ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες ἱ. μονὴ Γρηγορίου, 22/9/1989

PostHeaderIcon ἱ. μονὴ Γρηγορίου, 22/9/1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

    Μία ἀποκλειστικότης τῆς «Συμβολῆς». ῞Αγιον Ὄρος Ἄθως, μονὴ ὁσίου Γρηγορίου. ἑσπερινός, ὄρθρος καὶ λειτουργία πέμτπης 22 σεπτεμβρίου 1989, κατὰ τὸ παλαιὸν ἡμερολόγιον, μνήμη τοῦ ἱερομάρτυρος Φωκᾶ. οἱ ἠχογραφήσεις παρουσιάζονται γιὰ πρώτη φορά (ἠχογράφησις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

 

133-01 ἔναρξις ἑσπερινοῦ, προοιμιακός, εἰρηνικά (ἀποσπάσματα).

133-02 κεκραγάρια, στιχολογία τοῦ «Θοῦ, Κύριε», στιχηρά προσόμοια. πρῶτος ψάλλει κάποιος γέρων μοναχός, καὶ δεύτερος χορὸς νεωτέρων μοναχῶν.

133-03 δοξαστικὸν καὶ θεοτοκίον τῶν ἑσπερίων, «Φῶς ἱλαρὸν» χῦμα, προκείμενον, τὰ λοιπὰ τῆς ἀκολουθίας.

133-04 ἀπόστιχα ἐκ τῆς ὀκτωήχου.

133-05 κανὼν ἐκ τοῦ θεοτοκαρίου εἰς τὸν ἦχον τῆς ἑβδομάδος (πλ. β΄).

133-06 ἀπολυτίκια καὶ ἀπόλυσις ἑσπερινοῦ.

133-07 καθίσματα ὄρθρου ἐκ τῆς ὀκτωήχου.

133-08 κανόνες τῆς ἡμέρας μετὰ τῆς στιχολογίας.

133-09 «Τὴν τιμιωτέραν» καὶ ἡ 9η ᾠδή.

133-10 ἐξαποστειλάρια.

134-01 ἀπόστιχα ὄρθρου πλ. β΄ (ἐκ τῆς ὀκτωήχου) καὶ ἀπολυτίκια τέλους ὄρθρου.

134-02 ἔναρξις λειτουργίας, εἰρηνικά.

134-03 ἀντίφωνα καθημερινῶν, μακαρισμοί, εἴσοδος καὶ τροπάρια.

134-04 τρισάγιον, πλ. β΄.

134-05 χερουβικόν, πλ. β΄.

134-06 πληρωτικὰ καὶ λειτουργικά, πλ. β΄.

134-07 «῞Αγιος, ἅγιος», «Σὲ ὑμνοῦμεν», λειτουργικά, πλ. β΄.

134-08 «Ἄξιον ἐστί» πλ. β΄.

134-09 «Πάτερ ἡμῶν», «Εἷς ἅγιος», «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» (χῦμα), «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ» καὶ ὕμνοι ἀπολύσεως.

134-10 κανὼν εἰς τὴν θεοτόκον.

 

(δημοσίευσις 17/11/2010)