Πρόλογοι προσομοίων

ὑμνολογικὴ καὶ ὑμνογραφικὴ θεώρησις. πηγές, κείμενα, παρατηρήσεις, ἑρμηνευτικὰ σχόλια
Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:16:56

Συνήθως οἱ πρόλογοι ὑπάρχουν εἰς τὶς διάφορες μουσικὲς ἐκδόσεις τοῦ εἱρμολογίου. ὁποιαδήποτε τέτοια ἔκδοσι καὶ ἂν πάρῃ κανείς, εἴτε παλαιὰ (Χουρμουζίου, ᾿Ιωάννου πρωτοψάλτου) εἴτε νεωτέρα (π.χ. ἐκδόσεις «Ζωῆς», μουσικὸς πανδέκτης τόμος 3) μετὰ τοὺς εἱρμοὺς τῶν κανόνων ἔχουν τοὺς προλόγους, σὰν σὲ παράρτημα. ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ νεώτεραι ἐκδόσεις, πρακτικοῦ κυρίως χαρακτῆρος, ὅπου παρατίθενται διάφορα συνήθη μέλη, ὅπως οἱ πρόλογοι, «τιμιωτέρες», κεκραγάρια καὶ πασαπανοάρια, ἀπολυτίκια καὶ κοντάκια τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ ἄλλα. τοιαῦτα βιβλία ἔχουν ἐκδώσει ὁ Δ. Παναγιωτόπουλος Κοῦρος (Μουσικὸν ἐγκόλπιον ἱερέως, ᾿Αθῆναι 1950), ὁ Γ. Κακουλίδης καὶ ἄλλοι.

Ἂν κάποιος ἐνδιαφέρεται διὰ τὸ ἀργὸ εἱρμολογικὸ μέλος, ὑπάρχει τὸ «Μουσικὸν ἀπάνθισμα» τοῦ ᾿Ιωάννου πρωτοψάλτου, περιέχον τὰ προσόμοια καὶ ἀπολυτίκια πασῶν τῶν ἑορτῶν μηνολογίου, τριῳδίου καὶ πεντηκοσταρίου μελοποιημένα (ἀργῶς). τὰ προσόμοια κάθε ἑορτῆς μελοποιημένα σύντομα ὑπάρχουν σὲ νέωτερες ἐκδόσεις, ὅπως τὸ ἑπτάτομον «Μουσικὸν μηνολόγιον» τοῦ μακαρίτου Γεωργίου Σύρκα (ποὺ τὄγραψε γιὰ ὅσους νεωτέρους γίνονται πρωτοψάλτες χωρὶς νὰ ξέρουν οὔτε κἂν τὰ προσόμοια, οὔτε τοὺς εἱρμούς, ὅπως μοῦ ἔλεγε χαρακτηριστικῶς ὁ ἀείμνηστος στὴν διάρκεια τῆς πολύμηνης συνεργασίας μας 1994-1995), ἀλλὰ καὶ ἄλλων φυσικά.

Ἂν ὅμως ἀναζητῇ κανεὶς τοὺς προλόγους τῶν προσομοίων ὄχι σὲ μουσικὴν μορφὴν ἀλλὰ μόνον ὡς κείμενα, ὡς ὕμνους, θὰ συναντήσῃ πρακτικὲς δυσκολίες. θὰ πρέπει δηλαδὴ νὰ ἀνατρέχῃ εἰς τὰ μηναῖα, τὴν παρακλητικὴ καὶ τὰ ἄλλα λειτουργικὰ βιβλία (συνολικὰ 12 βιβλία), γιὰ νὰ βρῇ τὸ καθένα χωριστά. συγκεντρωμένους ὅλους τοὺς προλόγους ὡς κείμενον ἐξέδωκε ὁ θεολόγος καὶ μουσικοδιδάσκαλος ᾿Απόστολος Παπαχρῖστος τὸ 1997, ὄχι σὲ λειτουργικὸ βιβλίο, ἀλλὰ ὅταν ἐξέδωκε ἕνα διπλοκάσετο μὲ ὅλα τὰ προσόμοια, εἶχε καὶ τὸ κείμενό τους μαζί, χωρὶς μουσικὴ παρασήμανσι. τὸ διπλοκάσετο ἐκεῖνο ἐξαντλήθηκε σύντομα, καὶ δὲν γνωρίζω ἂν ἔγινε ἐπανέκδοσίς του.

᾿Επειδὴ ὑπάρχει πρακτικὴ χρησιμότης γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς μουσικῆς, παρατιθενται ἐδῶ συγκεντρωμένα τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα τῶν προλόγων τῶν προσομοίων. περιλαμβάνονται ὄχι μόνον οἱ πιὸ συνηθισμένοι πρόλογοι ἀλλὰ καὶ κάποιοι ὀλιγόχρηστοι.

῾Η στίξις τῶν κειμένων εἶναι φιλολογικὴ καὶ ὄχι μουσική. μέσα στὸ κείμενο ὑπάρχουν παρενθέσεις μὲ γράμματα· τὰ γράμματα εἶναι τῶν φθόγγων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς (ν = ΝΗ, π = ΠΑ, Β = ΒΟΥ κ.λπ.)· δηλώνουν τὸν φθόγγο στὸν ὁποῖο καταλήγει ἡ κάθε μουσικὴ φράσι τοῦ ὕμνου. γιὰ τὴν δήλωσι αὐτῶν τῶν φθόγγων ἐλήφθη ὑπόψιν τὸ σύντομον μουσικὸν μέλος ποὺ ἔχουν οἱ πρόλογοι στὶς κλασσικὲς ἐκδόσεις. ἑπομένως οἱ παρενθέσεις αὐτὲς εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ διαίρεσις τῶν ὕμνων σὲ στίχους καὶ ἡμιστίχια, ἀλλὰ ἐδῶ ὅλοι οἱ ὕμνοι παρατίθενται εἰς στίχους, κατὰ τὴν ποιητικήν τους μορφή. μετὰ τὸν κάθε ὕμνο ἐντὸς ἀγκυλῶν ἀναγράφεται ποῦ ἀνευρίσκεται, δηλαδὴ τὸ λειτουργικὸν βιβλίον ἀπὸ ὅπου προέρχεται τὸ κείμενον.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:17:48

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος Α΄ (Πα)

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα (π),
τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων (δ) κραταιὰ προστασία (π),
ἄχραντε παρθένε, σῶσον ἡμᾶς (δ) τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας (π),
ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ Θεόν (δ),
θεοτόκε, ἀνεθέμεθα (π).
[Παρακλητική, κυριακὴ ἑσπέρας]

Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς (δ) οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν (π),
ἀλλ᾿ οὐρανὸς ὑπεδέξατο (π), ἠνοίγησαν ὑμῖν (π)
παραδείσου πύλαι (δ), καὶ ἐντὸς γενόμενοι (π)
τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε (π),
Χριστῷ πρεσβεύσατε (π)
δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν (δ)
τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος (π).
[Παρακλητική, παρασκευὴ ἑσπέρας]

῍Ω τοῦ παραδόξου θαύματος (δ),
ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς (δ) ἐν μνημείῳ τίθεται (π),
καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανὸν (δ) ὁ τάφος γίνεται (π),
εὐφραίνου, Γεθσημανή (δ),
τῆς θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος (π),
βοήσωμεν οἱ πιστοὶ (δ)
τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον (π)·
κεχαριτωμένη, χαῖρε (δ), μετὰ σοῦ ὁ Κύριος (π),
ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ (δ)
διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος (π).
[Μηναῖον, 15 αὐγούστου εἰς τὸν ἑσπερινόν]

Νεφέλην σε φωτὸς ἀιδίου, παρθένε (δ),
ὁ προφήτης ὠνόμασεν (π),
ἐν σοὶ γὰρ ὡς ὑετὸς (δ) ἐπὶ πόκον καταβὰς (δ)
ὁ Λόγος τοῦ Πατρὸς (δ) καὶ ἐκ σοῦ ἀνατείλας (δ)
τὸν κόσμον ἐφώτισε (δ),
τὴν πλάνην κατήργησε (δ) Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν (π)·
αὐτὸν ἱκετεύουσα (δ) ἐκτενῶς, παναγία (δ),
δεόμεθα μὴ παύσῃ ὑπὲρ ἡμῶν (δ)
τῶν ἀληθῆ θεοτόκον ὁμολογούντων σε (π).
[Παρακλητική, μικρὸς ἑσπερινὸς σαββάτου]

Σταυρὸς κατεπάγη ἐν Κρανίῳ (δ) καὶ ἤνθησεν ἡμῖν ἀθανασίαν (π)
ἐκ πηγῆς ἀενάου, (δ) τῆς πλευρᾶς τοῦ σωτῆρος (π).
[Παρακλητική, τρίτη ἑσπέρας]
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:18:29

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος Β΄ (Πα)

Οἶκος τοῦ 'Εφραθᾶ, (π) ἡ πόλις ἡ ἁγία, (π)
τῶν προφητῶν ἡ δόξα, (ζ)
εὐτρέπισον τὸν οἶκον, (δ)
ἐν ᾧ τὸ θεῖον τίκτεται (π).
[Μηναῖον, 20 δεκεμβρίου εἰς τὸν ἑσπερινόν]

῞Οτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν (π) ὁ 'Αριμαθαῖος καθεῖλε, (γ)
τὴν τῶν ἁπάντων ζωήν, (γ)
σμύρνῃ καὶ σινδόνι σε, Χριστέ, ἐνείλησε (π)
καὶ τῷ πόθῳ ἐπείγετο, (ν) καρδίᾳ καὶ χείλει, (γ)
σῶμα τὸ ἀκήρατον σοῦ περιπτύξασθαι, (π)
ὅμως συστελλόμενος φόβῳ, (γ)
χαίρων ἀνεκραύγαζε· δόξα (δ)
τῇ συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε (π).
[Τριῴδιον, μεγάλη παρασκευή, εἰς τὴν ἀποκαθήλωσιν]

῏Ηχος Β΄ (Δι)

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν (δ) ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον, (δ)
τοὺς διῃρημένους τοῖς σώμασι (δ) καὶ ἡνωμένους τῷ πνεύματι, (β)
τοὺς θεοκηρύκων πρωτοστάτας, (δ)
τὸν μὲν ὡς τῶν ἀποστόλων προεξάρχοντα, (β)
τὸν δὲ ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα· (β)
τούτους γὰρ ὄντως ἀξίως (δ) ἀθανάτου δόξης (δ)
διαδήμασι στεφανοῖ (δ) Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, (γ)
ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος (δ).
[Μηναῖον, 29 ἰουνίου εἰς τὸν ἑσπερινόν]

῏Ηχος Β΄ (Πα)

῎Αγγελος μὲν τὸ Χαῖρε (δ) πρὸ τῆς σῆς συλλήψεως, Κύριε, (δ)
τῇ κεχαριτωμένῃ ἐκόμισεν, (π)
ἄγγελος δὲ τὸν λίθον (δ) τοῦ ἐνδόξου σου μνήματος (δ)
ἐν τῇ σῇ ἀναστάσει ἐκύλισεν, (π)
ὁ μὲν ἀντὶ τῆς λύπης (δ) εὐφροσύνης σύμβολα μηνύων, (π)
ὁ δὲ ἀντὶ θανάτου (δ) δεσπότην ζωοδότην κηρύττων ἡμῖν· (π)
διὸ βοῶμέν σοι· (π)
εὐεργέτα τῶν ἁπάντων, (δ) Κύριε, δόξα σοι (π).
[Παρακλητική, κυριακὴ πρωί]

῞Ημαρτον εἰς σέ, σωτήρ, (π) ὡς ὁ ἄσωτος υἱός, (π)
δέξαι με, Πάτερ, (π) μετανοοῦντα (δ)
καὶ ἐλέησόν με, ὁ Θεός (π).
[Παρακλητική, κυριακὴ ἑσπέρας]
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:19:02

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος Γ΄ (Γα)

Μεγάλη τῶν μαρτύρων σου, Χριστέ, ἡ δύναμις, (κ)
ἐν μνήμασι γὰρ κεῖνται (κ) καὶ πνεύματα διώκουσι (π)
καὶ κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν (π)
τῇ πίστει τῆς Τριάδος ἀγωνισάμενοι (κ) ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας (γ).
[Παρακλητική, παρασκευὴ ἑσπέρας]

Σταυροφανῶς Μωυσῆς ἐν τῷ ὄρει (κ)
χεῖρας ἐκτείνας πρὸς ὕψος (κ) τὸν 'Αμαλὴκ ἐτροποῦτο, (π)
σὺ δέ, σωτήρ, τὰς παλάμας ἁπλώσας (κ)
ἐν τῷ σταυρῷ τῷ τιμίῳ (κ)
ἐνηγκαλίσω με, σώσας (κ) τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, (π)
καὶ ἔδωκάς μοι σημείωσιν ζωῆς (κ)
ἀπὸ τόξου φυγεῖν τῶν ἐναντίων μου· (π)
ἐξελοῦ τὸν λαόν σου (κ)
ἐκ χειρὸς τῶν ἐχθρῶν σου, φιλάνθρωπε (γ).
[Παρακλητική, τετάρτη πρωί]

Σῶσόν με, Κύριε ὁ Θεός μου, (κ)
σὺ γὰρ πάντων ἡ σωτηρία· (π)
ὁ κλύδων με τῶν παθῶν ἐκταράττει (κ)
καὶ τὸ βάρος τῶν ἀνομιῶν με βυθίζει· (π)
δός μοι χεῖρα βοηθείας, (κ)
καὶ πρὸς φῶς ἀνάγαγέ με κατανύξεως, (κ)
ὡς μόνος εὔσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος (γ).
[Παρακλητική, κυριακὴ ἑσπέρας]

Τὸν σταυρόν σου προσκυνῶ, Χριστέ, τὸν τίμιον, (κ)
τὸν φύλακα τοῦ κόσμου, (π)
τὴν σωτηρίαν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, (κ) τὸ μέγα ἱλαστήριον, (π)
τοῦ βασιλέως τὸ νῖκος, (κ) τὸ καύχημα πάσης τῆς οἰκουμένης (γ).
[Παρακλητική, τρίτη ἑσπέρας]

Τῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ σου, φιλάνθρωπε, (κ)
ὁ θάνατος νενέκρωται (κ) καὶ ὁ ᾅδης ἐσκύλευται, (π)
καὶ οἱ πάλαι θανόντες (κ) ἀναστάντες ὕμνον σοι προσέφερον· (π)
διὸ βοῶμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεός· (κ)
τὸν μεταστάντα ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, (κ)
ἔνθα πάντων ἐστὶν (κ) εὐφραινομένων ἡ κατοικία ἐν σοί, (κ)
δοξάζειν σου τὴν θεότητα (γ).
[Μέγα εὐχολόγιον, ἀκολουθία νεκρώσιμος εἰς μοναχούς]
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:19:30

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος Δ΄ (Βου)

῾Ως γενναῖον ἐν μάρτυσιν, (π) ἀθλοφόρε Γεώργιε, (β)
συνελθόντες σήμερον εὐφημοῦμέν σε, (β)
ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας, (π) τὴν πίστιν τετήρηκας (δ)
καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ (δ) τὸν τῆς νίκης σου στέφανον, (β)
ὃν ἱκέτευε (β) ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι (γ)
τοὺς ἐν πίστει ἐκτελοῦντας (δ) τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου (β).
[Μηναῖον, 23 ἀπριλίου εἰς τὸν ἑσπερινόν]

῎Εδωκας σημείωσιν (π) τοῖς φοβουμένοις σε, Κύριε, (β)
τὸν σταυρόν σου τὸν τίμιον, (β)
ἐν ᾧ ἐθριάμβευσας (δ) τὰς ἀρχὰς τοῦ σκότους (β)
καὶ τὰς ἐξουσίας (δ) καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς (δ)
εἰς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα· (β)
διό σου τὴν φιλάνθρωπον οἰκονομίαν δοξάζομεν, (β)
᾿Ιησοῦ παντοδύναμε, (δ) ὁ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν (β).
[Παρακλητική, τετάρτη πρωί]

῾Ο ἐξ ὑψίστου κληθεὶς οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, (β)
ὅτε τὸ ἐπίγειον σκότος ἠμαύρωσε (β)
τοὺς ὀφθαλμοὺς τοὺς τοῦ σώματος (δ) τῆς ἀσεβείας (π)
δημοσιεῦον τὴν σκυθρωπότητα, (β)
τότε τὸ οὐράνιον φῶς περιήστραψε (β)
τῆς διανοίας τὰ ὄμματα (δ) τῆς εὐσεβείας (π)
ἀποκαλύπτον τὴν ὡραιότητα, (β)
ὅθεν ἐπέγνως τὸν ἐξάγοντα (π)
φῶς ἐκ σκότους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, (δ)
ὃν ἱκέτευε σῶσαι καὶ φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν (β).
[Μηναῖον, 29 ἰουνίου εἰς τὸν ὄρθρον]

῎Ηθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι (π)
τῶν ἐμῶν πταισμάτων, Κύριε, τὸ χειρόγραφον (β)
καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου (π)
διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαί σοι, (β)
ἀλλ' ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με (δ) καὶ πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου, (π)
Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι σῶσόν με (β).
[Παρακλητική, κυριακὴ ἑσπέρας].

Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ σταυρῷ (β)
τὴν προγονικὴν ἡμῶν κατάραν ἐξείληψας (β)
καὶ κατελθὼν ἐν τῷ ᾅδῃ (π)
τοὺς ἀπ' αἰῶνος δεσμίους ἠλευθέρωσας, (β)
ἀφθαρσίαν δωρούμενος (δ) τῶν ἀνθρώπων τῷ γένει· (β)
διὰ τοῦτο ὑμνοῦντες δοξάζομεν (π)
τὴν ζωοποιὸν (δ) καὶ σωτήριόν σου ἔγερσιν (β).
[Παρακλητική, σάββατον ἑσπέρας]
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:20:05

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος πλ. Α΄ (Κε)

Χαίροις ἀσκητικῶν (κ) ἀληθῶς
ἀγωνισμάτων τὸ εὐῶδες κειμήλιον, (κ)
σταυρὸν γὰρ ἐπ' ὤμων ἄρας (δ)
καὶ τῷ δεσπότῃ Χριστῷ (κ)
σεαυτὸν παμμάκαρ ἀναθέμενος (π)
σαρκὸς κατεπάτησας (κ) τὸ χαμαίζηλον φρόνημα, (κ)
ταῖς ἀρεταῖς δὲ (δ) τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας (κ)
καὶ πρὸς ἔνθεον (δ) ἀνεπτέρωσας ἔρωτα· (π)
ὅθεν τὴν παναγίαν σου (κ) κυκλοῦντες, πανεύφημε, (δ)
λάρνακα, Σάββα, τῆς θείας (δ) φιλανθρωπίας αἰτούμεθα (κ)
τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις (κ)
καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι (δ) τὸ μέγα ἔλεος (κ).
[Μηναῖον, 5 δεκεμβρίου εἰς τὸν ἑσπερινόν]

῏Ηχος πλ. Α΄ (Πα)
῞Οσιε πάτερ θεοφόρε Θεοδόσιε, (κ)
μεγάλως ἠγωνίσω ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ (δ)
ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις (π)
τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν, (κ)
νῦν δὲ συγχορεύεις (δ) μετὰ τῶν ἀσωμάτων (π)
Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν, (κ)
τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ λυτρωτήν, (π)
τὸν ὑποκλίναντα τὴν κάραν τῷ προδρόμῳ (π)
καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων· (κ)
αὐτὸν ἱκέτευε, αὐτὸν δυσώπει, ὅσιε, (π)
δωρηθῆναι τῇ ἐκκλησίᾳ
ὁμόνοιαν, εἰρήνην (δ) καὶ μέγα ἔλεος (δ).
[Μηναῖον, 11 ἰανουαρίου, ἑσπερινός]


῏Ηχος πλ. Α΄ (Πα)

Ὅσιε πάτερ,
οὐκ ἔδωκας ὕπνον σοῖς ὀφθαλμοῖς,
οὐδὲ τοῖς βλεφάροις σου νυσταγμόν,
ἕως οὗ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα, τῶν παθῶν ἠλευθέρωσας,
καὶ σεαυτὸν ἡτοίμασας τοῦ Πνεύματος καταγώγιον·
ἐλθὼν γὰρ ὁ Χριστὸς σὺν τῷ Πατρί,
μονὴν παρὰ σοὶ ἐποιήσατο,
καὶ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος θεράπων γενόμενος,
μεγαλοκήρυξ πατὴρ ἡμῶν,
πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
(Μηναῖον, 7 νοεμβρίου, ἑσπερινός)


῏Ηχος πλ. Α΄ (Πα)

Ὅσιε πάτερ,
νικητὴς Μήδων καὶ Χαλδαίων γέγονας τῶν νοητῶν,
πᾶσαν Βαβυλῶνος πλάνην καθελών,
τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ,
οὐ τῷ λείῳ τῶν ἡδονῶν ἐθέλχθης,
οὐ τὸ πῦρ τῶν πειρασμῶν ἐδειλίασας·
δι᾿ ὃ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν βραβείοις σε νικητικοῖς ἐστεφάνωσε,
καὶ νῦν σὺν ἀγγέλοις παριστάμενος,
πρὸς Κύριον ἱκέτευε,
αἰτούμενος εἰρήνην τῷ κόσμῳ,
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.
(Μηναῖον, 22 ἰανουαρίου, ὄρθρος)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:20:26

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος πλ. Β΄ (Δι)

῞Ολην ἀποθέμενοι (δ) ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλπίδα, (δ)
θησαυρὸν ἀσύλητον (δ) ἐπὶ γῆς οἱ ἅγιοι ἐθησαύρισαν· (β)
δωρεὰν ἔλαβον, (δ) δωρεὰν διδοῦσι (δ)
τοῖς νοσοῦσι τὰ ἰάματα (γ)
χρυσὸν ἢ ἄργυρον (δ) εὐαγγελικῶς οὐκ ἐκτήσαντο, (β)
ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι (δ) τὰς εὐεργεσίας μετέδωκαν, (β)
ἵνα διὰ πάντων (β) ὑπήκοοι γενόμενοι Χριστῷ (δ)
ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύωσιν (δ)
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν (β).
[Μηναῖον, 1 νοεμβρίου, ἑσπερινός]

Αἱ ἀγγελικαί, (γ) προπορεύεσθε, δυνάμεις, (β)
οἱ ἐν Βηθλεέμ, (γ) ἑτοιμάσατε τὴν φάτνην· (ν)
ὁ Λόγος γὰρ γεννᾶται, (δ) ἡ σοφία προέρχεται, (β)
δέχου ἀσπασμόν, ἡ ἐκκλησία, (δ)
εἰς τὴν χαρὰν τῆς Θεοτόκου, (δ)
λαοὶ εἴπωμεν· (β)
εὐλογημένος, ὁ ἐλθὼν (δ) Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι (β).
[Μηναῖον, 20 δεκεμβρίου, ὄρθρος]

'Εκ γαστρὸς ἐτέχθης πρὸ ἑωσφόρου, (ν)
ἐκ Πατρὸς ἀμήτωρ πρὸ τῶν αἰώνων, (ν)
κἂν ῎Αρειος κτίσμα σε (δ) καὶ οὐ Θεὸν δοξάζει (δ)
τόλμῃ συνάπτων σε τὸν κτίστην (δ) τοῖς κτίσμασιν ἀφρόνως, (β)
ὕλην πυρὸς τοῦ αἰωνίου (δ) ἑαυτῷ θησαυρίζων, (β)
ἀλλ' ἡ σύνοδος ἡ ἐν Νικαίᾳ (δ)
Υἱὸν Θεοῦ σε ἀνεκήρυξε, Κύριε, (δ)
Πατρὶ καὶ Πνεύματι σύνθρονον (β).
[Πεντηκοστάριον, κυριακὴ ἁγίων πατέρων, ἑσπερινός]

Τριήμερος ἀνέστης, Χριστέ, (β) ἐκ τάφου, καθὼς γέγραπται, (β)
συνεγείρας τὸν προπάτορα ἡμῶν· (β)
διό σε καὶ δοξάζει (β) τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων (δ)
καὶ ἀνυμνεῖν σου τὴν ἀνάστασιν (β).
[Παρακλητική, κυριακὴ πρωί]

Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ σωτήρ, (β)
ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, (β)
καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον (δ)
ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν (β).
[Παρακλητική, σάββατον ἑσπέρας]
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:20:50

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος Βαρύς (Γα)

Οὐκέτι κωλυόμεθα ξύλου ζωῆς (γ)
τὴν ἐλπίδα ἔχοντες τοῦ σταυροῦ σου, (δ)
Κύριε, δόξα σοι (γ).
[Παρακλητική, τρίτη ἑσπέρας]

Σήμερον γρηγορεῖ ὁ 'Ιούδας (δ)
παραδοῦναι τὸν Κύριον, (γ)
τὸν πρὸ τῶν αἰώνων σωτῆρα τοῦ κόσμου, (δ)
τὸν ἐκ πέντε ἄρτων (δ) χορτάσαντα πλήθη· (γ)
σήμερον ὁ ἄνομος (δ) ἀρνεῖται τὸν διδάσκαλον, (γ)
μαθητὴς γενόμενος (δ) δεσπότην παρέδωκεν, (π)
ἀργυρίῳ πέπρακε (δ) τὸν μάννα χορτάσαντα τὸν ἄνθρωπον (γ)
[Τριῴδιον, μεγάλη παρασκευή, ὄρθρος]

Καταφρονήσαντες πάντων τῶν ἐπὶ γῆς, (δ)
ἅγιοι μάρτυρες, (γ)
καὶ ἐν σταδίῳ τὸν Χριστὸν (δ) ἀνδρείως κηρύξαντες (π)
ἀμοιβὰς τῶν βασάνων (δ) παρ' αὐτοῦ ἐκομίσασθε, (γ)
ἀλλ' ὡς ἔχοντες παρρησίαν αὐτὸν ἱκετεύσατε (δ)
ὡς Θεὸν παντοδύναμον (γ)
τὰς ψυχὰς ἡμῶν σῶσαι (γ)
τῶν εἰς ὑμᾶς προστρεχόντων δεόμεθα (γ).
[Παρακλητική, παρασκευὴ ἑσπέρας]

(Πρὸς τὸ Ξύλον ζωῆς)
Φλόγα πυρὸς τοὺς ἀγγέλους, (δ) Χριστέ, ἀπειργάσω, (γ)
τούτων ἡμῖν τὸ θερμὸν ὑπεμφαίνων (δ)
καὶ πνεῦμα πάλιν τὸ ταχὺ διαγράφων· (γ)
παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι (γ).
[Παρακλητική, κυριακὴ ἑσπέρας]
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:21:20

ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

῏Ηχος πλ. Δ΄ (Νη)

῍Ω τοῦ παραδόξου θαύματος, (π)
ὢ μυστηρίου φρικτοῦ, (β)
ὁ τῇ φύσει ἀθάνατος (π) πῶς ἐν ξύλῳ κρέμαται, (δ)
πῶς θανάτου νῦν γεύεται, (π)
πῶς κατακρίνεται ὁ ἀνεύθυνος, (π)
κρύψον τὸ φῶς σου καὶ φρῖξον, ἥλιε, (ν)
βλέπων τὸ τόλμημα· (β)
ἡ παρθένος ἔλεγεν ἐν τῷ σταυρῷ (π)
βλέπουσα κρεμάμενον (δ) Χριστὸν ὃν ἔτεκεν (ν).
[Παρακλητική, παρασκευὴ πρωί]

Τί ὑμᾶς καλέσωμεν ἅγιοι; (ν)
Χερουβίμ, ὅτι ὑμῖν (δ) ἐπανεπαύσατο Χριστός· (ν)
Σεραφίμ, ὅτι ἀπαύστως (δ) ἐδοξάσατε αὐτόν· (ν)
ἀγγέλους, (π) τὸ γὰρ σῶμα ἀπεστράφητε· (ν)
δυνάμεις (π) ἐνεργεῖτε ἐν τοῖς θαύμασι· (ν)
πολλὰ ὑμῶν τὰ ὀνόματα (δ)
καὶ μείζονα τὰ χαρίσματα, (β)
πρεσβεύσατε (δ) τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν (ν).
[Παρακλητική, παρασκευὴ πρωί]

Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε, ἐπιλαθόμενοι τῶν ἐν τῷ βίῳ (δ)
καταφρονήσαντες καὶ τῶν βασάνων (β)
διὰ τὴν μέλλουσαν ζωὴν (ν)
ταύτης (π) κληρονόμοι ἀνεδείχθησαν· (ν)
ὅθεν (π) καὶ ἀγγέλοις συναγάλλονται· (ν)
αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις
δώρησαι τῷ λαῷ σου (δ) τὸ μέγα ἔλεος (ν).
[Παρακλητική, παρασκευὴ ἑσπέρας]

Κύριε, εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης (δ)
ὑπὸ Πιλάτου κρινόμενος, (ν)
ἀλλ' οὐκ ἀπελείφθης τοῦ θρόνου (β)
τῷ Πατρὶ συγκαθεζόμενος (ν)
καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (δ)
τὸν κόσμον ἠλευθέρωσας (δ)
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου (δ)
ὡς οἰκτίρμων καὶ φιλάνθρωπος (ν)
[Παρακλητική, κυριακὴ πρωί]

῾Ο ἐν 'Εδὲμ παράδεισος ποτὲ (δ)
τὸ ξύλον τῆς γνώσεως (β)
ἀνεβλάστησεν ἐν μέσῳ τῶν φυτῶν, (ν)
ἡ ἐκκλησία δέ, Χριστέ, (δ)
τὸν σταυρόν σου ἐξήνθησε (β)
τὸν πηγάσαντα τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν, (ν)
ἀλλὰ τὸ μὲν ἐθανάτωσε (δ) βρώσει φαγόντα τὸν 'Αδάμ, (δ)
τὸ δὲ ἐζωοποίησε (β) πίστει σωθέντα τὸν λῃστήν· (ν)
οὗ τῆς ἀφέσεως (β) κοινωνοὺς ἡμᾶς ἀνάδειξον, Χριστέ, (δ)
ὁ τῷ πάθει σου λύσας (ν) τὴν καθ' ἡμῶν μανίαν τοῦ ἐχθροῦ (δ)
καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς τῆς οὐρανίου βασιλείας σου (ν).
[Παρακλητική, παρασκευὴ πρωί]

῾Ο ἄγγελός σου, Κύριε, (δ) ὁ τὴν ἀνάστασιν κηρύξας (δ)
τοὺς μὲν φύλακας ἐφόβησε (β)
τὰ δὲ γύναια ἐφώνησε λέγων· (ν)
τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν, (δ)
ἀνέστη Θεὸς ὢν καὶ τῇ οἰκουμένῃ (δ)
ζωὴν ἐδωρήσατο (ν).
[Παρακλητική, Κυριακὴ πρωί]
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Πρόλογοι προσομοίων

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 30 Οκτ 2008, 11:21:44

ΑΥΤΟΜΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, ΚΟΝΤΑΚΙΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

῏Ηχος Α΄ (Πα)

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων (δ)
καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου σῶμα (δ)
ἀνέστης τριήμερος, σωτήρ, (δ)
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· (π)
διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν (δ) ἐβόων σοι, ζωοδότα· (π)
δόξα τῇ ἀναστάσει σου, Χριστέ, (δ)
δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, (δ)
δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε (π).
[Παρακλητική, σάββατον ἑσπέρας]

Τῆς ἐρήμου πολίτης (δ) καὶ ἐν σώματι ἄγγελος (δ)
καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, (δ)
θεοφόρε πατὴρ ἡμῶν Κυριακέ· (π)
νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ (δ)
οὐράνια χαρίσματα λαβὼν (δ)
θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας (δ)
καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι· (π)
δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, (δ)
δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, (δ)
δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα (π).
[῾Ωρολόγιον, 29 σεπτεμβρίου]

῏Ηχος Α΄ (Κε)

Τὸν τάφον σου, σωτήρ, (κ) στρατιῶται τηροῦντες (κ)
νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ (κ) τοῦ ὀφθέντος ἀγγέλου (κ)
ἐγένοντο κηρύττοντος (κ) γυναιξὶ τὴν ἀνάστασιν· (κ)
σὲ δοξάζομεν (κ) τὸν τῆς φθορᾶς καθαιρέτην, (κ)
σοὶ προσπίπτομεν (γ) τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου (κ)
καὶ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν (κ).
[Παρακλητική, κυριακὴ πρωί]

῏Ηχος Α΄ (Πα)
(πρὸς Τὸν τάφον σου σωτήρ, ὅταν αὐτὸ χρησιμοποιῆται ὡς ἀπολυτίκιον)

Χριστοῦ σε συγγενῆ, (δ) ὧ 'Ιούδα εἰδότες (δ)
καὶ μάρτυρα στερρὸν (δ) ἱερῶς εὐφημοῦμεν (δ)
τὴν πλάνην πατήσαντα (δ) καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντα· (π)
ὅθεν σήμερον (δ) τὴν παναγίαν σου μνήμην (δ)
ἑορτάζοντες ἁμαρτημάτων τὴν λύσιν (δ)
εὐχαῖς σου λαμβάνομεν (π).
[῾Ωρολόγιον, 19 ἰουνίου]
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επόμενο

Επιστροφή στην Εἱρμοί, κανόνες, πρόλογοι, προσόμοια

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες

cron