ΕΠΙΛΟΓΕΣ
9. ᾿Ηχογραφήσεις ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς

PostHeaderIcon Σιμωνόπετρα, 23 σεπτεμβρίου 1989

᾿Αρχεῖον ἠχογραφήσεων καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων Δ.Α.

 

   Σιμωνόπετρα, ἑσπερινὸς ὄρθρος καὶ λειτουργία 23ης σεπτεμβρίου 1989, σύλληψις ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ (ἰδιωτικὴ καὶ πρόχειρος ἠχο­γρά­φη­σις καὶ ψηφιοποίησις Δ.Α.).

 

῾Εσπερινὸς 23ης σεπτεμβρίου

135-1 «Κύριε, ἐκέκραξα», «Κατευ­θυν­θή­τω» καὶ στιχολογία, ἦχος δ΄· προσόμοια προδρόμου.

135-2 δοξα­στικὸν καὶ θεο­το­κίον ἑσπερίων· προκείμενον.

135-3 ἐκτενής· ἀπόστιχα προδρόμου.

135-4 δοξαστικὸν καὶ θεο­το­κί­ον ἀποστίχων· ἀπολυτίκια.

 

Ὄρθρος 23ης σεπτεμβρίου 1989

135-5 «Θεὸς Κύριος», ἀπολυτίκια, καθίσματα.

135-6 κανόνες καὶ μεσῴδια καθίσματα.

135-7 «Τὴν τιμιωτέραν» καὶ 9η ᾠδὴ τῶν κανόνων.

136-1 ἐξαποστειλάρια εἰς ἦχον β΄, πασαπνοάρια καὶ στιχολογία αἴνων εἰς ἦχον α΄, προσόμοια προδρόμου ὁμόηχα.

136-2 προσόμοια προδρόμου (συνέχεια), δοξαστικὸν εἰς πλ. δ΄, δοξο­λογία ὁμόηχος, ἀπολυτίκιον.

 

Λειτουργία 23ης σεπτεμβρίου 1989

136-3 τυπικὰ καὶ μακαρισμοί (3η καὶ 6η ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ προ­δρό­μου). εἴσοδος, τροπάρια, «Προστασία». τρισάγιον εἰς β΄.

136-4 χερουβικὸν πλ. δ΄.

136-5 λειτουργικὰ καὶ «Ἄξιον ἐστίν» πλ. δ΄.

136-6 «Εἷς ἅγιος».  κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον».

136-7 ὕμνοι ἀπολύσεως· «Εἴδομεν τὸ φῶς» εἰς β΄, «Πληρωθήτω» εἰς πλ. α΄, «Εἴη τὸ ὄνομα» εἰς πλ. α΄.

 

(δημοσίευσις 18/12/2010)