2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα λειτουργικῆς καὶ τελετουργικῆς Τὸ κοινωνικὸν τῶν Θεοφανείων

 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

 

τοῦ Διονυσίου ᾿Ανατολικιώτου*

symbole@mail.com

 

Τὸ κοινωνικὸ τῆς μεγάλης δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων σύμ­φω­να μὲ τὸ ἰσχῦον Τυπικὸν τοῦ Γ. Βιολάκη καὶ ὅλα τὰ γνω­στὰ τυπικὰ εἶναι «᾿Επεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις. ἀλληλούια».  γι᾿ αὐτὴν τὴν τυπικὴ διάταξι μποροῦμε νὰ παρατηρήσωμε τὰ ἀκόλουθα.

1. Τὸ κοινωνικὸ αὐτὸ εἶναι χωρίο τῆς Καινῆς Διαθήκης (Ττ 2:11) καὶ μάλιστα ἡ ἀρχὴ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς ἑορτῆς (Ττ 2:11-14, 3:4-7).  ἂν καὶ στίχος τῆς Και­νῆς Διαθήκης, κατακλείεται μὲ ἀλληλούια. Ἀποδει­κνύεται ἑπομένως ἐσφαλμένη ἡ ἄπο­ψι ὅτι μόνον τὰ κοινωνικὰ ποὺ εἶναι στίχοι ψαλ­μῶν κατακλείονται μὲ ἀλληλούια.

2. Στὴν ἀποστολικὴ περικοπὴ τῆς ἑορτῆς βρίσκομε δύο φορὲς τὴν λέξι ἐπε­φά­νη καὶ μία φορὰ τὴν λέξι «ἐπιφάνεια», ἐξ οὗ καὶ ἡ ἑορτὴ ἐκτὸς ἀπὸ θεο­φάνεια ὀνομάζεται καὶ «ἐπιφάνεια», ἦταν δὲ ἀρχικῶς «ἡ θεο­φά­νεια» καὶ «ἡ ἐπι­φάνεια», καὶ ἀργότερα εἰπώθηκε «τὰ θεοφάνεια» καὶ «τὰ ἐπι­φά­νεια», καθ᾿ ἕλξιν ἀπὸ τὴν φράσι «τὰ γενέθλια».  εἶναι καὶ τοῦτο ἕνα ἀκόμη τεκμήριο ὅτι ἀρχικὰ τὸ πε­ριε­χό­μενο τῆς ἑορτῆς ἦταν ἡ γέννησι καὶ ὄχι ἡ βάπτισι τοῦ Κυρίου (βλέπε σχετι­κῶς «῾Η πραγματικὴ ἡμερομηνία τῆς τοῦ Χριστοῦ γεν­νήσεως», Συμβο­λὴ 15, σ. 17-27).  ἄλλωστε τὸ θεόπνευστο κεί­μενο λέει ὅτι «ἡ σωτήρι­ος χάρις τοῦ Θεοῦ ἐπεφάνη», γιὰ νὰ μᾶς διδάξῃ νὰ «ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι» (= στὴν παροῦσα ἐπίγεια ζωὴ) «εὐσεβῶς καὶ προσδοκῶντες τὴν μα­καρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ», δηλαδὴ τὴν δευ­τέρα παρουσία του.  ἑπομένως ἐδῶ ἡ ἔν­νοια τῆς ἐπιφανείας ἀναφέρεται τὴν μὲν πρώτη φορὰ στὴν πρώτη παρουσία τοῦ Κυ­ρίου τὴν ἐπί­γεια καὶ ἔνσαρκο, ἐνῷ τὴν δεύτερη φορὰ στὴν ἔν­δοξη ἡμέ­ρα τῆς μελλούσης κρί­σεως.  αὐτὰ τὰ σύντομα ἑρμηνευτικὰ στοι­χεῖα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν κατανόησι ὄχι μόνον τῆς ἀποστολικῆς περι­κοπῆς, ἀλ­λὰ καὶ τοῦ κοινωνικοῦ ποὺ προέρχεται ἀπὸ αὐτήν, ὥστε νὰ κα­τα­νο­ή­σωμε τὸν ρόλο, τὴν σπου­δαιότητα καὶ τὴν σημασία ποὺ ἔδινε ἡ ἀρχαία ᾿Εκκλησία στὸ κοινωνικό, ἀλλὰ καὶ πόσο ἐμεῖς σήμερα ἀπέχομε ἀπὸ τὴν ὀρθὴ τάξι καὶ διδα­σκαλία, ὁσάκις ἀκαίρως καὶ παρα­τύπως παραλείπομε ἢ ἀντικαθι­στοῦμε τὰ κοι­νωνικὰ τῆς λειτουργίας.  κάτω ἀπὸ τὸ τυ­πι­κὸν τῆς ἐκκλη­σίας κρύπτε­ται θεολογικὸς πλοῦτος, ἀκόμα ἀνεξερεύνητος καὶ ἀνεκ­με­τάλλευτος.  τὰ στοι­χεῖα αὐ­τὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀξιοποιηθοῦν καὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ κή­ρυγ­μα, καθόσον συνήθως τὰ ἀποστολικὰ ἀνα­γνώ­σματα θεωροῦνται δυσνόητα, καὶ ἀπο­φεύγονται τὰ κηρύγματα ἐπ᾿ αὐτῶν, τὰ δὲ συνήθη βοηθήματα (κυριακοδρόμια, ὁμιλιάρια κ.λπ.) συχνὰ εἶναι ἀνεπαρ­κῆ ἢ περιέχουν ἐσφαλμένες ἀναπτύξεις.

3. ῞Οπως δείχνουν ἀρχαῖα χειρόγραφα καὶ ὅπως φαίνεται στὶς μελέτες τῶν Πανα­γιώτου Τρεμ­πέλα, ᾿Ιωάννου Φουντούλη, Δη­μη­τρίου Κονόμου (Dimitri E. Cono­mos), ᾿Εμ­μανουὴλ Γιαν­νο­πού­λου, καὶ ἄλλων, τὸ βασικὸ στοιχεῖο τῶν ἀρχαίων κοινωνικῶν ἦταν συ­νή­θως τὸ τριπλὸ ἀλληλούια, ποὺ ἐπαναλαμβανόταν «μετὰ μέλους».  οἱ ψαλμοὶ ποὺ χρησι­μοποιοῦν­ταν στὴν ὥρα τοῦ κοινωνικοῦ διαι­ροῦνταν σὲ στίχους, καὶ στὸν κάθε στί­χο ψαλλόταν τὸ τριπλὸ ἀλ­λη­λούια.  αὐτὸ χαρα­κτη­ρίζεται ὡς «κοινωνικὸν μετὰ πάντων τῶν στί­χων αὐτοῦ».  ἀρ­γότερα ὁ κυριώτερος στίχος, ποὺ ἀναφέρεται ἀμε­σώ­τε­ρα στὴν ἀγομένη ἑορτή, ἐπικράτησε, τὸ μέλος του σταδιακῶς ἐπλατύνθη καὶ καλ­λω­πίστηκε, ἐνῶ τὸ ἀλληλουιάριον κατὰ τὸν 18ο αἰῶνα πε­ριωρίστηκε σὲ ἕνα μόνον ἀλ­λη­λούια μὲ τὸ μέλος του συρρικνωμένο.  διασῴζεται ὅμως στὴν πατριαρχικὴ παράδοσι τοῦ 19ου αἰῶ­νος τὸ μέλος τοῦ τριπλοῦ ἀλληλουιαρίου μὲ τὴν μορφὴ μικροῦ κρα­τή­ματος πρὶν ἀπὸ τὸ τελικὸ ἀλληλούια.  ἡ ἀποκατάστασι τοῦ τριπλοῦ ἀλληλουιαρίου στὰ κοινωνικὰ αὐτὰ εἶναι εὔκολη, διότι τὸ μέλος ὑπάρχει ὡς κράτημα· ἀρκεῖ νὰ γίνῃ ἡ σχετικὴ ἀντι­κα­τά­στασι τῶν συλλαβῶν.

4. Τριπλὸ ἀλληλούια διασῴζεται σήμερα σὲ χρῆσι στὸ κοι­νωνικὸ «Αἰνεῖτε τὸν Κύ­ριον» σὲ ἦχο α’, τὸ κατὰ τὴν παράδοσι μέλος ᾿Ιωάννου τοῦ Κου­κουζέλη. Σ᾿ αὐτὸ καὶ στὰ ἀρχαῖα κοι­νωνικὰ τῶν χειρογράφων φαίνεται ὅτι τὸ σημαντικώτερο τμῆ­μα ἦταν τὸ ἀλληλούια, τὸ ὁποῖο κατεῖχε τὴν μεγαλείτερη ἔκ­τα­σι τοῦ μέλους.

5. Πλὴν τῶν Ψαλμῶν ὡς κοινωνικὰ χρησιμοποιήθηκαν καὶ ἄλ­λα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως εὐαγγελικὲς καὶ ἀποστολικὲς πε­ρι­κοπὲς τῆς Καινῆς Διαθήκης.  ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐκείνη πρᾶξι σή­μερα σῴζονται σὲ χρῆσι τὰ κοινωνικὰ τῶν Θεοφανείων καὶ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς.

6. ῾Η χρῆσι ἑνὸς πολύστιχου κοινωνικοῦ ἔδινε τὸν ἀπαραίτητο χρόνο γιὰ τὴν κάλυψι τῆς κοινωνίας τῶν πιστῶν (κληρικῶν καὶ λαϊκῶν).  γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἐχρησι­μοποι­οῦν­το συ­χνὰ δύο ἢ τρία κοινωνικά, τὰ ὁποῖα ἦσαν κατάλληλα γιὰ τὴν πε­­ρίστασι.  αὐτὸ διατηρεῖται καὶ σήμερα στὴν ζῶσα λειτουργικὴ παράδοσι τοὐλάχιστον τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, ὅπου σὲ πολλὲς περιπτώσεις τὰ Τυπικὰ ὁρίζουν διπλὰ κοινωνικά.

 

 

* ῾Ο Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης (www.symbole.gr) εἶναι διδάκτωρ τῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς ᾿Αθηνῶν (μουσι­κολόγος-τυπικολόγος), διπλωματοῦχος βυζαντινῆς μουσικῆς, ἐ­πιμελητὴς ἐκδό­σεων, πτυχιοῦχος κοινωνικῆς θεολογίας, ἀπόφοιτος τῆς 4ης τάξεως τοῦ ἐκ­κλησιαστικοῦ λυκείου Πατρῶν, καὶ συγγραφεύς· ἀρθρογραφεῖ ἀπὸ τὸ 1985 σὲ ἔντυπα καὶ ἀπὸ τὸ 2001 στὸ διαδίκτυο.

 

 

«Συμβολὴ» 20, ὀκτώβριος-δεκέμβριος 2007

«᾿Εκκλησιόλογος» Πατρῶν, σάββατον 7 ἰανουαρίου 2012