Ταπείνωσις

διάφορες σημειώσεις γιὰ θέματα τυπικοῦ, λειτουργικῆς, μουσικῆς, ὑμνογραφίας, ἁγιολογίας, πνευματικῆς ζωῆς κλπ.

Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Σάβ 05 Σεπ 2009, 17:40:15

«μάθετε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Μτ. ια' 29), «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὅστις οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Μτ. ιη’ 3-4). «Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος» (Μρ. θ' 35), «ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λκ. α' 48)· «ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων· Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε» (Λκ. ε' 8), «ὁ γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων, οὗτός ἐστι μέγας» (Λκ. θ' 48), «ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται» (Λκ. ιδ' 11), «καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι, ἀλλ' ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λκ. ιη' 13), «εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. ὑπόδειγμα γὰρ δέδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε» (Ἰω. ιγ΄ 14-15). «ὡς δὲ ἐπλήρου ὁ Ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγε· τίνα με ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ, ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται μετ' ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι» (Πρ. ιγ' 25). «τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν» (Φλ. β' 3), «ταπεινώθητε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς» (Ἰκ. δ' 10). «Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις, πάντες δὲ ἀλλήλοις ὑποτασσόμενοι τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε· ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χάριν. Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ» (Α’ Πτ. ε΄ 5-6).
Τελευταία επεξεργασία απο MTheodorakis την Κυρ 06 Σεπ 2009, 11:57:28, επεξεργάστηκε 3 φορές συνολικά.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Σάβ 05 Σεπ 2009, 21:18:26

«πρὶν ἀρρωστῆσαί σε ταπεινώθητι καὶ ἐν καιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν» (Σρ. ιη΄ 21), «καὶ ἄνθρωποι πάντες ἀπὸ ἐδάφους, καὶ ἐκ γῆς ἐκτίσθη ᾿Αδάμ» (Σρ. λγ΄ 10), «καὶ ἐπὶ τίνα ἐπιβλέψω, ἀλλ᾿ ἢ ἐπὶ τὸν ταπεινὸν καὶ ἡσύχιον καὶ τρέμοντα τοὺς λόγους μου;» (Ἡσ. ξf΄ 2) «ὅτι σὺ καθήμενος τὸν αἰῶνα, καὶ ἡμεῖς ἀπολλύμενοι τὸν αἰῶνα» (Βρ. γ΄ 3). «ἡ βασιλεία σου σοὶ μενεῖ, ἀφ' ἧς ἂν γνῷς τὴν ἐξουσίαν τὴν οὐράνιον» (Δν. δ΄ 23).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Κυρ 07 Μαρ 2010, 22:23:44

«Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Λκ. f', 20). «οὐχ ὁ Θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τοῦ κόσμου πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;» (Ἰκ. β’, 5).
Τελευταία επεξεργασία απο MTheodorakis την Δευτ 14 Ιουν 2010, 21:40:53, επεξεργάστηκε 1 φορές συνολικά.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Πέμ 11 Μαρ 2010, 17:18:57

«Ἦν τις ἀναχωρητὴς βοσκόμενος μετὰ τῶν βουβάλων καὶ ηὔξατο τῷ Θεῷ λέγων· Κύριε, τί ὑστερῶ δίδαξόν με. Καὶ ἦλθεν αὐτῷ φωνὴ λέγουσα· Ὕπαγε εἰς τόδε τὸ κοινόβιον καί, εἴ τι ἐπιτάσσουσί σοι, ποίησον. Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὸ κοινόβιον ἔμεινε καὶ οὐκ ᾔδει τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀδελφῶν. Καὶ ἔλεγον αὐτῷ· Ποίησον τοῦτο, ἰδιῶτα. Καὶ· ποίησον ἐκεῖνο, σαλὲ γέρον. Καὶ θλιβόμενος ηὔξατο πρὸς τὸν Θεὸν λέγων· Κύριε, οὔκ οἶδα τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀνθρώπων. Πέμψον με πάλιν πρὸς τοὺς βουβάλους. Καὶ ἀπελύθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πάλιν ἀπελθεῖν εἰς χωρίον βοσκηθῆναι μετὰ τῶν βουβάλων» (Τὸ Μέγα Γεροντικὸν τ. 4 σσ. 482, 484).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 12 Μαρ 2010, 23:59:28

«Εἶπεν ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος· εἶδον πάσας τὰς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ ἡπλωμένας ἐπὶ τῆς γῆς· καὶ στενάξας εἶπον· τίς ἆρα παρέρχεται ταύτας; καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι· ἡ ταπεινοφροσύνη» (ἀπόφθεγμα ζ’ ἔκδ. Τὸ Γεροντικὸν ἐκδ. Ἀστὴρ 1981 σ. 2).

«Εἶπεν ὁ Ἀββᾶς Ποιμὴν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέεται τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, ὥς περ τῆς πνοῆς τῆς ἐκπορευομένης ἐκ τῆς ῥινὸς αὐτοῦ» (ἀπόφθεγμα μθ’ ὅπ. πρ. σ. 89).

«Εἰ θέλεις εὑρεῖν ἀνάπαυσιν καὶ ὧδε καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι, ἐπὶ παντὶ πράγματι λέγε· Ἐγὼ τίς εἰμι· καὶ μὴ κρίνῃς τινά» (ἀββᾶ Ποιμένος ἔκδ. Τὸ Μέγα Γεροντικὸν τ. 2 σ. 480).

«Εἶπε γέρων· ὁ ἔχων ταπείνωσιν ταπεινοῖ τοὺς δαίμονας, ὁ δὲ μὴ ἔχων ταπείνωσιν καταπαίζεται ὑπὸ τῶν δαιμόνων» (ὅπ. πρ. τ. 4 σ. 128).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 27 Φεβ 2015, 22:13:57

«ἀπόκτησε ἐδαφιαίαν ταπείνωσιν»

(ἁγίου Ἀνθίμου ἐν Χίῳ (+1960), Διδαχὲς πνευματικὲς τ. 1 (2000) σ. 86).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Πέμ 27 Ιούλ 2017, 09:16:40

«Ὁ Χριστὸς βίωσε μοναξιά, βίωσε προδοσία, βίωσε ἐγκατάλειψη, βιωσε συκοφαντίες, ἀδικίες, ἄδικη δίκη, θάνατο! Ποιά ἐπιτυχία; Καμμιὰ ἐπιτυχία δὲν εἶχε ὁ Χριστός. Εἶχε ταπείνωση»

(π. Χαραλάμπους Παπαδοπούλου (π. Λίβυου) Ὁμιλία γιὰ τὶς παρανοήσεις τῆς χαρᾶς).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Ταπείνωσις

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Δευτ 23 Απρ 2018, 16:32:39

«ὁ Κύριος μὲ σπλαχνίστηκε καὶ μὲ δίδαξε ὁ ἴδιος πῶς πρέπει νὰ ταπεινωθῶ: ῾῾Κράτα τὸ νοῦ σου στὸν ἅδη καὶ μὴν ἀπελπίζεσαι’’»
(Ὁ ἅγιος Σιλουανὸς ὁ ἀθωνίτης 1988 σ. 335).

«Ἡ ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ κατοικεῖ στοὺς μικρότερους κι αὐτοὶ χαίρονται ποὺ εἶναι μικροί»
(ὅπ. πρ. σ. 337· πρβλ. Λκ. θ', 48).

«Ὅταν ἡ ψυχὴ δῆ μὲ τὸ ἅγιο Πνεῦμα τὸν Κύριο, πόσο πράος καὶ ταπεινὸς εἶναι, τότε ταπεινώνεται καὶ ἡ ἴδια πλήρως»
(ὅπ. πρ. σ. 348).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57


Επιστροφή στην Δημοσιεύματα Μανόλη Θεοδωράκη

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron