ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς

PostHeaderIcon Θέματα ὁμιλητικῆς

 

  1. Λόγοι εἰς ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν
  2. Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα κυριακῶν
  3. Λόγοι εἰς τὰ εὐαγγέλια τῆς μεγάλης ἑβδομάδος
  4. Λόγοι εἰς ἑόρτια ἀποστολικὰ ἀναγνώσματα
  5. Λόγοι εἰς ἑόρτια εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα
  6. Λόγοι εἰς εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα σαββάτου
  7. ῾Ομιλίαι εἰς ἑορτίους ἡμέρας καὶ μνήμας ἁγίων
  8. ῾Ομιλίαι διαφόρων θεμάτων

    

    Στὴν παροῦσα ἱστοσελίδα τῆς Συμβολῆς ἀπὸ τὸν ὀκτώβριο τοῦ 2009 μέχρι σήμερα ἔχουν δημοσιευθῆ περισ­σότερες ἀπὸ 270 ὁμιλίες, λόγοι, κηρύγματα κα διαλέξεις γιὰ τὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγ­γελικὰ ἀναγνώσματα τῶν κυριακῶν τοῦ ἔτους, γιὰ τὰ σάββατα, γιὰ τὴν μεγάλη ἑβδομάδα, γιὰ τὶς δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς ἑορτές, γιὰ τὶς μνῆμες τῶν ἁγίων σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ χρόνου, γιὰ τς λατρευτικς συνάξεις κα γι λλες χριστιανικς εκαιρίες.  οἱ περισσότερες γραπτὲς ὁμιλίες εἶναι προσφορὰ τοῦ συνεργάτου τῆς ἱστοσελίδος ᾿Αθανασίου Σιαμάκη, ἀρχιμανδρίτου καὶ ἱεροκήρυκος, τὸν ὁποῖο καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτὴ εὐχαριστῶ θερμῶς.

    Οἱ δημοσιευόμενες ὁμιλίες διακρίνονται γιὰ τὴν συντομία τους (ἔχουν κατὰ μέσον ὅρο 10 λεπτὰ διάρκεια), γιὰ τὴν πιστότητα στὸ καινοδιαθηκικὸ κείμενο, γιὰ τὴν ἑρμηνευτική τους ἀκρίβεια, γιὰ τὴν σαφή­νεια τῆς γλώσσας καὶ γιὰ τὴν ἁπλότητα τοῦ ὕφους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ εἶναι εὐχάριστες καὶ κατανοητὲς σὲ κάθε ἀναγνώστη καὶ ἀκροατή. δὲν εἶναι ὁ συγγραφεὺς ποὺ ἐκφράζει δικές του σκέψεις καὶ ἑρ­μηνεῖες λαμβάνοντας οὐσιαστικὴ ἢ φαινομενικὴ ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ βιβλικὸ ἀνάγνωσμα, ἀλλὰ εἶναι τὸ ἴδιο τὸ θεόπνευστο κείμενο, ὁ καθαρὸς καὶ αὐθεντικὸς λόγος τοῦ Κυ­ρίου καὶ τῶν θείων ἀποστόλων, ποὺ ἀκούγεται μὲ εὔληπτο τρόπο, ἁπλουστευμέ­νη γλῶσ­σα καὶ πατερικὴ ἑρμηνεία, χωρὶς περιτ­τολογίες καὶ ἐκτὸς θέματος ἐπεκτά­σεις, ποὺ ἐνίοτε ἐκτρέπουν τὸ κήρυγμα ἀπὸ τὰ λειτουργι­κά του πλαίσια καὶ τὸ καθιστοῦν τοὐλάχιστον κουραστικὸ γιὰ τὸ ἐκκλησί­ασμα.

    ῾Η ἀπήχησι τῶν δημοσιευμένων ὁμιλιῶν εἶναι πολὺ μεγάλη, τόσο στὴν ῾Ελλάδα ὅσο καὶ στὴν ὑπόλοιπη ὑφήλιο, ὅπου ὑπάρχουν ῞Ελληνες εὐλαβεῖς, ποὺ διψοῦν νὰ ἐντρυφήσουν στὰ σωτηριώδη νοήματα τῶν βιβλικῶν περικο­πῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἑορτῶν. αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς διαδικτυ­ακὲς ἐπισκέψεις καὶ ἀπὸ τὰ μηνύματα ποὺ λαμβάνουμε ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶ­στες. ο περισσότεροι λόγοι-μιλίες γράφτηκαν σὲ διάφορες χρονικὲς πε­ριόδους καὶ προωρίζονταν κατ᾿ ρχς γι δημοσίευσι σ διάφορα ντυπα, κυρίως το τοπικο τύπου τς ερύτερης περιοχς τς λληνικώτατης Μα­κεδονίας μας, καὶ ὄχι μόνο. γι᾿ αὐτὸ ο μερομηνίες δημοσιεύσεως τν γραπτν μιλιν το ἀρχιμανδρίτου ᾿Αθανασίου Σιαμάκη ναφέρονται συνήθως στν πρώτη δημοσίευσί τους στν παροσα στο­σελίδα, κα χι στν ρχικ δημοσίευσί των σ διάφορα ν­τυπα, ποία μπορε ν γινε χρονικς κα πρν π τν ση­μει­ου­μένη με­ρομηνία. ἀνεξαρτήτως προε­λεύσεως ὅλα τὰ κείμενα τῶν ὁμιλιῶν παρουσιάζονται πλέον στὴν ἱστοσελί­δα τῆς Συμβολῆς πολυτο­νισμένα.

    Πολλὲς ἀπὸ τὶς δημοσιευμένες ὁμιλίες στὴν Συμβολὴ περιέχονται καὶ στὰ δύο νέα βιβλία ποὺ ἐξέδωσε ὁ ἀρχιμανδρίτης ᾿Αθανάσιος Σιαμάκης «Παράκλησις Γραφῶν» (σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Κυριακῶν τοῦ ἔτους) καὶ «Διδάσκων ἐν Σαββάτῳ» (σύντομες ὁμιλίες στὰ ἀποστολικὰ καὶ εὐαγγελικὰ ἀναγνώσματα τῶν Σαβ­βάτων τοῦ ἔτους).   βεβαίως στὰ δύο αὐτὰ βιβλία μπορεῖ ὁ ἐνδιαφερόμε­νος ἀναγνώστης νὰ βρῇ καὶ πολλὲς ἄλλες ὁμιλίες-κηρύγματα, ποὺ δὲν ἔχουν δημοσιευθῆ ἀλλοῦ.

    Μὲ τὴν παροῦσα διαδικτυακὴ συλλογὴ λόγων καὶ ὁμιλιῶν τὸ κήρυγμα γίνεται καὶ πάλι ἀπαραί­τητο στοιχεῖο τῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς, ποὺ ἀσφαλῶς δὲν θὰ πρέπει νὰ λείπῃ ἀπὸ καμμία θεία λειτουργία. παρὰ τὸ ἤδη πλούσιο ὑλικὸ ἐντούτοις ἡ συλλογὴ νανεώνεται κα μπλουτίζεται συνεχῶς μὲ νέους λόγους καὶ ὁμιλίες. γι᾿ αὐτὸ συνι­στᾶται στοὺς ἐνδιαφερομένους νὰ ἐπισκέπτωνται τακτικῶς τὴν παροῦσα ἑνότητα «Θέματα ὁμιλητικῆς», γιὰ νὰ βλέπουν τὶς νέες δημοσιεύσεις.