Πλάνες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ

Κανόνες Δ. Συζήτησης
῾Η χρῆσις τοῦ δημοσιευομένου ὑλικοῦ καὶ τῶν συνημμμένων ἀρχείων διέπεται ἀπὸ τοὺς παρακάτω ὅρους·
α) γιὰ τὰ πνευματικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1236
β) γιὰ τὰ ἐμπορικὰ δικαιώματα viewtopic.php?f=138&t=430&p=1237#p1237

Πλάνες τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ

Δημοσίευσηαπό MTheodorakis » Παρ 13 Οκτ 2017, 16:28:30

Ἡ αἵρεση τῶν Χιλιαστῶν ἤ Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ ἐμφανίσθηκε γύρω στὰ 1870. Ἀρχηγὸς καὶ ἱδρυτὴς τῆς αἱρέσεως ὑπῆρξε ὁ Ἑβραῖος ἔμπορος Κάρολος Ρώσσελ, ποὺ διεκήρυττε ὅτι «ἐλάμβανε τὸν θεῖον λόγον κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Θεοῦ»! Εἶναι ὀργάνωση μὲ τὴν ἡγεσία της στὸ Μπρουκλίν Νέας Ὑόρκης!

Σὲ ὁρισμένα θέματα, ἄλλα ἐπίστευαν στὸ παρελθὸν κι ἄλλα πιστεύουν τώρα.

Δὲν ὑπάρχει «τὸ δόγμα», ὅπως ἀποκαλοῦν τὴν πίστη τους. Τὰ δόγματα τὰ διατύπωσαν οἱ ἅγιοι θεοφόροι πατέρες.

Δὲν ἔχουν τὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ τὴν δικὴ τους Μετάφραση τοῦ Νέου Κόσμου.
ΠΛΑΝΕΣ

1) Ἀρνοῦνται τὴν Ἁγία Τριάδα. Γι’ αὐτοὺς ὁ μὲν Υἱὸς εἶναι κτίσμα τοῦ Θεοῦ (καὶ συγκεκριμένα ὁ ἀρχάγγελος Μιχαήλ), τὸ δὲ Ἅγιον Πνεῦμα, μία ἀπρόσωπη δύναμη τοῦ Θεοῦ.


2) Δὲν δέχονται ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός.
«καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. α' 1).
«ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰω. κ' 20).
«προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» (Πρ. κ' 28).
«ὧν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὧν ὁ Χριστὸς τὸ κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων Θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν» (Ῥωμ. θ' 5).
«προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τίτ. β' 13).
«πρὸς δὲ τὸν υἱόν· ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» (Ἑβρ. α' 8).
«οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος» (Α' Ἰω. ε' 20).


3) Ἀρνοῦνται τὴν Ἱερὰ Παράδοση ὡς πηγὴ τῆς θείας ἀποκαλύψεως.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ μόνη δὲν ἀποτελεῖ αὐτάρκη πηγὴ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, γιατὶ προϋποθέτει τὴν Ἱερά Παράδοση· γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ μελετᾶται πάντοτε ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως.
«στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι' ἐπιστολῆς ἡμῶν» (Β’ Θεσ. β’ 15).
«Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβον παρ' ἡμῶν» (Β’ Θεσ. γ’ 6).
«Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε» (Α’ Κορ. ια’ 2).
Ἡ ἱερὰ παράδοση μᾶς διασφαλίζει ποιά καὶ πόσα εἶναι τὰ γνήσια κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Δὲν τιμοῦν τὶς εἰκόνες. Αὐτὴ εἶναι ὀρθοδοξία;

4) Ἀρνοῦνται τὶς ἑορτές, τοὺς ἁγίους (Ἀποκ. ε’ 8 καὶ η’ 3-4). Ἀρνοῦνται τὴ Θεοτόκο καὶ τὸ ἀειπάρθενό της.


5) Δὲν πιστεύουν στὸν Σταυρὸ ὡς ἱερὸ σύμβολο. Δὲν κάνουν τὸν Σταυρό τους (τοὺς καίει). Λένε ὅτι ὁ Σταυρὸς ἦταν ἕνας ἁπλὸς πάσαλος.
«Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων» (Ἰω. κ’ 25).
«καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην
(Ματ. ζ’ 37)
«ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται... Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. στ’ 12, 14).


6) Ἀρνοῦνται τὴ σωματικὴ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ Πάσχα.


7) Ἀρνοῦνται τὴν Ἐκκλησία (Ματ. ιστ’ 18 καὶ ιη’ 17) καὶ τὰ ἅγια μυστήριά της.
Δὲν δέχονται τὴ θεία κοινωνία.
«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς»
(Ἰω. στ’ 53).
«Ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε·λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ. ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου. δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω· ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου»
(Α’ Κορ. ια’ 23-29).


8) Ἀρνοῦνται τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς.


9) Διδάσκουν ὅτι ὁ παράδεισος θὰ εἶναι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὅτι ἡ αἰώνια ζωὴ θὰ εἶναι ζωὴ ὑλικῶν ἀπολαύσεων.


10) Ἀρνοῦνται τὴν αἰώνια κόλαση καὶ διδάσκουν τὴν ἐκμηδένιση τῶν μὴ σωζομένων.


11) Ἀρνοῦνται τὴν στράτευση καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς πατρίδας.

12) Ἀρνοῦνται τὴν μετάγγιση αἵματος χωρὶς νὰ ἀπαγορεύεται.
MTheodorakis
 
Δημοσ.: 924
Εγγραφη: Παρ 17 Οκτ 2008, 11:31:57

Επιστροφή στην Αἱρέσεις, σχίσματα κ.λπ. (ἀπολογητική - συμβολική)

Μελη σε συνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron