2. Λειτουργικὴ ζωή ᾿Εκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία 22 νοεμβρίου· ἡ πρώτη ἀκολουθία τοῦ ὁσίου ᾿Ιακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

PostHeaderIcon 22 νοεμβρίου· ἡ πρώτη ἀκολουθία τοῦ ὁσίου ᾿Ιακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ

 

 

Ι Ε Ρ Α

ΑιΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ

Ι Α Κ Ω Β Ο Υ

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑι

(† 21 Νοεμβρίου 1991)

Ψαλλομένη τῇ 22ᾳ Νοεμβρίου

 

 

π ο ί η μ α

Ιωάννου Παστρωμ

(περὶ τὸ 1992)

 

 

᾿Εγκριθεῖσα τῇ 7ῃ ᾿Ιουνίου 2018

ὑπὸ τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος

διὰ τοπικὴν χρῆσιν

 

 

 

 

 

(᾿Επιμέλεια παρούσης ἠλεκτρονικῆς δημοσιεύσεως ὑπὸ Δ.Α. κατὰ νοέμβριον τοῦ ἔτους 2018)


 

 

 

Σημείωσις τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς παρούσης δημοσιεύσεως

 

        ῾Η παροῦσα ἀκολουθία εἶναι ἡ πρώτη γραφεῖσα πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσιωτάτου γέροντος ᾿Ιακώβου (Τσαλίκη) συντεθεῖσα ὀλίγους μῆνας με­τὰ τὴν κοίμησιν αὐτοῦ. Συνετάγη εἰς τὴν ἀρχικήν της μορφὴν ἐντὸς τοῦ ἔτους 1992 καὶ μετὰ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ βελτίωσιν αὐτῆς ἐστάλη κατὰ φεβρουάριον τοῦ ἔτους 1993 πρὸς τὴν ἱερὰν μονὴν τοῦ ὁσίου Δαυὶδ τοῦ γέροντος τὴν κατὰ τὴν ἁγιοτόκον νῆσον τῆς Εὐβοίας. ῾Ως εἶχεν ἀναφέρει τότε εἰς ἐμὲ αὐτὸς οὗτος ὁ ὑ­μνογράφος, συνέταξε τὴν ἀκολουθίαν ταύτην τῇ ἐμφανεῖ πρὸς αὐτὸν συγκαταθέσει τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος γέροντος διὰ θαυμαστοῦ τινος σημείου.

        Μετὰ τὴν ἔγκρισιν αὐτῆς ἡ ἀκολουθία ἐξεδόθη προσφάτως ὑπὸ τῆς ἐν Ναυπακτίᾳ ἱερᾶς μονῆς Θεοτόκου ᾿Αμπελακιωτίσσης, ἀπὸ ὅπου καὶ τὸ ἀνωτέρω παρατεθὲν καλλιτεχνικὸν ἐξώφυλλον.  ᾿Εν τῇ ἐκδόσει περιέχεται τὸ εἰσηγητικὸν γράμμα τοῦ μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ ῾Αγίου Βλασίου κ. ῾Ιεροθέου πρὸς τὴν ῾Ι. Σύνοδον τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ἡ παρὰ τῆς αὐτῆς ῾Ι. Συνόδου ἔγκρισις τῆς ἀκολουθίας, πρόλογος ὑπὸ τοῦ ὡς ἄνω μητροπολίτου, καὶ σύντομος εἰσαγωγὴ ὑπὸ τοῦ καθηγουμένου τῆς ἱ. μονῆς ᾿Αμπελακιωτίσσης ἀρχιμανδρίτου Πολυκάρπου τοῦ καὶ συντάκτου τῆς ἐν λόγῳ  ᾀσματικῆς ἀκολουθίας, γενομένου οὕτω καὶ πρώτου ὑμνογράφου τοῦ ὁσίου γέροντος ᾿Ιακώβου.  ᾿Εν τῇ ἐκδόσει ἀναφέρεται δὶς ὅτι ἡ ἀκολουθία αὕτη εἶναι ἡ πρώτη συντεθεῖσα πρὸς τιμὴν τοῦ ἐξυμνουμένου ἁγίου.

        ῾Ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ῾Ιερόθεος, ὁ χαρακτηρισθεὶς καὶ «νέος Χρυσόστομος» τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας διὰ τὸ γλαφυρὸν ὕφος τῶν περισπουδάστων καὶ ὠφελιμωτάτων συγγραμμάτων αὐτοῦ, σημειώνει ἐν τῷ ὡς ἄνω προλογικῷ κειμένῳ αὐτοῦ ὅτι «αὐτὸν τὸν ἅγιο ὑμνογραφεῖ ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο καὶ ἀγάπη. Ὅταν μοῦ ἔδωσε τὴν ἀκολουθία, γιὰ νὰ τὴν ἀποστείλω στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἐξεπλάγην γιὰ τὸ ὑμνογραφικὸ χάρισμα ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, τὸ ὁποῖο δὲν τὸ ἐξεδήλωνε. Εἶναι καὶ χάρισμα ποὺ τοῦ δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ διὰ πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου, ἀλλὰ καὶ τὸ καλλιέργησε μὲ τὴν καθημερινὴ λατρεία στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς του».

* * *

        ῞Οτε τὸ πρῶτον συνετάγη ἡ παροῦσα ἀκολουθία οὐδὲ σκέψις ὑπῆρχε περὶ ἐπισήμου ἁγιοκατατά­ξεως τοῦ ὁσίου πατρός.  Καὶ ἐπειδὴ θεαρέστως οὗτος ἐκοιμήθη ἐν τῇ κυριωνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς θεομητορικῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων, ἦτο μὲν εὐ­νόητον ὅτι ἡ μνήμη αὐτοῦ θὰ μετετίθετο εἰς ἄλλην ἡμέραν, ἀλλ᾿ ἦτο ἄγνωστον εἰς ποίαν· ὅθεν ὁ φιλόσιος ὑμνογράφος συνέταξε τὴν ἀκο­λουθίαν κατὰ τρόπον γενικόν, ἤ τοι μετὰ τὰ δοξαστικὰ καὶ λοιπὰ τροπάρια ὥρισε συνήθη θεοτοκία καὶ οὐχὶ ὕμνους τῆς ἑορτῆς. ῎Ηδη μετὰ τὴν ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας ἐπίσημον ἀναγνώρισιν τῆς ἁγιότητος τοῦ ἐν ὁσίοις πατρὸς καὶ καθηγουμένου ᾿Ιακώβου καὶ τὸν καθορισμὸν τῆς 22ας νοεμβρίου ὡς τῆς ἑορτίου ἡμέρας τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἅπαντα τὰ συνήθη θεοτοκία τῆς ἀρχικῆς ἀκολουθίας πρέπει νὰ ἀντικατασταθῶσι διὰ καταλλήλων ὕμνων τῆς ἑορτῆς.

        Διὰ τοῦτο ἐν τῇ παρούσῃ δημοσιεύσει θέτω τοὺς ἁρμοδίους θεομητορικοὺς ὕμνους τῶν εἰσοδίων, μετ᾿ αὐτοὺς ὅμως διατηρῶ ἐντὸς ἀγκυλῶν μὲ ἐλαφρῶς μικροτέρου μεγέθους στοιχεῖα καὶ τὰ ἀντικαθι­στάμενα θεοτοκία. Τοῦτο γίνεται ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν διὰ λόγους φιλολογι­κούς, ἤ τοι διὰ νὰ φαίνηται πῶς ἀρχικῶς συνετάγη ἡ παροῦσα ἀκο­λουθία, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ μὲ τὴν σκέψιν ὅτι δὲν εἶναι ἀπίθανον εἴτε εἴς τινας ἐκκλησιαστικὰς περιοχὰς (φερ᾿ εἰπεῖν τῆς ὁμογενείας ἢ τῆς ἱε­ραποστολῆς) εἴτε καὶ ἰδιωτικῶς (τρόπον τινὰ κατ᾿ οἰκονομίαν καὶ κατ᾿ ἐξαίρεσιν) νὰ συμβῇ νὰ ψαλῇ ἡ ἀκολουθία εἰς ἄλλην ἡμέραν τοῦ ἔ­τους, ἐκτὸς προεορτίου ἢ μεθεόρτου περιόδου, ὁπότε τὰ ἀρχικὰ θεο­τοκία θὰ εἶναι χρήσιμα.

        Διαρρυθμίζων τὴν προσφερομένην ἀκολουθίαν κατὰ τὰ προανα­φερθέντα καὶ συμφώνως μὲ βασικὰς διατάξεις τοῦ ὀρθοδόξου λει­τουργικοῦ τυπικοῦ ἔχω τὴν ἐλπίδα ὅτι ὄχι μόνον καθίσταται αὕτη εὐ­χρηστοτέρα εἰς τοὺς σεβαστοὺς λειτουργοὺς τοῦ Κυρίου καὶ τοὺς εὐ­λαβῶς ψάλλοντας ᾀσματομελῳδούς, ἀλλ᾿ ὅτι ἔχω ἐπίσης σύμφωνον τὴν γνώμην καὶ θέλησιν τοῦ φιλτάτου μοι ὑμνογράφου, τυγχάνων ἔτι τῆς συγγνώμης καὶ τῶν εὐχῶν αὐτοῦ, πάλαι ποτὲ ἀναθέσαντός μοι τῷ ἀδεξίῳ καὶ οὐτιδανῷ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἀρχικῆς μορφῆς τοῦ παρόντος κειμένου.

        Τέλος διευκρινίζω καὶ πάλιν ὅτι ἡ παροῦσα δημοσίευσις εἶναι μερικὴ διασκευὴ καὶ διαρρύθμισις ὑπ᾿ ἐμοῦ τῆς πρωτοτύπου ἀκολουθίας. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ ἀνεύρωσι τὴν ἀρτίως ἐκδοθεῖσαν ἀναλλοίωτον πλήρη ἀκολουθίαν τοῦ ὁσίου μετὰ τῆς ἐγκρίσεως τῆς ῾Ι. Συνόδου καὶ τῶν σχετικῶν προλογικῶν κειμένων δύνανται νὰ ἀπευθύνωνται πρὸς τὴν ἐκδότριαν ἱ. μονὴν ὑπὸ τὰ ἑξῆς στοιχεῖα ἐπικοινωνίας·

        ῾Ιερὰ Μονὴ Θεοτόκου ᾿Αμπελακιωτίσσης

        Τ.Κ. 30023 Ἄνω Χώρα Ναυπακτίας

        τηλ. 26340-41207 καὶ  697.383.2768

 

 

῎Εγραφον ἐν ᾿Αθήναις

τῇ 13ῃ νοεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2018,

μνήμῃ τοῦ χρυσορρήμονος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

᾿Ιωάννου Α΄.

 

Δ. Α.


 

 

Ε Ν   Τ Ωι   Μ Ι Κ Ρ Ωι   Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Ωι

 

         Ες τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα» στμεν στίχους δ΄ καψάλλομεν τκάτωθι στιχηρπροσόμοια δευτεροντες τὸ πρτον.

 

Ηχος α΄. Tν ορανίων ταγμάτων.

 

       ᾿Αγγελικν πολιτείαν, πάτερ, ἐζήλωσας

        κατ Θε τπάντα παραδέδωκας, μάκαρ,

        γενόμενος δοχεον ντως σεπτὸν

        τν χαρίτων το Πνεύματος·

        νκδυσώπειπαύστως ὑπὲρμν

        τν τιμώντων σε, ᾿Ιάκωβε.

 

       Ο τνπάντων δεσπότης Θεὸς καΚύριος,

        κάλεσέ σε, πάτερ, ἁπαλνξ νύχων

        λαβενπτν μων σου τὸν σταυρόν,

        κατν τρίβονλόμενον

        τν τεθλιμμένην καὶ ἄγουσαν πρὸς ζων

        πόθ εἷλξέ σε, ’Ιάκωβε.

 

       ᾿Εν προσευχκανηστείᾳ, πάτερ, ἐβίωσας

        το διαβόλου πάσας τς παγίδας συντρίβων

       ς ντως το δεσπότου φίλος σεπτὸς

        το βοντος καλέγοντος·

        ᾿Επσκορπίων καφεων το πατεν

        ξουσίαν μν δίδωμι.

 

       Εβοια νσος χορεύειπτμνήμσου

        κασυγκαλεται πάσας τν πιστν τς χορείας,

        ᾿Ιάκωβε τρισμάκαρ, τελέσαι τν σν

        φωτοφόρον πανήγυριν·

        οἷς καὶ ἡμες συνελθόντεςσματικς

        παινομέν σου τνσκησιν.

 

 

Δόξα Πατρί. ῏Ηχος β΄.

 

       ῞Οσιε πάτερ,

        κ βρέφους τνρετνπιμελςσκήσας

        ργανον γέγονας τογίου Πνεύματος

        καπαρ' ατο λαβὼν

        τν θαυμάτων τννέργειαν

        πεισας τοςνθρώπους

        καταφρονεν τνδέων·

        νν δὲ τ θεί φωτ

        καθαρώτερονλλαμπόμενος

        φώτισον καὶ ἡμν τς διανοίας,

        Ιάκωβε θεσπέσιε.

 

Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχοςατός.

Λέοντος μαΐστορος.

 

        Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται

        ἡ πανάμωμος Παρθένος

        εἰς κατοικητήριον τοῦ παντάνακτος Θεοῦ

        καὶ πάσης τῆς ζωῆς ἡμῶν τροφοῦ·

        σήμερον τὸ καθαρώτατον ἁγίασμα

        ὡς τριετίζουσα δάμαλις

        εἰς τὰ ἅγια τῶν ἅγίων εἰσάγεται·

        ταύτῃ ἐκβοήσωμεν ὡς ὁ ἄγγελος·

        Χαῖρε μόνη ἐν γυναιξὶν εὐλογημένη.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον. ῏Ηχοςατός.

 

        Τν πσανλπίδα μου

         ες σὲνατίθημι,

         μτερ το Θεο,

         φύλαξόν με πὸ τν σκέπην σου.]

 

 

 

Ες   τν   σ τ ί χ ο ν

 

Ηχος β΄. Οἶκος το Εφραθᾶ.

 

       Ωφθης λαμπρὸςστρν τΕβοίᾳ, πάτερ,

        δωρούμενος τος πσι

        τας πρὸς Θεὸν εχας σου

        τν νοσημάτωνασιν.

 

       Στίχος. Τος ἁγίοις τοςν τγῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσενΚύριος.

 

       Εδωκαςφειδς πσι τοςνδεέσιν

        ν περ τν χρείαν εχον

        ς οκονόμος, πάτερ,

        ριστος το παντάνακτος.

 

       Στίχος. Τίμιοςναντίον Κυρίουθάνατος τοσίου ατο.

 

       Δέσποτα το παντός, πλήρωσον τὸν οκον

        τν σοπιστς βοώντων·

        Πρεσβείαις Ιακώβου

        πάνταςμςλέησον.

 

Δόξα Πατρί. ῏Ηχος πλ. δ΄.

 

        Τν μοναστν τπλήθη

        τὸν καθηγητήν σε τιμμεν, Ιάκωβε θεσπέσιε·

        δισο γρ τν τρίβον τν ντως εθεαν

       πορεύεσθαιγνωμεν·

        μακάριος ετ Χριστ δουλεύσας

        καὶ ἐχθρο θριαμβεύσας τν δύναμιν,

        γγέλων συνόμιλε,

        δικαίωνμόσκηνε καὶ ὁσίων·

        μεθ' νκέτευε Χριστ τ Θε

        λεηθναι τς ψυχςμν.

 

Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχοςατός.

 

        ῾Ο Δαυῒδ προανεφώνει σοι ἄχραντε,

        προορῶν τὴν ἀφιέρωσιν

        τῆς εἰσόδου σου ἐν τῷ ναῷ,

        ἐν ᾗ τὰ πέρατα σήμερον ἑορτάζοντα

        δοξολογοῦσί σε πανύμνητε·

        τὴν γὰρ πρὸ τόκου παρθένον

        καὶ μετὰ τόκον μείνασαν ἄφθορον,

        μῆτερ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς,

        σήμερον ἐν τῷ ναῷ εἰσερχομένην

        ὁ Ζαχαρίας εὐφραίνεται

        ἀπολαβών σε, δέσποινα,

        καὶ τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ἀγάλλονται

        ὑποδεξάμενά σε τὴν τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν·

        δι᾿ ὃ καὶ ἡμεῖς ἐν ᾠδαῖς ἐκβοῶμέν σοι·

        Ὑπερ ἡμῶν δυσώπησον

        τὸν υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν

        δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον. ῏Ηχοςατός.

 

         Δέσποινα, πρόσδεξαι

         τς δεήσεις τν δούλων σου

         καλύτρωσαιμς

         πὸ πάσηςνάγκης καθλίψεως.]

 

 

Τὰ ἀπολυτίκιακ το μεγάλουσπερινο καὶ ἀπόλυσις.


 

 

Ε Ν   Τ Ωι   Μ Ε Γ Α Λ Ωι   Ε Σ Π Ε Ρ Ι Ν Ωι

 

         Μεττὸν προοιμιακὸν στιχολογομεν τν α΄ στάσιν το «Μακάριοςνήρ». Εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα» στμεν στίχους Ϛ ΄ καψάλλομεν τκάτω­θι στιχηρπροσόμοια.

 

Ηχος α΄. το παραδόξου θαύματος!

 

       Ω το παραδόξου θαύματος!

        Λιβισίουγόνος

        ορτάζει σήμερον,

        ᾿Ιάκωβοςσεπτός,

        κκλησίας καύχημα,

        στρνεοφανς

        καταπεινώσεως μέγας διδάσκαλος,

        σάγγελος τν ζων

        καπρὸς Θεὸν πρέσβυς πάντωνκοίμητος·

        θεν οὖν πανηγυρίζοντες

        βοήσωμεν ατῷ·

        ῾Υπὲρ πάντων ατούντων

        τς δεήσεις, πάτερ, ποίησον.

 

       Βαβαὶ τν σν μυστηρίων, σωτήρ!

        νσχάτοις καιρος

        ς περστρονλαμψεν

        ᾿Ιάκωβοςσεπτός,

        σὸς φίλοςν πιστός,

        τπάντα καταλιπὼν

        τὸν σὸν ζυγὸν εφροσύνωςδέξατο,

        δαιμόνων τς προσβολς ςθλητς

        τσσκέπῃ ἐνίκησεν·

        θενν Εβοίᾳ χαίρει

        μοντο Γέροντος

        ὥς περ λβον πλουτοσα

        τούτου σκνος τὸ πανσέβαστον.

 

       Σήμερον λαμπρς χορεύσωμεν

        νγαλλιάσει,

        ρθοδόξων σύλλογοι·

        γρ Θεὸς το παντὸς

        πρέσβυν προσεδέξατο

        ᾿Ιάκωβον τὸν σεπτόν,

        ὑπὲρμν τὸν Θεὸνλασκόμενον,

        τὸνχρι τς τελευτς

        τς νοσημάτωνάσεις παρέχοντα·

        ξαιρέτως δὲνσος

        τς Εβοίας βόησον·

        ῾Υπὲρ πάντων ατούντων

        τς δεήσεις, πάτερ, ποίησον.

 

Στιχηρὰ ἕτερα

Ηχος δ΄. ῾Ως γενναονν μάρτυσιν.

 

       ᾿Ορθοδόξων τὸ σύστημα,

        εσεβς νν τιμήσωμεν

        ςστέραδυτον το παντάνακτος

        τὸννσχάτοις τοςτεσι

        φαιδρςναλάμψαντα

        καπαρέχονταμν

        τος ατοσι τνασιν τν ψυχνμν

        κασωμάτων τας πρὸς Θεὸν πρεσβείαις,

        ννμνοις μετπόθου

        μεγαλοφώνως τιμήσωμεν.

 

       ᾿Εν νυκτκαὶ ἡμέρᾳ τε

        ὁ ἐχθρὸςπαμπόνηρος

        κ νεότητός σε, πάτερ, ἐπείραζε

        καοκπαύσατο μάχεσθαι

        σφοδρςρυόμενος,

        πρὸςπόγνωσιν ζητν

        καὶ ἀπώλειαν ῥῖψαί σε, ἀλλ' ἐξέφυγες

        κακατῄσχυνας τούτου τς μεθόδους

        τας πρὸς Κύριον πρεσβείαις

        τo σο προστάτου, πανόλβιε.

 

       Οκητήριον γέγονας

        τς το Πνεύματος χάριτος

        κας μύρον εοσμον κατεπλούτησας

        τνκκλησίαν, ᾿Ιάκωβε,

        κατος προσιοσί σοι

        δυπνόοις σου εχας

        τν ερήνην μετέδωκας, δι᾿ ὃ κράζομεν·

        ῾Ως Θεο φίλος, πάτερ, καθεράπων

        κ κινδύνων σας πρεσβείαις

        τος σὲ τιμντας περίσζε.

 

Δόξα Πατρί. ῏Ηχος πλ. β΄.

 

       Δετε, πιστοί,

        σήμερον χορείαν συγκροτήσαντες

        εσεβς πανηγυρίσωμεν

        κατονσχάτοις καιρος

        ναλάμψαντοςστέρος

        τννδοξον κασεβάσμιον μνήμην

        νδόξως τιμήσωμεν λέγοντες·

        Χαίροις, τνσίων καλλον

        καμονς το Γέροντοςγλάισμα·

        χαίροις, ἀστρ πάμφωτε το ορανίου στερεώματος·

        χαίροις, τίμιε πάτερ, ἀγγέλων συνόμιλε,

        καὶ Χριστ ὑπὲρ το κόσμου πρέσβευε

        νόσωνπαλλαγν δωρήσασθαι

        κατας ψυχαςμν τὸ μέγαλεος.

 

Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχοςατός.

Σεργίου Ἁγιοπολίτου.

 

        Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν συνελθόντα

        πνευματικῶς πανηγυρίσωμεν

        καὶ τὴν θεόπαιδα παρθένον καὶ Θεοτόκον

        ἐν ναῷ Κυρίου προσαγομένην

        εὐσεβῶς ἀνευφημήσωμεν·

        τὴν προεκλεχθεῖσαν ἐκ πασῶν τῶν γενεῶν

        εἰς κατοικητήριον τοῦ παντάνακτος Χριστοῦ

        καὶ Θεοῦ τῶν ὅλων·

        παρθένoι λαμπαδηφοροῦσαι, προπορεύεσθε,

        τῆς ἀειπαρθένου τιμῶσαι

        τὴν σεβάσμιον πρόοδον·

        μητέρες λύπην πᾶσαν ἀποθέμεναι,

        χαρμονικῶς συνακολουθήσατε

        ὑμνoῦσαι τὴν μητέρα τοῦ Θεοῦ γενομένην

        καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ κόσμου τὴν πρόξενον·

        ἅπαντες οὖν χαρμονικῶς

        τὸ «Χαῖρε» σὺν τῷ ἀγγέλῳ ἐκβοήσωμεν

        τῇ κεχαριτωμένῃ,

        τῇ ἀεὶ πρεσβευούσῃ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον. ῏Ηχοςατός.

 

        Τίς μμακαρίσει σε, Παναγία παρθένε;

         τίς μὴ ἀνυμνήσει σου τὸνλόχευτον τόκον;

         γρχρόνωςκ Πατρὸς

         κλάμψας Υἱὸς μονογενς

         ατὸςκ σο τςγνς προλθεν

         φράστως σαρκωθείς,

         φύσει Θεὸς πάρχων

         καφύσει γενόμενοςνθρωπος δι' ἡμς·

         οκ ες δυάδα προσώπων τεμνόμενος,

         λλ' ἐν δυάδι φύσεων

         συγχύτως γνωριζόμενος·

         ατὸνκέτευε, σεμνπαμμακάριστε,

         λεηθναι τς ψυχςμν.]

 

Εσοδος, τὸ προκείμενον τςμέρας κατὰ ἀναγνώσματα.

 

Σοφίας Σολομντος τὸνάγνωσμα

(γ΄ 1-9)

 

       Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρΘεο, καο μὴ ἅψηται ατν βά­σανος. Ἔδοξανν φθαλμοςφρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος ατν καὶ ἡ ἀφ' ἡμν πορεία σύντριμμα, οἱ δὲ εσνν ερήνῃ. Καγρν ψεινθρώπων ἐὰν κολασθσιν, ἡ ἐλπς ατνθανασίας πλήρης· καλίγα παιδευθέντες μεγά­λα εεργετηθήσονται, ὅτιΘεὸςπείρασεν ατος καεὗρεν ατοςξίουςαυτο· ς χρυσὸνν χωνευτηρίδοκίμασεν ατος καςλοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο ατούς. Καὶ ἐν καιρπισκοπς ατνναλάμψουσι κας σπινθρεςν καλάμδιαδραμονται· κρινοσινθνη κακρατήσουσι λαν, καβασιλεύσει ατν Κύριος ες τος ανας. Οἱ πεποιθότεςπ' ατ συνήσουσινλήθειαν, καοἱ πιστοὶ ἐνγάππροσμε­νοσιν ατ, ὅτι χάρις καὶ ἔλεοςν τοςσίοις ατο, καὶ ἐπι­σκοπὴ ἐν τοςκλεκτος ατο.

 

Σοφίας Σολομντος τὸνάγνωσμα

(ε΄ 15 - f΄ 3)

 

       Δίκαιοι ες τὸν ανα ζσι, καὶ ἐν Κυρίμισθὸς ατν, καὶ ἡ φροντς ατν παρὰ ῾Υψίστ. Διτοτο λήψονται τὸ βα­σίλειον τς επρεπείας κατὸ διάδημα το κάλλουςκ χειρὸς Κυρίου, τι τδεξισκεπάσει ατος κατ βραχίονι περα­σπιεατν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζλον ατο καὶ ὁπλοποι­ήσει τν κτίσιν εςμυνανχθρν· νδύσεται θώρακα δικαιοσύ­νην καπεριθήσεται κόρυθα κρίσιννυπόκριτον· λήψεταισπί­δακαταμάχητονσιότητα, ξυνεδὲπότομον ργν εςομ­φαίαν, συνεκπολεμήσει δὲ ατκόσμοςπτος παράφρονας. Πορεύσονται εστοχοι βολίδεςστραπν καςπὸ εκύκλου τόξου τν νεφνπσκοπὸνλονται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυ­μο πλήρειςιφήσονται χάλαζαι· γανακτήσει κατ' ατνδωρ θαλάσσης, ποταμοδὲ συγκλύσουσινποτόμως· ντιστήσεται ατος πνεμα δυνάμεως κας λαλαψκλικμήσει ατούς· καὶ ἐρημώσει πσαν τν γννομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστν. ᾿Ακούσατε οὖν, βασιλες, κασύνετε· μάθε­τε, δικασταπεράτων γς· νωτίσασθε, οκρατοντες πλήθους καγεγαυρωμένοιπχλοιςθνν· τιδόθη παρΚυρίουκράτησις μν καὶ ἡ δυναστεία παρὰ ῾Υψίστου.

 

Σοφίας Σολομντος τὸνάγνωσμα

(δ΄ 7-15)

 

       Δίκαιος ἐὰν φθάστελευτσαι, ἐνναπαύσεισται· γρας γρ τίμιον ο τὸ πολυχρόνιον οδὲριθμτν μεμέτρηται, πολιδὲστὶ φρόνησιςνθρώποις καὶ ἡλικία γήρως βίοςκηλί­δωτος. Εάρεστος τ Θε γενόμενοςγαπήθη καζν μεταξμαρτωλν μετετέθη· ρπάγη, μκακίαλλάξσύνεσιν ατοδόλοςπατήσψυχν ατο· βασκανία γρ φαυλότητος ἀ­μαυροτκαλά, καὶ ῥεμβασμὸςπιθυμίας μεταλλεύει νον ἄ­κακον. Τελειωθεςν λίγπλήρωσε χρόνους μακρούς· ρεστγρν Κυρίψυχατο, διτοτοσπευσενκ μέσου πο­νηρίας· οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καμνοήσαντες μηδὲ θέντεςπδι­ανοίᾳ τὸ τοιοτον, τι χάρις καὶ ἔλεοςν τοςσίοις ατο καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοςκλεκτος ατο.

 

 

Ες   τν   λ ι τ ή ν

 

Ιδιόμελα, ἦχος α΄

 

       Εφραίνουν Κυρί, το Γέροντος μονὴ ἡ περίβλεπτος,

        κατέχουσαν κόλποις ς πολυποίκιλτον στέφανον

        τοσίου πατρὸςμν τὸ σκήνωμα·

        ς γρ πσιννθρώποις σύμφυτον τὸναπνεν,

        οτω καὶ ᾿Ιακώβ τὸ θαυματουργεν·

        κ νεότητος μὲν τερατουργὸς τοςγωνίσμασι,

        νν δὲ σημειοφόροςναδέδεικται ταςάσεσι

        καπρεσβευτς τν ψυχνμν.

 

Ηχοςατός

 

       Εφραίνουν Κυρί, ἡ το Γέροντος μονή,

        λαμπρυνομένη τος θαύμασιν ᾿Ιακώβου τοσίου,

        τογιασμένου το Χριστο θεράποντος,

        κατὸ θεον ατο σκνος ς θησαυρὸν πλουτοσα

        τςξ ατο προϊούσης χάριτος

        τας δωρεας πλουτίσθητι·

        πσι γρ παρέχειασιν σωμάτων καψυχν

        καπόνωνπαλλαγν

        κατοςννάγκαις βοήθειαν·

        λλ', ὦ τρισμάκαρ ᾿Ιάκωβε,

        πλήρουμν τς ατήσεις

        κατ θεί θελήματι πάντας κατεύθυνον.

 

Ηχος β΄

 

       ᾿Ασκητικς πολιτευσάμενος

        τὸ χερον τ κρείττονι πέταξας

        κατ Θενώθης, ᾿Ιάκωβε,

        τῇ ἀενά προσευχῇ,

        καὶ ἐκ τς μακαρίαςνώσεως

        τθεαμέσως μεμύησαι

        καὶ κατΠαλον τὸν θεον

        ήματαρρητακουσας

        καθείωνλλάμψεων κατηξιώθης·

        θεν σου τς ζως τν λαμπρότητα

        κατν προτερημάτων τνσιότητα

        μακαρίζοντες βοήσωμεν·

        ᾿Ιησος Χριστὸς χθὲς κασήμερονατὸς

        καες τος ανας.

 

Ηχος γ΄

 

       Τν καθαρν πολιτείαν σου

        κατοςσίους καμάτους σου

        ς θυσίαν επρόσδεκτον καθυμίαμα εοσμον

        τς δόξης Κύριος δεξάμενος

        θαυμαστς σεδόξασεν, Ιάκωβε θεσπέσιε·

        πσι γρ παρέχεις σωτηρίους δόσεις

        ς το σωτρος μιμητής,

        καὶ ἀναλαβὼν τν παντευχίαν τς εχς

        τςπιδρομς τννθρωποκτόνων δαιμόνωννέστειλας

        κατν μοναστν πρότυπον γέγονας·

        δι᾿ ὃ τν δοθεσάν σοι χάριν κηρύττομεν

        φαιδρςορτάζοντες τνγίαν μνήμην σου.

 

Δόξα. ῏Ηχος πλ. α΄.

 

       Δετε, τν πιστν αἱ πατριαί,

        δετεν Εβοίᾳ συνδράμωμεν,

        δετε κακατίδωμεν ξενοπρεπθαυμάσια,

        ἃ ἡ δεξιτοΥψίστουρτίως εργάσατο·

        τὸν γρ θεόφρονα Ιάκωβον

        ς εαγγελικςμπρέψαντα

        ποικίλαις χάρισι δοξάζει,

        ςψευδςπηγγείλατο·

        θεν κατὸ σεπτὸν ατο σκνος

        πλρες εωδίαςνέδειξε

        καπηγνάσεων τος ελαβς προσιοσι·

        χαλεπς γρσθενείας ἰᾶται

        καπνεύματα διώκεικάθαρτα·

        δι᾿ ὃ καὶ ἡμες μεγαλοφώνως βοήσωμεν·

        Μέγας εἶ, Κύριε,

        κατς μεγαλωσύνης σου οκσται πέρας,

        δι' ἧς, φιλάνθρωπε, σσον τς ψυχςμν.

 

Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχος α΄.

Γεωργίου Νικομηδείας.

 

        γαλλιάσθω σήμερον ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν

        καὶ αἱ νεφέλαι εὐφροσύνην ῥανάτωσαν

        ἐπὶ τὰ λίαν παράδοξα μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν·

        ἰδοὺ γὰρ ἡ πύλη ἡ κατὰ ἀνατολὰς βλέπουσα,

        ἀποκυηθεῖσα ἐκ στείρας ἀκάρπου ἐξ ἐπαγγελίας

        καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθεῖσα εἰς κατοίκησιν,

        σήμερον ἐν τῷ ναῷ

        ὡς ἄμωμος προσφορὰ προσάγεται·

        ἀγαλλιάσθω ὁ Δαυῒδ κρούων τὴν κινύραν·

        «Ἀπενεχθήσονται», φησί,

        «τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς,

        αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονται»

        ἔσω ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Θεοῦ,

        ἔνδον τοῦ ἱλαστηρίου αὐτοῦ,

        ἀνατραφῆναι εἰς κατοίκησιν

        τοῦ πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς ἀρρεύστως γεννηθέντος

        εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

       

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον. ῏Ηχος πλ. α΄.

 

        Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε παρθένε,

         καδοξάζομέν σε οἱ πιστοκατχρέος,

         τν πόλιν τνσειστον,

         τὸ τεχος τὸρρηκτον,

         τνρραγπροστασίαν

         κακαταφυγν τν ψυχνμν.]

 

 

Ες   τν   σ τ ί χ ο ν

 

Ηχος πλ. α΄. Χαίροιςσκητικν.

 

       Χαίροις, ὁ Λιβισίου βλαστός,

        μονς το Γέροντος τὸ νέονγλάισμα,

        στλος τςγκρατείας κατς νηστείας φωστήρ,

        τς ρθοδοξίαςστρονδυτον·

        μονν τν κατέχουσαν τὸ πανσέβαστον σκήνωμα

        φρούρει κασκέπεκ δεινν περιστάσεων

        καὶ ἀπάλλαξον πάσης βλάβης τος κράζοντας·

        Πάτερ σοφὲ ᾿Ιάκωβε, πρεσβείαις σου πάντοτε

        σαιμςκ κινδύνων κατν παγίδων το φεως,

        καπάντες εχας σου

        τςφθάρτου βασιλείαςξιωθείημεν.

 

       Στίχος. Τος ἁγίοις τοςν τγῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσενΚύριος.

 

       Χαίροις, τν μοναστν καλλονή,

        σίων νέον εκλεὲςγκαλλώπισμα·

        γγέλων γρμιμήσω τν πολιτείαν, σοφέ,

        καρθοδοξίαν κατεπλούτησας,

        τθεά σου λείψανα μυροθήκην οράνιον

        χοντες πάντες τν κινδύνων λυτρούμεθα

        κατο φεως τς παγίδαςκφεύγομεν·

        θεν, σοφὲ ᾿Ιάκωβε, ἡμς καταξίωσον

        ν τῇ ἡμέρᾳκείντς φοβερςξετάσεως

        τυχεν σας πρεσβείαις

        τςλήκτου βασιλείας το παντοκράτορος.

 

       Στίχος. Τίμιοςναντίον Κυρίουθάνατος τοσίου αὐ­το.

 

       Χαίρειτνσίων χορός,

        κατνγγέλων τστρατεύματα γέγηθεν,

        ᾿Ιάκωβε, τσμνήμπανηγυρίζοντες νν,

        τινσχάτοιςνατέταλκας

        λαμπρὸς ὥς περ ἥλιος, καταυγάζων τπέρατα

        κατας εχας σουατρεύων τος πάσχοντας

        καδωρούμενοςκ κινδύνων τννεσιν·

        θεν οὖν συνελθόντες τε προφρόνως τιμμέν σου

        τν πανσεβάσμιον μνήμην μετ' εφροσύνης κραυγάζοντες·

        Θεὲ παντοκράτορ,

        τας πρεσβείαις ᾿Ιακώβου πάντας διάσωσον.

 

Δόξα. ῏Ηχος πλ. δ΄.

 

       Τν ρθοδόξων τπλήθη,

        εφροσύνως νν πανηγυρίσωμεν

        τονσχάτοις καιροςναλάμψαντοςστέρος,

        ᾿Ιακώβου το σεπτο, τν μνήμηνορτάζοντες·

        οὗτος γρ τ Χριστ δουλεύσας

        τοχθρο τν δύναμινσβεσεν,

        σάγγελοςδείχθη τν γν οκν,

        τιν ορανοςσχε τν διάνοιαν·

        δι᾿ ὃ βοήσωμεν ατῷ·

        Μὴ παύσῃ, πάτερ, ἐκτενς

        ὑπὲρμν πρεσβεύειν

        τ βασιλετν δυνάμεων.

 

Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχοςατός.

 

        Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε, θεόνυμφε δέσποινα,

        παρεγένου ἐν ναῷ Κυρίου,

        τοῦ ἀνατραφῆναι εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων

        ὡς ἡγιασμένη·

        τότε καὶ Γαβριὴλ ἀπεστάλη πρὸς σὲ τὴν πανάμωμον

        τροφὴν κομίζων σοι·

        τὰ οὐράνια πάντα ἐξέστησαν

        ὁρῶντα τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν σοὶ σκηνῶσαν·

        δι᾿ ὃ ἄσπιλε ἀμόλυντε,

        ἡ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς δοξαζομένη μήτηρ Θεοῦ,

        σῷζε τὸ γένος ἡμῶν.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον. ῏Ηχοςατός.

 

        ᾿Ανύμφευτε παρθένε,

         τὸν Θεὸνφράστως συλλαβοσα σαρκί,

         μῆτερ Θεο το ψίστου,

         σνκετν παρακλήσεις δέχου, πανάμωμε,

         πσι χορηγοσα καθαρισμὸν τν πταισμάτων,

         νν τςμνκεσίας προσδεχομένη

         δυσώπει σωθναι πάνταςμς.]

 

 

 

᾿Α π ο λ υ τ ί κ ι α

 

Ηχος α΄. Τῆςρήμου πολίτης.

 

       Λιβισίου τὸν γόνον, τς Εβοίας τὸ καύχημα

        καμονς το Γέροντος νέον φωτοφόρονγλάισμα,

        ᾿Ιάκωβον τὸν νέονσκητν

        τιμήσωμεν προφρόνως, οἱ πιστοί·

        ναβλύζει γράσεις παντοδαπς

        τος πίστεινακράζουσι·

        Δόξα τ σὲ δοξάσαντι Χριστ,

        δόξα τ σὲ θαυμαστώσαντι,

        δόξα τνσχάτοις τος καιρος,

        πάτερ, σὲγιάσαντι.

 

Δόξα. ῞Ετερον.

῏Ηχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

 

       Τν σίων τὸν βίονκμιμησάμενος

        κατννωθεν κλσιν, πάτερ, δεξάμενος

        νεδέξω τὸν σταυρὸν τὸν το Κυρίου σου

        καὶ ἠκολούθησας ατ·

        καθαιρέτης το σατν

        δείχθης θείᾳ δυνάμει,

        κανν πρεσβεύων μπαύσ

        ὑπὲρμν, πάτερ ᾿Ιάκωβε.

 

Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχος δ΄.

 

        Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον

        καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις·

        ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ παρθένος δείκνυται

        καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται·

        αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν·

        Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον. ῏Ηχος πλ. α΄.

 

        Χαρε, πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος,

         χαρε, τεχος κασκέπη τν προστρεχόντων ες σέ,

         χαρε, ἀχείμαστε λιμν καὶ ἀπειρόγαμε,

         τεκοσαν σαρκτὸν ποιητήν σου καΘεόν,

         πρεσβεύουσα μὴ ἐλλίπς

         ὑπὲρ τννυμνούντων

         καπροσκυνούντων τὸν τόκον σου.]


 

 

Ε Ν   Τ Ωι   Ο Ρ Θ Ρ Ωι

 

Ες τὸ «Θεὸς Κύριος» τὰ ἐν τσπερινπολυτίκια.

 

Μεττν α΄ στιχολογίαν, κάθισμα.

 

Ηχος πλ. δ΄. Τὴν σοφίαν καΛόγον.

 

       Λιβισίου τὸν γόνον τὸν θαυμαστόν,

        τς Εβοίας τὸ κλέος, τὸν φωταυγ

        στέρα μνήσωμεν, ἐκκλησίας τὸ καύχημα,

        τὸνσχάτοις τος χρόνοις φαιδρςναλάμψαντα,

        ςν Πνεύματι θείλλαμφθες τν διάνοιαν

        πσιν οὖν παρέχει τςάσειςφθόνως·

        δι᾿ ὃ καπροσπίπτοντες τσορ αὐτο κράξωμεν·

        Θεοφόρε ᾿Ιάκωβε,

        πρέσβευε Χριστ τ Θε

        νοσημάτων κακινδύνων διασῴζεσθαι

        τος τιμνταςνμνοις

        τν πάνσεπτον μνήμην σου.

 

Δόξα. Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχος πλ. δ΄.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς.

 

        ᾿Αγαλλιάσθω ὁ Δαυῒδ ὁ ὑμνογράφος

        καὶ χορευέτω ᾿Ιωακὶμ σὺν τῇ Ἄννῃ,

        ὅτι γόνος ἅγιος ἐξ αὐτῶν προῆλθε

        Μαρία ἡ φωτοφόρος θεία λαμπὰς

        καὶ χαίρει εἰσερχομένη ἐν τῷ ναῷ,

        ἣν καὶ βλέπων ηὐλόγησεν

        ὁ Βαραχίου υἱός,

        καὶ χαίρων ἀνεκραύγαζε·

        Χαῖρε θαῦμα παγκόσμιον.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον.

῏Ηχος πλ. δ΄. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον.

 

        Τν σοφίαν καΛόγονν σγαστρ

         συλλαβοσαφράστως, μήτηρ Θεο,

         τ κόσμκύησας τὸν τὸν κόσμον κατέχοντα

         καὶ ἐνγκάλαιςσχες τὸν τπάντα συνέχοντα,

         τὸν τροφοδότην πάντων καπλάστην τς κτίσεως·

         θεν δυσωπ σε, παναγία παρθένε,

         υσθναι πταισμάτων μου, ταν μέλλω παρίστασθαι

         πρὸ προσώπου το κτίστου μου·

         δέσποινα παρθένεγνή,

         τν σν βοήθειαν τότε μοι δώρησαι,

         καγρ δύνασαι σα θέλεις, πανάμωμε.]

 

 

Μεττν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα.

 

Ηχος πλ. δ΄. Τὴν σοφίαν καΛόγον.

 

       ῾Ο τν λων δεσπότης καποιητς

        κ κοιλίας μητρός σου, πάτερ σοφέ,

        φράστωςλίευσε καὶ ἐκ κόσμουκάλεσε,

        τνγγέλων τὸν βίονκλέξαιθήσας σε

        ν τμοντο Γέροντοςσκσαι ηδόκησεν·

        θεν πακούσαςξιώθης, παμμάκαρ,

        λαβεν χάρινφθονοναμάτων, θεσπέσιε,

        δι᾿ ὃ πάντες βομέν σοι·

        Πρέσβευε Χριστ τ Θε

        λυτρωθναι πάσης περιστάσεως

        τος τιμνταςνμνοις

        τν σν μνήμην, ᾿Ιάκωβε.

 

Δόξα. Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχος δ΄.

Κατεπλάγη Ἰωσήφ.

 

        ᾿Αναβόησον, Δαυΐδ, τίς ἡ παροῦσα ἑορτή,

        ἣν ἀνύμνησας ποτὲ ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν Ψαλμῶν

        ὡς θυγατέρα θεόπαιδα καὶ παρθένον·

        ἀπενεχθήσονται, εἰπών, τῷ βασιλεῖ μυστικῶς,

        παρθένοι ὄπισθεν αὐτῆς καὶ αἱ πλησίον αὐτῆς,

        καὶ θαυμαστὴν ἐργάζου καὶ παγκόσμιον

        τὴν ἑορτὴν τοῖς κραυγάζουσιν·

        Ἡ Θεοτόκος ἡμῖν ἐπέστη

        τῆς σωτηρίας ἡ πρόξενος.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον.

῏Ηχος πλ. δ΄. Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον.

 

        Τν οράνιον πύλην κακιβωτόν,

         τὸ πανάγιον ρος, τν φωταυγ

         νεφέλην τιμήσωμεν, τν οράνιον κλίμακα,

         τὸν λογικὸν παράδεισον, τς Εας τν λύτρωσιν,

         τς οκουμένης πάσης τὸ μέγα κειμήλιον,

         τι σωτηρίαν ατδιεπράχθη

         το κόσμου καὶ ἄφεσις τν πολλνγκλημάτων·

         διτοτο βομεν ατῇ·

         Πρέσβευε τ σ υἱ καΘε

         τν πταισμάτωνφεσιν δωρήσασθαι

         τος προσκυνοσινν πίστει

         τὸνχραντον τόκον σου.]

 

 

Μεττὸν πολυέλεον, κάθισμα.

 

Ηχος δ΄. ᾿Επεφάνης σήμερον.

 

       Η μοντο Γέροντος πανηγυρίζει

        εφροσύνως σήμερονπτμνήμτσεπτ

        τσῇ, θεόφρον Ιάκωβε,

        τιγένου ατς κλέοςσχατον.

 

Δόξα. Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῞Ομοιον.

 

        Εὐφροσύνης σήμερον ἡ οἰκουμένη

        ἐπληρώθη ἅπασα ἐν τῇ εὐσήμῳ ἑορτῇ

        τῆς Θεοτόκου κραυγάζουσα·

        Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον, ὅμοιον.

 

       Προστασίαμαχε τνννάγκαις

        καπρεσβείατοιμος τνλπιζόντωνπσέ,

        ἀπὸ κινδύνων με λύτρωσαι

        καμπαρίδς, ἡ πάντων βοήθεια.]

 

Τὸ α΄ντίφωνον τνναβαθμν το δ΄χου κατὸ προκείμενον.

 

Ηχος δ΄

 

       Τίμιοςναντίον Κυρίουθάνατος τοσίου ατο.

 

       Στίχος. Οἱερες σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καοἱ σιοί σουγαλλιάσονται.

 

         Τὸ «Πσα πνο» γ΄ καεαγγέλιον τνσίων (ζήτει τε΄ Δεκεμβρίου), εταΝ΄ ψαλμός.

 

Δόξα Πατρί.

 

       Τας το σο σίου πρεσβείαις, ἐλεμον,

        ξάλειψον τπλήθη τνμνγκλημάτων.

 

Κανν.

 

       Τας τς Θεοτόκου πρεσβείαις, ἐλεμον,

        ξάλειψον τπλήθη τνμνγκλημάτων.

 

 

Ηχος πλ. β΄

 

       Στίχος.Ελέησόν με, ὁ Θεός, καττὸ μέγαλεός σου κακαττὸ πλθος τν οκτιρμν σουξάλειψον τὸνόμημά μου.

 

       ῞Οσιε πάτερ, ες πσαν τν γν

        ξλθενφθόγγος τν κατορθωμάτων σου,

        δι' νν τος ορανος

        εὗρες μισθὸν τν καμάτων σου·

        τν δαιμόνων λεσας τς φάλαγγας,

        τνγγέλωνφθασας ττάγματα,

        ν τὸν βίονμέμπτωςζήλωσας·

        παρρησίανχων πρὸς Κύριον

        ερήνην ατησαι τας ψυχαςμν.

 

         ῾Ο α΄ κανὼν τῆς ἑορτῆς [ἢ τς Θεοτόκου] καετα τοσίουπαρών, οὗ ἡ ἀκροστιχς μεττν θεοτοκίων «Τὸν θεον Ιάκωβον μνεν δέον. Ιωάν­νου».

 

Ωιδα΄. ῏Ηχος δ΄. ῾Ο εἱρμός.

 

        «Ανοίξω τὸ στόμα μου καπληρωθήσεται Πνεύματος

        » καλόγονρεύξομαι τβασιλίδι μητρ

        » καφθήσομαι φαιδρς πανηγυρίζων

        » καὶ ᾄσω γηθόμενος ταύτης τν εσοδον».

 

Τροπάρια

 

       Τὸν βίονζήλωσας τὸν τνγγέλων, Ιάκωβε,

        καὶ ἤσκησαςρισταν τῇ ἁγίᾳ μον

        ττο Γέροντος Δαυδ το θεοφόρου

        παρέχωνάματα πσι τος πάσχουσιν.

 

       ῾Οσίωςβίωσαςν γῇ, θεόφρον Ιάκωβε,

        άσεις δωρούμενος τος προσιοσι θερμς

        μετπίστεως καπόθου καατοσι,

        σας, πάτερ, δεήσεσι τας πρὸς τὸν Κύριον.

 

       Νηστείαν, ἐγκράτειαν καπροσευχνδιάλειπτον,

        Ιάκωβε, προτεινας κατπαθν δυσμενν

        καὶ ἐμάρανας τν σάρκα τῇ ἀσκήσει,

        δι᾿ ὃ τας πρεσβείαις σου πάντας περίσζε.

 

Θεοτοκίον

 

       Θεο μήτηρ γέγονας τὸν ποιητν πάσης κτίσεως

        φράστως χωρήσασαν τσμήτρᾳ, ἁγνή,

        ειπάρθενε, Μαρία Θεοτόκε,

        μς πάσης θλίψεωςσαι πρεσβείαις σου.

 

Ωιδγ΄. ῾Ο εἱρμός.

 

        «Τος σος μνολόγους, Θεοτόκε,

        » ὡς ζσα καὶ ἄφθονος πηγ

        » θίασον συγκροτήσαντας πνευματικὸν στερέωσον

        » κν τσεπτεσόδ σου

        » στεφάνων δόξηςξίωσον».

 

Τροπάρια

 

       Ενίκησας φιν τὸνρχαον

        νηστείᾳ, ἀσκήσει, προσευχ

        καπσι τος προστρέχουσι τνασιν μετέδωκας

        τας πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου,

        σιε πάτερ Ιάκωβε.

 

       Ιο μισοκάλλου, θεοφόρε,

        ρρύσω πολλάκις τος πρὸς σὲ

        προστρέχοντας κακράζοντας· Πάτερ σοφὲ Ιάκωβε,

        ὑπὲρμν τὸν Κύριον

        τσπρεσβείᾳξίλασαι.

 

       Ο πάντας καλν πρὸς σωτηρίαν

        τ βέλειγάπης τς ατο

        τρωσε τν καρδίαν σου, Ιάκωβε θεσπέσιε,

        δι᾿ ὃ πρὸς τοτονσπευσας

        καταλιπὼν τὰ ἐγκόσμια.

 

Θεοτοκίον

 

       Ναὸς το δεσπόζοντος τν πάντων

        δείχθης, παρθένε, ἀληθς,

        δι᾿ ὅ σεκετεύομεν οἱ δολοί σου, πανύμνητε,

        κ τν κινδύνων λύτρωσαι

        τος προσκυνοντας τὸν τόκον σου.

 

 

Κάθισμα τοσίου.

Ηχος γ΄. Θείας πίστεως.

 

       Χαίροις, γέννημα το Λιβισίου,

        χαίροις, σέμνωμα νήσου Εβοίας,

        μονς το Γέροντος νέονγλάισμα·

        τας γρ πολλας πρὸς Θεὸνκεσίαις σου

        τς το Βελίαρ παγίδας συνέτριψας,

        δι᾿ ὃ πρέσβευε Χριστ τ Θε, Ιάκωβε,

        υσθναι πάντας τν βελν το φεως.

 

Δόξα. Κανν. Τῆς ἑορτῆς. ῏Ηχος δ΄.

Ταχὺ προκατάλαβε.

 

        Δαυῒδ προοδοποίησον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ

        καὶ χαίρων ὑπόδεξαι τὴν βασιλίδα ἡμῶν,

        καὶ ταύτῃ ἐκβόησον·

        Εἴσελθε ἡ κυρία εἰς ναὸν βασιλέως,

        εἴσελθε, ἧς ἡ δόξα κεκρυμμένως νοεῖται,

        ἐξ ἧς μέλι καὶ γάλα μέλλει πηγάσειν

        πᾶσι τὸ φῶς ὁ Χριστός.

 

[῍Η τὸ κάτωθι θεοτοκίον.

Ηχος γ΄. Θείας πίστεως.

 

       Θείου Πνεύματος τῇ ἐπελεύσει

        θρόνος πάγχρυσος το βασιλέως

        ἀνεδείχθης, Θεοτόκε πανύμνητε·

        τὸν γρ δεσπότην τν πάντων κυήσασα

        πύργοςσχύος πιστος μόνη γέγονας·

        ὅθενπαντες Θεοληθς μητέρα σε

        κηρύττομενεκαμεγαλύνομεν.]

 

 

Ωιδδ΄. ῾Ο εἱρμός.

 

        «Ο καθήμενοςν δόξῃ ἐπθρόνου θεότητος

        » ἐν νεφέλκούφῃ ἦλθεν Ιησοςπέρθεος,

        » τῇ ἀκηράτ παρθέν, καδιέσωσε

        » τος κραυγάζοντας· Δόξα, Χριστέ, τδυνάμει σου».

 

Τροπάρια

 

       ᾿Ιδο πάντες ς φωστρα σὲ τιμμεν, Ιάκωβε,

        νσχάτοις χρόνοις, πάτερ, τνΕλλάδα αγάσαντα

        καμετπόθου βομεν· Διαφύλαττε

        τος τιμντάς σεκ πάσης βλάβης καθλίψεως.

 

       Απὸ πάσηςσαι βλάβης κακακώσεως, πάνσοφε,

        ς ποτὲρρύσω φεωςο σὸνμαίμονα,

        τος εφημοντάς σε πόθ καπροστρέχοντας

        τος λειψάνοις σου, σιε πάτερ Ιάκωβε.

 

       Κατπάντα τ σωτρι πετάγης, μακάριε,

        καὶ ἐγένουρπα τς το Πνεύματος χάριτος

        τος προσιοσί σοι λέγων προορώμενος

        ἃ ὁ Κύριος ὑπὲρ ατντοιμάσατο.

 

Θεοτοκίον

 

       ῾Ως θεόνυμφον μητέρανυμνομέν σε, πάναγνε,

        καδοξολογομεν πάντες τν σνφραστον κύησιν,

        δι' ἧςμςλυτρώσω τς κολάσεως

        τος κραυγάζοντας· Χαρε, ἁγνὴ ἀπειρόγαμε.

 

Ωιδε΄. ῾Ο εἱρμός.

 

        «᾿Εξέστη τσύμπανταν τσεπτεσόδ σου,

        » σ γάρ, ἀπειρόγαμε παρθένε,

        » ἔνδον εσλθεςν τ να το Θεο

        » ὥς περ καθαρώτατος ναὸς

        » πσι τος μνοσί σε σωτηρίαν βραβεύουσα».

 

Τροπάρια

       Βιώσας ςγγελοςν τμοντο Γέροντος,

        πάτερ, ἐθεώρεις τὸν σωτρα

        ὥς περ ἀρνίον θυσιασθὲν δι' ἡμς

        κααἷμα τὸ θεον ψηλαφες·

        θεν διεκήρυξας το δεσπότου τθαύματα.

 

       ῾Ο πάντων βουλόμενος, δέσποτα, τν μετάνοιαν

        δίδουλασμὸν κασωτηρίαν

        τος προσιοσι τ σγί να

        τιμσαινμνοις καὶ ᾠδας

        τὸνσχάτοις τοςτεσι φίλον σὸν χρηματίσαντα.

 

       Ναὸν το παντάνακτος οδας τὸ σμα, σιε,

        ύπονμαρτίας οκνέχθης,

        δι᾿ ὃκφεύγεις τν βδελυρνδονν

        ς πάγκαλοςλλος Ιωσήφ·

        θενναδέδειξαι βασιλόπαις το κτίσαντος.

 

Θεοτοκίον

 

       ῾Υπέραγνε δέσποινα καμτερ παναμώμητε,

        σζε τος προστρέχοντας τσκέπ

        καπροστασίᾳ τσῇ, παρθένεγνή,

        ς μόνη πάρχουσαμν

        πρὸς τὸν πανοικτίρμονα σὸν υἱὸν ἡ μεσίτρια.

 

Ωιδὴ Ϛ΄. ῾Ο εἱρμός.

 

        «Τν θείαν ταύτην καπάντιμον

        » τελοντεςορτν οἱ θεόφρονες τς θεομήτορος

        » δετε τς χερας κροτήσωμεν

        » τὸνξ ατς τεχθέντα Θεὸν δοξάζοντες.

 

Τροπάρια

 

       Μονν τν σν κατεπλούτησας

        τχάριτι τν θείων λειψάνων σου, πάτερ Ιάκωβε,

        θεν προσπίπτοντες κράζομεν

        ὑπὲρμν δυσώπει τὸν πάντων Κύριον.

 

       Νεκρὸς τος πάθεσι γέγονας,

        Ιάκωβε, ὁσίων τὸ καύχημα, θενΚύριος

        σὲ προοράσειπλούτησε

        καπλείστοιςλλοις χαρίσμασι θείου Πνεύματος.

 

       ᾿Εγένου, πάτερ Ιάκωβε,

        δοχεον τς το Πνεύματος χάριτος, δι᾿ ὃ βομέν σοι·

        ᾿Εκ πάσηςσαι κακώσεως

        πάντας τος πίστει καπόθ σὲ μεγαλύνοντας.

 

Θεοτοκίον

 

       ᾿Ιορρύσω, πανάχραντε,

        μς το μισοκάλλου τ τόκ σου, θεν δεόμεθα,

        τὸν σὸν υἱὸν ἐκδυσώπησον

        τν πταισμάτων τν λύσινμν δωρήσασθαι.

 

 

Κ ο ν τ ά κ ι ο ν

Ηχος πλ. δ΄. Τπερμάχῳ.

 

       Τν ρθοδόξων, δετε, ἅπαντες οἱ σύλλογοι,

        νευφημήσωμενστέρα τὸν νεόφωτον

        καμονς το Γέροντος κλέος μέγα,

        τν δαιμόνων τς παγίδαςπελαύνει γρ

        καπαρέχεισθενοσι τὰ ἰάματα

        τος κραυγάζουσι: Χ α ί ρ ο ι ς,   π ά τ ε ρ   Ι ά κ ω β ε.

 

Ο οκος

 

       Αγγελοςν τ κόσμνεδείχθης, παμμάκαρ

        Ιάκωβεσίων τὸ κλέος·

        καννν ορανος κατοικν

        τς δεήσεις ποιπρὸς Θεόν, πάνσοφε,

        υσθναι τς κολάσεως

        τος κράζοντας πρὸς σὲν πίστει·

 

        Χαρε, ὁσίωνσχατον κλέος·

        χαρεστρν ῾Ελλάδι φέγγων·

        χαρε, τς νήσου Εβοίας τὸ καύχημα·

        χαρε, τς χώραςπάσης τὸ σέμνωμα·

        χαρε, ὁ μετ' ἀγγέλωνςεδιατρίβων·

        χαρε, ὁ το Βελίαρ τς παγίδας συντρίβων·

        χαρε, τς το Γέροντος μονςόδονκλεκτόν·

        χαρε, Μάκρης γέννημα καλιμν χριστιανν·

        χαρε, τι εςδωρ τὸν ἰὸν μεταβάλλεις·

        χαρε, τι τν θλψιν ες χαρν μεταλλάσσεις·

        χαρε, τιγένου σιτιστς τν πεινώντων·

        χαρε, τι πάρχειςρωγὸς τν βοώντων·

                Χ α ί ρ ο ι ς,   π ά τ ε ρ   Ι ά κ ω β ε.

 

Συναξάριον

 

       Τατῇ ἡμέρᾳ μνήμη τονσίοις πατρὸςμν