ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

PostHeaderIcon Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, νεώτερες ἠχογραφήσεις (ἐν ῾Ελλάδι)

Β. ᾿Εμμανουηλίδης, Πειραιεύς 2007

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, Πειραιεὺς 16/12/2007.

῞Υμνοι χριστουγέννων, θεοφανείων καὶ ὑπαπαντῆς    ᾿Απὸ συναυλία ποὺ δόθηκε στὸν Πειραιᾶ στὶς 16 δεκεμβρίου 2007, ἀφιερωμένη στὸν δάσκαλο τοῦ Β. ᾿Εμμανουηλίδη καὶ πρωτοψάλτη τοῦ πατριαρχείου Θρασύβουλο Στανίτσα. τοὺς ὕμνους ἀπέδωσαν ὁ διδάσκαλος πρωτοψάλτης Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης καὶ χορῳδία μὲ 22 μέλη ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Εὐαγγέλου Σφακιανάκη. ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις, γι᾿ αὐτὸ καὶ σὲ κάποια σημεῖα ἀκούγονται ἄνθρωποι νὰ βήχουν, χειροκροτήματα, ἀσθενοφόρα νὰ περνοῦν, καὶ λοιπά (ἂν καὶ τὰ περισότερα προσπαθήσαμε νὰ τὰ ἀφαιρέσουμε, τοὐλάχιστον ὅπου αὐτὸ ἦταν δυνατόν, χωρὶς νὰ «πειράξουμε» τὰ ψάλματα). ἐπίσης σχετικὸ ὑλικὸ παρεχώρησε καὶ ὁ διδάσκαλος Β. ᾿Εμμανουηλίδης ἰδιοχείρως στὶς 29/3/2009, ὁ ὁποῖος ἔδωσε καὶ τὴν ἄδεια γιὰ τὴν δημοσίευσι τῶν ψαλμῳδιῶν του. ἡ παροῦσα ψηφιοποίησις ἔγινε ἀπὸ τοὺς συνεργάτας τῆς «Συμβολῆς».
    Παρατίθενται μόνον τὰ μέλη ποὺ ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, πρώην ἄρχων λαμπαδάριος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας.

῞Υμνοι χριστουγέννων
613_01 Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί. Τί θαυμάζεις, Μαριάμ.

613_02 Χριστὸς γεννᾶται. Μεγάλυνον, ψυχή μου... Μυστήριον ξένον (εἱρμοὶ σὲ ἀργὸ μέλος). 
613_03 ᾿Επεσκέψατο ἡμᾶς.
613_04 Θεοτόκε παρθένε (αἴνων).  

῞Υμνος ὄρθρου
613_05 Αἰνεῖτε αὐτόν, πλ. α΄, ἀργόν ᾿Ιακώβου.

῞Υμνοι θεοφανείων
613_06 Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί (πεντηκοστάριος ὕμνος).
613_07 Σὺ ἐν ᾿Ιορδάνῃ. ῾Ο περιβάλλων. (ἰδιόμελα αἴνων).  

῞Υμνος λειτουργίας
613_08 Σὲ ὑμνοῦμεν (μέλος Θρασυβούλου Στανίτσα, πλ. δ΄).  

῞Υμνοι ὑπαπαντῆς
613_09 «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς... ᾿Εν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». (εἱρμοὶ σὲ ἀργὸ μέλος).

 


 

Β΄ χαιρετισμοί 13-3-2009

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.
    Ντοκουμέντο! ἀποκλειστικό! ῾Ο πρωτοψάλτης Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης ψάλλει στοὺς β΄ χαιρετισμούς 13/3/2009 σὲ κεντρικὸ ναὸ τῶν ᾿Αθηνῶν.  ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις, προσφορὰ φίλου τῆς «συμβολῆς», τὸν ὁποῖον θερμότατα εὐχαριστοῦμε.
    Τὸ «Ἄσπιλε» ποὺ ἀπαγγέλλει σ᾿ αὐτὴν τὴν ἠχογράφησι ὁ Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης εἶναι ἕνα διαμάντι. ὑπόδειγμα σωστῆς ἀπαγγελίας, προσευχητικοῦ ἤθους, ταπεινότητος καὶ κατανύξεως. χωρὶς μάταιες ἐπιδείξεις, χωρὶς «ἄτακτες βοές», χωρὶς ἀπότομα σκαμπανεβάσματα τῆς φωνῆς, χωρὶς τὶς ἀγριοφωνάρες ποὺ συνηθίζουν κάποιοι. ὁ δάσκαλος Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης εἶναι ὑπόδειγμα ὀρθοδόξου ἤθους, ἴσως ὁ τελευταῖος προσευχόμενος ψάλτης.
    Μὴν ξαφνιαστῆτε ποὺ τὸ «῾Υπερένδοξε» εἶναι σὲ ἄλλη βάσι ἀπὸ τὸ «Ἄσπιλε», ὑψηλότερη. γι᾿ αὐτὸ φταίει ὁ «ψάλτης» ποὺ εἶπε τὸ «Δὸς ἡμῖν, δέσποτα». δὲν ξέρω ἂν ἦταν ὁ ἀριστερὸς τοῦ ναοῦ ἢ κάποιος βοηθός του, δὲν ξέρω κἂν τοὺς ψάλτας σ᾿ αὐτὸν τὸν ναὸ καὶ ποῦ εἶναι, ξέρω μόνον ὅτι αὐτὸς ποὺ ἀπήγγειλε τὸ «Δὸς ἡμῖν, δέσποτα», δὲν καταλαβαίνει τίποτε, δὲν σέβεται τίποτε, δὲν ξέρει πότε ψάλλομε, πότε ἀπαγγέλλομε καὶ πότε τραγουδᾶμε, δὲν ξέρει τὴν μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν τῶν τριῶν εἰδῶν, διότι προφανῶς δὲν τὸν ἔμαθε ποτὲ κανεὶς πραγματικὸ ψάλσιμο μὲ ἐκκλησιαστικὸ ὕφος. καὶ ἐπιπλέον δὲν σεβάστηκε τὸν πολιὸ πρωτοψάλτη, πρώην ἄρχοντα λαμπαδάριο τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας, ποὺ τοῦ ἔκαμε τὴν τιμὴ νὰ τὸν ἀνεχθῇ ἀπέναντί του. ναί, ἦταν μεγάλη τιμὴ γι᾿ αὐτὸν τὸν κύριο, ποὺ τὸ «παίζει καὶ ψάλτης», νὰ πάῃ ἕνας Β. ᾿Εμμανουηλίδης καὶ νὰ τοῦ διδάξῃ ψαλτικὸ ἦθος καὶ ὕφος καὶ τέχνη ψαλμῳδίας καὶ παράστημα καὶ τρόπο στάσεως καὶ ἀναπνοῆς καὶ κινήσεων ἐπὶ τοῦ ἀναλογίου. διότι ὅλα αὐτὰ τὰ μοναδικὰ μυστικὰ «τοῦ ἐπαγγέλματος» καὶ ἀνεπανάληπτα μαθήματα διδάσκει ἐδῶ καὶ 13 σχεδὸν χρόνια ἐν ᾿Αθήναις ὁ μουσικοδιδάσκαλος ᾿Εμμανουηλίδης στοὺς μαθητές του καὶ στὰ ἀναλόγια ποὺ τὸν καλοῦν. ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ ὁ ἄλλος δὲν τὰ κατάλαβε· καὶ ἄρχισε νὰ βοᾷ ἀτάκτως καὶ ἀνέβασε τὴν βάσι καὶ γκάριζε σὰν γαϊδούρι! ἡ προσευχή, ἡ κατάνυξι, ἡ εὐπρέπεια, ἡ ἱεροπρέπεια, ὁ σεβασμὸς στὰ ἱερὰ κείμενα, ἡ συναίσθησι ὅτι εὑρισκόμεθα σὲ ναὸ τοῦ Θεοῦ ἐν ὥρᾳ ἱερᾶς ἀκολουθίας, ὅλα αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα «πήγανε περίπατο»! τί ἤθελε νὰ παραστήσῃ; νὰ δείξῃ ὅτι ἔχει δυνατὴ φωνή; ὑπάρχουν πολλὰ μαγαζιὰ στὴν παραλιακὴ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀσκήσῃ αὐτὰ τὰ «προσόντα» του. ἐδῶ προφανῶς βρίσκει ἐφαρμογὴ τὸ ψαλμικὸν ῥητὸν «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμὴ ὢν οὐ συνῆκε· παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμὸς 48, 12 καὶ 21).
    ῾Ο Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης, ἀληθὴς ἄρχων τοῦ ψαλτηρίου, ἀδιαφορῶν τελείως γιὰ τὴν ἀνωριμότητα καὶ τὴν ἀνευλάβεια τοῦ γκαρίζοντος (εἶναι γνωστὸν ἄλλωστε ὅτι τὰ συμπαθῆ αὐτὰ τετράποδα δὲν ἐπιδέχονται μαθήματα ἀγωγῆς λόγῳ τῆς φύσεώς των), μὲ χαρακτηριστικὴν ἄνεσιν ἀπάντησε στὴν ὑψηλοτέραν βάσιν διατηρῶν ὅλη τὴν σεμνότητα καὶ τὴν ἱεροπρέπεια τῆς ἀκολουθίας· ἐστάθηκε στὸ ὕψος του, ἐκράτησε τὸ ἦθος. διδάσκει πολλὰ σ᾿ αὐτὴν τὴν ἠχογράφησι!
    Στὸ «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου» ἀκούγεται νὰ λέγῃ «φύλαξον ἡμᾶς ὑπὸ τὴν σκέπην σου» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «φύλαξόν με» (τὴν ἐξήγησι βλέπε ἐδῶ viewtopic.php?f=31&t=235#p697). δὲν φταίει ὁ σεβαστὸς καὶ αὐθεντικὸς διδάσκαλος γι᾿ αὐτὸ τὸ λάθος, ἀλλὰ ἡ «φυλλὰς» τὴν ὁποίαν τοῦ ἐνεχείρισαν, ὥστε ἱστάμενος ἐνώπιον τῆς εἰκόνος νὰ ἀπαγγείλῃ τὸ «Ἄσπιλε». ἀπὸ παλαιὰ κυκλοφοροῦν διάφορες φυλλάδες, ψαλτικὲς ἢ μή, ὄχι μόνον γιὰ τοὺς χαιρετισμοὺς ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλες ἱερὲς ἀκολουθίες, μὲ σκοπὸν δῆθεν τὴν διευκόλυνσιν τῶν ψαλλόντων καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. πολλὲς ἀπὸ αὐτές, καὶ μάλιστα νεώτερες καὶ σύγχρονες ἐκδόσεις, βρίθουν τραγικῶν λαθῶν, ἔχουν παραλείψεις στὰ κείμενα, ἀλλοιώσεις τῶν ἱερῶν εὐχῶν ὅπως αὐτὴ ποὺ προανέφερα («φύλαξον ἡμᾶς» ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ «φύλαξόν με»), ἀσυνταξίες, ἀνορθογραφίες, μουσικὰ λάθη, λάθη τυπικοῦ, ὅ περ καὶ τὸ ἀποκορύφωμα! γιὰ νὰ μείνω μόνον στὴν ἀκολουθία τῶν χαιρετισμῶν, ἔτσι προχείρως ἀναφέρω ἐδῶ ὅτι κάποιοι ὁρίζουν καταβασίες στὸ ἀπόδειπνο(!!!!!!!!!), μπερδεύουν τὸν ὄρθρο μὲ τὸν ἑσπερινὸ καὶ τὸ ἀπόδειπνο καὶ ἄλλα τέτοια «κουφὰ» καὶ γενικῶς «παράλυτα»! ἀλλὰ αὐτὰ ἴσως νὰ τὰ ἀναφέρω διεξοδικώτερον καὶ μὲ παραδείγματα σὲ ἄλλο θέμα. ἐδῶ ἁπλῶς ἤθελα νὰ ἐξηγήσω ὅτι γιὰ τὸ λάθος ἐκεῖνο δὲν ἔφταιγε ὁ σεμνὸς καὶ μεγαλοπρεπὴς Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης.
᾿Απὸ τὴν ἴδια ἀκολουθία μία ἄλλη ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις! ἐπίσης ἀποκλειστικότης τῆς «συμβολῆς».
Τροπάριον καὶ «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον [2΄ 39΄΄] 009-03-13 b xair I.WMA
«Χαῖρε, νύμφη» καὶ «᾿Αλληλούια» [5΄ 56΄΄] 2009-03-13 b xair II.WMA
«Ἄσπιλε» καὶ λοιπά, καὶ «Τὴν ὡραιότητα» σύντομον [9΄ 34΄΄] 2009-03-13 b xair III.WMA

Γ΄χαιρετισμοί 20-3-2009

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Γ΄ χαιρετισμοί, 20 μαρτίου 2009 μὲ τὸν Βασίλειο ᾿Εμμανουηλίδη σὲ κεντρικὸ προάστιο τῶν ᾿Αθηνῶν. καὶ ἡ παροῦσα ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις εἶναι ἀποκλειστικότης τῆς «συμβολῆς».

Τροπάρια ἐκ τοῦ κανόνος τοῦ ἀκαθίστου [10΄ 11΄΄] 2009-03-20 c xair I.WMA
«Τῇ ὑπερμάχῳ» ἀργοσύντομον [4΄ 1΄΄] 2009-03-20 c xair II.WMA
«Χαῖρε, νύμφη» καὶ «ἀλληλούια» [4΄ 16΄΄] 2009-03-20 c xair III.WMA
«Ἄσπιλε,ἀμόλυντε» (τὸ «Δὸς ἡμῖν, δέσποτα» ὁ πρωτοψάλτης τοῦ ναοῦ)[7΄ 2΄΄] 2009-03-20 c xair IV.WMA
«῾Υπερένδοξε, ἀειπάρθενε» καὶ λοιπά, «Τὴν ὡραιότητα» [4΄ 06΄΄]2009-03-20 c xair V.WMA

Κυριακή 29 μαρτίου 2009

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

    Ἄλλη μία ἀποκλειστικότης τῆς «Συμβολῆς»!  ῾Ο πρωτοψάλτης Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης ψάλλει τὴν δ΄ κυριακὴ τῶν νηστειῶν (29/3/2009) σὲ κεντρικὸ ναὸ τοῦ Πειραιῶς.  ἰδιωτικὴ ἠχογράφησις.
1. Δοξολογία μεγάλη, σύντομος εἰς ἦχον α΄ [6΄ 55΄΄] (τὰ τοῦ ἀριστεροῦ ψάλλει ὁ πρωτοψάλτης τοῦ ναοῦ).01 doxologia.WMA
2. Τὸ 1ον ἀντίφωνον τῆς λειτουργίας [1΄09΄΄] 02 a antifwnon.WMA
3. Τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Εξ ὕψους κατῆλθες» [50΄΄]03 ex ypsous.WMA
4. Τρισάγιον [1΄ 33΄΄] 04 trisagion.WMA
5. Χερουβικόν, ἦχος πλ. δ΄ [8΄] 05 cheroubikon pl d.WMA
6. «Καὶ τῷ πνεύματί σου» [13΄΄] 06 kai tw pneymati.WMA
7. «Ἔλεον, εἰρήνην...» [18΄΄] 07 eleon eirinin.WMA
8. Λειτουργικὰ λειτουργίας μεγάλου Βασιλείου «῞Αγιος, ἅγιος, ἅγιος» καὶ «Σὲ ὑμνοῦμεν», ἀργά, [5΄ 41΄΄] κατὰ τὸ αὐθεντικὸ καὶ γνήσιο καὶ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο πατριαρχικὸ ὕφος (δηλαδὴ ἱεροπρεπὲς καὶ σεμνὸ ἐκκλησιαστικὸ ψαλτικὸ ὕφος προσευχῆς, λογικῆς λατρείας καὶ ὀρθοδόξου θεολογίας), ποὺ διασῴζει ὁ τελευταῖος ἴσως ἐκφραστής του, ἄρχων λαμπαδάριος τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας, Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης.08 leitourg m Vasileiou.WMA
9. «Εἷς ἅγιος» [52΄΄]09 eis agios.WMA
10. «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ» [2΄ 13΄΄] 10 tou deipnou sou tou mystikou.WMA
11. «Εἴδομεν τὸ φῶς» [45΄΄] 11 eidomen.WMA
12. «Εἴη τὸ ὄνομα» [49΄΄] 12 eih to onoma.WMA
    ῞Ενα σπουδαῖο μάθημα ψαλτικῆς καὶ λειτουργικῆς ποὺ διδάσκει ὁ Βασίλειος ᾿Εμμανουηλίδης εἶναι ἡ ἀξία καὶ ἡ ἀναγκαιότης τῆς συντόμου σιωπῆς. προσέξτε πῶς ἀναμένει νὰ ὁλοκληρώσῃ ὁ λειτουργὸς τὴν ἐκφώνησί του ἢ ὁ ἀναγνώστης τὴν ἀπαγγελία τοῦ στίχου, πῶς ἀφήνει νὰ περάσουν ἐλάχιστα δευτερόλεπτα, 2 ἢ 3 ἢ ἕως 5 κατὰ περίπτωσιν, προτοῦ ἀρχίσῃ, πῶς λέει τὸ «ἀμὴν» ἢ τὸ ἀπήχημα «νὲ» καὶ πάλι περιμένει 1 ἢ 2 δευτερόλεπτα. προσέξτε πῶς οἱ ἄλλοι δὲν ἀφήνουν καθόλου ἕνα τέτοιο κενὸ ἡσυχίας, πῶς ἀρχίζουν νὰ ψάλλουν ἀμέσως μετὰ τὴν τελευταία συλλαβή του, εἰδικῶς δὲ πῶς οἱ λειτουργοὶ ἀρχίζουν τὶς ἐκφωνήσεις των προτοῦ κἂν τελειώσῃ! κυριολεκτικῶς τρῶνε τὶς τελευταῖες συλλαβὲς τοῦ ψάλτη, τὶς σκεπάζουν μὲ τὶς ἀγριοφωνάρες τους καὶ σκοτώνουν τὴν ἱεροπρέπεια τῆς ἀκολουθίας.
     Πολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε πάνω σ᾿ αὐτὸ τὸ θέμα, γιὰ τὴν ἀξία τὴν ψυχολογικὴ τὴν λατρευτικὴ τὴν προσευχητικὴ αὐτῆς τῆς σιωπῆς, γιὰ τὴν ἀξία της καὶ ὡς μουσικῆς ἀναπνοῆς ἐκ μέρους τοῦ ἀκροατοῦ-πιστοῦ. δὲν εἶναι τυχαῖο αὐτὸ ποὺ κάνει ὁ ᾿Εμμανουηλίδης (καὶ τὸ ἴδιο κάνουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι σωστοὶ ψάλτες), εἶναι στάσι ζωῆς, εἶναι λειτουργικὴ ἀντίληψι, εἶναι σεβασμὸς πρὸς τοὺς ἄλλους ψάλτας, πρὸς τοὺς λειτουργοὺς πρωτίστως, ἀλλὰ πάνω ἀπ᾿ ὅλα εἶναι σεβασμὸς πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, πρὸς τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, πρὸς τοὺς βεβαπτισμένους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· ἑπομένως πρέπει νὰ τοὺς ὑπηρετοῦμε μὲ σεβασμὸ πρὸς τὰ πρόσωπά τους, διότι αὐτὸς ὁ σεβασμὸς μεταβαίνει πρὸς τὴν κεφαλὴ τοῦ σώματος, τὸν Κύριο ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστό.
    Αὐτὸ ποὺ κάνομε ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι (ἐγὼ πρῶτος), τὸ νὰ ἀρχίζωμε νὰ ψάλλωμε πρὶν κὰν τελειώσῃ τὴν τελευταία συλλαβὴ ὁ ἄλλος, δὲν εἶναι ἁπλῶς μία κακὴ συνήθεια, εἶναι κάτι πολὺ βαθύτερο· δείχνει ἄγχος, ἀσέβεια, ἔλλειψι μουσικῆς καὶ ψαλτικῆς παιδείας, ἔλλειψι λειτουργικῆς εὐαισθησίας, δείχνει μία ἐκκοσμικευμένη ἀντιλατρευτικὴ ἐξωεκκλησιαστικὴ ἀντίληψι.
    Εἶπα πολλὰ καὶ δὲν ἤθελα, οὔτε χρειαζόταν. σταματῶ ἐδῶ. ἁπλῶς ξανακοῦστε τὶς ἠχογραφήσεις τοῦ ᾿Εμμανουηλίδη (ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων παλαιῶν σωστῶν ψαλτῶν) προσέχοντας τώρα αὐτὴν τὴν οὐσιαστικὴ λεπτομέρεια, καὶ θὰ καταλάβετε πολὺ περισσότερα καὶ οὐσιαστικώτερα.    (Γιὰ περισσότερα σχόλια βλέπε ἐδῶ viewtopic.php?f=150&t=441)