ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Σκήτη ἁγίας Ἄννης, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Σκήτη ἁγίας Ἄννης, ἠχογραφήσεις

σκήτη ἁγίας Ἄννης, ἀγρυπνία 1992


᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη

 

    Σκήτη ἁγίας Ἄννης, Ἄγιον Ὄρος Ἄθω.   ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, Κυριακὴ 13/1/1992, ἦχος β΄.  χοροστασία ἀρ­χιερέως.  ἠχογραφημένα ἀποσπάσματα συνολικῆς διαρκείας σχεδὸν τρι­ῶν ὡρῶν.  ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς». δεξιὰ ψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι, νομίζω· ἀριστερὰ δὲν ξέρω.


MT08a agrypnia 1, ἑσπερινός, μέρος α΄.  ἀνοιξαντάρια, κεκραγάρια ἀργά. MT08a agrypnia 1.mp3

MT08b agrypnia 2, ἑσπερινός, μέρος β΄. ἑσπέρια ἀναστάσιμα β΄ ἤχου, ἰδιόμελον τῶν θεοφανείων ὁμόηχον, «Φῶς ἱλαρόν» (τὸ σακελλαρίδειον), προκείμενον, «Θεοτόκε παρθένε» ὀκτάηχον συντετμημένον, «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν». MT08b agrypnia 2.mp3

MT09a agrypnia 3, ὄρθρος, μέρος α΄. πολυέλεος (στίχοι), «᾿Ανάστασιν Χρι­στοῦ», 50ὸς ψαλμός, «᾿Αναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς», κανόνες (ἄνευ στιχολογίας τῶν ᾠδῶν), πασαπνοάρια ἀργά, στιχολογία αἴνων, ἀναστάσιμον στιχηρόν. MT09a agrypnia 3.mp3

MT09b agrypnia 4, ὄρθρος, μέρος β΄. στιχηρὰ τῶν αἴνων, δοξολογία ἀργή εἰς ἦχον πλ. δ΄ χρωματικόν (Κοσμᾶ Μαδυτηνοῦ), «Σήμερον σωτηρία». MT09b agrypnia 4.mp3

MT10a agrypnia 5, λειτουργία, μέρος α΄.  ἔναρξις, εἰρηνικά, κυριελεησάρια, τυπικά, εἰσοδικόν, ἀπολυτίκια, ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, κοντάκια (ἄνευ Δόξα, Καὶ νῦν στὸ τελευταῖο), τρισάγιος ὕμνος, δύναμις. MT10a agrypnia 5.mp3

MT10b agrypnia 6, λειτουργία, μέρος β΄. δύναμις (συνέχεια), φήμη πατριάρχου, χερουβικόν (ἅγια) [ἕως τοῦ «μέριμναν»].  MT10b agrypnia 6.mp3