15. Δραστηριότητες τοῦ ἀνθρώπου ᾿Εκδόσεις καὶ δημοσιεύσεις ῾Ημερολόγιον Οἰκουμ. Πατριαρχείου 2014

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

᾿Αφιερωμένο στὰ 200 χρόνια τῆς Νέας Μεθόδου

ἀναλυτικῆς σημειογραφίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

 

 

Κυκλοφορεῖ ἤδη τὸ ἐπίσημον ῾Ημερολόγιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ­χείου τοῦ ἔτους 2014. Τὴν ἔκδοσι ἐπιμελήθηκαν ὁ Μητροπολίτης Κυδω­νιῶν κ. ᾿Αθηναγόρας καὶ ὁ πατριαρχικὸς Διάκονος Γρηγόριος Φραγκάκης. Τὶς διορθώσεις τῶν δοκιμίων ἀνέλαβαν ὁ πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Λα­δου­κάκης καὶ ὁ φιλόλογος καὶ δρ θεολογίας ᾿Αθανάσιος Τζιέρτζης. Τὸ ἡμερολόγιο κοσμεῖται μὲ ἔγχρωμες εἰκόνες καὶ φωτογραφίες, ἔχει 1332 σελίδες, σχῆμα 14 Χ 21, καὶ τιμὴ 30 €.

Στὸ α΄ μέρος του περιλαμβάνει τὸ ἀναλυτικὸ τυπικὸ τῶν ἑορτῶν καὶ ὅλων γενικὰ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἔτους 2014, τὸ ὁποῖο ἔχει συγγράψει ὁ πρω­τοπρεσβύτερος Γεώργιος Λαδουκάκης. Στὸ β΄ μέρος ὑπάρχει ἕνα κατατο­πιστικὸ ἱστορικὸ σημείωμα περὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ πλή­ρης κατάλογος τῶν Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες μέχρι σήμερα. Τὸ γ΄ μέρος εἶναι ἡ ἀναλυτικὴ διοικητικὴ διάρθωσις τοῦ Οἰ­κουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ ὅλες τὶς μητρο­πόλεις, γρα­φεῖα, ὀργανισμούς, ἱδρύματα, σχολὲς καὶ ἄλλες ὑπηρε­σίες, ποὺ διαθέτει ἀνὰ τὸν κόσμο. Τέ­λος περιλαμβάνονται τὰ διοικητικὰ στοιχεῖα καὶ τῶν ὑπολοίπων Πατριαρ­χικῶν, Αὐτοκεφάλων καὶ Αὐτονόμων ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκ­κλησιῶν.

᾿Ιδιαίτερη σημασία ἔχει βεβαίως ὅτι τὸ ἐφέτινο ἡμερολόγιο-τυπικὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀφιερωμένο στοὺς τρεῖς μεγάλους με­λουργοὺς καὶ ἐφευρέτες τῆς Νέας Μουσικῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς Μεθόδου ἀρ­χι­μανδρίτη Χρύσανθο τὸν ἐκ Μαδύτων, μετέπειτα μητροπολίτη, λαμπαδά­ριο Γρηγόριο Λευίτη, μετέπειτα πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλη­σίας, καὶ Χουρμούζιο Γιαμαλῆ, ἀργότερα χαρτοφύλακα τοῦ Πατριαρχείου. Οἱ τρεῖς αὐτοὶ σπουδαῖοι μουσικοὶ τὸ 1814 μεταρρύθμισαν τὴν παλαιὰ δυσνόητη συνεπτυγμένη δύσχρηστη καὶ ἀσαφῆ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παρασήμανσι, ποὺ ἐπικρατοῦσε μέχρι τότε, καὶ τὴν κατέστησαν ἀναλυ­τικώτερη, εὐκολώ­τερη, πιὸ εὐνόητη, πιὸ εὐμάθητη. ῾Η μουσικὴ αὐτὴ μεταρρύθμισι ὠνομά­στηκε Νέα Μέθοδος.

῾Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος προλογίζοντας τὴν ἔκδο­σι καὶ ἀναφερόμενος στὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἐπέτειο σημειώνει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς. «῾Η ἔκδοσις τῆς Νέας Μεθόδου τῆς πατρῴας ἐκκλησιαστι­κῆς μουσικῆς καὶ ἡ σύστασις τοῦ κοινοῦ πατριαρχικοῦ σχολείου εἰς τὸ σιναϊ­τικὸν Μετόχιον τοῦ Φαναρίου διὰ τὴν εὐμέθοδον παράδοσιν αὐτῆς ὑπὸ τῶν τριῶν διδασκάλων εἰς τὸ φιλόμουσον καὶ φιλόκαλον πλήρωμα, κλῆρον καὶ λαόν, σηματοδοτοῦν τὴν ἔναρξιν μιᾶς νέας περιόδου εἰς τὴν ἐξέλιξιν τῆς ἱεροψαλτικῆς τέχνης ἐν τοῖς κόλποις τῆς ᾿Ορθοδόξου εὐρύ­τερον ᾿Εκκλη­σίας. Συγχρόνως δὲ καταδεικνύουν τὴν ἀνύστακτον μέρι­μναν τῆς Μητρὸς ᾿Εκκλησίας διὰ τὴν ἀναπλήρωσιν τῶν ἐλλείψεων καὶ τὴν ἐξομάλυνσιν τῶν δυσχερειῶν εἰς τὴν διδασκαλίαν καὶ ἐκμάθησιν τῆς ἱεροψαλτικῆς τέχνης, μὲ ταυτόχρονον ὅμως σεβασμὸν εἰς τὴν ὑπερχιλιετῆ ἐκκλησιαστικὴν γραπτὴν μουσικὴν παράδοσιν, ὥστε νὰ προκύπτῃ μία δη­μιουργικὴ καὶ γοητευτικὴ σύνθεσις τοῦ παλαιοῦ πρὸς τὸ νέον».

Μέσα στ πλαίσια τς ποιμαντικς του μερίμνης γι τν διατήρησι δι­άσωσι κα διάδοσι τς εροπρεπος κκλησιαστικς μουσικς τ Οκουμε­νικ Πατριαρχεο ξέδωσε στς 28/5/2012 μία σημαντικὴ ἐγκύκλιο, μὲ τὴν ὁποία προτρέπει τοὺς ἱερεῖς καὶ κυρίως τοὺς ψάλτες νὰ μὴν ἀλλοιώ­νουν τὰ μουσικὰ μαθήματα καὶ νὰ μένουν πιστοὶ στὴν μουσικὴ διδασκα­λία τῶν τριῶν διδασκάλων. ῾Η Νέα Μέθοδος ἄλλωστε διευκρίνισε πολλὰ ση­μεῖα ἀσαφῆ στὴν μουσικὴ θεωρία καὶ πρᾶξι καὶ εὐνόησε τὴν ἀνάπτυξι τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἀπὸ τέχνη σὲ ἐπιστήμη. Δὲν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι λίγα χρόνια μετὰ τὴν καθιέρωσι τῆς Νέας Μεθόδου ἕνας ἄλλος πατριαρχικὸς πρωτοψάλτης, ὁ Κωνσταντῖνος Βυζάντιος, κατέ­γραψε τὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ τοῦ Πατριαρχείου καὶ τὸ ἐξέδωσε τὸ 1838. Ἔ­πρεπε νὰ προηγηθῇ ἡ μουσικὴ μεταρρύθμισις τοῦ 1814, ὥστε νὰ λυθοῦν σημαντικὰ προβλήματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν μουσικῶν, γιὰ νὰ προχωρή­σουν ἔπειτα καὶ στὴν καταγραφὴ τοῦ Τυπικοῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μεθόριον καὶ ὁ ἀπαραίτητος ὁδηγὸς ἀνάμεσα στὴν τέχνη τῆς μουσικῆς καὶ στὴν προ­σευχητικὴ θεία λατρεία τῶν ναῶν μας.

᾿Αντὶ ἄλλου ἐπιλόγου παρατίθεται ἕνα ἀκόμα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ πατριαρχικὸ κείμενο ποὺ προλογίζει τὸ ῾Ημερολόγιον τοῦ 2014. «᾿Ασφαλῶς ὅμως δέον ὅπως μὴ ἐπαναπαυώμεθα εἰς τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὰς δά­φνας τῶν προγόνων ἡμῶν. Τὸ παράδειγμά των δέον νὰ προβληματίζῃ καὶ νὰ παρακινῇ εἰς μίμησιν, ὥστε νὰ ἀναζητῶνται τρόποι προκειμένου ἡ ἐκκλη­σιαστικὴ ἡμῶν παράδοσις νὰ διαδιδῶται εὐρύτερον καὶ νὰ γίνηται κτῆμα τὸ δυνατὸν περισσοτέρων ἐκ τῶν συγχρόνων, πάντοτε ἐν σεβα­σμῷ πρὸς αὐτὴν καὶ πρὸς τὴν ἱερότητα τῶν ᾀσμάτων».

῞Οσοι ἐπιθυμοῦν νὰ παραγγείλουν τὸ ἐν λόγῳ ῾Ημερολόγιον μποροῦν νὰ ἀπευθύνωνται στὰ κατὰ τόπους χριστιανικὰ βιβλιοπωλεῖα ἢ στὸ βιβλιοπωλεῖο «Λυδία», ὁδ. Καμβουνίων 1, Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη, τηλ. καὶ φὰξ 2310-237.412, ἀλλὰ καὶ στὴν Διεύθυνσι ἠλεκτρονικῆς ἀλληλο­γραφίας (δ.η.α): sales@lydiabooks.gr

 

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης

 

«᾿Εκκλησιολόγος», Πάτραι, 25/1/2014