ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ Σίμωνος Πέτρα, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Σίμωνος Πέτρα, ἠχογραφήσεις

 

῾Ιερὰ μονὴ Σίμωνος Πέτρα (ἢ Σιμωνόπετρα ἢ Σιμόπετρα)

ἐκκλησιαστικοὶ ὕμνοι᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α. 

 

    ᾿Απὸ τὴν ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Σίμωνος, ποὺ ἠχογραφήθηκε στὸ Ὄρος τὸ 1981 μὲ ἐπιμέλεια καὶ διεύθυνσι τοῦ χοροῦ ὑπὸ τοῦ μουσι­κο­λόγου Γρη­γορίου Στάθη.  εἶχε κυκλοφορήσει σὲ φωνοταινία, νομίζω δὲ καὶ σὲ δίσκο.  τώρα ὑπάρχει καὶ σὲ ψηφιακὸ δίσκο.

    Προλογίζοντας τὴν ἔκδοσι ὁ καθηγητὴς καὶ χοράρχης Γρηγόριος Στάθης ἔγραφε·

    ῾H Ψαλτικὴ Tέχνη στὸ ῞Αγιον Ὄρος ὑπῆρξε ἀνέκαθε μιὰ ἀπ τὶς κύριες ἐνασχολήσεις τῶν μοναχῶν καὶ θεραπεύθηκε πα­ράλ­ληλα μὲ τὶς ἄλλες λατρευτικὲς ἱερὲς τέχνες... ῞Ολοι οἱ ὀνομαστοὶ ῾Αγιορεῖτες ψάλτες καὶ σ' ὅλες τὶς ἐποχὲς συνέ­βα­λαν, κατὰ τὸ τάλαντο ποὺ τοὺς δόθηκε ἄνωθε, στὴ δημι­ουρ­γία τῆς ἀνεπανάληπτης ᾀσματικῆς παραδόσεως καὶ ἀ­να­δείχτηκαν μαζὶ οἱ κυριώτεροι φύλακες αὐτῆς τῆς παρα­δόσεως, γραπτῆς καὶ προφορικῆς, χάρις στὴν ἀδιάκοπη ψαλ­μώδηση «ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίᾳ».

 

    ῾Η συγκεκριμένη ἠχογράφησι περιλαμβάνει ὕμνους ἀπὸ τὶς ἀκολου­θίες τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου τοῦ ὁσίου Σίμωνος τοῦ μυροβλύτου, κτίτορος τῆς μονῆς Σίμωνος Πέτρας (ἢ Σιμωνόπετρας ἢ Σιμόπετρας).  δὲν ψάλλει χορὸς ἀμιγῶς ἀπὸ Σιμωνοπετρῖτες μοναχοὺς ἀλλὰ χορὸς ἀποτελού­μενος ἀπὸ διάφορες μοναστικὲς συνοδείες ὅλου τοῦ Ἄθωνος. συγκεκρι­μένως ἡ σύνθεσις τοῦ χοροῦ εἶχεν ὡς ἑξῆς·

    Δανιηλαῖοι 4· Γρηγόριος ἱερομόναχος, Δανιὴλ ᾿Ακάκιος καὶ Στέφανος μοναχοί,

    Θωμᾶδες 3· Κυπριανὸς καὶ Θωμᾶς ἱερομόναχοι, Φίλιππος μοναχός,

    Kαρτσωναῖοι 2· Παντελεήμων ἱερομόναχος, Χρυσόστομος ἱεροδι­ά­κο­νος,

    Mικραγιαννανίτης· Σπυρίδων μοναχός,

    Σιμωνοπετρῖται 2· Γρηγόριος ἱερομόναχος, Κορνήλιος μοναχός,
Γρη­γοριάτης· ῾Υπάτιος μοναχός.

    ῾Eτοιμασία τοῦ χοροῦ καὶ διεύθυνσι· Γρηγόριος Θ. Στάθης, δρ Θ.-μουσικολόγος.

    Τὴν ὀργάνωσι εἶχε ἀναλάβει ὁ ἱερομόναχος ᾿Ιουστῖνος Σιμωνο­πε­τρί­της. τὴν ἠχοληψία πραγματοποίησε ὁ Βαγγέλης Σερδάρης τὸ 1981. ἡ ἠχογράφησις ἔγινε στὴν τράπεζα τοῦ κυριακοῦ τῆς σκήτης τῆς ῾Αγίας Ἄννης μὲ μαγνητόφωνο Stella Vox SP8.

    ῾Η ἠχογράφησις εἶναι εὐλογία καὶ προσφορὰ τοῦ ἱερομονάχου καὶ ὑμνογράφου τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας ᾿Αθανασίου Σιμωνο­πετρίτου, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ θερμῶς καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτή.


147-10 Δοξολογία ἀργὴ εἰς ἦχον πλ. δ΄ χρωματικόν, Κοσμᾶ Μαδυτηνοῦ.  

(δημοσίευσις 25/1/2010)

147-01 «Κατευθυνθήτω» καὶ «Θοῦ, Κύριε», ἦχος α΄.  

(δημοσίευσις 27/2/2010)

   

147-02 προσόμοια ἀργά, ἦχος α΄.  

    «Οἱ καθορῶντες τὴν Πέτραν Σίμων ἐκπλήττονται, ἐν ᾗ οἰκῶν πῶς πάσας, τὰς τοῦ πλάνου ἐνέδρας, κατέστρεψας γενναίως, καὶ οἶκον λαμπρόν, τῆς Χριστοῦ μου γεννήσεως, εἰς μνήμην πάτερ ἀνήγειρας εὐσεβῶς· δι᾿ ὃ πίστει σε γεραίρομεν».

    «Ἀγγελικῶς ἐν τῷ Ἄθῳ πολιτευσάμενος· χαίροις ὦ πάτερ Σίμων, τῶν ὁσίων τὸ κλέος· ἁπάντων ἡ τερπνότης τῶν μοναστῶν, καὶ ἡμῶν τὸ διάσωσμα, σοῦ ἐκτελούντων τὴν πάνσεπτον ἑορτήν· χαίροις ἄνθρωπε οὐράνιε».

 

147-03 προσόμοιον ἀργόν, ἦχος β΄.

    «Ποίοις, εὐφραντικοῖς μέλεσιν, ἀνυμνήσωμεν τὸν μυροβλύτην Σίμωνα τοῦ Ἄθω τὸ καύχημα, καὶ ὑπὲρ βροτοὺς ἀγγελόφρονα; τὴν τῶν μοναζόντων εὐωδίαν, τοῦ Πέτρου τοῦ κορυφαίου τὸν συνώνυμον, καὶ Πέτρας τῆς ἑαυ­τοῦ ἀρραγῆ θέμεθλον· πέτρᾳ γὰρ ἄμφω τὴν ποίμνην, λογικῶν προβάτων, ἐστερέωσαν τὴν αὐτῶν, Χριστῷ τῷ Θεοῦ Υἱῷ, καὶ υἱῷ τῆς θεόπαιδος».

 

147-04 προσόμοιον ἀργόν, ἦχος πλ. α΄.

    «Χαίροις, ὁ θείου μύρου πλησθείς, μεμυρισμένε Σίμων μάκαρ ἀοίδιμε· τοῖς ῥείθροις γάρ σου τῶν μύρων, εὐωδιάσας τερπνῶς, Ἄθω πάτερ ὄρος τὸ θειότατον, τοῦ μύρου ἀπείληφας, μυροβλύτα μακάριε, ἐπωνυμίαν, μύρον βρύων ἀέναον, ἐκ τοῦ θείου σου, μυριπνόου σκηνώματος, μύρισον οὖν θεσπέσιε, τοὺς πόθῳ σου μέλποντας, μύρον τὸ θεῖον θεόφρον, καὶ τὰς δυσώδεις ἀπέλασον, ἡμῶν ἁμαρτίας, τῶν πιστῶς σου ἐκτελούντων, τὴν θείαν κοίμησιν».

 

147-05 ἀπολυτίκιον, ἦχος δ΄, πρὸς τὸ «Ἄσκητικῶς προγυμνασθείς».

    «Τὸν περιλάλητον πιστοὶ μυροβλύτην, καὶ πανυπέρτιμον Χριστοῦ μαρ­γα­ρίτην, καὶ μοναζόντων ἔρεισμα καὶ θεῖον ἀσκητήν, πάντες εὐφη­μήσωμεν πρὸς αὐτὸν ἐκβοῶντες· Σίμων μάκαρ φύλαττε ἐξ ἐχθρῶν ἐπηρείας· ἣν ἐδο­μή­σω νέαν Βηθλεέμ, ὁδηγηθεὶς δι’ ἀστέρος τρισόλβιε».

 

147-06 «Σάλπιγγος πλέον», 1η ᾠδὴ τοῦ κανόνος, ἦχος πλ. δ΄.

 

147-07 «῾Ο πόθος ὁ πρὸς Θεὸν», 6η ᾠδὴ τοῦ κανόνος, ἦχος πλ. δ΄.

 

147-08 «Ἔτι καὶ ἔτι», μικρὰ συναπτὴ (αἴτησις) τῆς 6ης ᾠδῆς, ἐκφωνεῖ ὁ ἱερομόναχος Παντελεήμων Κάρτσωνας.

 

147-09 «῾Ως τῶν ὁσίων ἀνυμνοῦμέν σε», κοντάκιον, οἶκος καὶ μηνολόγιον.  ἀναγινώσκει ὁ μοναχὸς ᾿Ακάκιος Δανιηλίδης.


147-11 ἀπολυτίκιον χριστουγέννων, ἦχος δ΄.

(δημοσίευσις 21/9/2010)

* * *


    Μικρὰ παράκλησις ἀπὸ χορὸ Σιμοπετριτῶν μοναχῶν. τὴν ἐγγραφὴ ἔστειλε ὁ φίλος καὶ συλλέκτης Κώστας Σ., χωρὶς πληροφορίες, ψηφιοποιημένη σὲ καλὴ ποιότητα, καὶ παραθέτω τὸ ἀρχεῖο ὁλόκληρο ὅπως τὸ ἔστειλε. ὅτι εἶναι χορὸς τῶν Σιμοπετριτῶν τὸ διεπίστωσα ἀπὸ τὸ «Σῶσον, ὁ Θεὸς» καὶ ἄλλα σημεῖα.


608-50 μικρὰ παράκλησις.  


608-51 «Μέγας Κύριος», ἐκλογὴ θεομητορικοῦ πολυελέου (ψαλμὸς 47;) .


(δημοσίευσις 17/6/2010)