 23:02:13

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ έγραψε:Θα προσθέσω μερικές απόψεις από το άγραφο τυπικό σχετικές με το πότε ο Πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος πρέπει να κατεβαίνουν από το στασίδι τους.
............................................................................
Θα παρακαλούσα να έχω και τις δικές σας απόψεις επι του θέματος.


Δὲν ἀπαντῶ ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἀλλὰ ἁπλῶς ἐξηγῶ ὅτι μετέφερα τὸ παραπάνω μήνυμα τοῦ κυρίου ᾿Ι. Λιβιτσάνου στὸ παρὸν θέμα, τὸ ὁποῖο εἶχε ξεκινήσει παλαιότερα ὁ κύριος Δ. ᾿Ιωαννίδης. στὸ ἀρχικὸ μήνυμά του ὁ κ. ᾿Ιωαννίδης ἐξετάζει ἐκτενῶς τὸ θέμα πότε οἱ ψάλτες πρέπει νὰ κατεβαίνουν ἀπὸ τὸ στασίδι τους. ὁ κ. Λιβιτσάνος εἶναι νέο μέλος καὶ δὲν εἶχε δεῖ τὸ παρὸν θέμα, ἀλλὰ δημοσίευσε τὸ μήνυμά του σὲ ἄλλο θέμα μὲ παρόμοιο τίτλο, διαφορετικοῦ ὅμως περιεχομένου.

᾿Επίσης ἀναφορὲς στὸ ἴδιο θέμα ὑπάρχει καὶ στὸ παλαιότερο μήνυμα τοῦ κυρίου ᾿Ιωαννίδη «Τάξις πατριαρχικῶν χορῶν».

Νομίζω ὅτι τώρα εἶναι εὐκολώτερο νὰ συζητήσωμε τὸ θέμα αὐτὸ ἔχοντας ὑπόψει ὅλες τὶς σχετικὲς δημοσιεύσεις στοὺς παρόντες διαλόγους. [ἴσως κάποια θέματα παρεμφεροῦς περιεχομένου ποὺ ὑπάρχουν ἄλλα στὸ τυπικὸ καὶ ἄλλα στὴν λειτουργικὴ πρέπει νὰ τὰ ἑνοποιήσουμε.]
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Τυπικόν

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες

cron