ΕΠΙΛΟΓΕΣ
2. Λειτουργικὴ ζωή Θέματα ὁμιλητικῆς ῾Ομιλίαι εἰς ἑορτίους ἡμέρας καὶ μνήμας ἁγίων ᾿Εκπομπὲς γιὰ τὴν Μεγάλη ῾Εβδομάδα

᾿Εκπομπὲς γιὰ τὴν Μεγάλη ῾Εβδομάδα

 

(ἀπὸ τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα)

 

Τὸ 2015 μαγνητοσκοπήθηκαν ἀπὸ τὴν «Πεμπτουσία» (ἠλεκτρονι­κὸ περιοδικὸ γιὰ τὸν χριστιανισμό, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ἐπιστήμη) 10 ἐκπομπὲς γιὰ τὴν Μεγάλη ῾Εβδομάδα.  Γράφτηκαν ὅλες μαζί, μέ­σα σὲ ἕνα ἀπόγευμα τῆς ἑβδομάδος τῆς λεγομένης «κουφῆς» ἢ «βουβῆς» ἢ «μουγγῆς», λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὸ σάββατον τοῦ Λα­ζάρου (4/4/2015), δηλαδὴ τετάρτη ἢ πέμπτη πρὸ τῶν βαΐων (1 ἢ 2 ἀπριλίου 2015). 

Οἱ ὑπεύθυνοι, οἱ τεχνικοὶ καὶ οἱ λοιποὶ συνεργάτες τῆς Πεμπτου­σίας χρειάστηκε νὰ ἐργαστοῦν ἐξοντωτικὰ καὶ ὑπερωριακά, προκει­μένου νὰ προλάβουν νὰ ἑτοιμάσουν τὶς ἐκπομπὲς καὶ νὰ τὶς ἀναρτή­σουν ἐγκαίρως στὴν διαδικτυακὴ σελίδα τῆς Πεμπτουσίας.  Καὶ ἀπὸ τὴν θέσι αὐτὴ τοὺς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν τότε τιμητικὴ πρόσκλησι νὰ συνεργαστῶ μαζί τους, γιὰ τὴν ἄριστη τεχνικὴ ἐργασία τους, γιὰ τὴν μεγάλη φροντίδα τους νὰ καλύψουν ὅσο ἦταν δυνατὸν τὰ οὕτως ἢ ἄλλως τε ἐμφανῆ λάθη ἐκ τῶν ἀδυναμιῶν καὶ τῆς φυσικῆς κοπώσεως τοῦ ὁμιλοῦντος, καὶ γιὰ τὸ ὅτι κάθε χρόνο ὑπενθυμίζουν στοὺς διαδι­κτυακοὺς ἀναγνῶστές των αὐτὴν τὴν ταπεινὴ ἐργασία.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐκπομπὲς προσεγγίζουν περιληπτικὰ καὶ μὲ συντομία τὴν ἑορτολογικὴ περίοδο ἀπὸ τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου μέχρι τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, καὶ εἶναι ὀλιγόλεπτες, ἂν καὶ δὲν ἔχουν ὅλες τὴν ἴδια χρονικὴ διάρκεια.  Παρουσιάζουν γενικώτερα τὸ περιεχόμε­νο τῶν συγκεκριμένων ἡμερῶν, χωρὶς νὰ τὸ ἐξαντλοῦν φυσικά, ἐνῷ σχολιάζονται καὶ ἀρκετὰ λειτουργικὰ στοιχεῖα ὅπως τὸ τυπικό, ἡ ὥρα τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν, καὶ ἄλλα.  ᾿Επιχειρεῖται μία προσέγ­γισι τῶν ἡμερῶν αὐτῶν μὲ βάσι τὴν λειτουργικὴ παράδοσι τῆς ἐκκλη­σίας, ἀλλὰ μὲ εὐρύτερο καὶ ἐκλαϊκευτικὸ τρόπο, λαμβάνοντας ἀφορ­μὴ ἄλλοτε ἀπὸ τὸ τυπικό, ἄλλοτε ἀπὸ τὰ βιβλικὰ ἀναγνώσματα καὶ ἄλλοτε ἀπὸ τὴν σημερινὴ πρᾶξι.

Οἱ μαγνητοσκοπήσεις αὐτὲς ὑπάρχουν, ὅπως προελέχθη, μόνιμα στὴν βινεοθήκη τῆς ἱστοσελίδος τῆς Πεμπτουσίας (https://www.pemptousia.gr/new_videothiki/?person=27462), ἀλλὰ ἐπίσης ἔχουν ἀναρτηθῆ καὶ στὴν σελίδα τῆς Πεμπτουσίας στὸ Youtube.  ᾿Επειδὴ στὴν ἱστοσελίδα ἡ διεύθυνσι συνδέσμου (link) δὲν εἶναι πάντοτε σταθερὴ γιὰ κάθε ἐκπομπή, προσφέρεται ἐδῶ στοὺς ἐνδιαφερομένους ἡ διεύθυνσι (ἢ σύνδεσμος) κάθε βίντεο στὸ Youtube πρὸς εὐχερεστέρα ἀνεύρεσι καὶ ἀκρόασι.

 

Τὸ Σάββατον τοῦ Λαζάρου ὡς δεσποτικὴ ἑορτή

https://www.youtube.com/watch?v=yq5v-Ri6fTg

 

Κυριακὴ βαΐων

https://www.youtube.com/watch?v=Ug371cIz1wI

 

Μεγάλη Δευτέρα

https://www.youtube.com/watch?v=HnwYqMxRSWs

 

Μεγάλη Τρίτη

https://www.youtube.com/watch?v=dZpZefzqL08

 

Τὸ κύριο θέμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης

https://www.youtube.com/watch?v=gC0hMVWIH6Y&t=627s

[Στὸ 4΄ 30΄΄ ὁ λόγος εἶναι γιὰ τὸ μυστήριο τοῦ εὐχελαίου καὶ μάλιστα γίνεται ἀναφορὰ στὴν διόρθωσι κάποιας παραλείψεως ποὺ ὑπῆρχε σὲ παλαιότερες ἐκδόσεις. Στὴν ἀρχὴ πρέπει νὰ εἶχε λεχθῆ κά­ποια εἰσαγωγικὴ φράσι περίπου ὅτι «τὴν Μεγ. Τετάρτη συνηθίζεται νὰ τελῆται καὶ τὸ μυστήριον τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου, ἀλλὰ στὰ παλαιό­τερα εὐχολόγια ὑπῆρχε μία παράλειψι» κ.λπ..]

 

 Μεγάλη Πέμπτη

https://www.youtube.com/watch?v=hDIDnfo56Tg&t=637s

 

Μεγάλη Παρασκευή

https://www.youtube.com/watch?v=m6aYxRF4TIk

 

Ποιοί ἀναγνώρισαν τὸν ᾿Ιησοῦν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὡς Θεόν

 https://www.youtube.com/watch?v=0chOKlgHxD4

 

Μέγα Σάββατον

https://www.youtube.com/watch?v=PLQO26JEGrI

 

Κυριακὴ Πάσχα

https://www.youtube.com/watch?v=xxkp5FBjH4c

 

 

Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης

᾿Αθῆναι, Σάββατον τοῦ Λαζάρου 2020

 

᾿Εκπομπὲς γιὰ τὴν Μεγάλη ῾Εβδομάδα