Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Πληροφορίες γιὰ ἐτήσια τυπικὰ βοηθήματα

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 05 Φεβ 2020, 19:37:45

῾Υπενθυμίζω τὸ θέμα Βραχυγραφίες τυπικῶν γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς συζητήσεως.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Παπανίκος » Πέμ 06 Φεβ 2020, 00:58:22

anasto έγραψε:Μελετῶντας καὶ συγκρίνοντας τὸ Κανονάριον τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Κ.Δ.Ε.Ε.) καὶ τὸ Τυπικό τῆς Μονῆς Κύκκου (Τ.Μ.Κ.) προκύπτουν τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:
Στὸ τυπικό της 9ης Φεβρουαρίου 2020 ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς διαφορές:

α) Στὰ στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ, τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. προβλέπει ἀναστάσιμα 4, Τριωδίου 3, ἑορτῆς 3, σύμφωνα ἄλλωστε καὶ μὲ τὸ Τ.Μ.Ε. (βλ.Τ.Μ.Ε. §16, σελ.177) στὸ ὁποῖο στηρίζεται τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ᾿Ενῷ τὸ Τ.Μ.Κ. ὁρίζει ἀναστάσιμα 4, ἑορτῆς 3, Τριωδίου 3, δηλαδὴ βάζει τὰ τῆς ἑορτῆς πρὶν ἀπὸ τὰ στιχηρὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ ἐξηγεῖ τὸ γιατί σὲ ὑποσημείωσι (βλ. Τ.Μ.Κ. ὑποσημ.19, σελ.129). Δὲν ἀναφέρει ὅμως τὸ Τ.Μ.Κ. σὲ ποιό τυπικὸ στηρίζεται.

β) Εἰς τὴν Θ’ ᾠδὴ τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει τὴν ψαλμώδηση τῶν Μεγαλυναρίων καὶ τῆς Θ’ ᾠδῆς τῆς ἑορτῆς (βλ.Τ.Μ.Ε. §17, σελ.178), ἀλλὰ τὸ Τ.Μ.Κ. Τιμιωτέρα, Θ΄ ᾠδὴ Ἀναστ.κανόνος, Μεγαλυνάρια καὶ Θ΄ᾠδὴ ἑορτῆς καὶ τὴν Θ΄ ᾠδὴ ἐκ τοῦ Τριωδίου (βλ. Τ.Μ.Κ. ὑποσημ.17, σελ.125).

δ) Στὰ Στιχηρὰ τῶν Αἴνων τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. προβλέπει ἀναστάσιμα 3, Τριωδίου 2, ἑορτῆς 3 (βλ. Τ.Μ.Ε.§17, σελ.178) καὶ τὸ Τ.Μ.Κ. ἀναστάσιμα 3, ἑορτῆς 3, Τριωδίου 2.

ε) Καὶ στὰ 2 Τυπικὰ ὑπάρχει σημείωσις περὶ τῶν καταβασιῶν καὶ τοῦ κοντακίου κατὰ τὰς ἐν καθημερινῇ μνήμας ἁγίων. Τὸ μὲν Κ.Δ.Ε.Ε. γιὰ τὴν περίοδο τῶν τριῶν πρώτων ἑβδομάδων τοῦ Τριωδίου (βλ.Τ.Μ.Ε., Προθεωρία, σελ.34, ὑποσημ.13), τὸ δὲ Τ.Μ.Κ. μέχρι καὶ τὴν Παρασκευὴ πρὸ τῶν Βαΐων.

Συνεπῶς, σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω προκύπτουν τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:
α) Γιατί ὑπάρχει ἀναντιστοιχία σὲ βασικὲς διατάξεις μεταξὺ τῶν 2 Τυπικῶν;
β) Μὲ ποιὸν τρόπο θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μία «ἐναρμόνισις» ἢ συμπόρευσις Κ.Δ.Ε.Ε.-Τ.Μ.Κ.;


Στα όσα ωραία ερωτήματα τέθηκαν παραπάνω θέλω να συμπληρώσω:

Στο α) η Τάξη της Κύκκου σελ. 129, υποσημείωση 19 γράφει: "Τὰ πλεῖστα Τυπικὰ ὁρίζουσι πρῶτον τὰ στιχηρὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ ἔπειτα τὰ τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, ὅμως, εἶναι δεσποτικοθεομητορικὴ ἑορτή, ἀναφερομένη εἰς γεγονὸς τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, ἐνῷ ἡ τοῦ Τριῳδίου εἰς παραβολὴν τοῦ Κυρίου. Εἰς τὴν ἀνάλογον δὲ περίπτωσιν τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν (κατὰ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον) τύχῃ τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου ἢ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, πάντα τὰ Τυπικὰ προτάσσουν τὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὅθεν εἰς τὴν παροῦσαν περίπτωσιν προτάσσομεν, ὅπου εἶναι δυνατόν, τὰ τῆς ἑορτῆς" .

Στο β) η Τάξη της Κύκκου σελ. 125, υποσημείωση 17 γράφει: "Τὸ Τ.Μ.Ε. παραλείπει τὴν Τιμιωτέραν καὶ τὴν θ΄ ᾠδὴν τοῦ ἀναστασίμου κανόνος, ὁρίζον μόνον τὴν θ΄ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς. Δὲν εἶναι ὅμως λογικὸν νὰ παραλειφθῇ ὁ ἀναστάσιμος κανὼν ἐκ τῆς θ΄ ᾠδῆς, ἐφ᾿ ὅσον οὗτος ἐψάλη εἰς τὰς προηγουμένας ᾠδάς· ἡ δὲ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται πάντοτε κατὰ τὰς Κυριακάς, ὁσάκις ψάλλεται ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία.
Κατὰ τὴν τάξιν δὲ Τυπικῶν τινων, ὅταν ἡ ἑορτὴ ἢ ἡ ἀπόδοσις αὐτῆς τύχῃ ἐν Κυριακῇ, δὲν ψάλλονται ἅπαντα τὰ μεγαλυνάρια τῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ μόνον τόσα, ὅσα ἀπαιτεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ψαλλομένων τροπαρίων τοῦ κανόνος αὐτῆς. Διὰ τοῦτο καὶ ἐθέσαμεν ἐντὸς ἀγκυλῶν τὰ μεγαλυνάρια, ἀπὸ τοῦ «Ἀκατάληπτόν ἐστι» μέχρι καὶ τοῦ «Μητροπάρθενε ἁγνή», ἵνα ψαλῶσι προαιρετικῶς".

Διαπιστώνουμε ότι και στις δύο υποσημειώσεις η Τάξη της Μονής Κύκκου δεν αναφέρει σε ποια συγκεκριμένα τυπικά στηρίζεται, για να αλλάξει τις διατάξεις που ορίζουν "τα πλείστα Τυπικά".
Παπανίκος
 
Δημοσ.: 19
Εγγραφη: Πέμ 26 Φεβ 2009, 21:59:08

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό iglekas » Πέμ 06 Φεβ 2020, 11:16:50

Παπανίκος έγραψε:Στα όσα ωραία ερωτήματα τέθηκαν παραπάνω θέλω να συμπληρώσω:

Στο α) η Τάξη της Κύκκου σελ. 129, υποσημείωση 19 γράφει: "Τὰ πλεῖστα Τυπικὰ ὁρίζουσι πρῶτον τὰ στιχηρὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ ἔπειτα τὰ τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, ὅμως, εἶναι δεσποτικοθεομητορικὴ ἑορτή, ἀναφερομένη εἰς γεγονὸς τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, ἐνῷ ἡ τοῦ Τριῳδίου εἰς παραβολὴν τοῦ Κυρίου. Εἰς τὴν ἀνάλογον δὲ περίπτωσιν τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν (κατὰ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον) τύχῃ τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου ἢ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, πάντα τὰ Τυπικὰ προτάσσουν τὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὅθεν εἰς τὴν παροῦσαν περίπτωσιν προτάσσομεν, ὅπου εἶναι δυνατόν, τὰ τῆς ἑορτῆς" .

Στο β) η Τάξη της Κύκκου σελ. 125, υποσημείωση 17 γράφει: "Τὸ Τ.Μ.Ε. παραλείπει τὴν Τιμιωτέραν καὶ τὴν θ΄ ᾠδὴν τοῦ ἀναστασίμου κανόνος, ὁρίζον μόνον τὴν θ΄ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς. Δὲν εἶναι ὅμως λογικὸν νὰ παραλειφθῇ ὁ ἀναστάσιμος κανὼν ἐκ τῆς θ΄ ᾠδῆς, ἐφ᾿ ὅσον οὗτος ἐψάλη εἰς τὰς προηγουμένας ᾠδάς· ἡ δὲ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται πάντοτε κατὰ τὰς Κυριακάς, ὁσάκις ψάλλεται ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία.
Κατὰ τὴν τάξιν δὲ Τυπικῶν τινων, ὅταν ἡ ἑορτὴ ἢ ἡ ἀπόδοσις αὐτῆς τύχῃ ἐν Κυριακῇ, δὲν ψάλλονται ἅπαντα τὰ μεγαλυνάρια τῆς ἑορτῆς, ἀλλὰ μόνον τόσα, ὅσα ἀπαιτεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ψαλλομένων τροπαρίων τοῦ κανόνος αὐτῆς. Διὰ τοῦτο καὶ ἐθέσαμεν ἐντὸς ἀγκυλῶν τὰ μεγαλυνάρια, ἀπὸ τοῦ «Ἀκατάληπτόν ἐστι» μέχρι καὶ τοῦ «Μητροπάρθενε ἁγνή», ἵνα ψαλῶσι προαιρετικῶς".

Διαπιστώνουμε ότι και στις δύο υποσημειώσεις η Τάξη της Μονής Κύκκου δεν αναφέρει σε ποια συγκεκριμένα τυπικά στηρίζεται, για να αλλάξει τις διατάξεις που ορίζουν "τα πλείστα Τυπικά".

Επειδή έχω το Σύστημα Τυπικού του π. Κων/νου Παπαγιάννη, είδα ότι η υποσημείωση 19 του Τυπικού της Κύκκου προέρχεται από την υποσημείωση 614 του π. Παπαγιάννη. Η υποσημειωση 17 του Τυπικού Κύκκου προέρχεται απο συνδυασμό δύο υποσημειώσεων του π. Παπαγιάννη, από την 195 (το α΄ μισό της 17) και από την 613 (το β΄ μισό της 17).

Ιγνάτιος Λέκας
iglekas
 
Δημοσ.: 1
Εγγραφη: Δευτ 19 Αύγ 2013, 08:06:50

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 09 Φεβ 2020, 12:55:17

Ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὸ τυπικὸν τοῦ φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύεται εἰς τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα του ἐδῶ· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2020/m2020-02.htm.
Δι᾿ ὅλον τὸ 2020 (ἀναρτᾶται σταδιακῶς)· http://www.ec-patr.org/gr/typikon/2020/index.htm
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 10 Φεβ 2020, 02:42:32

Πάρα πολλὰ ἐρωτήματα δέχτηκα αὐτὲς τὶς ἡμέρες γιὰ τὸ τυπικὸ τοῦ Φεβρουαρίου καὶ κυρίως γιὰ τὶς 9 καὶ 10 τοῦ μηνός. Δυστυχῶς διατυπώθηκαν ὅλα μαζὶ εἴτε προφορικῶς εἴτε τηλεφωνικῶς εἴτε διαδικτυακῶς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω ἐγκαίρως καὶ ἐπαρκῶς. Θὰ παρακαλοῦσα τοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ ῥωτοῦν ὄχι μία μέρα πρίν, τὴν παραμονὴ τῆς ἡμέρας ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ, ἀλλὰ ἐνωρίτερα, ἂν γίνεται καὶ μία ἑβδομάδα πιὸ πρίν.
Ἔστω ὅμως καὶ καθυστερημένα, θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω κάποιες σύντομες ἐξηγήσεις.

Γιὰ τὶς 9 Φεβρουαρίου
Στον Εσπερινό Τ.Μ.Ε. και Κ.Δ.Ε.Ε. μας λένε να ψάλλουμε με την ίδια σειρά τα εσπέρια στιχηρά (αναστάσιμα-τριωδίου-εορτής) ενώ το Σ.Τ. μας λέει με διαφορετική σειρά (αναστάσιμα-εορτής-τριωδίου).

anasto έγραψε: δ) Στὰ Στιχηρὰ τῶν Αἴνων τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. προβλέπει ἀναστάσιμα 3, Τριωδίου 2, ἑορτῆς 3 (βλ. Τ.Μ.Ε.§17, σελ.178) καὶ τὸ Τ.Μ.Κ. ἀναστάσιμα 3, ἑορτῆς 3, Τριωδίου 2.

Παπανίκος έγραψε: ...η Τάξη της Κύκκου σελ. 129, υποσημείωση 19 γράφει: "Τὰ πλεῖστα Τυπικὰ ὁρίζουσι πρῶτον τὰ στιχηρὰ τοῦ Τριῳδίου καὶ ἔπειτα τὰ τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, ὅμως, εἶναι δεσποτικοθεομητορικὴ ἑορτή, ἀναφερομένη εἰς γεγονὸς τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, ἐνῷ ἡ τοῦ Τριῳδίου εἰς παραβολὴν τοῦ Κυρίου. Εἰς τὴν ἀνάλογον δὲ περίπτωσιν τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν (κατὰ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον) τύχῃ τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου ἢ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, πάντα τὰ Τυπικὰ προτάσσουν τὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὅθεν εἰς τὴν παροῦσαν περίπτωσιν προτάσσομεν, ὅπου εἶναι δυνατόν, τὰ τῆς ἑορτῆς" .

iglekas έγραψε: Επειδή έχω το Σύστημα Τυπικού του π. Κων/νου Παπαγιάννη, είδα ότι η υποσημείωση 19 του Τυπικού της Κύκκου προέρχεται από την υποσημείωση 614 του π. Παπαγιάννη. Η υποσημειωση 17 του Τυπικού Κύκκου προέρχεται απο συνδυασμό δύο υποσημειώσεων του π. Παπαγιάννη, από την 195 (το α΄ μισό της 17) και από την 613 (το β΄ μισό της 17).

῾Η σωστὴ σειρὰ τῶν στιχηρῶν καὶ τῶν κανόνων εἶναι ἀναστάσιμα-τριῳδίου-ἑορτῆς σὲ κάθε περίπτωσι. Σ᾿ αὐτὸ συμφωνοῦν ὄχι μόνον τὸ Τ.Μ.Ε. ἀλλὰ καὶ τὸ Τυπικὸν τοῦ ἁγίου Σάββα [Τ.Α.Σ.] (᾿Απορούμενα, κεφ. 13), τὸ Τυπικὸν Γ. ῾Ρήγα [Τ.Γ.Ρ.] (σ. 469-470, 485), τὸ Τυπικὸν τῆς Διονυσίου (σ. 196-197, 206-207), καὶ ἄλλα μοναστηριακὰ τυπικά.
῾Η ἄποψι ποὺ θέλει τὰ τῆς ῾Υπαπαντῆς νὰ προηγοῦνται τῶν τοῦ Τριῳδίου εἶναι προσωπικὴ ἄποψι τοῦ μακαριστοῦ Παπαγιάννη καὶ ὅσων τὸν ἀκολουθοῦν, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἄποψι δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν λειτουργικὴ παράδοσι.
Νομίζω ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει κάποια ὑπερβολή. ᾿Επειδὴ ἡ ἑορτὴ τῆς ῾Υπαπαντῆς ἔχει καὶ στοιχεῖα δεσποτικά, ὅπως ἀναφέρει καὶ τὸ Τ.Μ.Ε., δὲν σημαίνει ὅτι θὰ τὴν μετατρέψουμε σὲ καθαρῶς δεσποτικὴ ἑορτή. Οἱ δεσποτοθεομητορικὲς ἑορτὲς παραμένουν στὴν κατηγορία τῶν θεομητορικῶν.
Δὲν εἶναι σωστὸς ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι οἱ ὕμνοι τοῦ Τριῳδίου ἀναφέρονται σὲ μία παραβολὴ τοῦ Κυρίου· ἀναφέρονται στὸ πρόσωπον τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δίδαξε τὴν ὅποια παραβολή. Ἄρα οἱ ὕμνοι τοῦ Τριῳδίου ἔχουν περιεχόμενο καθαρῶς δεσποτικόν, καὶ γι᾿ αὐτὸ προηγοῦνται ἀπὸ τοὺς ὕμνους τῆς θεομητορικῆς ἑορτῆς.
Οὔτε φαίνεται σωστὴ ἡ σύγκρισι καὶ ἡ κατὰ πάντα λειτουργικὴ ἐξομοίωσι ῾Υπαπαντῆς καὶ Εὐαγγελισμοῦ. ῞Οταν ὁ Εὐαγγελισμὸς τύχῃ σὲ Κυριακὴ τῆς Τεσσαρακοστῆς (πλὴν σταυροπροσκυνήσεως καὶ βαΐων), ἡ ἀκολουθία τοῦ Τριῳδίου καταλιμπάνεται, καὶ ψάλλονται μόνον τὰ ἀναστάσιμα καὶ ὁ Εὐαγγελισμός (αὐτὸ συνέβη τὸ 2018). ᾿Αλλὰ καὶ ἡ ἀπόδοσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἂν τύχῃ σὲ Κυριακὴ τῆς Τεσσαρακοστῆς, πάλι ἡ ἀκολουθία τοῦ Τριῳδίου καταλιμπάνεται (αὐτὸ συνέβη τὸ 2017).
᾿Ενῷ ἂν ἡ ῾Υπαπαντὴ ἢ ἡ ἀπόδοσί της τύχῃ σὲ Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου, ἡ ἀκολουθία τοῦ Τριῳδίου δὲν καταλιμπάνεται! Ἄρα ἡ σωστὴ σύγκρισι ῾Υπαπαντῆς καὶ Εὐαγγελισμοῦ πάλι εὐνοεῖ τὴν καθιερωμένη τάξι, ὅπως τὴν περιγράφουν τὸ Τ.Μ.Ε. καὶ ἡ πλειονότης τῶν ἐκκλησιαστικῶν τυπικῶν.

- Στην θ΄ ωδή Τ.Μ.Ε. και Κ.Δ.Ε.Ε. συμφωνούν αλλά το Σ.Τ. εν μέρει διαφωνεί.

Παπανίκος έγραψε: Στο β) η Τάξη της Κύκκου σελ. 125, υποσημείωση 17 γράφει: "Τὸ Τ.Μ.Ε. παραλείπει τὴν Τιμιωτέραν καὶ τὴν θ΄ ᾠδὴν τοῦ ἀναστασίμου κανόνος, ὁρίζον μόνον τὴν θ΄ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς. Δὲν εἶναι ὅμως λογικὸν νὰ παραλειφθῇ ὁ ἀναστάσιμος κανὼν ἐκ τῆς θ΄ ᾠδῆς, ἐφ᾿ ὅσον οὗτος ἐψάλη εἰς τὰς προηγουμένας ᾠδάς· ἡ δὲ Τιμιωτέρα στιχολογεῖται πάντοτε κατὰ τὰς Κυριακάς, ὁσάκις ψάλλεται ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία.

Γιὰ τὴν 9η ᾠδὴ τῆς παρελθούσης Κυριακῆς θὰ πῶ μόνον ὅτι ἐδῶ ὑπάρχει μία μεγάλη παρανόησι καὶ παρερμηνεία τοῦ ΤΜ.Ε.! Πουθενὰ δὲν γράφει τὸ Τ.Μ.Ε. ὅτι παραλείπεται ἡ 9η ᾠδὴ τοῦ ἀναστασίμου κανόνος· λέγεται στὴν θέσι της, ὅπως λέγεται (κατὰ τὸ Τ.Μ.Ε. πάντοτε) καὶ ὅλες τὶς ἄλλες Κυριακές. ᾿Επειδὴ ὅμως δὲν τηροῦμε τὸ Τ.Μ.Ε. ὅπως πρέπει, τὸ παρερμηνεύουμε, καὶ μετὰ νομίζουμε ὅτι οἱ παρατυπίες ποὺ κάνουμε εἶναι σύμφωνες μὲ τὸ Τ.Μ.Ε.!
Κατὰ τὸ Τ.Μ.Ε. ἐπίσης δὲν παραλείπεται οὔτε ἡ 9η ᾠδὴ τοῦ Τριῳδίου! Λέγεται στὴν θέσι της μετὰ τὴν ἀναστάσιμη ᾠδή. Καὶ μόνον ἡ 9η τῆς ἑορτῆς λέγεται μετὰ τὶς καταβασίες ἀντὶ τῆς ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου, ὅπως ἀναφέρει τὸ Τ.Μ.Ε.

Γιὰ τὶς ἀκολουθίες ἁγίων στὸ Τριῴδιο
anasto έγραψε: ε) Καὶ στὰ 2 Τυπικὰ ὑπάρχει σημείωσις περὶ τῶν καταβασιῶν καὶ τοῦ κοντακίου κατὰ τὰς ἐν καθημερινῇ μνήμας ἁγίων. Τὸ μὲν Κ.Δ.Ε.Ε. γιὰ τὴν περίοδο τῶν τριῶν πρώτων ἑβδομάδων τοῦ Τριωδίου (βλ.Τ.Μ.Ε., Προθεωρία, σελ.34, ὑποσημ.13), τὸ δὲ Τ.Μ.Κ. μέχρι καὶ τὴν Παρασκευὴ πρὸ τῶν Βαΐων.

Στὸ Κανονάριον 2020 ἀναφέρονται ἐπαρκῶς οἱ σχετικὲς ὁδηγίες γιὰ τὶς καταβασίες τοῦ ὄρθρου καὶ τὸ κοντάκιον τῆς λειτουργίας σὲ μνήμη ἑορταζομένου ἁγίου στὶς ἀκόλουθες περιπτώσεις·
1) στὸ τέλος τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου (9/2), σημείωσις 1, γιὰ τὶς τρεῖς πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ Τριῳδίου (πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξι τῆς Τεσσαρακοστῆς),
2) στὴν καθαρὰ Τρίτη 3/3 (μετὰ τὴν καθαρὰ Δευτέρα), σημείωσις 4, γιὰ ὅλες τὶς νηστήσιμες καθημερινὲς τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (δηλαδὴ ἀπὸ τὴν καθαρὰ Τρίτη μέχρι τὴν Παρασκευὴ πρὸ τῶν βαΐων, πλὴν βεβαίως Σαββάτου καὶ Κυριακῆς),
3) στὸ β΄ Σάββατο τῆς Τεσσαρακοστῆς 14/3, εἴδησις 2, ποὺ ἀφορᾷ τὸ β΄, γ΄ καὶ δ΄ σάββατο.
῾Επομένως καλύπτονται χωριστὰ ὅλες οἱ περιπτώσεις σύμφωνα καὶ μὲ τὸ Τ.Μ.Ε., γίνεται ἡ ἀναγκαία ὑπενθύμισι ἐνδιάμεσα στὴν μακρὰ περίοδο τῶν νηστειῶν, καὶ ἀποφεύγεται ἡ τυχὸν σύγχυσι καὶ ἀσάφεια.

Γιὰ τὶς 10 Φεβρουαρίου
Τὸ Κ.Ε.Ε. ἀναφέρει Απόστολο του αγίου, αλλά με προκείμενον της ιε’ Δεκεμβρίου. Γιατί;

῾Η ἀποστολικὴ περικοπὴ γιὰ τὸν ἅγιο Χαράλαμπο εἶναι ἡ ἴδια μὲ αὐτὴν τοῦ ἁγίου Δημητρίου. ῾Ο ἀναγνώστης θὰ μεταβῇ στὴν 26η ᾿Οκτωβρίου, γιὰ νὰ διαβάσῃ τὴν περικοπή. ῞Ομως στὶς 26/10 τὸ προκείμενον τοῦ ἀποστόλου εἶναι τὸ ἁρμόδιο γιὰ μάρτυρες καὶ μεγαλομάρτυρες. ῾Ο ἅγιος Χαράλαμπος εἶναι ἱερομάρτυς. ῾Υπάρχει ἄλλο ἀποστολικὸ προκείμενο εἰδικὸ γιὰ τοὺς ἱερομάρτυρες, καὶ αὐτὸ βρίσκεται στὶς 15/12 (τοῦ ἱερομάρτυρος ᾿Ελευθερίου). Γι᾿ αὐτὸ ὁρίζεται προκείμενον τοῦ ἱερομάρτυρος ἀπὸ τὶς 15/12 καὶ ἀπόστολος τῆς 26/10.
Αὐτὴ ἡ προσοχὴ στὴν λεπτομέρεια ἀνήκει στὸν μακαριστὸ Γ. Μπεκατῶρο, ποὺ ἔγραφε τὴν σχετικὴ ὁδηγία στὴν ἐτήσια «Τάξιν» του.
Τὸ ἴδιο εἰδικὸ προκείμενον γιὰ ἱερομάρτυρες ὑπάρχει ἐπίσης καὶ στὶς 2/10 καὶ μπορεῖ νὰ διαβαστῇ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ. ᾿Επειδὴ ὅμως κάποιες παλαιὲς ἐκδόσεις Πραξαποστόλου δὲν σημειώνουν τὸ προκείμενον στὶς 2/10, παραπέμπουμε στὶς 15/12, ποὺ ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς ἐκδόσεις.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Αρτεμάς » Τετ 12 Φεβ 2020, 17:12:19

Η Επετηρίδα του Οικ. Πατριαρχείου για την Κυριακή 16-2-2020 ορίζει στη λειτουργία κοντάκιο της Υπαπαντής "Ο μήτραν παρθενικήν".
Φυσικά πρόκειται για κάποιο τυπογραφικό λάθος. Τα μεθέορτα της Υπαπαντής τελείωσαν την περασμένη Κυριακή 9-2-2020.

Το σωστό για την επόμενη Κυριακή 16-2-2020 είναι το κοντάκιο της Κυριακής του Ασώτου "Της πατρώας δόξης σου".

Νομιζω ότι οι ψάλτες θα αντιληφθούν το λάθος και θα ψάλουν το σωστό κοντάκιο.
Αρτεμάς
 
Δημοσ.: 17
Εγγραφη: Δευτ 12 Οκτ 2009, 22:41:57

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό anasto » Τετ 19 Φεβ 2020, 10:23:58

Στὸ τυπικό τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2020 (Ψυχοσάββατον) ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς διαφορές μεταξύ τοῦ Κανοναρίου τῶν Διπτύχων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Κ.Δ.Ε.Ε.) καὶ τῆς Τάξεως τῆς Μονῆς Κύκκου(Τ.Μ.Κ.):
i) Τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει νὰ ψαλοῦν τὰ 3 ἑσπέρια μαρτυρικά τοῦ β’ ἤχου ξεκινώντας ἀπὸ τὸ 2ο στιχηρὸ «Τῶν ἁγίων Μαρτύρων» καὶ ἡ Τ.Μ.Κ. ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1ο στιχηρὸ «Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν».
ii) Στὰ ἀπόστιχα τὸ Τ.Μ.Ε. ἀρχίζει μὲ τὸ τροπάριο «Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν μὴ ποθήσαντες» καὶ ἡ Τ.Μ.Κ. μὲ τὸ τροπάριο «Μεγάλη ἡ δόξα».
iii) Τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει νὰ ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας τοῦ πλ.β’ ἤχου «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» (βλ.Τ.Μ.Ε.§7, σελ.319) καὶ ἡ Τ.Μ.Κ. ὁρίζει νὰ ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας τοῦ β’ ἤχου «Τῷ θανάτῳ σου καταπατήσας».
Ἐπίσης, ἡ Τ.Μ.Κ. στὴν ὑποσ.23, σελ.134 ἀναφέρει ὅτι δέον νὰ ψαλῇ ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ τυχόντος ἤχου, ὡς ὁρίζει καὶ τὸ Τριώδιον. Ὅμως, αὐτὴ ἡ διάταξη εἶναι μοναστηριακή, καθὼς αὐτὴ ἡ τάξις τελεῖται σὲ σταθερὴ βάση στὶς ἱερὲς μονὲς καθ’ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἐνιαυτοῦ (βλ. σελ.98, Τυπικόν του Ἁγίου Σάββα, ἔκδ. 1685).
iv) Τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει ὅτι δὲν ψάλλονται καταβασίες, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Τ.Μ.Κ, ποὺ ὁρίζει ὡς καταβασίες τοὺς εἱρμοὺς τοῦ κανόνος «Ἆσμα ἀναπέμψωμεν λαοὶ» καὶ στὴν συνέχεια, μετὰ τὴν Τιμιωτέρα καὶ τὸν εἱρμὸ νὰ ψαλεῖ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν».

Συνεπῶς, μὲ βάση τὴν παραπάνω σύγκριση τῶν 2 τυπικῶν προκύπτουν τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:
α) Μὲ βάση ποιὸ Τυπικὸ ἡ Τ.Μ.Κ. ὁρίζει νὰ ψαλεῖ ὁ νεκρώσιμος κανόνας τοῦ β’ ἤχου καὶ ὄχι ὁ κανόνας τοῦ πλ.β’ ἤχου ποὺ ὁρίζει τὸ Τ.Μ.Ε.;
β) Μὲ βάση ποιὲς τυπικὲς διατάξεις ὁρίζει ἡ Τ.Μ.Κ. νὰ ψαλοῦν καταβασίες καὶ στὴν συνέχεια, μετὰ τὴν Τιμιωτέρα καὶ τὸν εἱρμὸ νὰ ψαλεῖ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν»;
anasto
 
Δημοσ.: 7
Εγγραφη: Δευτ 23 Φεβ 2009, 18:09:15

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Πέμ 20 Φεβ 2020, 02:47:17

Λίγες διευκρινίσεις
anasto έγραψε:i) Τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει νὰ ψαλοῦν τὰ 3 ἑσπέρια μαρτυρικά τοῦ β’ ἤχου ξεκινώντας ἀπὸ τὸ 2ο στιχηρὸ «Τῶν ἁγίων Μαρτύρων» καὶ ἡ Τ.Μ.Κ. ἀρχίζει ἀπὸ τὸ 1ο στιχηρὸ «Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν».
ii) Στὰ ἀπόστιχα τὸ Τ.Μ.Ε. ἀρχίζει μὲ τὸ τροπάριο «Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν μὴ ποθήσαντες» καὶ ἡ Τ.Μ.Κ. μὲ τὸ τροπάριο «Μεγάλη ἡ δόξα».

Γίνεται ἐδῶ ἡ ἑξῆς σύγχυσι. Γιὰ τὸ Ψυχοσάββατο κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ψάξουμε νὰ βροῦμε τοὺς ἀπαραίτητους ὕμνους τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος στὴν Παρακλητική. ᾿Επειδὴ ὅμως στὴν Παρακλητικὴ μερικὲς φορὲς οἱ ὕμνοι ποὺ χρειαζόμαστε δὲν εἶναι συγκεντρωμένοι σὲ ἕνα σημεῖο, καὶ γιὰ νὰ μὴν ψάχνῃ ὁ ψάλτης σὲ διάφορες σελίδες, τὸν παραπέμπουμε στὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου, ὅπου ὑπάρχει τὸ παράρτημα τοῦ «στιχηροκαθισματαρίου», γιὰ νὰ βρῇ μὲ εὐκολία τοὺς ὕμνους τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος.

Οἱ ὕμνοι τοῦ ἤχου ὅμως στὸ στιχηροκαθισματάριο, καὶ εἰδικὰ τὰ μαρτυρικὰ τοῦ ἤχου, δὲν ἔχουν τὴν ἴδια σειρὰ μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ὕμνους τῆς Παρακλητικῆς. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸ παράρτημα τοῦ Τριῳδίου εἶναι φτιαγμένο γιὰ τὶς καθημερινὲς τῆς Τεσσαρακοστῆς καὶ ὄχι γιὰ τὶς ἁπλὲς καθημερινὲς ἐκτὸς Τεσσαρακοστῆς. Στὸ Ψυχοσάββατο ὅμως βρισκόμαστε ἀκόμη ἐκτὸς Τεσσαρακοστῆς, ἄρα ἰσχύει ἡ σειρὰ τῶν ὕμνων τῶν καθημερινῶν τῆς Παρακλητικῆς.

Ἂν ἀνοίξουμε τὴν Παρακλητικὴ στὴν Παρασκευὴ ἑσπέρας τοῦ β΄ ἤχου, θὰ δοῦμε στὰ ἀπόστιχα ὅτι ὑπάρχουν τὰ τρία μαρτυρικὰ μὲ πρῶτο τὸ «Τῶν ἁγίων Μαρτύρων» καὶ τὰ ὑπόλοιπα ὅπως ἀκριβῶς σημειώνονται στὸ Κανονάριον τοῦ 2020. Στὸ στιχηροκαθισματάριο τοῦ Τριῳδίου μπορεῖ νὰ φαίνεται δεύτερο, ἀλλὰ αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὴν Τεσσαρακοστή, στὴν ὁποία ἀκόμη δὲν ἔχουμε μπεῖ. ῾Η σωστὴ σειρὰ τῶν μαρτυρικῶν γιὰ τὸ Ψυχοσάββατο εἶναι αὐτὴ ποὺ σημειώνουμε στὸ Κανονάριον.

᾿Αφοῦ θὰ ψάλουμε στὰ κεκραγάρια τοῦ Ψυχοσαββάτου τὰ ὡρισμένα 3 μαρτυρικά, ἀπομένει ἕνα ἀκόμη, ποὺ γιὰ τὴν σειρὰ τοῦ Σαββάτου τῆς Παρακλητικῆς εἶναι 4ο (ἀφοῦ προηγοῦνται τὰ 3 προαναφερθέντα), καὶ αὐτὸ τὸ ψάλλουμε στὰ ἀπόστιχα.

Τώρα γιατί τὸ ἴδιο τροπάριο ἄλλοτε εἶναι 4ο στὴν σειρὰ τῶν μαρτυρικῶν καὶ ἄλλοτε 1ο, αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ ὑπερβαίνει τὴν παροῦσα σύντομη διευκρίνισι. Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ἀκόμη καὶ σὲ παλαιὰ τυπικὰ ὑπάρχει σύγχυσι γιὰ τὸ ποιό εἶναι τὸ 1ο καὶ ποιό τὸ 4ο μαρτυρικὸ τοῦ Σαββάτου. Τὰ πράγματα ξεκαθαρίζονται σὲ χειρόγραφα καὶ στὶς δημοσιεύσεις τοῦ μακαριστοῦ Γεωργίου Μπεκατώρου.

῞Οποιος θέλει νὰ μάθῃ περισσότερα γιὰ τὸ σύστημα καὶ τὴν σειρὰ τῶν μαρτυρικῶν τῆς Παρακλητικῆς μπορεῖ νὰ ἐγγραφῇ στὰ ἑβδομαδιαῖα μαθήματα στὰ Σεμινάρια ᾿Εκκλησιαστικοῦ Τυπικοῦ «Γεώργιος Βιολάκης».

anasto έγραψε:iii) Τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει νὰ ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας τοῦ πλ.β’ ἤχου «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» (βλ.Τ.Μ.Ε.§7, σελ.319) καὶ ἡ Τ.Μ.Κ. ὁρίζει νὰ ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας τοῦ β’ ἤχου «Τῷ θανάτῳ σου καταπατήσας».
Ἐπίσης, ἡ Τ.Μ.Κ. στὴν ὑποσ.23, σελ.134 ἀναφέρει ὅτι δέον νὰ ψαλῇ ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ τυχόντος ἤχου, ὡς ὁρίζει καὶ τὸ Τριώδιον. Ὅμως, αὐτὴ ἡ διάταξη εἶναι μοναστηριακή, καθὼς αὐτὴ ἡ τάξις τελεῖται σὲ σταθερὴ βάση στὶς ἱερὲς μονὲς καθ’ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἐνιαυτοῦ (βλ. σελ.98, Τυπικόν του Ἁγίου Σάββα, ἔκδ. 1685).

Στὰ δύο Ψυχοσάββατα τοῦ ἔτους (στὸ παρὸν τοῦ Τριῳδίου καὶ στὸ ἄλλο τοῦ Πεντηκοσταρίου) κατὰ τὸ μνημόσυνο-παννυχίδα στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ψάλλεται σταθερὰ ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ πλ. β΄ ἤχου, διότι αὐτὸν ὁρίζει σαφέστατα τὸ Τ.Μ.Ε. (Τυπικὸν Βιολάκη) ἀνεξαρτήτως τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος. Αὐτὸ ἀκολουθοῦν καὶ τὰ ἐτήσια τυπικὰ τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου καὶ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου. Στὰ μοναστήρια μπορεῖ ἐνδεχομένως νὰ ἀκολουθοῦν ἄλλη τάξι, ἀλλὰ γιὰ τὶς ἐνορίες ἰσχύει αὐτὸ ποὺ ὁρίζει τὸ Τ.Μ.Ε..

῾Ορίζεται σταθερὰ ὁ κανὼν τοῦ πλ. β΄ ἤχου, διότι αὐτὸς εἶναι ὁ κανὼν τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας, ὑπάρχει καὶ στὸ Εὐχολόγιον, καὶ εἶναι ὁ γνωστότερος καὶ εὐκολώτερα εὑρισκόμενος κανών. ᾿Επίσης ἐπειδὴ κατὰ τὴν τάξιν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας στὴν νεκρώσιμο ἀκολουθία οὐδέποτε ψάλλεται αὐτὸς ὁ κανών, κατὰ κάποιον τρόπο ἀναπληρώνεται αὐτὴ ἡ παράλειψι μὲ τὴν ψαλμῴδησί του στὰ δύο γενικὰ Ψυχοσάββατα τοῦ ἔτους.

Δὲν εἶναι τυχαῖες αὐτὲς οἱ διατάξεις καὶ ἂς μὴ βιαζόμαστε νὰ θεωρήσουμε λάθος κάθε τὶ ποὺ ἔχει τὸ Τ.Μ.Ε. διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν μοναστηριακὴ τάξι. Χρειάζεται περισσότερη μελέτη.

anasto έγραψε:iv) Τὸ Κ.Δ.Ε.Ε. ὁρίζει ὅτι δὲν ψάλλονται καταβασίες, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Τ.Μ.Κ, ποὺ ὁρίζει ὡς καταβασίες τοὺς εἱρμοὺς τοῦ κανόνος «Ἆσμα ἀναπέμψωμεν λαοὶ» καὶ στὴν συνέχεια, μετὰ τὴν Τιμιωτέρα καὶ τὸν εἱρμὸ νὰ ψαλεῖ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν».


῞Οτι δὲν ψάλλονται καταβασίες στὸ Ψυχοσάββατο εἶναι ξεκάθαρο στὸ Τ.Μ.Ε., διότι:
α) δὲν ἀναφέρει στὸν ὄρθρο γιὰ καταβασίες·
β) γράφει στοὺς κανόνες (διατάξεις Τριῳδίου §8) ὅτι μετὰ τὴν θ΄ ᾠδὴ «ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τῆς η΄ ᾠδῆς καὶ στιχολογοῦμεν Τὴν τιμιωτέραν», πρᾶγμα ποὺ σημαίνει (γιὰ ὅσους ξέρουν καὶ καταλαβαίνουν τὴν ὁρολογία τοῦ Τ.Μ.Ε.) ὅτι δὲν ψάλλονται καταβασίες ἀλλὰ μόνον οἱ 4 εἱρμοὶ (γ΄, f΄, η΄ καὶ θ΄ ᾠδῆς) κατὰ τὴν τάξι τους (πρβλ. ἐπίσης Τ.Μ.Ε., Τυπικὴ διάταξις τῆς καθ᾿ ἡμέραν ἀκολουθίας, στοὺς κανόνες τοῦ ὄρθρου)·
γ) τὴν ἴδια ἀκριβῶς τάξι ἔχει καὶ στὸ Ψυχοσάββατο πρὶν ἀπὸ τὴν Πεντηκοστή (διατάξεις Πεντηκοσταρίου §45).

Τοὺς 4 εἱρμοὺς μόνον ὁρίζουν ἐπίσης καὶ τὰ ἐτήσια τυπικὰ βοηθήματα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου.

Δὲν χρειάζεται νὰ μπερδεύουμε τὰ πράγματα μὲ τὸ μοναστηριακὸ τυπικό. ᾿Εκεῖ στὸν ὄρθρο τοῦ Ψυχοσαββάτου προηγεῖται ἄλλος κανὼν μὲ τοὺς εἱρμούς του, καὶ ἀκολουθεῖ δεύτερος ὁ κανὼν τοῦ ψυχοσαββάτου χωρὶς τοὺς εἱρμούς, ὁπότε τοὺς εἱρμοὺς τοὺς ψάλλουν στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς. Δὲν εἶναι ἀκριβῶς οἱ καταβασίες τοῦ σημερινοῦ ἑορτασίμου ὄρθρου, ἀλλὰ κάποια ἀρχαία τάξι μὴ ἑορτασίμου ὄρθρου.

Κατὰ τὴν τάξι τοῦ Τ.Μ.Ε. οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος τοῦ Ψυχοσαββάτου ψάλλονται στὴν ἀρχὴ κάθε ᾠδῆς, διότι ἄλλος κανὼν δὲν ψάλλεται στὸν ὄρθρο. ῾Οπότε δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἐπαναληφθοῦν στὸ τέλος κάθε ᾠδῆς, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀπαραίτητους 4 εἱρμούς. ᾿Αλλὰ ἅμα δὲν τηροῦμε τὶς διατάξεις τοῦ Τ.Μ.Ε. καὶ δὲν λέμε τοὺς κανόνες τοῦ ὄρθρου κατὰ τάξιν, δὲν καταλαβαίνουμε τί λέει, καὶ νομίζουμε ὅτι οἱ παρατυπίες μας εἶναι σύμφωνες μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Τ.Μ.Ε.!
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό anasto » Δευτ 24 Φεβ 2020, 23:28:31

Στὸ τυπικό τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ της Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (8-3-2020) παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:
i) Ἡ Τάξις τῆς Μονῆς Κύκκου (Τ.Μ.Κ.) ὁρίζει νὰ ψαλοῦν ἑσπέρια εἰς 10, τὰ δ’ κατανυκτικά του πλ.α’ ἤχου, 3 προσόμοια τοῦ Τριωδίου καὶ 3 ἰδιόμελα τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων ἐκ τοῦ Μηναίου,
ii) ὡς Δοξαστικὸ Ἑσπερινοῦ τῶν Ἁγίων «Φέροντες τὰ παρόντα»,
iii) στὰ Ἀπόστιχα ὡς Δόξα, τῶν Ἁγίων• «Ἐν ὠδαῖς ᾀσμάτων». Καὶ νῦν• «Θεοτόκε,σὺ εἰ ἡ ἄμπελος…,μετὰ τῶν ἀθλοφόρων».

Συνεπῶς, μὲ βάση τὰ παραπάνω προκύπτει τὸ ἑξῆς ἐρώτημα:
Μὲ βάση ποιὸ Τυπικὸ ἡ Τ.Μ.Κ. διαφοροποιεῖται ἀπὸ τὸ Τ.Μ.Ε. (§11, σελ.200) ὡς πρὸς τὰ ἑσπέρια, τὸ Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τὸ Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων;

iv) Ἡ Τ.Μ.Κ. ὁρίζει νὰ τηρηθεῖ ἡ τυπικὴ διάταξις τῶν Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν μετὰ τὰ Ἀπολυτίκια («Κύριε, ἐλέησον» (μ΄), Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου»,… 3 μεγάλες μετάνοιες μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου», «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή»).
Ἄρα, μετὰ τὴν ψαλμώδηση τῶν Ἀπολυτικίων, ἀπὸ ποιὰ διατάξη στὸ Τ.Μ.Ε. μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ἂν θὰ πρέπει ἢ ὄχι νὰ τηρηθεῖ τὸ σχετικὸ τυπικό;
Τελευταία επεξεργασία απο anasto την Τρί 25 Φεβ 2020, 13:30:10, επεξεργάστηκε 2 φορές συνολικά.
anasto
 
Δημοσ.: 7
Εγγραφη: Δευτ 23 Φεβ 2009, 18:09:15

Re: Τυπικὸν τοῦ ἔτους 2020 (πληροφορίαι καὶ δημοσιεύσεις)

Δημοσίευσηαπό anasto » Δευτ 24 Φεβ 2020, 23:59:33

Στὸ τυπικό τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ της Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας (8-3-2020) παρατηροῦμε τὰ ἑξῆς:
Στὴν Ἐπετηρίδα τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου (Ε.Ο.Π., ὑποσ.31, σελ.140) ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς: «Τ.Μ.Ε., 9ης Μαρτίου, Περίπτωσις ΣΤ’ §11, σελ.200. Κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ Τυπικοῦ καταλιμπάνονται σήμερον τὰ Κατανυκτικὰ Στιχηρὰ τοῦ ἤχου. Ἐπίσης δὲν ψάλλονται τό• «Θεοτόκε Παρθένε…» κτλ. διότι τὴν ἑπομένην θὰ τελεσθῇ Προηγιασμένη. Ἡ διάταξις αὕτη…ἀντίκειται ὅμως πρὸς τὴν ἀντίστοιχον τῆς ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὅπου ψάλλονται τὰ Τροπάρια• «Θεοτόκε Παρθένε…» κτλ. καίτοι τὴν ἑπομένην τελεῖται Προηγιασμένη (Τ.Μ.Ε., §66 σελ.354). Προκεῖται περὶ μίας ἀκόμη ἀντιφάσεως τοῦ Τυπικοῦ».
Ἄραγε, πρόκειται ὄντως γιὰ μία ἀκόμη ἀντίφαση τοῦ Τ.Μ.Ε. ἢ αὐτὴ ἡ διαφοροποίησις ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀκολουθία τῆς 9ης Μαρτίου καὶ τῆς Μεγάλης Δευτέρας ἐμπίπτουν σὲ διαφορετικὲς κατηγορίες ἀκολουθιῶν;
anasto
 
Δημοσ.: 7
Εγγραφη: Δευτ 23 Φεβ 2009, 18:09:15

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στην Τυπικὸν τοῦ ἔτους

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron