῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 07 Ιαν 2009, 11:57:10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ
ΕΙΣ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ
ὑπὸ πατέρων τῆς ἐκκλησίας καὶ νεωτέρων θεολόγωνΑ

ἀγγεῖον ἐλαίου (Ματθ 25,4)· ἡ καρδία (ἀλληγορικῶς)

ἄγγελος. ἄγγελος Κυρίου· ὁ Χριστός. ὁ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος (᾿Ησαΐας θ' 6)· ὁ Χριστός.

ἁγιαστήριον· ἡ καρδία (ἀλληγορικῶς)

ἅγιον (᾿Ιησοῦς Ναυῆ f΄ 19)· ἀφιερωμένον, ἀφιέρωμα

ἀγκάθια καὶ τριβόλια· ὀργή, μνησικακία, αἰσχροὶ λογισμοί (Μάξιμος ὁ ὁμολογητής).

ἀγρός (Ματθ 13,44)· ἡ καρδία (Μάξιμος ὁ ὁμολογητής). κρυμμένος θησαυρὸς ἐν τῷ ἀγρῷ· οἱ θησαυροὶ τῆς γνώσεως καὶ τῆς σοφίας (Μάξιμος ὁ ὁμολογητής). περιοχαὶ περιβάλλουσαι τὸν ἀγρόν· αἱ σωματικαὶ ἀνάγκαι (Μάξιμος ὁ ὁμολογητής).

ᾅδης· ἡ καρδία (Μακάριος ὁ Αἱγύπτιος). πύλαι ᾅδου (Ματθ 16,18)· αἱ τῶν αἱρετικῶν θανατηφόροι γλῶσσαι (Ε΄ οἰκουμενικὴ σύνοδος).

ἀετός. ἀετοί (Ματθαῖον κδ΄ 28)· αἱ θεϊκαὶ καὶ ἄφθαρτοι σκέψεις (᾿Ησαΐας ὁ ἀναχωρητής).

ἀήρ. ἀὴρ τῆς διανοίας· ὁ χῶρος τῆς διανοίας (ἀββᾶς ῾Ησύχιος)

ἀκαθαρσία (Κολασ 3,5)· ἡ συγκατάθεσις (Μάξιμος ὁ ὁμολογητής)

ἄκανθαι (Γέν 3,18)· τὰ ἀγκάθια τῶν παθῶν (Μάξιμος ὁ ὁμολογητής).

ἁμαρτία κατ' ἐνέργειαν· συγκατάθεσις πραγματοποιηθεῖσα, ἥτις γίνεται ἁμαρτία

ἀνάπαυσις (᾿Ησ 23,12)· κάθισμα, καρέκλα

ἀνήρ (Α΄ Κορ 13,11)· ὁ θεούμενος καὶ πάλιν εἰς φωτισμὸν εὑρισκόμενος

ἄπιστος· ὁ μὴ εἰσελθὼν εἰσέτι εἰς τὸ στάδιον τῆς καθάρσεως.

ἀριστερά· ἔλλειψις κόπων (Πέτρος ὁ Δαμασκηνός).

ἀροτρόπους (Κριταὶ γ΄ 31)· ἀλετρόχειρον.

ἄρτος (Γένεσις 3,19)· ὁ ἄφθαρτος τῆς θεολογίας ἄρτος, ἡ κατὰ τὴν θεολογίαν ἀληθὴς μυσταγωγία (ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής)

ἄτομον. ἐν ἀτόμῳ (Α΄ Κορ. 15,51)· ἀποτόμως


copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 01 Φεβ 2009, 23:05:52

Β

βάθος πατρικὸν· ἡ ἀνεξιχνίαστος οὐσία τῆς θείας οὐσίας.

Βαιθὴλ (ἢ Βεθὴλ)· οἶκος Θεοῦ (Γένεσις κη΄ 19, λε΄ 1, 3 καὶ ἑξῆς).

βασιλεία· ἡ πνευματικὴ γνῶσις (κατὰ Ματθαῖον f΄ 33, ἅγιος Νεῖλος)· τὸ ἅγιον Πνεῦμα [καὶ ὁ Υἱὸς] (κατὰ Ματθαῖον f΄ 10, ἅγιος Νεῖλος ὁ ἀσκητής)· βασιλεία τοῦ Θεοῦ· ἡ οὐράνιος εὐφροσύνη τοῦ ἁγίου Πνεύματος (κατὰ Λουκᾶν ιζ΄ 21, ἅγιος Μάξιμος ὁ ὁμολογητής).

βάσκανος· φθονερός, κακὸς (Παροιμίαι κγ΄ 6, ἑβραϊστὶ oin ro· κακὸν μάτι, βάσκανον καὶ φθονερὸν μάτι)

βδέλλα· ἡ ἀφροσύνη (Παροιμίαι κδ΄ 50 [μασοριτικὸν λ΄ 15], ᾿Ησαΐας ὁ ἀναχωρητής).

βοήθεια· τὸ παλαμάρι δι᾿ οὗ περιεζώννυον τὸ σκάφος τοῦ πλοίου ἐν τρικυμίαις (Πράξεις κζ΄ 17)


copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τετ 04 Μαρ 2009, 20:06:36

Γ

γαζοφυλάκιον· τὸ θησαυροφυλάκιον τῆς σωτηρίας (κατὰ Μᾶρκον 12,42· Θεόγνωστος ὁ ἀσκητής).

γαυρίαμα· στάσις κροκοδείλου ἢ σκύλλου ὅταν γρύζῃ δεικνύων τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ (᾿Ιὼβ δ' 10, ἑβραϊστὶ shan).

γῆ· ἡ καρδία· ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου καθαρισθεῖσα διὰ τῆς πράξεως τῶν ἀρετῶν· τὸ σῶμα καὶ ἡ καρδία τοῦ ἀνθρώπου (Γένεσις 3,17· Μάξιμος ὁ ὁμολογητής)· τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς (Κολασσαεῖς 3,5· Μάξιμος ὁ ὁμολογητής)· τὸ τῶν ἀνθρώπων πλῆθος ( Γένεσις 6,11· ᾿Ιωάννης χρυσόστομος).

γινώσκειν ἐκ μέρους· φωτισμός (᾿Ιωάννης ῾Ρωμανίδης).

γλῶσσα. γένη γλωσσῶν· προσευχαὶ καὶ ψαλμοὶ ἐν τῇ καρδίᾳ (᾿Ιωάννης ῾Ρωμανίδης).


copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 14 Μαρ 2009, 12:57:10

Δ

δάκτυλος Θεοῦ· ἡ θεία ἐνέργεια τῆς ἐλλάμψεως (᾿Ιωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος)

δεξιά· ὑπερβολὴ (Πέτρος ὁ Δαμασκηνός, ὁ ἀσκητής).

δικαιοσύνη· ἡ ἀρετὴ (κατὰ Ματθαῖον f΄ 33, Νεῖλος ὁ ἀσκητής)· δικαίωσις.

δικαιοῦσθαι· ἀπαλλάσσεσθαι, παύειν τοῦ πράττειν τι (πρὸς ῾Ρωμαίους f΄ 7, Γεώργιος Μεταλληνός).

δικαίωσις· φωτισμὸς ἐν τῇ καρδίᾳ (᾿Ιωάννης ῾Ρωμανίδης)

δοξάζεσθαι· θεοῦσθαι, θεωρεῖν ἢ θεᾶσθαι τὴν ἀποκάλυψιν (᾿Ιωάννης ῾Ρωμανίδης)
copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Παρ 27 Μαρ 2009, 12:41:57

Ε

ἐγκράτεια· ὅλαι αἱ ἀρεταὶ περιληπτικῶς, γενικὸν ὄνομα πασῶν τῶν ἀρετῶν (Διάδοχος Φωτικῆς)· ἡ ἀποχὴ ἀπὸ ὅλα τὰ πάθη (Θεόδωρος ᾿Εδέσσης).

ἐγκρατεύεσθαι· τὸ καλλιεργεῖν τὰς ἀρετὰς γενικῶς (Διάδοχος Φωτικῆς).

εἶδος· ὅρασις (Β΄ πρὸς Κορινθίους ε΄ 7).

εἴσοδος· ἡ εἴσοδος τῶν φαγητῶν (Ψαλμὸς ρκ΄ 8, ᾿Ηλίας ὁ ἔκδικος).

ἐκδικεῖν· ἀποδίδειν δικαιοσύνην (᾿Αποκάλυψις f΄ 10).

ἔλαιον· ἡ θεία χάρις.

ἐλεφάντινον· ἐλεφαντόδοντον (῏ᾼσμα ᾀσμάτων ε΄ 14).

ἐλέφας· ἐλεφαντόδοντον (᾿Ιεζεκιὴλ κζ΄ 6).

ἐλεῶν· ὁ ψυχοπονῶν (Παροιμίαι κβ΄ 2, ἑβραϊστὶ «καλὸ μάτι», εὐσπλαγχνικὸ μάτι, καλοματιάζω, ψυχοπονοματιάζω).

ἐννοεῖν. ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον· μνήμη θανάτου (νεκρώσιμος ἀκολουθία, ἰδιόμελον ἤχου πλαγίου τοῦ δ΄).

ἔξοδος· ἡ ἔξοδος τῶν λόγων (Ψαλμὸς ρκ΄ 8, ᾿Ηλίας ὁ ἔκδικος).

ἐξοχὴ· κοπτερὰ προεξοχὴ πέτρας ὁμοίαζουσα μὲ ὀδόντα (᾿Ιὼβ λθ΄ 28).

ἐξωτερικὸν· θράσος (Πέτρος ὁ Δαμασκηνός)

ἐπάνω· ὑπερβολὴ (Πέτρος ὁ Δαμασκηνός)

ἐπιθυμία κακὴ· ἡ ψιλὴ τοῦ λογισμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας παραδοχὴ (Κολασσαεῖς γ΄ 5, Μάξιμος ὁ ὁμολογητής)

ἐπιφοραὶ ἑκούσιοι· αἱ διάφοροι δοκιμασίαι τοῦ βίου

ἐπόπται· αὐτόπται (Β΄ Πέτρου α΄ 16)

ἔργα· ὄχι αἱ πράξεις, ἀλλὰ ἔργα ὀφειλόμενα εἰς τὴν πίστιν ἢ τὴν ἀπιστίαν πρὸς τὸν Χριστὸν (πρὸς ῾Ρωμαίους β΄ 6, Μᾶρκος ὁ ἀσκητής).

ἔσω ἄνθρωπος· τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ καρδία.

ἐσωτερικὸν· δειλία (Πέτρος ὁ Δαμασκηνός).

ἐχθρός. ἐχθροὶ· τὰ πάθη (῾Ησαΐας ὁ ἀναχωρητής).copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 07 Ιουν 2009, 19:43:06

Ζ

ζώνη· ἡ ἐγκράτεια ἡνωμένη μὲ ταπείνωσιν καρδίας (κατὰ Λουκᾶν ιβ΄ 35, Θεόδωρος ᾿Εδέσσης)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 07 Ιουν 2009, 19:43:53

Η

ἥλιος. ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης· ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς (ὀρθόδοξος ὑμνολογία)
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 07 Ιούλ 2009, 09:39:55

Θ

θάλασσα· ὁ βίος ἡμῶν.

Θαμμωζ· ὄνομα παλαιστινοῦ θεοῦ, τοῦ θεοῦ ῾Ηλίου, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ μηνὸς τοῦ περιέχοντος τὸ θερινὸν ἡλιοστάσιον, ἀντιστοιχοῦντος δὲ πρὸς τοὺς ἡμετέρους ᾿Ιούνιον-᾿Ιούλιον (᾿Ιεζεκιὴλ η΄ 14).

θειότης· αἱ θεῖαι ἰδιότητες (πρὸς ῾Ρωμαίους α΄ 20)

θεμέλιος (ἢ θεμέλιονθεμέλια)· τὰ καλὰ ἔργα· θεμέλιοι τῆς ἐκκλησίας· οἱ θεωθέντες ἀπόστολοι καὶ προφῆται.

Θεός· κατὰ τὸν ᾿ΙωάννηνΖηζιούλαν ὀρθοδόξως νοεῖται ὁ Πατὴρ καὶ ὄχι ἡ οὐσία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ· Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ Θεὸς᾿Ισαὰκ καὶ Θεὸς ᾿Ιακὼβ· ὁ Χριστός.

θηρία· τὰ πάθη (Ψαλμὸς ργ΄ 22).

θησαυρὸς· τὸ ἅγιον Πνεῦμα (κατὰ Λουκᾶν f΄ 45)· κρυμμένος θησαυρὸς ἐν τῷ ἀγρῷ· οἱ θησαυροὶ τῆς γνώσεως καὶ τῆς σοφίας (κατὰ Ματθαῖον ιγ΄ 44).

θυρίδες· αἱ αἰσθήσεις.

θυσιαστήριον· ἡ καρδία.copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 13 Μαρ 2010, 20:58:36

Ι

ἰδιώτης· ὁ δι᾿ ὕδατος βαπτισθεὶς εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ἐν καταστάσει καθάρσεως καὶ μὴ λαβὼν εἰσέτι τὸ ῞Αγιον Πνεῦμα προσευχόμενον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.

ἱεράτευμα. βασίλειον ἱεράτευμα· γενικὴ ἱερωσύνη, τὰ χαρίσματα πνευματικῆς προκοπῆς τῶν πιστῶν ἐν τῇ θεώσει.

᾿Ιερουσαλήμ· ἡ προσοχὴ τοῦ νοῦ (Φιλόθεος ὁ Σιναΐτης).

ἱμάτιον· τὸ ἔργον τοῦ πιστοῦ (᾿Εκκλησιαστὴς θ΄ 8, Βαρσανούφιος ὁ μέγας).

ἱματισμὸς καὶ σκεύη· αἱ αἰσθήσεις (῎Εξοδος ια΄ 2, Εὐεργετινός).


copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: ῾Ερμηνευτικές σημειώσεις

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 22 Μαρ 2010, 01:08:45

Κ

καί· τότε (᾿Αποκάλυψις γ΄ 20).

καρδία· ὁ ἐντὸς ἡμῶν ἄνθρωπος.

κατακυριεύσατε τῆς γῆς· θέωσις (Γένεσις α΄ 28).

κάτω· ἀπόγνωσις (Πέτρος ὁ Δαμασκηνός).

κλῖμαξ ᾿Ιακώβ· ἡ θεοτόκος.

κόκκος σινάπεως· ὁ Κύριος (κατὰ Ματθαῖον ιζ΄ 20, Μάξιμος ὁ ὁμολογητής).

κομίζειν· ἀπολαύειν (Β΄ πρὸς Κορινθίους ε΄ 10)

κρύφιος· ἔμπιστος, στενὸς συνεργάτης (῾Ρω δ΄ 1).

Κύριος. Κύριος τῆς δόξης· ὁ Χριστός.copyright 2000 Διονύσιος Μπιλάλης ᾿Ανατολικιώτης
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην ῾Ερμηνεία καί σχολιασμός τῆς Βίβλου

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron