ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Ἀθωνῖτες ψάλτες Πανάρετος μοναχός (ἐκ Πατρῶν) [1924-1993], ἠχογραφήσεις

PostHeaderIcon Πανάρετος μοναχός (ἐκ Πατρῶν) [1924-1993], ἠχογραφήσεις

  

῞Ολες οἱ κλίμακες τῆς ψαλτικῆς

᾿Αρχεῖον Μανόλη Θεοδωράκη 

    Μία ἐγγραφὴ τοῦ μακαριστοῦ μοναχοῦ Παναρέτου Φιλοθεΐτου μὲ ὅλες τὶς κλίμακες τῶν ἤχων καὶ τῶν χροῶν τῆς ψαλτικῆς - βυζαντινῆς μουσικῆς. προσφορὰ τοῦ συνεργάτου καὶ μέλους τῆς «Συμβολῆς» Μανόλη Θεοδωράκη, ὁ ὁποῖος ἔχει στὸ ἀρχεῖό του τὴν φωνοταινία. πρόκειται γιὰ μία ἐγγραφὴ ποὺ παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ δημοσίως καὶ ἐλεύθερη στὸ διαδίκτυο, πρᾶγμα ποὺ εἶναι καὶ σύμφωνο μὲ τὴν ἐπιθυμία τοῦ ἀειμνήστου μοναχοῦ Παναρέτου, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε τὴν ἐλευθέρα καὶ δωρεὰν ἐκμάθησι καὶ διάδοσι τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς καὶ ἀνάλωσε τὴν ζωή του πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό.  θερμὲς εὐχαριστίες στὸν φίλο Μανόλη Θεοδωράκη γιὰ τὴν προσφορά του. ἡ ψηφιοποίησις ἔγινε ἀπὸ ἐμένα· δὲν ἔχει γίνει ἀποθορυβοποίησις τοῦ ἀρχείου.

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(ΗΧΟΙ, ΧΡΟΑΙ, ΑΠΗΧΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΧΟΣ)

 

    Πλευρὰ Α΄ (περιεχόμενα)

Κλίμακες ὅλων τῶν ἤχων

– διατονικὴ κλῖμαξ α΄ ἤχου, πα.

– χρωματικὴ κλῖμαξ β΄ ἤχου, δι.

– κλῖμαξ γ΄ ἤχου, γα.

– ἦχος δ΄, 3 κλίμακες· ἅγια δι, λέγετος βου, στιχηραρικὸς πα.

– ἦχος πλ. α΄, 2 κλίμακες· στιχηραρικὸς πα, εἱρμολογικὸς κε.

– χρωματικὴ κλῖμαξ πλ. β΄ ἤχου, πα.

– ἦχος βαρύς, 2 κλίμακες· ἐναρμόνιος γα, διατονικὸς ζω.

    MT01a κλίμακες ἤχων (μοναχὸς Πανάρετος), πλευρὰ α΄. MT01a.mp3

 

     Πλευρὰ Β΄ (περιεχόμενα)

– διατονικὴ κλῖμαξ πλ. δ΄ ἤχου, νη (μόνον τὸ τέλος ὑπῆρχε).

Χρόες ἢ φθορές (κλίμακες)

– ζυγός.

– κλιτόν.

– σπάθη, 2 κλίμακες.

– ἀτζέμ, ἐξήγησις τῆς ὀνομασίας καὶ τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ, κλίμακες ἀτζὲμ καὶ μαζὶ (μ)πουσελίκ, κιουρδὶ καὶ ἀτζὲμ κιουρδί.

᾿Απηχήματα

– ἀπηχήματα ὅλων τῶν ἤχων, παραλλαγή.

– ἀπηχήματα ὅλων τῶν ἤχων, μέλος.

Τροχός

– διατονικὴ κλῖμαξ κατὰ τὸν τροχόν (ἴσως νὰ λείπῃ λίγο ἀπὸ τὸ τέλος)

MT01b κλίμακες ἤχων (μοναχὸς Πανάρετος), πλευρὰ β΄.  MT01b

 

 


 

Πανάρετος μοναχὸς ἐκ Πατρῶν, ὕμνοι διάφοροι

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.  


     Μοναχὸς Πανάρετος (Μακρυγιάννης), μεγάλη παράκλησις σὲ zip ἀρχεῖο, ποὺ περιέχει τὴν ἀκολουθία σὲ δύο μέρη· α΄ μέρος c30_ 01 - Track 1(2).mp3, β΄ μέρος c30_ 02 - Track 2(2).mp3

Panaretos _ meg parakl.zip

᾿Απὸ ὅ,τι θυμοῦμαι ἡ ἠχογράφησις εἶναι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐμόναζε ἔξω ἀπὸ τὴν Πάτρα, προτοῦ μεταβῆ στὸ ῞Αγιον Ὄρος Ἄθω.

 

    Γιὰ σύντομα βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ μουσικοδιδασκάλου μοναχοῦ Παναρέτου βλέπε έδῶ (viewtopic.php?f=135&t=543).

 

* * *

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.    ῞Υμνοι διάφοροι μὲ τὸν μακαριστὸ μοναχὸ Πανάρετο Φιλοθεΐτη ἐκ Πατρῶν· ἀπὸ τὸ ἐν Πάτραις ἀρχεῖο τοῦ φίλου μου ᾿Ανδρέα (νῦν μοναχοῦ), ὁ ὁποῖος μοῦ ἔδωσε αὐτὴν τὴν ἠχογράφησι καὶ τὴν ἀντέγραψα τὸν δεκέμβριο τοῦ 1988. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)Τρισάγιον καὶ δύναμις β΄ ἤχου c19 _ 01.mp3

c19 _ 02.mp3

Κοντάκιον ἁγίου Νικολάου c19 _ 03.mp3

Κοντάκιον προεόρτιον χριστουγέννων c19 _ 04.mp3

 


 

῞Υμνοι δωδεκαημέρου, μοναχὸς Πανάρετος

 

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.


     Μεγάλες ὧρες θεοφανείων


     μοναχὸς Πανάρετος Φιλοθεΐτης ἐκ Πατρῶν. φωνοταινία ὑπ᾿ ἀριθμὸν 182 τῆς συλλογῆς του. ἡ ἠχογράφησις πιθανὸν νὰ εἶναι τοῦ 1979. (ψηφιοποίησις Δ.Α.)


c520-01 τροπάρια α΄ ὥρας. c520-01.mp3

c520-02 τροπάρια γ΄ ὥρας. c520-02.mp3

c520-03 τροπάρια f΄ ὥρας. c520-03 a.mp3

c520-03 b.mp3

c520-04 τροπάρια θ΄ ὥρας. c520-04.mp3

c520-05 «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην», ἀπαγγελία. c520-05.mp3

c520-06 «Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην», μέλος. c520-06.mp3

c520-07 προεόρτια ἀπολυτίκια. c520-07.mp3

 

 

    Μέγας ἑσπερινὸς θεοφανείων

c520-08 κεκραγάρια ἰδιόμελα ἑσπερινοῦ θεοφανείων. c520-08.mp3

c520-09 δοξαστικὸν ἑσπερίων «῾Υπέκλινας κάραν». c520-09.mp3

c520-10 τροπάρια τῶν προφητειῶν. c520-10.mp3

c520-11 ἀπόστιχα ἰδιόμελα τοῦ ἑσπερινοῦ. c520-11.mp3

c520-12 δοξαστικὸν ἀποστίχων «Τὸν ἐκ παρθένου ἥλιον» (ἡμιτελές). c520-12.mp3