2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα λειτουργικῆς καὶ τελετουργικῆς

PostHeaderIcon Θέματα λειτουργικῆς καὶ τελετουργικῆς

1 Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [2020]
2 ῾Η χρησιμότης τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου [2020]
3 Κατάλυσις προφωνησίμου ἑβδομάδος
4 ᾿Εκδότες καὶ ἐπιμελητὲς λειτουργικῶν βιβλίων [2017]
5 Τὸ ἐκδοτικὸ κέντρο τῶν ἑλληνικῶν λειτουργικῶν βιβλίων
6 Χῶρος καὶ χρόνος τῶν λειτουργικῶν ἐκδόσεων [2017]
7 Τὰ εἴδη τῶν λειτουργικῶν βιβλίων [2017]
8 Τὸ πλῆθος καὶ ἡ ἀξία τῶν παρακλητικῶν κανόνων [2017]
9 Προβλήματα σὲ παρακλητικοὺς κανόνες [2017]
10 Τὰ ἀναγνώσματα τῆς λειτουργίας στὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου [2017]
11 Κατὰ τῶν θεατρίνων ψαλτῶν (᾿Ιωάννου τοῦ χρυσοστόμου)
12 Τὸ κοινωνικὸν τῶν Θεοφανείων
13 Προτεινόμενες διορθώσεις στὴν ἀκολουθία τοῦ εὐχελαίου
14 Θέματα λειτουργικῆς καὶ τελετουργικῆς (εὑρετήριον)
15 Εὐταξία εἰς τὴν λατρείαν