Χριστούγεννα

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Τρί 15 Δεκ 2009, 23:00:37

«λάμπει γὰρ ὡς φῶς ἀεὶ ἡ γέννησις τοῦ Σωτῆρος» (Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου (+373) ἔργα ἐκδ. Περιβόλι τῆς Παναγίας τ. F' σ. 202), διότι λέγει ὁ ἴδιος «ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ» (Ἰω. ιβ’ 46), «αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος» (Ἰω. γ’ 19). «εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» (Ἰω. α’ 11).

«Ὧ παιδίον οὐρανοῦ παλαιότερον!...ὦ ἡμέρα μυρίων ὕμνων ἀξία...Ὦ φάτνη, ὦ φάτνη συμμέτοχε τῶν χερουβίμ» (ἁγίου Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου (+395÷400) Εἰς τὰ γενέθλια τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ §§ 3-4 ἔκδ. Β.Ε.Π.Ε.Σ. τ. 71 σ. 65).

«ἐν φάτνῃ ὡς ἐν τάξει τροφῆς τέθειται» ( Κυρίλλου Ἀλεξανδρεῖας (+444) Εἰς τὸν Λουκᾶν (β’ 7) ἔκδ. P.G. τ. 72 στ. 488d).

«Ἔστι νοεῖν ὡς ἀρχάγγελος ἦν ὁ τοῖς ποιμέσι τὴν χαρὰν εὐαγγελισάμενος ἅμα τῇ ὑπ’ αὐτὸν στρατιᾷ κατιών» (ὅπ. πρ. (β’ 10) στ. 496a).

«Ἑκὼν ἐπὶ τῆς φάτνης τίθεται, ἵνα οἱ κτηνῶδεις προσδράμωσι, καὶ τὸν λόγον εὕρωσιν ἐπὶ τῆς φάτνης καθήμενον, ἵνα ἀναλάβωσιν ἐξ αὐτοῦ τὸ λογικὸν ἀξίωμα, ἵνα σῖτον εὕρωσιν προσδοκήσαντες ἄχυρα, ἵνα ὡς κτήνη προσδράμωσι, δράγματα κριθῆς ἐπὶ τῆς φάτνης εὑρεῖν οἰόμενοι, καὶ τὸν ἄρτον τὸν ἀληθινὸν φάγωσι, τὴν τροφὴν τῆς ζωῆς, τὸ δεῖπνον τοῦ φωτός, τὴν βρῶσιν τῆς χαρᾶς, τῆς ἀφθαρσίας τὸ γλύκασμα» (Ἡσυχίου πρεσβυτέρου τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων (+ λίγο μετὰ τὸ 451) Εἰς τὴν ἁγίαν Μαρίαν τὴν Θεοτόκον Λόγος β’ ἔκδ. Φιλοκαλία τῶν νηπτικῶν καὶ ἀσκητικῶν τ. 13 σ. 434).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Τρί 15 Δεκ 2009, 23:01:07

«ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών» (Φλ. β’, 7). «Μῦρον ἐκκενωθὲν ὄνομά σου» (Ἄσμα ἀσμάτων α’ 3), «ἐκκενώθη, ἐτέχθη ἐκεῖ μῦρον οὐράνιον» (μηναῖον Δεκεμβρίου κθ’ ᾠδὴ f’). «Διὸ καὶ μάγοι ἐξ ἀνατολῶν καὶ ποιμένες πελάζοντες καὶ ἄγγελοι ἐξ οὐρανῶν εἰς ὀσμὴν ἔδραμον τούτου τοῦ μύρου» (ἁγίου Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου (+ περὶ τὸ 1220) Περὶ τοῦ Χριστοῦ ἐντολῶν 5, 21 ἔκδ. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου συγγράμματα τ. 1 (1996) σ. 73).

«Γεννήθηκε χωρὶς καμμιὰ ἑτοιμασία, χωρὶς νὰ ἔχῃ οὔτε ἔνδυμα! Καὶ ποῦ; Μέσα στὴν κοπριά! χωρὶς γιατρούς...Ἔδωσε παράδειγμα εἰς τοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴν ἔχουν σὲ ὑπόληψι τὸν ἑαυτό τους. Ἕνας βασιλεὺς νὰ πάῃ νὰ γεννηθῇ μέσα σὲ ἕνα ἀχούρι!» (Ἁγ. Ἀνθίμου ἐν Χίῳ (+1960) Διδαχὲς πνευματικὲς τ. 1 σσ. 161, 162). «δὲν ἐντρέπεται διὰ τὴν πτωχείαν του, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ κάμνει ἐπίδειξιν τῆς πτωχείας του» (Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου (+1809) Γυμνάσματα πνευματικὰ ἐκδ. Ρηγοπούλου σ. 150β).Αἴτια ἐνανθρωπήσεως:

«ἐλήλυθα καλέσαι...ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Λκ. ε’ 32), «ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός» (Λκ. ιθ’ 10)· «οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μρ. ι’ 45). «ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν» (Ἰω. ι’ 10) «εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ· πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς» (Ἰω. ιη’ 37). «ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ...ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γλ. δ’ 4-5) «καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἄρῃ...εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου» (Α’ Ἰω. γ’ 5, 8).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Πέμ 17 Δεκ 2009, 00:07:50

Γήινο φρόνημα Χριστουγέννων:

«ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Μτ. f’ 33). Ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται «ἐπὶ γῆς», γιὰ νὰ μείνουμε ἐπὶ γῆς. Δὲν ἔρχεται στὴ γῆ γιὰ νὰ τὴν θεσμοθετήσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν ἀνυψώσει. «τὸ μὲν τι καταβῆναι δεῖ Θεὸν πρὸς ἡμᾶς...τὸ δὲ ἡμᾶς ἀναβῆναι, καὶ οὕτω γενέσθαι κοινωνίαν Θεοῦ πρὸς ἀνθρώπους, τῆς ἀξίας συγκιρναμένης. Ἕως δ’ ἂν ἑκάτερον ἐπὶ τῆς ἰδίας μένῃ, τὸ μὲν περιωπῆς, τὸ δὲ ταπεινώσεως, ἄμικτος ἡ ἀγαθότης, καὶ τὸ φιλάνθρωπον ἀκοινώνητον» (Γρηγορίου θεολόγου (+389) Εἰς τὴν Πεντηκοστὴν, 12 τ. 5 σσ. 138, 140).
Τελευταία επεξεργασία απο MTheodorakis την Τρί 21 Δεκ 2010, 23:41:04, επεξεργάστηκε 1 φορές συνολικά.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Δευτ 21 Δεκ 2009, 22:00:05

«Νῦν ἦλθεν ὁ Κύριος, ὁ πανταχοῦ παρών, Παρθένου τικτόμενος, ἐν πόλει Βηθλεέμ, ἀγάλλου ἡ κτίσις, ὑπαντῶσα αὐτῷ, καὶ δοξολογοῦσα, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας» (μηναῖον Δεκεμβρίου κβ’ κανὼν α’ ἁγίας Ἀναστασίας ἤχου α' ᾠδὴ η’ Ὃν φρίττουσιν Ἄγγελοι, θεοτοκίον). «μὴ οὐχὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ; λέγει Κύριος» (Ἱρ. κγ’ 24).


«Ἰδοὺ ἡ πάντων ἦλθεν ἀνάκλησις, ὁ ἱλασμὸς τὸ φῶς, ἡ παντελὴς ἀπολύτρωσις, θησαυρὸς ὁ πολύτιμος κρύπτεται, ἔνδον ἐν τῷ Σπηλαίῳ· ᾧ πλουτιζόμενοι, Μάγοι τόν χρυσόν, ὡς Βασιλεῖ ἐπικομίζουσιν» (μηναῖον Δεκεμβρίου κγ’ β’ προεόρτιος κανὼν ἤχου πλ. β' ᾠδὴ θ’ Θεὸν ἀνθρώποις).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Τρί 22 Δεκ 2009, 21:12:05

Γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ Χριστὸς μέσα μας πρέπει μὲ τὴ ζωή μας νὰ τὸν ἐπιλέξουμε καὶ νὰ τὸν ποθήσουμε, γιὰ νὰ τοῦ ἀνοίξουμε ὅταν λέγει: «ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ' αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ' ἐμοῦ» (Ἀπ. γ’ 20)· «καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ» (Λκ. ιβ’ 36). Ὁ ἀγαθὸς μᾶς βεβαιώνει: «Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν» (Ἰω. ιδ’ 23), «ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν!» (Γλ. δ’ 19), δηλαδή «κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν» (Ἐφ. γ’ 17).

Διαφορετικά ἔρχεται ἡ διαπίστωση: «ἄρα ἐπλανήθημεν ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς οὐκ ἔλαμψεν ἡμῖν, καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν ἡμῖν» (Σ. Σολ. ε’ 6).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Κυρ 03 Ιαν 2010, 01:36:54

«Τὰ τρία δῶρα» τῶν μάγων «συμβολίζουν ἐπίσης τὴν καρτερία καὶ τὸ ἀμετάβλητο. Ὁ χρυσὸς παραμένει χρυσός, τὸ λιβάνι παραμένει λιβάνι καὶ τὸ μύρο παραμένει μύρο» (Νικολάου Βελιμίροβιτς (+1956) Λόγος γ’ στὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ, στὸ Θεὸς ἐπὶ γῆς ἄνθρωπος ἐν οὐρανῷ ἔκδ. Π. Μπότση 2010 σ. 117).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Σάβ 16 Ιουν 2012, 21:28:59

«ἐν καλύβῃ γεννᾶται καὶ ἐν φάτνῃ τίθεται»
(Ἰ. Χρυσοστόμου Εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον ὁμιλία ξστ' 2 ἔκδ. Ε. Π. Ε. τ. 11 (1979) σ. 590).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Σάβ 23 Ιουν 2012, 20:42:28

MTheodorakis έγραψε:«ἐν καλύβῃ γεννᾶται καὶ ἐν φάτνῃ τίθεται»
(Ἰ. Χρυσοστόμου Εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον ὁμιλία ξστ' 2 ἔκδ. Ε. Π. Ε. τ. 11 (1979) σ. 590).


Πολὺ σημαντικὴ πληροφορία.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Πέμ 05 Ιούλ 2012, 12:58:36

«κατεδέξατο τεχθῆναι...ἐν καλύβῃ καὶ φάτνῃ»
(Ἰ. Χρυσοστόμου Εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον ὁμιλία πθ' 4 ἔκδ. Ε. Π. Ε. τ. 12 (1979) σ. 386).
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Re: Χριστούγεννα

Δημοσίευσηαπό Dionysios » Κυρ 29 Ιούλ 2012, 19:11:02

Παλαιότερα εἶχα συναντήσει μία ἀκόμη παρόμοια ἀναφορὰ τοῦ ᾿Ιωάννου χρυσοστόμου. νομίζω ὅτι ἔλεγε «...τοῦ ἐν οἰκίᾳ γεννηθέντος...» καὶ ἴσως νὰ ἦταν στὸν τόμο ἔργων του ΕΠΕ 8α. δυστυχῶς τότε δὲν ἐσημείωσα τὴν παραπομπὴ καὶ δὲν μπορῶ νὰ τὸ βρῶ πάλι.
Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, http://www.symbole.gr
e-mail: symbole@mail.com — Skype: dionysios-anat
«γηράσκω ἀεί διορθούμενος», τρίτη 11/7/2000
Άβαταρ μέλους
Dionysios
 
Δημοσ.: 3950
Εγγραφη: Πέμ 11 Σεπ 2008, 21:30:05
Τοποθεσια: ᾿Αθῆναι

Επόμενο

Επιστροφή στην Θέματα ἑορτολογίου

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron