Βραχυγραφίες τυπικῶν

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Βραχυγραφίες τυπικῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 23 Φεβ 2010, 08:34:40

    Βραχυγραφίες τυπικῶν καὶ συναφῶν κειμένων

ΔΔίπτυχαΔ.Ε.Ε. = «Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος» — κανονάριον καὶ ἐπετηρίς (1989 ἕως σήμερον). Εἶναι συνέχεια τοῦ ΗΜ.Ε.Ε. (βλέπε βραχυγραφία).

Δημ.Δημητριεύσκη = Δημητριεύσκη ᾿Αλεξίου, «Περιγραφὴ λειτουργικῶν χειρογράφων»: τόμος 1ος (Δημ. 1), Τυπικά, Κίεβον 1895· τόμος 2ος (Δημ. 2), Εὐ­χολόγια, Κίεβον 1901· τόμος 3ος (Δημ. 3), Τυπικὰ καὶ Εὐχολόγια, Πετρούπολις 1917.

Ε.Ε.Κ. = «῾Εορτολόγιον τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου» (μὲ ὑπότιτλον «τυπικαὶ διατάξεις ἱερῶν ἀκολουθιῶν»). Εἶναι συνέχεια τοῦ Η.Ε.Κ. (βλέπε βραχυγραφία), τὸ ὁποῖον ἀντικατέστησε πρὸ τοῦ 2005 καὶ ἕως τὸ 2011 περίπου. Συνεχίζεται ὡς Τ.Δ.Ε.Κ. (βλέπε βραχυγραφία).

Ε.Ε.Τ. = «᾿Εγκόλπιον ᾿Εκκλησιαστικῆς Τάξεως». ᾿Ετήσια ἔκδοσι, σύμφωνα μὲ τὸ ἰουλιανὸν (παλαιὸν) ἡμερολόγιον, ποὺ κυκλοφόρησε κατὰ τὰ ἔτη 2014-2018, συντασσόμενη ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο.

Ε.Μ.Π. = «῾Εορτοδρόμιον Μητροπόλεως Πάφου» (ἐν Κύπρῳ). ᾿Εξεδόθη κατὰ τὰ ἔτη 2013, 2014 καὶ 2015.

Ε.Η.Φ. = ᾿Εκκλησιαστικὸν ῾Ημερολόγιον ᾿Εμμανουὴλ Φαρλέκα (1924-1951). ᾿Απὸ τὸ ἔτος 1952 ἡ ἔκδοσις ἐσυνεχίσθη ὡς «῾Ημερολόγιον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος» ὑπὸ τῆς ἱερᾶς συνόδου αὐτῆς.

Ε.Ο.Π. = ᾿Επετηρὶς Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (ἐτήσιον· τυπικὸν καὶ διοικητικὴ διάρθρωσις). Εἶναι συνέχεια τοῦ Η.Ο.Π. (βλέπε βραχυγραφία) ἀπὸ τοῦ ἔτους 2015.

Η.Ε.Κ. = «῾Ημερολόγιον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου» (μὲ ὑπότιτλον «τυπικὴ διάταξις ἱερῶν ἀκολουθιῶν»)· ἐτήσιον· ἐξεδίδετο ἀπὸ τὸ 1996 (κατ᾿ ἄλλες πληροφορίες ἀπὸ τὸ 1991) μέχρι τὸ 2001. Συνεχίστηκε ὡς Ε.Ε.Κ. (βλέπε βραχυγραφία).

ΗΜ.Ε.Ε. = «῾Ημερολόγιον τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος»· 1. τυπικολογικόν, 2. διοικητικόν (1952-1988). ᾿Αποτελοῦσε συνέχεια τοῦ Ε.Η.Φ. (βλέπε βραχυγραφία), καὶ ἀπὸ τὸ ἔτος 1989 μετωνομάσθη ὡς «Δίπτυχα».

Η.Ο.Π. = ῾Ημερολόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου (ἐτήσιον· τυπικὸν καὶ διοικητικὴ διάρθρωσις). ᾿Εκδίδεται ἀπὸ τὸ ἔτος 1993, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 2015 μετωνομάσθη Ε.Ο.Π. (βλέπε βραχυγραφία).

Κ.Δ.Ε.Ε.Κ.Ε.Ε. = Κανονάριον τῶν Διπτύχων ᾿Εκκλησίας ῾Ελλάδος. ᾿Απὸ τὸ 2007 συντάσσεται ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο.

Μ.Τ.Μ.Τ.Π. = Μικρὸν Τυπικόν, ἐκδόσεις Παναγόπουλος. Συντασσόμενον ὑπὸ ἀγνώστου καὶ ἀνωνύμου ἐπιτροπῆς. ᾿Εκδίδεται ἀπὸ τοῦ ἔτους 1996. Πρόκειται περὶ ἰδιωτικῆς ἐκδόσεως.

Μ.Υ. = «Μοναστικὴ ῾Υποτύπωσις». ᾿Ετήσια ἔκδοσι, βάσει τοῦ μοναστηριακοῦ Τ.Α.Σ., ποὺ κυκλοφόρησε κατὰ τὰ ἔτη 2015-2018, συντασσόμενη ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο. Μόνον τὸ πρῶτο ἔτος 2015 συντάχτηκε κατὰ τὸ ἰουλιανὸν (παλαιὸν) ἡμερολόγιον (ὡς Σιναϊτικὸν Τυπικόν), ἐνῷ τὰ ἑπόμενα 2016-2018 κατὰ τὸ νέον.

Σ = «Συμβολή» (εἰς τὴν τάξιν τῆς ὀρθοδόξου λατρείας), ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ.

Σ.Δ. = Σιναϊτικὰ Δίπτυχα.

Σ.Ε.Κ. (ἢ Τ.Ε.Κ.) = Συναξάριον (δηλαδὴ Τυπικὸν) τῆς μονῆς Εὐεργέτιδος Κωνσταντινουπόλεως, χφ ΕΒΕ 788, 11ου-12ου αἰ., ἔκδοσις εἰς Δημητριεύσκη 1, σ. 256-655.

Σ.Σ.Μ. (ἢ Τ.Σ.Μ.) = Συναξάριον ἤγουν Τυπικὸν Κανονάριον τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος (Μεσσήνης), κῶδιξ Μεσσήνης gr.115, ἔτους 1131, ἔκδοσις ὑπὸ Miguel Arranz S. I., ἐν ῾Ρώμῃ 1969.

Σ.Τ. = «Σύστημα Τυπικοῦ» τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, καταρτισθὲν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς τυπικῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας, ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Παπαγγιάννη. ἔκδοσις τῆς «᾿Αποστολικῆς διακονίας τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος», ᾿Αθῆναι 2006· ἐπανέκδοσις 2012.

Τάξις = «Τάξις τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν», κατὰ τὸ τυπικὸν τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας. Ἐτήσιος ἔκδοσις τοῦ Γεωργίου Μπεκατώρου κατὰ τὰ ἔτη 1951-1974 καὶ 1977-1993. Τοῦ ἰδίου, «Τάξις τοῦ Σαββάτου», ᾿Αθῆναι 1983.

Τ.Αγ.Σ. = Τυπικὸν τῆς ῾Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως (9ου-10ου αἰ.), ᾀσματικόν. Κατὰ τὸ χφ Πάτμου 266, ἔκδοσις Δημητριεύσκη, τόμος 1, Κίεβον 1895, σ. 1-152. Ἔκδοσις Juan Mateos S. I, «Le Typikon de la Grande Église» [ἀπὸ χφ 10ου αἰῶνος], τόμος Ι, Le Cycle des Douze Mois, Roma 1962, καὶ τόμος ΙΙ, Le Cycle des Fêtes Mobiles, Roma 1963, στὴν σειρὰ Orientalia Christiana Analecta, ἀριθμ. 165 καὶ 166 ἀντιστοίχως.

Τ.Α.Δ. = Τυπικὸν ᾿Αθωνικὸν τῆς μονῆς Διονυσίου, χειρόγραφον ὑπ᾿ ἀρ. 850, τοῦ ἔτους 1909. 1η ἔκδοσις περὶ τὸ 1980(;), 2α ἔκδοσις (ἀκριβὴς φωτογραφικὴ ἔκδοσις τοῦ χειρογράφου) ᾿Αθῆναι 2004.

Τ.Α.Μ. = Τυπικὸν τῆς μο­νῆς ῾Αγίου Μάμαντος, εἰς Δημητριεύσκη 1,702-715.

Τ.Α.Π. = Τυπικὸν ᾿Αθωνικὸν τῆς μονῆς ἁγίου Παύλου ῾Αγίου ῎Ορους, κῶδιξ 372, χειρόγραφον τοῦ ἔτους 1850 (δὲν ἔχει ἐκδοθῆ).

Τ.Α.Σ. = Τυπικὸν τῆς ἐν ᾿Ιεροσολύμοις λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα. ᾿Εκδόσεις Βενετίας ἐτῶν 1545, 1615, 1643, 1685, 1691, 1692, 1771, ᾿Αθηνῶν ἔτους 2009, ᾿Ιεροσολύμων ἔτους 2012.

Τ.Γ.Ρ. = Τυπικὸν τοῦ οἰκονόμου Γεωργίου ῾Ρήγα (σύνταξις ἐν Σκιάθῳ 1908· ἔκδοσις ἐν Θεσσαλονίκῃ 1994).

Τ.Δ. = «Τυπικὴ Διάταξις» τοῦ ᾿Αποστόλου Παπαχρίστου. ᾿Ιδιωτικὴ ἔκδοσις γιὰ τὰ ἔτη 1996 - 2014. Κυκλοφοροῦσε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα, ποὺ εἶχε προλάβει νὰ ἐκδώσῃ καὶ τὸ ἔτος 2014 πρὸ τῆς αἰφνιδίου κοιμήσεώς του (6/10/2013). ῾Η ἔκδοσις συνεχίστηκε γιὰ λίγα χρόνια ἀκόμη ἀπὸ μαθητὲς καὶ συνεργάτες τοῦ ἐκλιπόντος.

Τ.Δ.Ε.Κ. = Τυπικαὶ Διατάξεις ᾿Εκκλησίας Κύπρου. ᾿Απὸ τὸ 2012 περίπου εἶναι συνέχεια τοῦ Ε.Ε.Κ. (βλέπε βραχυγραφία).

Τ.Η.Β. = Τυπικὸν τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου τῶν ῾Ηλίου Βωμῶν, εἰς Δημητριεύσκη 1,715-769.

Τ.Θ.Κ. = Τυπικὸν τῆς μονῆς Θεοτόκου τῆς Κοσμοσωτείρας (ἔ­­τους 1151/52), ὑπὸ αὐτοκράτορος ᾿Ισαακίου ᾿Αλεξίου Κομνηνοῦ, ἔκδοσις Γ. Κ. Παπάζογλου, Κομοτηνή 1994.

Τ.Θ.Μ. = Τυπι­κὸν τῆς μονῆς τῆς Θεοτόκου τοῦ Μῆλι, εἰς Δημητριεύσκη 1,836-893.

Τ.Κ.Π. = Τυπικὸν (πατριαρχικὸν) τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (α΄ ἔκδοσις 1838, β΄ ἔκδοσις 1851, δ΄ ἔκδοσις Βενετία 1884· σήμερον δὲν κυκλοφορεῖ ἔκδοσίς του).

Τ.Μ.Ε. = Τυπικὸν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας (τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) ἢ Τυπικὸν τοῦ πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη (α΄ ἔκδοσις Κωνσταντινούπολις 1888). ἐπανεκδίδεται συνεχῶς.

Τ.Μ.Κ. = Τάξις (ἱερῶν ἀκολουθιῶν) Μονῆς Κύκκου (ἐν Κύπρῳ). ᾿Εκδίδεται ἀπὸ τὸ 2016.

Τ.Μ.Μ. = Τυπικὸν τῆς μονῆς τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ Βουνοῦ Αὐξεντίου, εἰς Δημητριεύσκη 1,769-795.

Τ.Ν.Α. (ἢ Τ.Ι.Α.) = Τυπικὸν τοῦ ἐν ᾿Ιεροσολύμοις Ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως, διὰ τὴν μεγάλην ἑβδομάδα, κῶδιξ Τιμ. Σταυροῦ 43, ἔτους 1122. Α΄ ἔκδοσις ὑπὸ ᾿Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, εἰς «᾿Ανάλεκτα ᾿Ιεροσολυμιτι­κῆς Σταχυολογίας», τόμος β΄, 1894, σ. 1-254. Β΄ ἔκδοσις Βρυξέλλαι 1963.

Τ.Ν.Κ. = Τυπικὸν τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου τῶν Κασούλων, εἰς Δημητριεύσκη 1,795-836.

Τ.Ξπ. = Τυπικὸν μονῆς Ξηροποτάμου ῾Αγίου Ὄρους, συνταχθὲν ἐν ἔτει 1915, ταξινομηθὲν ἐπιθεωρηθὲν καὶ δακτυλογραφηθὲν τῷ 1927 (δὲν ἔχει ἐκδοθῆ).

Τ.Ξφ. = Τυπικὸν μονῆς Ξενοφῶντος ἐν Ἄθῳ , χφ ὑπ᾿ ἀρ. 344, ἔτους 1906 (δὲν ἔχει ἐκδοθῆ).

Τ.Χ.Π. = Τυπικὸν τῆς μονῆς Χριστοῦ Παν­το­κράτορος, Δημητριεύσκη 1,656-702· καὶ Gautier Paul, Le typikon du Christ Sauveur Pantocrator, in “Revue des études byzantines”, tome 32, 1974, pp. 1-145.

Χ.Τ.Β. = Χρονικὰ Τυπικὰ (τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας) ὑπὸ ᾿Αγγέλου Βουδούρη, πρώην α΄ δομεστίκου Μ.Χ.Ε., ἰδιωτικὴ καταγραφή, Κωνσταντινούπολις 1924-1940 (φωτογραφικὴ ἔκδοσις τοῦ χειρογράφου ᾿Αθῆναι 1997).

Μὲ κόκκινο χρῶμα σημειώνονται οἱ συνηθέστερες βραχυγραφίες καθὼς καὶ ὅσες ἀναφέρονται στὶς σύγχρονες ἐκδόσεις μὲ εὐρεῖα διάδοσι.

Τελευταία ἐνημέρωσις· 5/2/2020
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Βραχυγραφίες τυπικῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 23 Φεβ 2010, 08:54:24

Tὸ θέμα αὐτὸ τὸ ἄνοιξα, γιὰ νὰ συζητήσωμε τὸ σύστημα βραχυγραφιῶν. ὁ σκοπὸς αὐτῆς τῆς συζητήσεως ἐξηγεῖται, νομίζω, ἐπαρκῶς καὶ σ᾿ αὐτὸ τὸ μήνυμά μου.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Βραχυγραφίες τυπικῶν

Δημοσίευσηαπό Maximos » Παρ 05 Μαρ 2010, 08:25:54

Πῶς προτείνετε νά βραχυγραφοῦμε τή νέα ἔκδοση τοῦ ΤΑΣ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης, διορθωθέντος καί ὑπομνηματισθέντος ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς ἀρχιμ. Δοσιθέου;
π. Μάξιμος Μ. Ματθαῖος
Maximos
 
Δημοσ.: 35
Εγγραφη: Παρ 12 Σεπ 2008, 05:04:33

Re: Βραχυγραφίες τυπικῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 05 Μαρ 2010, 21:45:38

Maximos έγραψε:Πῶς προτείνετε νά βραχυγραφοῦμε τή νέα ἔκδοση τοῦ ΤΑΣ ὑπό τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης, διορθωθέντος καί ὑπομνηματισθέντος ὑπό τοῦ ἡγουμένου αὐτῆς ἀρχιμ. Δοσιθέου;


Καλὴ ἐρώτησι. ἐγὼ γενικῶς χρησιμοποιῶ τὴν βραχυγραφία τοῦ ἑκάστοτε συγγράμματος καὶ δίπλα σημειώνω τὴν χρονολογία τῆς ἐκδόσεως στὴν ὁποία ἀναφέρομαι. δηλαδή· Τ.Α.Σ. 1643, Τ.Κ.Π. 1869, Τ.Μ.Ε. 1911, ΗΜ.Ε.Ε. 1955, Τάξις 1980, Τ.Δ. 1996, Μ.Τ. 1999, Δ 2001, κ.λπ.. αὐτὸ μὲ γλιτώνει ἀπὸ πολλὰ προβλήματα, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι ἂν προσπαθήσωμε νὰ ὁρίσωμε ἂν μία ἔκδοσις τοῦ Τ.Κ.Π. εἶναι ἡ 4η ἡ ἢ 5η, δὲν θὰ βροῦμε εὔκολα ἄκρη, διότι τὸ ἐπανεξέδωσαν διάφοροι ἐκδότες, καὶ ὁ καθένας σημείωνε τὴν ἔκδοσί του ὡς 3η ἢ 4η ἢ 5η, χωρὶς νὰ λαμβάνῃ ὑπόψι του τυχὸν προηγηθεῖσα ἔκδοσι ἄλλου ἐκδότου. μὲ βάσι αὐτὴν τὴν τακτικὴν θὰ παρέπεμπα στὴν νέα ἔκδοσι τοῦ Τ.Α.Σ. ὡς Τ.Α.Σ. 2009 (τὸ ὅτι κυκλοφόρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2010 εἶναι μᾶλλον μία τεχνικὴ λεπτομέρεια).

Βρίσκω αὐτὸν τὸν τρόπο ὄχι χωρὶς ἐλαττώματα, ἀλλὰ πρακτικὸ καὶ ἀσφαλῆ ἀπὸ τυχὸν παρανοήσεις, ἂν καὶ ἴσως δὲν εἶναι ὁ καθιερωμένος ἐπιστημονικὰ καὶ βιβλιογραφικά. θὰ μὲ ἐνδιέφερε νὰ δῶ καὶ ἄλλες προτάσεις.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Βραχυγραφίες τυπικῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 13 Μαρ 2010, 11:09:17

᾿Επανέρχομαι στὸ θέμα τῶν βραχυγραφιῶν καὶ παραπομπῶν στὶς διάφορες ἐκδόσεις καὶ ἐπανεκδόσεις τῶν τυπικῶν λαμβάνοντας καὶ ἐγὼ ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν νέα ἔκδοσι τοῦ Τ.Α.Σ. (2009/2010). ὅπως εἶπα καὶ στὸ προηγούμενο μήνυμά μου, γιὰ τὶς ἐκδόσεις τῶν τυπικῶν (καὶ εἰδικῶς τὶς παλαίτυπες ὅπως τοῦ Τ.Α.Σ.) προτιμῶ νὰ μὴν παραπέμπω σὲ 1η, 2α, ἢ 3η καὶ λοιπὲς ἐκδόσεις, ἀλλὰ δίπλα στὴν βραχυγραφία τοῦ βιβλίου σημειώνω τὴν ἑκάστοτε χρονολογία ἐκδόσεώς του. τὸ προτιμῶ αὐτό, διότι δὲν μποροῦμε νὰ εἴμαστε πάντοτε σίγουροι ἂν ἡ ἔκδοσις ἑνὸς συγκεκριμένου ἔτους εἶναι ἡ 4η ἢ 6η ἑνὸς τέτοιου βιβλίου. αὐτὸ γίνεται καλλίτερα κατανοητό, ἂν ἀσχοληθοῦμε λίγο μὲ τὶς διάφορες ἐκδόσεις τοῦ Τ.Α.Σ..

Στὴν εἰσαγωγή του στὴν νέα ἔκδοσι (σελ. 28 καὶ 32) ὁ π. Δοσίθεος ἀναφέρεται στὶς παλαιότερες ἐκδόσεις τοῦ Τ.Α.Σ., ἀλλὰ ἐνῷ κάνει λόγο γιὰ ἑπτά, ἀριθμεῖ μόνον ἕξι· καὶ ὅμως στὴν πραγματικότητα εἶναι περισσότερες! σὲ ἄλλο μήνυμα ἀναφέρω ἀναλυτικὰ πῶς ἔχει τὸ πρᾶγμα. πρὸς ἀποφυγὴν λοιπὸν περαιτέρω συγχύσεως προτιμῶ νὰ παραπέμπω σὲ συγκεκριμένη χρονολογία, Τ.Α.Σ. 1643 ἢ Τ.Α.Σ. 1771, καὶ λοιπά.


copyright 2010 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Βραχυγραφίες τυπικῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 26 Μαρ 2010, 11:21:44

Dionysios έγραψε:Δ Δίπτυχα = «Δίπτυχα τῆς ἐκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος» — κανονάριον καὶ ἐπετηρίς (1989 ἕως σήμερον).


Φίλος κληρικὸς ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ μοῦ ὑπέδειξε γιὰ τὰ Δίπτυχα τὴν βραχυγραφία Δ.Ε.Ε. (Δίπτυχα τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος»). σωστὸ καὶ δεκτό. νομίζω πάντως ὅτι ἔχει καθιερωθῆ ἀπὸ ἐτῶν ὁ μονολεκτικὸς τίτλος «Δίπτυχα», ὁ ὁποῖος καὶ σύντομος εἶναι καὶ σαφής. κρατοῦμε ὅμως καὶ τὴν παροῦσα πρότασι, διότι μπορεῖ νὰ χρησιμεύσῃ στὸ μέλλον ἢ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐργασίες.
Συμπλήρωσα τὴν νέα βραχυγραφία στὸ 1ο μήνυμα.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Βραχυγραφίες τυπικῶν

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 05 Φεβ 2020, 17:39:07

Ἔχουν περάσει ἀκριβῶς 10 χρόνια ἀπὸ τότε ποὺ δημοσιεύτηκε ὁ παραπάνω πίνακας μὲ βραχυγραφίες γιὰ τὰ διάφορα τυπικά. ᾿Εν τῷ μεταξὺ κάποια τυπικὰ βοηθήματα σταμάτησαν νὰ ἐκδίδωνται, νέα ἐμφανίστηκαν, κάποια ἄλλαξαν ὀνομασία.

Στὶς ἐργασίες καὶ μελέτες ποὺ γίνονται σήμερα στὸ Σεμινάριον ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης» χρησιμοποιοῦμε συνήθως τὶς παρακάτω βραχυγραφίες, γιὰ νὰ παραπέμψουμε στὶς κυριώτερες ἐκδόσεις τυπικῶν·

Κ.Δ.Ε.Ε.Κ.Ε.Ε. = Κανονάριον τῶν Διπτύχων ᾿Εκκλησίας ῾Ελλάδος.

Ε.Ο.Π. = ᾿Επετηρὶς Οἰκ. Πατριαρχείου.

Τ.Δ.Ε.Κ. = Τυπικαὶ Διατάξεις ᾿Εκκλησίας Κύπρου.

Τ.Μ.Κ. = Τάξις Μονῆς Κύκκου (ἐπίσης ἐν Κύπρῳ).

Μ.Τ.Μ.Τ.Π. = Μικρὸν Τυπικόν, ἐκδόσεις Παναγόπουλος.

Σ.Τ. = Σύστημα Τυπικοῦ, τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.

῞Οσες ἀπὸ αὐτὲς εἶναι νέες βραχυγραφίες συμπληρώθηκαν ἤδη καὶ στὸ 1ο μήνυμα, μὲ τὸν πλήρη πίνακα συντομογραφιῶν.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Τυπικόν

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron