᾿Ακολουθίες ψευδοαγίων!

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

᾿Ακολουθίες ψευδοαγίων!

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 12 Σεπ 2008, 00:43:47

Εἶδα ὅτι στὴν γνωστὴν ψηφιακὴν βιβλιοθήκην τοῦ πανεπιστημίου Κρήτης «᾿Ανέμη» (ὅπου γίνεται μία θαυμασία καὶ κατὰ πάντα ἀξιέπαινος ἐργασία) καὶ εἰς τὴν διεύθυνσιν http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/2/d/ ... 000188.tkl δίδεται ἡ κατωτέρω περιγραφομένη ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ δῆθεν νεομάρτυρος Παντελεήμονος.

Παράθεσις:
Ασματική ακολουθία του αγίου νεομάρτυρος Παντελεήμονος αθλήσαντος εν τη νήσω Κρήτη, της επαρχίας Στίας, χωρίον Επισκοποκέφαλον, κατά την δέκατην τετάρτην νοεμβρίου[sic] αωμη' σωτηρίου έτους: συγγραφείσα υπό Ιακώβου μοναχού του εν τη σκήτει του Άθωνος κατά το 1863. Εκδοθείσα το πρώτον επιμελεία της μητρός του αγίου, Ευπραξίας, δαπάνη δε των λαβόντων χάριν, διά πρεσβειών του αγίου, και διά των θαυμάτων αυτού παρά του Θεού. Νυν δε εκδίδοται υπό Αντωνίου Στ. Γεωργίου, [Αθήναι]: Αθήναι βιβλιοπωλείον, 1892.


Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων ἀπὸ τοὺς μὴ εἰδότας, καὶ ἐπειδὴ δὲν γνωρίζω ἂν ὑπάρχῃ κάποια ἐνημέρωσις εἴτε ὑπὸ τῆς ἀνωτέρω ἱστοσελίδος τοῦ πανεπιστημίου Κρήτης εἴτε κάπου ἀλλοῦ εἰς τὸ διαδίκτυον, καλὸν εἶναι νὰ ἀναφερθοῦν ἐδῶ ὅσα μᾶς ἐδίδασκεν ὁ ὁμότιμος καὶ πολυσέβαστος καθηγητὴς τῆς θεολογικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν Π. Β. Πάσχος, ὅτι πρόκειται περὶ ψευδομάρτυρος καὶ ὄχι περὶ ἀληθινοῦ ἁγίου τῆς ἐκκλησίας. τὸ θέμα συνοπτικῶς ἔχει ὡς ἑξῆς.

Μία ἄσεμνος «χριστιανὴ» γυνὴ ἀπομακρυνθεῖσα ἀπὸ τὸν νόμιμον σύζυγόν της συνέζη παρανόμως μὲ ἕναν ἀλλόθρησκον (Τοῦρκον). ἐκ τῆς παρανομίας ταύτης ἐγεννήθη ὁ υἱὸς αὐτῆς Παντελῆς, ἀποθανὼν κατὰ τὸ 12ον ἔτος τῆς ἡλικίας του ἐξ ἐπιδημικῆς ἀσθενείας. τοῦ ἀτυχοῦς παιδίου τὰ λείψανα ἡ ἄφρων μήτηρ ἐξέθαψε καὶ περιῆγεν ἀνὰ τὴν ῾Ελλάδα, λέγουσα ὅτι ὁ υἱὸς αὐτῆς ἡγίασε, μεριμνήσασα ταυτοχρόνως καὶ διὰ τὴν κατασκευὴν φαντασιώδους μυθοπλαστικοῦ συναξαρίου καὶ ἀναλόγου ἀκολουθίας, παρά τινος μοναχοῦ ἐκ τοῦ ῾Αγίου Ὄρους Ἄθω. ἡ ἀκολουθία ἐξεδόθη δίς, μίαν τῷ 1865 καὶ δευτέραν τῷ 1892 (εἰς τὴν «᾿Ανέμην» προσφέρεται ἡ δευτέρα ἔκδοσις).

῾Η ἐκκλησία ἀντέδρασεν ἐπισήμως καὶ κατεδίκασε πολλάκις τὰς ἐνεργείας ταύτας ἀπαγορεύουσα τὴν χρῆσιν τοιαύτης ἀκολουθίας. πρῶτος ἀντέδρασεν ὁ μητροπολίτης ᾿Αθηνῶν Θεόφιλος περὶ τὸ 1860, ἐνῷ ἀργότερον ἐπανῆλθε διὰ συνοδικῆς ἐγκυκλίου τῇ 30ῇ αὐγούστου 1865. εἶτα ὁ μητροπολίτης Κρήτης Εὐμένιος περὶ τὸ 1890. καὶ τέλος τὸ γραφεῖον τῆς ἱερᾶς συνόδου τῆς μητρὸς ἐκκλησίας, ἤ τοι τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξέδωκε σχετικὴν ἀνακοίνωσιν «πρὸς γνῶσιν καὶ προφύλαξιν τῶν χριστιανῶν».

῾Επομένως ἡ χρῆσις τῆς ἐν λόγῳ ἀκολουθίας εἶναι τελείως ἀπηγορευμένη.
Τὰ σχετικὰ κείμενα καὶ περισσοτέρας πληροφορίας δύναται ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ εὕρῃ εἰς τὰ ἑξῆς:
1. Π. Β. Πάσχου, «῞Αγιοι, οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ» (εἰσαγωγὴ στὴν ἁγιολογία τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας), σ. 126.
2. Σωφρονίου Εὐστρατιάδου, «῾Αγιολόγιον», σ. 373-374.
3. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (ἀρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν), «Οἱ νεομάρτυρες», σ. 335, σημ. 4. καὶ β΄ ἔκδ. 1934, σελ. 10-11, σημ. 2.
4. «᾿Εκκλησιαστικὴ ᾿Αλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως, τ. Κ΄, 1900, σ. 66.copyright 2008 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Ακολουθίες ψευδοαγίων!

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 12 Σεπ 2008, 00:47:14

Κατὰ τὸν 13ον αἰῶνα μία ἐξέχουσα προσωπικότης τῆς αὐτοκρατορίας (Βυζαντίου) ἦτο ὁ Νικηφόρος Βλεμμίδης, ἀνὴρ σοφώτατος, ἐξαίρετος διδάσκαλος τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας, μὲ μεγάλην συγγραφικὴν καὶ θεολογικὴν δρᾶσιν. οἱ σύγχρονοί του τὸν ἐτιμοῦσαν καὶ τὸν ἐσέβοντο πολύ. ὅμως σὲ μεγάλην ἡλικίαν διετύπωσε λατινίζουσες θεολογικὲς θέσεις κυρίως περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ὄχι σύμφωνες μὲ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν καὶ διδασκαλίαν. μετὰ τὸν θάνατόν του (1272) οἱ μαθητές του ἠθέλησαν νὰ τὸν τιμήσουν ὡς ἅγιον καὶ μάλιστα συνέταξαν καὶ ἀκολουθίαν πρὸς τιμήν του, ἀλλὰ βεβαίως αὐτὲς οἱ προσπάθειες δὲν ἐκαρποφόρησαν.

Προέλευσις πληροφοριῶν

1. Β. Στεφανίδης, «᾿Εκκλησιαστικὴ ἱστορία».

2. ᾿Α. Ν. Διαμαντόπουλος, ἄρθρον «Βλεμμύδης (Νικηφόρος)» εἰς ἐγκυκλοπαιδείαν ᾿Ελευθερουδάκη.

3. Βλασίου Φειδᾶ, «Βυζάντιο», γ΄ ἔκδ. 1990.

4. ᾿Απὸ τὶς πανεπιστημιακὲς παραδόσεις στὸ μάθημα τῆς Βυζαντινῆς Γραμματολογίας, σημειωσεις (ὅπου καὶ ἡ πληροφορία γιὰ σύνταξι ἀκολουθίας στὸν Νικηφόρο Βλεμμιδη).

5. Βλασίου Φειδᾶ, «᾿Εκκλησιαστικὴ ἱστορία» τόμος Β΄.

6.http://efessos.lib.uoa.gr/hellinomnimon ... mmides.htmcopyright 2008 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ᾿Ακολουθίες ψευδοαγίων!

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 30 Σεπ 2009, 23:13:49

Τὸ κατωτέρω κείμενον τὸ ἐδημοσίευσα τὴν τρίτην 29 Σεπ 2009, 23:21:15, στὴν διεύθυνσι http://www.agiooros.net/forum/viewtopic ... 14#p127914.

Ermite έγραψε:Ο π.Επιφάνιος Ευθυβούλου είναι Ορθόδοξος Κληρικός εν Λεμεσω.
Ενήργησε όμως (όπως συμπεραίνω) με σπουδή.
Κάποιος, προφανώς, τον παρεκάλεσε να του βρει τον Άγιο Μενέλαο, γιά να τον εορτάζει και επεχείρησε "φιλοτίμως" να εκδόσει Ακολουθίαν.

Άγιος Μενέλαος δεν αναφέρεται μέχρι στιγμής στα Αγιολόγια της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Τα Μαρτυρολόγια των Βενεδικτίνων (όπου στηρίζεται το Συναξάριον) είναι αξιόλογες πηγές, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται "βάσανος" προκειμένου να εντάξουμε έναν Άγιο στο Εορτολόγιο και στην Υμνογραφία της Εκκλησίας μας.
Γι'αυτό λειτουργούν και οι Συνοδικές Επιτροπές Θ.Λατρείας κλπ στις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, ώστε άνθρωποι ειδήμονες, με επίγνωση και με συναίσθηση της σοβαρότητος του έργου αυτού να διελέγχουν τις ποικίλες επιθυμίες και πρωτοβουλίες ευσεβείας των πιστών.

Εφ'όσον είναι προ του Σχίσματος (1054 ή και 850 μΧ), το συζητούμε να ενταχθεί και να εορτάζεται στο Εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά απαιτείται εκκλησιαστική διαδικασία!

Άλλο σημαντικό θέμα είναι η Ακολουθία. Η οποία πρέπει να συντεθεί από καταλλήλους ανθρώπους.
Και φυσικά, να μην είναι συμπίλημα και παραφθορά από Ακολουθίες άλλων Αγίων.

Στην Ακολουθία εν προκειμένω του Αγίου Μενελάου, παρατηρούμε το παράδοξον να του έχουν συνθέσει Κανόνες ο Ιωάννης Δαμασκηνός και ο Θεοφάνης. Παλαιοί και πολύ δόκιμοι και Άγιοι Υμνογράφοι. Ο Δαμασκηνός απέθανε το 749 μΧ και ο Θεοφάνης το 850 μΧ. Ο Άγιος Μενέλαος απέθανε περίπου το 770 μΧ (εφ'όσον κατά το Συναξάρι γεννήθηκε το 700 μΧ). Πώς είναι δυνατόν να του έγραψε Κανόνα ο Δαμασκηνός;!! Και πραγματικά. Ενώ προαναγγέλλεται Ακροστιχίδα: Ὄλβος πέφηνας γηγενῶν Μενέλαε.
Στο τέλος, αντί Μενέλαε βγαίνει ΠΘΥΜΙΕ!!
Προφανώς, λοιπόν, πήραν τροπάρια άλλου Αγίου και τα προσαρμόσανε γιά τον Αγιο Μενέλαο.
Αλλά και στα χρόνια του Αγίου Θεοφάνους δεν ήταν γνωστός στην Ανατολή ο Αγιος Μενέλαος.

Και τί να πει δε κανείς γιά τα σόλοικα Εσπέρια σε πεζή καθομιλουμένη !!..

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, οὐκ ἀνθρωπίνου ἐστι, πῶς τὰ πρόσκαιρα ἄφηκες, ἀλλ’ ἡδονικότατα, τῆς ζωῆς τὰ ἐπίγεια· οὐκ ἐξουσίαις πανίσχυρες, οὐδὲ χρημάτων ἐπόθησας, ἀλλὰ τούτα κατέλιπες, οὐδαμῶς σκεφτόμενος, τὸν Χριστὸν ἐπόθησας καὶ εὑρήκες, σὺ παμμακάριστε.

Νοῦς ὁ γήϊνός τε πήλινος, ἀδυνατεῖ νὰ σκεφτεῖ, πῶς πατέρας ἀπάνθρωπος, ἀσυνειδητότατος, τὸν υἱόν του ἐκτύπησε, καὶ κατεξευτέλισε τούτον σφοδρῶς, μὴ ἀποδεχόμενος, τὴν ἐλεύθερη βούλησιν, καὶ τὴν εἰκόνα Θεοῦ· ἀλλὰ σὺ Μενέλαε, πειρασμὸν τοῦτον ἐνίκησας.

Πολλοῦς, ἀνθρώπους ὁδήγησας, σὺ πρὸς τὴν ἄνω ζωή, καὶ τὴν μήτηρ σου πάνσοφε, καὶ τὴν αὐταδέλφην της, κορασίδα τε κάποτε, γυνῆ σοφὲ πρὸς σὲ προορίζουσα, μοναστηρίῳ αὐτῶν δὲ ἴδρυσας, Χριστῷ προσήγγισας, συμπαθῶς πανεύφημε· ὅθεν τὴνμνήμην σου τὴν πανίερον, πανηγυρίζομεν.

Ας είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί.
Η Ορθόδοξη Ευσέβεια έχει σοβαρότητα.
Παρορμητισμοί και "λαϊκούρες" δεν επιτρέπονται.
Ρίχνουν το επίπεδο. Πώς να το κάνουμε..


Θὰ ἤθελα νὰ συγχαρῶ δημοσίως τὸν Ermite, τοῦ ὁποίου δὲν γνωρίζω τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, γιὰ τὴν πολὺ καλὴ κριτική, ποὺ ἐδημοσίευσε ἀπὸ τὶς 14 ἰουλίου 2009, γι᾿ αὐτὴν τὴν «νεοφανῆ ἀκολουθία»(!) κάποιου δῆθεν ἁγίου Μενελάου, ἀγνώστου καὶ ἀνυπάρκτου στὸ ὀρθόδοξον ἁγιολόγιον. χάρηκα πολὺ γι᾿ αὐτὴν τὴν κριτική. χάρηκα, διότι καὶ ἐγὼ εἶχα δημοσιεύσει ἀνάλογη κριτικὴ γιὰ τὴν ἴδια ἀκολουθία πρὸ δύο ἐτῶν στὴν τριμηνιαία ἐπιθεώρησι ποὺ ἐκδίδω «Συμβολή (ἐπιθεώρησις τυπικοῦ)», τεῦχος 19 (2007), σ. 91.

Εἶναι ἐμφανὲς ὅτι ὁ Ermite ἔχει στὰ χέρια του τὴν ἔκδοσι τῆς ἀκολουθίας καὶ ἔχει σχηματίσει δική του ἄποψι ἀπὸ ἔρευνα καὶ ἐξέτασι τῶν στοιχείων ποὺ ἔχει κάμει ὁ ἴδιος. μάλιστα ἕνα μέρος τῆς ἐπιχειρηματολογίας του εἶναι κοινὸ μὲ τὴν δική μου ἐπιχειρηματολογία, καὶ κάποια ἐπιχειρήματά του τὰ ἔχει μὲ τὴν ἴδια ἀκριβῶς σειρὰ μὲ τὴν ὁποία τὰ εἶχα καὶ ἐγώ. ἴσως νὰ εἶχε ὑπόψει του καὶ τὴν δική μου κριτική, ἴσως νὰ πρόκειται γιὰ σύμπτωσι.

Κοινὰ σημεῖα τῶν δύο κριτικῶν εἶναι τὰ ἑξῆς·
— ἀνύπαρκτος ἅγιος στὰ ὀρθόδοξα ἁγιολόγια,
— δυτικά ἁγιολόγια, ἀξιολόγησις καὶ χρῆσις αὐτῶν,
— χρονικὴ τοποθέτησις τοῦ προσώπου καὶ κανονικὴ διαδικασία πρὸς ἔνταξιν στὸ ἁγιολόγιον,
— ἡ «ἀκολουθία» εἶναι συμπίλημα καὶ τροποποιημένη,
— ἀναληθὴς ἀναφορὰ στοὺς ἀρχαίους ὑμνογράφους ᾿Ιωάννη Δαμασκηνὸ καὶ Θεοφάνη,
— συμπέρασμα ἀρνητικὸ γιὰ τὴν ἔκδοσι.

Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Ermite εἶναι σοβαρὰ καὶ δυνατά, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοσι, τὰ διατυπώνει μὲ τὸν δικό του λόγο, καὶ νομίζω ὅτι ἔχει χρησιμοποιήσει μὲ ὀρθὸ τρόπο ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ εἶχε στὴν διάθεσί του. βεβαίως ὑπάρχουν καὶ διαφορετικὰ σημεῖα ἀνάμεσα στὶς δύο κριτικές, καὶ ἡ κάθε μία ἀλλοῦ ἔχει περισσότερες καὶ ἀλλοῦ λιγώτερες πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἄλλη. θὰ ἔλεγα πάντως ὅτι τὸ ἕνα κείμενο συμπληρώνει τὸ ἄλλο μὲ ὄμορφο καὶ σοβαρὸ τρόπο.

Τὸ συμπέρασμα καὶ τῶν δύο κριτικῶν εἶναι, νομίζω, τὸ ἴδιο. τὸ ἐν λόγῳ βιβλίο δὲν συνιστᾷ ἐκκλησιαστικὴ ἀκολουθία καὶ δὲν πρέπει νὰ χρησιμοποιῆται οὔτε στὴν κοινὴ λατρεία οὔτε στὴν κατ᾿ ἰδίαν. ὁ ἐν λόγῳ ἅγιος Μενέλαος εἶναι ἄγνωστος καὶ ἀνύπαρκτος στὸ ὀρθόδοξον ἁγιολόγιον.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Θέματα ὑμνολογίας - ὑμνογραφίας

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες

cron