ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ Βατοπεδίου, ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Βατοπεδίου, ἠχογραφήσεις

 

᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη

    μονὴ Βατοπεδίου ῾Αγίου Ὄρους, τρίτη τῆς πεντηκοστῆς, 15-16/6/1992. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε γιὰ λογαριασμὸ τῆς «Συμβολῆς».


     ΜΤ14-1, Βατοπεδίου, τρίτη πεντηκοστῆς, ἑσπερινὸς (δευτέρα ἑσπέρας) 15/6/1992 ΜΤ14-1.mp3

– κεκραγάρια, «Θοῦ, Κύριε», στιχηρὰ μεθέορτα καὶ 3ης ἰουνίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον), Δόξα, Καὶ νῦν, «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν».  ἀπόστιχα μεθέ­ορ­τα, Δόξα, Καὶ νῦν, «Γλώσσαις ἀλλογενῶν».  «Νῦν ἀπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., «Εὐλογητὸς εἶ» (ἅπαξ).

 

    ΜΤ14-2, Βατοπεδίου, τρίτη πεντηκοστῆς 16/6/1992 MT14-2.mp3

– ἐκ τῆς λειτουργίας· τυπικά.  μακαρισμοί.  εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνή­σωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ· σῶσον ἡμᾶς, παράκλητε ἀγαθέ».