ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς Λόγοι εἰς τὰ εὐαγγέλια τῆς μεγάλης ἑβδομάδος

PostHeaderIcon Λόγοι εἰς τὰ εὐαγγέλια τῆς μεγάλης ἑβδομάδος

1 μεγάλη δευτέρα, «᾿Αποστομωτικὲς ἀπαντήσεις» (εὐαγγέλιον)
2 μεγάλη δευτέρα, «῾Η παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν» (εὐαγγέλιον)
3 Προηγιασμένη Μ. Δευτέρας, «Ἡ συντέλεια» (εὐαγγέλιον)
4 μεγάλη τρίτη, «῾Ο Χριστὸς ἀπαντᾷ... — Τὰ οὐαί» (εὐαγγέλιον)
5 μεγάλη τρίτη, «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί» (εὐαγγέλιον)
6 μεγάλη τετάρτη, «῞Ελληνες ζητοῦν νὰ δοῦν τὸν Χριστό» (εὐαγγέλιον)
7 μεγάλη πέμπτη, «᾿Ιούδας» (εὐαγγέλιον)
8 μεγ. παρασκευή, «Τὸ δεῖπνο τῆς διαθήκης» (1ο εὐαγγέλιο)
9 μεγ. παρασκευή, «Ἡ διαθήκη τῆς ἀγάπης» (1ο εὐαγγέλιο)
10 μεγ. παρασκευή, «῾Η σχέσι τοῦ Υἱοῦ μὲ τὸν Πατέρα» (1ο εὐαγγέλιο)
11 μεγ. παρασκευή, «῾Η ὑπερφυὴς προσευχή» (1ο εὐαγγέλιο)
12 μεγ. παρασκευή, Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ (1ο εὐαγγέλιον)
13 μεγ. παρασκευή, «Δίκη καὶ σταυρικὴ καταδίκη τοῦ Χριστοῦ» (12 εὐαγγέλια)
14 μεγ. παρασκευή, «Μόνον δύο κατάλαβαν» (εὐαγγελικὴ ἑρμηνεία)