Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰών)

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰών)

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Κυρ 21 Ιουν 2009, 15:22:49

«ἔοικεν ἡ μὲν ἀρχὴ τοῦ πένθους, οἷον τις εἶναι Θεοῦ μνηστείας ζήτησις, σχεδὸν δοκούσης ἀνεφίκτου» (Πρὸς Ξένην μοναχὴν ἔκδ. Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν τ. 4 1976 σ. 114).

«ἐκεῖνο δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἀνωτάτω Λόγου οἷον τις ἔρως ἐστὶν ἀπόῤῥητος τοῦ Γεννήτορος πρὸς αὐτὸν τὸν ἀποῤῥήτως γεννηθέντα Λόγον· ᾧ καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ Πατρὸς ἐπέραστος Λόγος καὶ Υἱὸς χρῆται πρὸς τὸν Γεννήτορα... Αὕτη γὰρ ἡ Πατρὸς τε καὶ Υἱοῦ προαιώνιος χαρά, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιόν ἐστιν» (Κεφάλαια φυσικά, θεολογικά, ἠθικά τε καὶ πρακτικά, λf’ ὅπ. πρ. σσ. 145, 146).

«Ὑπὲρ τάξιν οὖν, ἀλλ’ οὐχ ὑπὸ τάξιν ὁ Θεός» (Περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ ἁγίου Πνεύματος λόγος α’, 33 ἔκδ. Ε.Π.Ε. τ. 1 σ. 144).

«Τοῦτο δὴ τὸ φῶς καὶ πῦρ ἐστι θεῖον καὶ ἄϋλον, ψυχὰς φωτίζειν πεφυκός...τὴν ἐν τῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν κατακαίων, καθαρὸν τὸν νοῦν ἀποκαθίστησιν» (Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Λόγος 3, 1, 40 τ. 2 σ. 540).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰών)

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Κυρ 21 Ιουν 2009, 15:23:19

«Ὁ δὲ Θεὸς...παντοδύναμος ὑπάρχων, ἁπλούστατός ἐστὶν ἁπάντων» (Διάλεξις μετὰ Βαρλααμίτου, 54 τ. 3 σ. 358).

«Οὐκοῦν ἡ παρθενομήτωρ αὕτη μόνη μεθόριον ἐστι κτιστῆς καὶ ἀκτίστου φύσεως» (Ὁμιλία ιδ’ Εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν, 15 τ. 9 σ. 394· πρβλ. Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας (+444) Ὑπόμνημα εἰς τὸ Κατὰ Ἰωάννην ἔκδ. P.G. τ. 73 στ. 1045c).

«τοσοῦτο τῇ Κυριακῇ τὸ περιὸν καὶ σεβάσμιον διὰ τὸ κατ’ αὐτὴν ὑπερευλογημένον τέλος καὶ τὴν ἐλπιζομένην κατ’ αὐτὴν κοινὴν τῶν ἁπάντων ἀνάστασιν καὶ τελείαν τῶν ἀξίων εἰσέλευσιν εἰς τὴν θείαν κατάπαυσιν καὶ τὴν παντὸς τοῦ κόσμου ἀναστοιχείωσιν» (Ὁμιλία ιζ΄ δεικνύσα τὸ τοῦ Σαββάτου καὶ τῆς Κυριακῆς μυστήριον, 11 τ. 9 σ. 500).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰών)

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Κυρ 21 Ιουν 2009, 15:23:57

«τὸν δεύτερον Ἀδάμ, ὅς ἐστιν ὁ Κύριος, ἀνιστάμενον ἐκ νεκρῶν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων» (Ὁμιλία ιη’ τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, 1 τ. 9 σσ. 518, 520).

«῾῾καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω’’ (Ἰω. κ’, 14). Τί τὸ τὴν Μαρίαν παρασκευάσαν ἐξαίφνης εἰς τὰ ὀπίσω στραφῆναι; Πάντως ἡ τῶν ἀγγέλων πρὸς τὸν Δεσπότην ἐπιφανέντα δουλικὴ νεῦσις καὶ προσοχή» (Ὁμιλία κ’ εἰς τὸ η’ ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον, 7 τ. 9 σ. 584).

«῾῾Ἐξήγαγε’’ γὰρ ῾῾αὐτούς,’’ φησιν, ‘’ἔξω ἕως εἰς Βηθανίαν’’ (Λκ. κδ’, 50)...ἵνα τοὺς πόδας ἐῤῥωμένους ὄντας παραστήσῃ καὶ βεβηκότας ἀσφαλῶς, τοὺς τὰς τρήσεις τῶν ἥλων ὑπομείναντας» (Ὁμιλία κα’ εἰς τὴν ἀνάληψιν, 7 τ. 10 σσ. 28, 30).

«ἀναστησόμεθα πάντες· τῆς δὲ Ἀναλήψεως οὐ πάντες τευξόμεθα, ἀλλ’ ὅσοις τὸ ζῆν Χριστός ἐστι» (Ὁμιλία κβ’ εἰς τὴν αὐτὴν ἑορτήν, 16 τ. 10 σ. 66).
Τελευταία επεξεργασία απο MTheodorakis την Τρί 16 Νοέμ 2010, 15:04:49, επεξεργάστηκε 1 φορές συνολικά.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰών)

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Κυρ 21 Ιουν 2009, 15:24:19

«ἡ τοῦ Κυρίου ἀνάστασις ἕω καὶ ὄρθρου λόγον ἐπέχει πρὸς τὴν ἡμέραν ἐκείνην» τῆς β’ παρουσίας (Ὁμιλία κγ’ εἰς τὸ ι’ ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον, 4 τ. 10 σ. 76).

«ὅταν τὴν ὑπομονὴν ἀναλογίσηται» τὶς «τῶν ὁσίων...πρὸς τὸν ἔνδον καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ἀόρατον πόλεμον...ἀντιταξάμενοι» (Ὁμιλία κε’ τῇ Κυριακῇ τῶν ἁγίων πάντων, 1 τ. 10 σσ. 126, 128).

«῾῾ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοί’’ (Μτ. θ’, 27)...Πῶς οὖν ἄν ἠκολούθησαν...εἰ μὴ ἐπίστευσαν;» (Ὁμιλία λ’, 6 τ. 10 σ. 258).

«Φοβηθῶμεν οὖν, ἀδελφοί, τὸν τηνικαῦτα τῶν ἁγίων καθ’ ἡμῶν ζῆλον» (Μτ. ιη’, 31· Ὁμιλία λf’, 13 τ. 10 σ. 428).

«ἐὰν γὰρ μὴ ἐθίσῃς σεαυτὸν ἀφιέναι τὸ οἰκεῖον θέλημα καὶ ποιεῖν τὸ τοῦ πλησίον, πῶς ὑπομενεῖς τὰ ἐπερχόμενά σοι παρ’ αὐτοῦ;» (Ὁμιλία μδ’ εἰς Ἰωάννην τὸν θεολόγον, 9 τ. 11 σ. 60).

«Ζακχαῖος...ὕστερον ὑπῆρξε φιλόπτωχος, μᾶλλον δὲ πτωχός» (Ὁμιλία ξβ’, 10 τ. 11 σ. 578).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰών)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Δευτ 15 Οκτ 2018, 23:50:50

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Γρηγόριος Παλαμᾶς (14ος αἰών)

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Τρί 16 Οκτ 2018, 00:15:35

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι


Επιστροφή στην Διδασκαλία πατέρων (πατρολογία)

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron